Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я icon

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) ЯНазваниеІнформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я
Дата конвертации03.12.2012
Размер166.13 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Вінницьке вище професійне училище____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Вінниця, вул. Іванова 7, 00000000, 00.00.0 Професійно-технічна освіта________,

місце її державної реєстрації, код платника, податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

80.30.0 Вища освіта

______________________________Іванов Іван Іванович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної

податкової служби і мають відмітку в паспорті);

(0432) 77-77-77, 77-77-77, e-mail: 777@mail.ru

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устаковання підвищеної

небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди __

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

^ Я, Іванов Іван Іванович - директор училища,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: навчання з питань охорони праці працівників; професійна

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення,

до виконання робіт підвищеної небезпеки.

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного

Кількість викладачів, які залучаються до проведення занять - 77

дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальний за дотримання вимог законодавства

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

з питань охорони праці в училищі та за сумісництвом виконуючий


охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони пpаці, інструкцій, інформації про проведення


функції служби з охорони праці училища Петров Петро Петрович_________

навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

заступник начальника училища з матеріально-технічного

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-мстодичного забезпечення)

забезпечення. Відповідальні по підрозділах за стан охорони праці: об'єкти навчально-методичного відділу - перший заступник директора Іванов Іван Іванович; об'єкти відділу по роботі з персоналом -заступник директора по роботі з персоналом Іванов Іван Іванович;

^ Наказом від 12.04.2012 № 50 затверджені інструкції з охорони праці:

ІОП-3-2012 «Інструкція з охорони праці для проведення інструктажів », ЮП-13-2012 «Інструкція з охорони праці для проведення інструктажів з працівниками училища», ІОП 14-2009 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на ПЕОМ (персональних електронно-обчислювальних машинах)», ІОП 15-2012 «Інструкція з охорони праці при проведенні занять з фізичного виховання в спортивному та тренажерному залах і спортивних майданчиках училища та поза його межами», ІОП 46-2012 «Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт», ІОП 50-2012 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом», ІОП 51-2012 «Інструкція з охорони праці по організації безпечної роботи з апаратами під тиском», ІОП 52-2012 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті», ІОП 53-2012 «Інструкція з охорони праці для проведення інструктажів із змінним складом училища викладачами гуманітарної та соціально-економічної підготовки», ІОП 54-2012 «Інструкція з охорони праці для проведення інструктажів із змінним складом училища викладачами природничо-наукової підготовки», ІОП-56-2012 «Інструкція з охорони праці для проведення інструктажів із змінним складом училища викладачами циклу виробничого навчання».

Посадові особи та викладацький склад училища пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці на базі учбово-виробничого комбінату , протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.09.2011 № 165, від 04.10.2011 № 178 та від 06.10.2011 № 181.

Із працівниками, слухачами та учнями училища проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони праці у відповідності до наказу МОН України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».

Результати проведення вступного інструктажу реєструються в «Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». Результати проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів реєструються у «Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», які у свою чергу оформляються в кожному структурному підрозділі училища. Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою та реєструються в канцелярії училища.

Відомості про навчально-матеріальну базу Вінницького професійного училища


Кабінет охорони праці та медичної підготовкиНазва предмету

Забезпеченість обладнанням

(дисципліни), яка

Перелік обладнання

Кількість

викладається
одиниць
Манекени-тренажери для проведення серцево-легеневої реанімації.

4
Турнікети із стендами з тем: «Будова організмулюдини та перша медична допомога векстремальних умовах».

2
Ноші санітарні.

1
Лямки до нош санітарних.

2
Набір ротоглоточних повітроводів.

3
Дошка транспортувальна довга.

1
Дошка транспортувальна коротка.

1
Набір шин: дротяна драбинна 75см, 120 см,фанерна, Дитерихса та транспортна.

3
Шийний комір-корсет.

1
Підставка для голови.

1
Ножиці.

5

1. Основи охорони праці.

Комплект перев'язувального матеріалу.

3

2. Охорона праці.

Сумка медична санітарна.

1

3. Охорона праці в галузі.

Джгут кровоспинний гумовий стрічковий.

3

4. Медична підготовка.

Медична аптечка.

1

5. Безпека життєдіяльності.

Індивідуальна аптечка водія.

1
Аптечка проти хлору та аміаку.

1
Шприц разового використання.

15
Пов'язка медична мала.

5
Пов'язка медична велика.

5
Індивідуальний перев'язочний пакет /ІПП/ згумовою оболонкою.

5
Пакет перев'язочний медичний.

5
Реанімаційний тренажер зі світловим контролем

1
Комплект моделей, які імітують рани і травми

1
Стенди «Закон України "Про охорону праці"»,«Навчання з питань охорони праці», «Інструктажіз питань охорони праці», «Адміністративно-громадський контроль», «Охорона праці в галузі»

5Кабінет основ обчислювальної технікиНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Інформаційні технології 2. Основи обчислювальної техніки

Персональні ЕОМ Athlon-4400+, Sempron 3200+. Мультимедійний проектор «Toschiba». Екран.

1 15 1 1Кабінет правил дорожнього рухуНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Правила дорожнього руху

Макети: - світлофорів - перехрестя. Стенди "Правила дорожнього руху"

2 2


Кабінет основ військової підготовки та радіаційного і хімічного контролюНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Радіаційний та хімічний захист 2. Радіаційний, хімічний та бактеріологічний захист 3. Основи військової підготовки

Електрифіковані стенди. "Ядерний вибух та його наслідки"; Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР. Рентгенметр-радіометр ДП-5В. Комплекти індивідуальних дозиметрів з запасним комплектом поповнення до приладу. Комплект знаків загородження. Автомобільний комплект для спецобробки. Комплект для спецобробки автотранспортної техніки. Дозиметр-радіометр МКС - 05 "Терра" Дозиметр-радіометр МКС - 01 "Селвіс" Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю АСІДК - 21 Стенди: "Елементи стройової підготовки", "Статут Збройних сил України", "Будова вогнепальної зброї (пістолет Макарова, автомат АКМ", "Періоди пострілу"

2 2 1 3 3

4 1

3

2 5 5

2 4Кабінет гуманітарної та соціально-економічної підготовкиНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Основи правових знань 2. Основи галузевої економіки та підприємництва 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 4. Креслення

Економічна карта України. Кінопроектор. Діапроектор «ЛЕХ 50». Стенди: "Основні написи та шрифти" "Умовні графічні позначення на електричних схемах" Телевізор. DVD плеєр.

1 1 1 1


Кабінет матеріалознавства в будівництвіНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Матеріалознавство 2.

Турнікети із стендами на тему: «Класифікація будівельних матеріалів та вимоги до будівельних конструкцій». Комплект планшетів натурних зразків будівельних матеріалів. Кафедра в комплекті з пультом керування технічними засобами навчання. Телевізор. DVD плеєр.

2 4

3

3Кабінет автомобільної підготовкиНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Автомобільна підготовка 2. Спеціальна підготовка

Системи автомобіля:: живлення, запалення. Натурні зразки вузлів у розрізах: Дизельний двигун у зборі Коробка відбору потужності Коробка змінних передач Карданний вал Проміжний міст Задній міст

1 1

1


^ Лекційний залНазва предмету (дисципліни), яка викладаеться

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

Заняття проводяться iз ycix дисциплін навчального плану відповідно до розкладу занять

Рідкокристалічний телевізор «ALPARI». Мультимедійний проектор «BENQ». Екран. Комп'ютер.

1 1 1 1

Лабораторія електротехнікиНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Електротехніка з основами промислової електроніки

2. Основи електротехніки та запобігання аварій в електроустановках

Стенд «Сучасні екземпляри кабелів та проводів»; Стенди для проведення лабораторних занять. Макети електродвигуна; освітлювального групового щитка, приладу автоматичного захисту, способів прокладання електричних мереж, принципу реверсування асинхронних двигунів та апаратів керування. Машина постійного струму. Натурні зразки: електродвигуна; трансформаторів; світильників; апаратів захисту. Робочі місця обладнані для проведення лабораторних робіт: контрольно-вимірювальні прилади (амперметри, вольтметри, тестери, ватметри, резистори, котушки індуктивності, мегомметри, омметри, гальванометри; з'єднувальні провідники) Телевізор. DVD плеєр.

1 3

5 1

23


СпортзалНазва предмету (дисципліни), яка викладається

Забезпеченість обладнанням

Перелік обладнання

Кількість одиниць

1. Фізична культура та здоров'я 2. Фізичне виховання

Гімнастичні бруса. Гімнастичні мати. Гімнастичний місток. Гімнастичний „козел". Гімнастичний „кінь". Перекладина гімнастична. Перекладина приставна. Лави гімнастичні. Стінка гімнастична. Канат для перетягування. Пістолет стартовий. Секундомір електронний. М'ячі волейбольні. М'ячі баскетбольні. М'ячі футбольні. Сітки волейбольні. Стіл для настільного тенісу. Кільце баскетбольне.

1

20 2 1 2 1 4 5 7 1 2 2 12 12 9 2 2 2


Список наявної нормативної та навчальної літератури

 1. Конституція України.

 2. Кодекс законів України про працю.

 3. Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694 -XII «Про охорону праці».

 4. Закон України від 24 червня 2004 року № 1859 -IV «Про правові засади цивільного
  захисту».

 5. Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105 - XIV «Про загальнообов'язкове
  державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
  захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 6. Закон України від 17 грудня 1996 року N 607/96-ВР «Про забезпечення санітарно та
  епідеміологічного благополуччя населення».

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1112 «Деякі питання
  розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
  на виробництві».

 8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Комітет по нагляду за
  охороною праці від 7.04.1998 № 226/2666 «Про затвердження Положення про розробку
  інструкцій з охорони паці».

 9. Наказ державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15
  «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
  знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».
 1. ДНАОП 0.00-1.07.94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють
  під тиском.

 2. Борзаковський. Ю.Є. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і
  організацій. Київ.: Основа, 2003.

 3. Гандзюк В.К. Основи охорони праці. Київ.: Каравела, 2010.

 4. Джигирей B.C. Практикум з охорони праці. Львів.: Афіша 2004.

 5. Джигирей B.C. Безпека життєдіяльності. - К.: Основа, 1995.

 6. Злектрокомпрессор КР-2. Техническое описание и инструкция по зксплуатации.

 7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. - Вид 3-є, перероб. і доп. - Львів:
  УАД, 2006.

 8. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Підручник. - Київ: Каравела, 2006.

 9. Зосімов В.П., Садковий В.П. Управління та організація діяльності у сфері цивільного
  захисту. - Харків, 2007.

 10. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - Київ: Знання-Прес, 2004.

20.Кравченко А.Н, Кравченко О.А. Пособие по изучению и применению правил безопасной работьі с инструментом и приспособлениями. - Харьков: Форт, 2001.

Для проведення навчального процесу на належному рівні викладацьким складом підготовлена достатня кількість навчально-методичних та дидактичних матеріалів (плакатів, кодослайдів, відеофільмів, відеофрагментів, електронних презентацій, методичних розробок, рекомендацій, діючих макетів та електрифікованих стендів, натурних зразків обладнання, тренажерів, навчальних посібників, технологічних альбомів, робочих зошитів тощо).

В бібліотеці училища до послуг учнів та слухачів 18308 томів навчальної літератури. Крім того учні та слухачів можуть скористатися електронною бібліотекою та електронним каталогом всієї наявної літературній допомогою локальної мережі на базі технології Wi-Fi.

Директор Училища _________________ І.І. Іванов

(ініціали та прізвище)


М.П.


___ ________2012 р.


Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду

___ ________2012 р.


Примітка. Фізична особа – підприємець проставляє печатку в разі її наявності.Похожие:

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconРеферату : Страхування професійної відповідальності Розділ : Страхування Страхування професійної
Страхування відповідальності це надання страхового захисту на випадок висунення Страхувальнику третіми особами вимог, заявлених згідно...
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconРеферату : Стратегія страхової компанії Розділ : Страхування Стратегія страхової компанії
У підрозділі 1йш­лося про наявність об'єктивних передумов для виходу страху­вання на перший план у системі гарантування економічної...
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconРеферату : Імітаційне моделювання страхової діяльності Розділ : Страхування Імітаційне моделювання страхової діяльності
Страховики є потенційними внутрішніми інвесторами в економіку. Затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004...
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconРеферату : Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Розділ : Страхування Страхування цивільної
Назва реферату: Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconФ 01 913. 04: 2012 орган сертифікації продукції заявка1 №
Наявність сертифікованих систем управління (iso 9001, iso 14001, ohsas 18001 ін.), якщо такі є вказати ким виданий сертифікат його...
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconФ 01 913. 04: 2012 огран сертифікації продукції заявка1 №
Наявність сертифікованих систем управління (iso 9001, iso 14001, ohsas 18001 ін.), якщо такі є вказати ким виданий сертифікат його...
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconІнформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за єдрпоу юридичної особи
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconІнформація про компанію повна назва компанії Дата заснування
Місцезнаходження компанії
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconПроблемні питання застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України
Відшкодування шкоди – один з найважливіших інститутів сучасної правової науки. У законодавстві України передбачено два види шкоди,...
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я iconЛистопад, 2011р. Відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей)
В області на відшкодування шкоди потерпілим у листопаді 2011 року виплачено 1 141 653,01 грн. В тому числі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов