Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 icon

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2НазваниеЗакон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2
Дата конвертации07.12.2012
Размер165.12 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Норми НПА, що стосуються визначення вартості цінних паперівОподаткування

1

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

1.20.2. Для визначення звичайної ціни товару (робіт, послуг) використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у співставних умовах. Зокрема, враховуються такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії), строки виконання зобов'язань, умови платежів, звичайних для такої операції, а також інші об'єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних (у разі їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються співставними, якщо відмінність між такими умовами суттєво не впливає на ціну, або може бути економічно обґрунтована. При цьому враховуються звичайні при укладанні угод між непов'язаними особами надбавки чи знижки до ціни. Зокрема, але не виключно, враховуються знижки, пов'язані з сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших властивостей; закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації); збутом неліквідних або низьколіквідних товарів; маркетинговою політикою, у тому числі при просуванні товарів (робіт, послуг) на ринки; наданням дослідних моделей і зразків товарів з метою ознайомлення з ними споживачів.

Якщо товари (роботи, послуги), ідентичні (за їх відсутності - однорідні) товарам (роботам, послугам), стосовно яких визначається звичайна ціна, прилюдно пропонуються до продажу, або мають ціни, встановлені на організованому ринку цінних паперів, або мають біржову ціну (біржове котирування), визначення звичайної ціни у встановленому в абзаці першому цього підпункту порядку здійснюється із врахуванням таких факторів.

1.20.4. Якщо товари (роботи, послуги) продаються з використанням конкурсу, аукціону, біржової пропозиції або пропозиції на організованому ринку цінних паперів, або коли продаж (відчуження) товарів здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною є ціна, отримана при такому продажі.
Банки

2

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 03.10.2005 №358

3.7. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.


3

Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затверджене Постановою Правління НБУ від 02.02.2007 №31


3.2. Банк для розрахунку резерву за цінними паперами, що обліковуються в портфелі банку на продаж та внесені до біржового реєстру, має брати справедливу вартість цінного папера, визначену за його котирувальною ціною покупця (ціною bid) за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця.

У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату банк має визначати справедливу вартість цінного папера, який внесено до біржового реєстру, за його останнім біржовим курсом, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх п'яти робочих днів звітного місяця.
^ Пенсійні активи

4

Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затверджене рішенням ДКЦПФР від 11.08.2004 №339

2.8. Акції й облігації українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, обсяги торгів за якими становлять не менше ніж 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством), оцінюються таким чином.

2.8.1. За ціною останнього зареєстрованого договору, який одночасно відповідає таким вимогам:

вартість договору має знаходитися у діапазоні між найвищою пропозицією на купівлю і найнижчою пропозицією на продаж на дату здійснення договору. При цьому сума договору має становити не менше ніж 10000 (десять тисяч) гривень;

строк виконання договору має становити не більше 30 (тридцяти) календарних днів, що передують дню проведення оцінки;

загальний обсяг договорів за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, має становити не менше 100000 (сто тисяч) гривень.

2.8.2. За останньою оцінною вартістю, якщо договір був укладений більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки, і ціна такого договору на день здійснення оцінки знаходиться у діапазоні між найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж оцінюваних акцій, що зареєстровані на організованому ринку.

2.8.3. Акції й облігації українських емітентів повинні придбаватися тільки на організаційно оформлених ринках цінних паперів - фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.
ІСІ

5

Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затверджене рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002 №201

Розділ II. Оцінка активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів)

1. Ринкова вартість цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового списку, визначається за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства.

Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку або були виключені з біржового списку та емітенти яких за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два роки є збитковими, оцінюються відповідно до вимог абзацу третього пункту 8 цього розділу.

2. Активи ІСІ первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю на дату зарахування активу до складу активів ІСІ.

3. Активи ІСІ оцінюються за їх ринковою вартістю (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 1 цього розділу). У разі відсутності ринкової вартості активи повинні оцінюватися за іншою оцінною вартістю, визначеною в цьому Положенні.

Компанією з управління активами або спостережною (наглядовою) радою для проведення оцінки активів ІСІ може бути залучено незалежного оцінювача.

4. Ринкова вартість належних ІСІ цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

5. Цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оцінюються за біржовим курсом цінних паперів, визначеним цією біржею на дату оцінки.

6. При оцінці вартості активів ІСІ вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена відповідно до цього пункту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

7. Цінні папери, обіг яких зупинено (крім випадків реорганізації емітента), на дату оцінки відображаються за останньою балансовою вартістю, поки їх не можна буде оцінити за ринковою вартістю.

8. Оцінка акцій, які знаходяться в активах ІСІ та не відповідають вимогам пунктів 1 - 7 цього розділу, здійснюється таким чином:

акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній рік є прибуткові, оцінюються за балансовою вартістю;

акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два роки є збитковими, включаються до розрахунку за оцінною вартістю, яка розраховується із застосуванням уцінки з використанням знижувальних коефіцієнтів, що застосовуються до балансової вартості таких цінних паперів, що склалася на першу звітну дату, з якої оцінка цих акцій за ринковою вартістю стає неможливою, а саме: за перший рік збиткової діяльності - з коефіцієнтом 0,25 до балансової вартості, за другий рік - 0,50, за третій і більше - 0,75.

Застосування оцінної вартості здійснюється на першу звітну дату, з якої оцінка цих акцій за ринковою вартістю неможлива.

У разі відновлення прибуткової діяльності такого емітента балансова вартість його акцій збільшується на суму останньої уцінки, а саме:

за підсумками першого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в останньому році збиткової діяльності;

за підсумками другого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в передостанньому році збиткової діяльності, і т.д.

Механізм уцінки балансової вартості акцій застосовується з моменту розкриття інформації щодо збиткової діяльності емітента за попередній фінансовий рік.

9. Акції асоційованих і дочірніх підприємств на дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505.

10. Оцінка боргових цінних паперів, які знаходяться в активах ІСІ та не відповідають вимогам пунктів 1 - 7 цього розділу, здійснюється на підставі останньої ринкової вартості, а у разі її відсутності - за собівартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).

Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року N 104

2. Активи та зобов'язання інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної компанії

2.2. Цінні папери резидентів та нерезидентів, які обертаються на організаційно оформлених ринках та задовольняють вимогам лістингу відповідного ринку, оцінюються за їх ринковою вартістю, яка визначається за даними останньої в звітному періоді офіційної котировки організаційно оформленого ринку.

2.3. Обсяги продажу оцінюваних цінних паперів за звітний період (або квартал, що передує даті оцінки) мають становити не менш ніж 1 відсоток від загальної емісії цих цінних паперів (окремо за кожним видом цінних паперів, випущених відповідним емітентом) або не менш ніж 10 тис. гривень (для облігацій внутрішньої державної позики одного випуску не менш ніж 5 % загальної суми випуску або не менше ніж 100 тис. грн.).

2.4. При цьому ринкова вартість належних фондам цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку оцінної вартості оцінюється за найменшою з останніх котирувань, визначених на кожному з ринків у порядку, передбаченому пунктами другим та третім цього розділу.
ФДМУ

6

Порядок складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затверджений наказом ФДМУ від 08.04.2004 №703

6. Департаменту продажу акцій на фондовому ринку України та на міжнародних фондових ринках (Ю. Яковлєв), регіональним відділенням ФДМУ та Фонду майна Автономної Республіки Крим для відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли лістинг і котируються на фондових біржах та їх філіях або в Першій фондовій торговельній системі, дозволяється відповідно до визначених нормативними актами процедур встановлювати початкову вартість пакетів акцій зазначених відкритих акціонерних товариств на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених у процесі котирування, але не нижче від їх початкової вартості, що міститься у затверджених відповідно до вимог цього Порядку актах оцінки пакетів акцій.


7

Методика оцінки майна, затверджена Постановою КМУ від 10.12.2003 №1891

80. Початкова вартість пакетів акцій під час їх продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші визначається державним органом приватизації як пропорційна розмірові державного пакета акцій частка вартості власного капіталу акціонерного товариства, що визначена за даними балансу, складеного на останню звітну дату. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства згідно з додатком 16.

У разі коли власний капітал акціонерного товариства, пакет акцій якого оцінюється, менший від його статутного капіталу, зокрема коли власний капітал має від'ємне значення, початкова вартість такого пакета акцій дорівнює його номінальній вартості.

Для відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли лістинг і котируються на фондових біржах та їх філіях або першій фондовій торгівельній системі (далі - ПФТС), дозволяється встановлювати початкову вартість пакетів акцій на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених у процесі котирування, але не нижче початкової вартості пакетів акцій, визначеної відповідно до абзаців першого та другого цього пункту.

91. У разі повторного продажу початкова вартість акцій, що належать державі, комерційних банків у формі відкритих акціонерних товариств, які пройшли лістинг і котируються на фондових біржах (їх філіях) або у ПФТС, може встановлюватися на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами укладених угод, але не нижче їх номінальної вартості. Розрахунок середньозваженої вартості акцій проводиться з урахуванням вимог пункту 80.
^ Реорганізація товариств

8

Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств, затверджене рішенням ДКЦПФР від 30.12.1998 №221

1.7. З метою захисту прав акціонерів акціонерне товариство, яке бере участь у реорганізації (товариство, що прийняло рішення про припинення шляхом реорганізації /злиття, приєднання, поділ, перетворення/, товариство, до якого відбувається приєднання), або акціонерне товариство, що прийняло рішення про виділення (разом - товариство), зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, в разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію, або про виділення, або про погодження проекту договору про приєднання і звернулись до товариства з письмовою заявою про викуп.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість акцій, або за ціною, що склалася на фондовому ринку та дорівнює середньозваженій ціні акції за договорами на організаторі торгівлі за останні шість місяців до дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів товариства, на розгляд яких виноситься питання про реорганізацію, або про виділення, або про погодження проекту договору про приєднання. При цьому кількість укладених договорів на організаторі торгівлі за акціями товариства має становити не менше 100, загальний обсяг виконаних договорів не менше 10000000 гривень, кількість учасників виконаних договорів за акціями товариства на організаторі торгівлі має становити не менше 10 осіб, а кількість днів, у які укладалися договори за акціями товариства на організаторі торгівлі, становить не менше 30. Середньозважена ціна акції товариства засвідчується довідкою, яка складається відповідним організатором торгівлі та засвідчується підписом уповноваженої особи і печаткою організатора торгівлі (додаток 1).

У разі виникнення внаслідок реорганізації у акціонерів збитків у вигляді зменшення вартості чистих активів товариства в розрахунку на акції, що їм належать, товариство за письмовою заявою акціонерів, які не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію або про виділення, або про погодження проекту договору про приєднання, відшкодовує вказані збитки протягом десяти днів після одержання вимоги акціонера. Розмір збитків рекомендується розраховувати за методикою, що встановлюється рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Викуп акцій повинен бути здійснений товариством не пізніше одного місяця з дати прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію, або про виділення, або про погодження проекту договору про приєднання на підставі письмових заяв акціонерів про викуп акцій, які можуть бути подані протягом зазначеного строку викупу акцій.


9

Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затверджене наказом ФДМУ,

ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 N 2141/297/9

4.6. Початкова ціна однієї акції на перших торгах з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації визначається Продавцем таким чином:

а) для ВАТ, статутний фонд яких визначено з урахуванням індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95 або статутний фонд яких визначено з урахуванням індексації вартості основних засобів за станом на 01.04.96, або статутний фонд яких визначено на засадах експертної оцінки вартості його активів, початкова ціна однієї акції на перших торгах дорівнює її номінальній вартості;

б) для ВАТ, статутний фонд яких визначено без урахування індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95, початкова ціна однієї акції на перших торгах розраховується на підставі номінальної вартості однієї акції, збільшеної на коефіцієнт індексації.

У цьому випадку початкова ціна однієї акції розраховується за формулою

Цп = К х Вн, де

К - коефіцієнт індексації номінальної вартості акцій, визначений як відношення розміру статутного фонду, сформованого з урахуванням суми індексації вартості основних засобів, що є власністю ВАТ, до розміру статутного фонду, визначеного без урахування зазначеної суми;

Вн - номінальна вартість однієї акції.

Розрахунок коефіцієнта індексації номінальної вартості акцій провадиться на підставі таких документів, наданих ВАТ:

акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства на дату оцінки;

балансу ВАТ за період, у якому відображені результати індексації основних засобів за станом на 01.01.95;

розшифрування довідки про суму індексації основних засобів за станом на 01.01.95, які є власністю ВАТ, що обліковується на відповідному рахунку бухгалтерського обліку;

довідки "Вихідні дані для розрахунку початкової ціни пакета акцій" (згідно з додатком 12);

в) для ВАТ, акції яких пройшли лістинг і котируються на Біржі або ПФТС (Першій фондовій торговельній системі) і сума угод за цими акціями, укладених відповідно на фондових біржах або ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки Продавцем замовлення на продаж на перших торгах, не менша за 10 % номінальної вартості пакета, що пропонується Продавцем, початкова ціна однієї акції, визначена відповідно до підпунктів "а" або "б" цього пункту, може бути відкоригована в бік її збільшення.

Для цього визначається середньозважена вартість однієї акції за результатами угод, укладених відповідно на фондових біржах або ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки Продавцем замовлення на продаж на перших торгах. Якщо середньозважена вартість однієї акції більша за початкову ціну однієї акції, визначену відповідно до підпунктів "а" та "б" цього пункту, то остаточна початкова ціна дорівнює середньозваженій вартості однієї акції.


10

Правила розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 26.11.2004 №2875

3. Структура активів, які приймаються для представлення страхових резервів


3.2. Активи, які приймаються для представлення коштів страхових резервів, мають відповідати таким вимогам:


3.2.1. Акції українських емітентів, облігації підприємств українських емітентів та облігації місцевих позик повинні відповідно до законодавства пройти процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувати у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі.


У разі делістингу акцій, облігацій підприємств або облігацій місцевих позик зазначені цінні папери приймаються для представлення коштів страхових резервів у розмірі 75 відсотків від найменшого значення таких величин: біржового курсу цінних паперів на дату розрахунку або біржового курсу на останній робочий день перебування цінних паперів у лістингу.


3.2.2. Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав-емітентів включаються до суми прийнятних активів за умови відповідності вимогам щодо допуску таких цінних паперів до обігу їх на території України, встановленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також відповідності таким вимогам:


суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за короткостроковими зобов'язаннями, за довгостроковими зобов'язаннями країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, мають бути не нижчі за один із таких: "A3" - "Moody's Investors Service" (США), "А" - "Standard & Poor's" (США), "А" - "Fitch Ratings" (Великобританія);


кредитний рейтинг іноземного емітента облігацій має бути не нижчий за один із таких: "A3" - "Moody's Investors Service" (США), "А" - "Standard & Poor's" (США), "А" - "Fitch Ratings" (Великобританія);


іноземний емітент акцій має провадити свою діяльність не менше ніж 2 роки;


акції, облігації іноземних емітентів мають перебувати в обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів, що приймаються для представлення коштів страхових резервів, на організованих фондових ринках та пройти лістинг на одній із таких фондових бірж: Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange Inc.), Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange), Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange), Німецька біржа /Франкфуртська фондова біржа/ (Deutsche Borse AG) або на фондовій біржі НАСДАК (National Association of Securities Dealers Inc.).


11

Закон України «Про акціонерні товариства»


Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна


1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства - установчими зборами).

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів акціонерного товариства визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

3. Наглядова рада акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчі збори) затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).


Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперівЦіна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до частини третьої статті 8 цього Закону.


Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій


1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 цього Закону.Похожие:

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України" Закон України "Про фінансовий лізинг" Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств (в частині оподаткування)
Заступник директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями начальник відділу
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України «Про оподаткування прибутку підприємств» Стаття 7
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування”
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України від 28. 12. 1994 №334/94-вр „Про оподаткування прибутку підприємств Закон №334/94
Узагальнююча податкова консультація щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України від 28 грудня 1994 року №334/94-вр „Про оподаткування прибутку підприємств Закон №334/94
Узагальнююча податкова консультація щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconДодаток 3 до листа Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 19. 01. 2009 р. №17 Обгрунтування необхідності відкликання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо виплат з розподіленого прибутку при наявності фінансового посер
Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо виплат з розподіленого прибутку...
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconРозділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік валових витрат І валових доходів з прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
З прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану...
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
В законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради 1997, №27, ст. 181, із наступними змінами)
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України від 28. 12. 94 №334/94-вр «Про оподаткування прибутку підприємств» Закон №334
Узагальнююча податкова консультація щодо порядку списання безнадійної кредиторської заборгованості за неоплачені товари
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28. 12. 94 №334/94 Закон
Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків, в тому числі операцій з пов’язаними особами, яких визначено підпунктом...
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон україни " Про внесення змін до деяких законів України" щодо зменшення податкового навантаження на набувачів
Внести до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1995, n 4; ввр 1997, №27) такі...
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 20. 2 iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України» (про зниження податкового тиску та стимулювання розвитку вітчизняного ринку) Верховна Рада України постановляє
В законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради 1997, №27, ст. 181, із наступними змінами)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов