Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку icon

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринкуНазваниеРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку
Дата конвертации07.04.2013
Размер132.46 Kb.
ТипРішення
скачать >>>ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

.
ПОЛОЖЕННЯ

про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку

Це Положення розроблено на підставі законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Положення регламентує порядок та особливості створення і організації роботи підрозділу або окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

^

Положення розповсюджується на професійних учасників ринку цінних паперів (далі – ліцензіати) (крім банків).

І. Визначення окремих термінівДля цілей цього Положення терміни використовуються у такому значенні:

Адекватність системи внутрішнього контролю – це відповідність системи контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів і службових посад окремих керівників та їх особистих якостей, що необхідні для підвищення результативності й ефективності дій.

Активи ліцензіата – це накопичені протягом діяльності товариства ресурси, які в майбутньому приносять економічну вигоду і призводять до отримання прибутку установою.

Висновок – це документ, засвідчений підписом та печаткою ліцензіата, який складається в установленому порядку за наслідками проведення внутрішнього аудиту (контролю) і містить інформацію стосовно повноти та відповідності діяльності ліцензіата чинному законодавству.

Внутрішній аудит (контроль) ліцензіата – це сукупність процедур, які забезпечують достовірність та повноту інформації, яка передається керівництву ліцензіата, дотримання внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій ліцензіатом, збереження активів ліцензіата і його клієнтів, оптимальне використання ресурсів ліцензіата, управління ризиками, забезпечення чіткого виконання розпоряджень органів управління ліцензіата в досягненні мети, яка поставлена в стратегічних та інших планах.

Посадова особа – це визначена структурою і штатним розписом ліцензіата особа, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень з проведення внутрішнього аудиту (контролю).

^

ІІ. Принципи діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю)
Незалежність. Полягає у організаційній незалежності від об'єкта перевірки, яка характеризується в значній мірі рівнем підпорядкованості посадової особи служби внутрішнього аудиту (контролю). Незалежність є фундаментальним принципом.

Об'єктивність. Полягає у тому, що посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) незалежна у своїх висновках і оцінках, та зобов'язана проводити зважену оцінку всіх обставин перевірки, а у своїх судженнях не піддаватися впливу власних інтересів та інтересів третіх осіб.

Чесність. Полягає у ставленні посадової особи служби внутрішнього аудиту (контролю) до службових обов’язків, на яких ґрунтується довіра до її думки. Працівники служби внутрішнього аудиту (контролю) повинні:


бути чесними, сумлінними та відповідальними під час виконання своїх завдань та обов’язків;

діяти в рамках діючих нормативно-правових актів;

не брати участь у діях, які дискредитують діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), або ліцензіата.

Конфіденційність. Полягає у тому, що посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) зобов’язана уважно ставитись до отриманої інформації. Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) не має права розголошувати інформацію, отриману при проведенні перевірок або наданні консультаційних послуг без відповідних на те повноважень (крім випадків передбачених розділом VIII цього Положення). З метою забезпечення дотримання цього принципу посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) розробляє правила зберігання і передачі робочої документації та документів про результати професійної діяльності служби, та контролює їх виконання.

Професійний скептицизм і самостійність мислення. Принципи, які полягають у тому, що посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) не приймає твердження на віру, а самостійно опрацьовує фактичний матеріал, знаходячи потрібні дані та підтвердження, самостійно доходить до суті речей і знаходить відповіді на питання, прислухається до власного досвіду та знань.
^

III. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту (контролю)
3.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата - це структурний підрозділ або визначена окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата, яка утворюється або призначається за рішенням наглядової ради, підпорядковується та звітує перед нею, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищим органом управління ліцензіата.


Чисельність служби внутрішнього аудиту (контролю) має бути достатньою для ефективного досягнення поставлених цілей та завдань.


3.2. Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), здійснюються на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата, яке розробляється ліцензіатом самостійно з дотриманням вимог встановлених НКЦПФР та специфіки діяльності самого ліцензіата.

3.3. Статус, функціональні обов'язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю) визначаються у Положенні про службу внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата.


Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата затверджується рішенням наглядової ради, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищим органом управління ліцензіата.

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) може містити такі розділи:

цілі служби внутрішнього аудиту (контролю);

основні завдання та функції служби внутрішнього аудиту (контролю);

принципи діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю);

статус і роль служби внутрішнього аудиту (контролю);

права та обов'язки служби внутрішнього аудиту (контролю);

обсяги та напрями роботи служби внутрішнього аудиту (контролю);

обов’язки посадової особи служби внутрішнього аудиту (контролю) із звітування;

координація діяльності з іншими службами ліцензіата;

підзвітність служби внутрішнього аудиту (контролю);
^

відповідальність служби внутрішнього аудиту (контролю).
3.4. Посадові особи служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата повинні бути професійно придатними, кваліфікованими кадрами, бути в змозі виконувати покладені на них функціональні обов'язки. Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю), відповідальна за проведення внутрішнього аудиту (контролю), повинна володіти базовими знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами та пасивами, фінансового менеджменту тощо.
3.5. Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю), призначається за рішенням наглядової ради, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищого органу управління ліцензіатом та за погодженням з керівником ліцензіата.


Рекомендується призначати окрему посадову особу служби внутрішнього аудиту (контролю) на рівні керівництва.

Така посадова особа не може суміщувати свою діяльність з обов’язками працівників на яких покладаються спеціальні функції, зокрема, відповідального проведення фінансового моніторингу, контролера.

^

3.6. Посадовою особою служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата не може бути призначена особа, яка:


визнана винною у вчиненні корисливого злочину із призначенням покарання без позбавлення волі;

має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за вчинення умисного злочину;

за вироком суду позбавлена права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

яка є контролером ліцензіата або членом сім’ї контролера.

3.7. Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) при призначенні на посаду дає письмове зобов'язання про нерозголошення інформації про діяльність ліцензіата та збереження комерційної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства.
3.8. Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата звітує перед наглядовою радою ліцензіата, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - перед вищим органом управління ліцензіатом, не рідше ніж один раз на рік, надає йому висновки та пропозиції за результатами поточних перевірок.
^

IV. Основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту (контролю)
4.1. Головні функції служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата визначаються частиною другою статті 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
^

4.2. На службу внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата покладаються такі завдання:


сприяння адекватності системи внутрішнього контролю ліцензіата та операційних процедур;

здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом ліцензіата Статуту, внутрішніх положень щодо проведення операцій в межах наданих НКЦПФР ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;

впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;

надання на схвалення наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління ліцензіатом, керівнику ліцензіата, інструкції з оцінки та управління ризиками;

своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності ліцензіата;

дослідження в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

оцінювати розмір, напрямок та розподіл ризиків ліцензіата, в тому числі, з точки зору складу його активів;

виявлення сфер потенційних збитків для ліцензіата, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів ліцензіата;

оцінка адекватності політики, процедур та методик управління ризиками професійної діяльності на фондовому ринку;

взаємодія із зовнішніми аудиторами, державними органами контролю та НКЦПФР;

надання наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління ліцензіатом, керівнику ліцензіата, висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.


4.3. У разі входження професійного учасника фондового ринку до фінансової групи або підгрупи завдання служби внутрішнього аудиту (контролю) повинні враховувати вимоги законодавства до відповідної фінансової групи або підгрупи.

^

V. Повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю)
5.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) має право:


на ознайомлення з усією документацією ліцензіата та здійснення нагляду за діяльністю будь-якого підрозділу ліцензіата, а також вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб щодо виявлених недоліків у роботі;

визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються співробітниками ліцензіата, вимогам чинного законодавства України, нормативним актам НКЦПФР, рішенням керівних органів ліцензіата, які визначають політику та стратегію ліцензіата, процедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності;

перевіряти розрахунково-касові документи, правочини ліцензіата, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності наявність готівки, інших цінностей, які знаходяться в установі;

перевіряти документи пов’язані із здійсненням фінансового моніторингу;

отримувати в межах своїх повноважень на запит від ліцензіата до інших організацій або третіх осіб - суб'єктів підприємницької діяльності потрібні відомості та документи, що пов'язані з процесом перевірки;

залучати у разі необхідності співробітників інших структурних підрозділів ліцензіата для виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту (контролю) завдань;

мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіряється, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, готівки та коштовностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних та інших носіях інформації;

з дозволу керівника ліцензіата знімати копії з одержаних документів, у тому числі копії файлів, копії будь-яких засобів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах, а також розшифровувати ці записи;

при виявленні грубих порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками ліцензіата, рекомендувати наглядовій раді або вищому органу управління ліцензіата, усунення їх від виконання службових обов'язків;

при встановленні фактів зловживання службовим становищем керівника ліцензіата повідомляти про такі випадки наглядову раду або вищий орган управління.

^

5.2. Органи управління ліцензіата зобов'язані своєчасно реагувати на рекомендації служби внутрішнього аудиту (контролю).
5.3. Служба внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата не несе відповідальності та не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит.
^

VI. Обов'язки служби внутрішнього аудиту (контролю)
6.1. Проводити перевірки з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю ліцензіата, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності ліцензіата, а також оцінювати його.
6.2. Забезпечувати організацію постійного контролю за дотриманням співробітниками ліцензіата встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками.
6.3. Проводити розгляд фактів порушень працівниками ліцензіата чинного законодавства, нормативних актів НКЦПФР та стандартів професійної діяльності, внутрішніх документів, які регулюють діяльність товариства.
6.4. Рекомендувати органам управління ліцензіата приймати рішення щодо забезпечення недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, нормативних актів НКЦПФР.
^

6.5. Розробляти рекомендації та вказівки щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх виконанням.
^

6.6. Забезпечувати схоронність та повернення одержаних від підрозділів ліцензіата документів на всіх носіях.
6.7. Забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені в ході перевірки, та рекомендації, надані керівництву ліцензіата.
6.8. Брати участь у засіданнях органів управління ліцензіата під час обговорення питань, які прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту (контролю), зовнішнього аудиту, змін у структурі або розвитку ліцензіата.
^

VII. Проведення внутрішнього аудиту (контролю) та оформлення результатів перевірки
7.1. Проведення перевірки діяльності посадових осіб та структурних підрозділів ліцензіата здійснюється посадовою особою служби внутрішнього аудиту (контролю) відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата.


Перевірки, також, можуть бути здійснені за окремими дорученнями наглядової ради, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищого органу управління ліцензіата.

^

7.2. При проведенні внутрішнього аудиту (контролю) структурних підрозділів ліцензіата можуть бути передбачені такі етапи перевірки:


отримання повної інформації про структурний підрозділ, що перевіряється;

складання та виконання плану перевірки служби внутрішнього аудиту (контролю), в якому повинні бути відображені мета та процедури перевірки з урахуванням інформації про підрозділ, що перевіряється;

проведення перевірки отриманої інформації на суттєвість, оцінка ризику за операціями, що допомагає визначитись, яку фінансову звітність необхідно проаналізувати, який розмір вибірки використати і які види аналітичних процедур провести;

здійснення документального підтвердження виконання всіх процедур проведення внутрішнього аудиту (контролю) шляхом підготовки робочої документації аудиторської перевірки;

складання посадовою особою служби внутрішнього аудиту висновків та пропозицій щодо результатів перевірки відповідних структурних підрозділів ліцензіата.

^

7.3. Висновок складається і підписується посадовою особою служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата, яка проводила перевірку ліцензіата.
7.4. У висновку викладаються виявлені недоліки, порушення та зловживання, що характеризують проведення відповідних фінансових операцій. Необхідно також викласти причини, особливо, організаційного характеру, що створили умови для здійснення порушень і зловживань, та надати свої пропозиції про прийняття заходів щодо їх усунення. Висновок повинен містити кваліфіковану оцінку стану системи внутрішнього контролю відповідного підрозділу ліцензіата.
7.5. Для прийняття організаційних заходів висновок направляється наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління ліцензіата.VIII. Контроль Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за роботою служби внутрішнього аудиту (контролю)


8.1. НКЦПФР здійснює контроль за роботою служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата під час проведення перевірки ліцензіата.


8.2. У разі необхідності НКЦПФР може витребувати у ліцензіата звіт про роботу служби внутрішнього аудиту (контролю) за певний період часу його діяльності, а також іншу інформацію з питань компетенції служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата.


IX. Відповідальність посадової особи служби внутрішнього аудиту (контролю)


Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.Департамент

контрольно-правової роботи

Мисюра О.П.

Похожие:

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconПро затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconРішення м. Київ № Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
Ржавне регулювання ринку цінних паперів з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconПоложення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 лютого 2009 року n 125 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 2, 47...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconРішення 30 серпня 2011р м. Київ №1241
Про схвалення проекту рішення Комісії «Про затвердження Положення про організацію та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconПоложення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (додається). Затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць
На виконання Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» постановляю
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17. 10. 97 N 37 "Про затвердження Правил проведення перевірок та ревізій емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,
З метою забезпечення виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconРішення від 8 травня 2012 року n 650 Про схвалення Методичних рекомендацій з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами учасниками фондового ринку
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та з метою покращення якості фінансової інформації, яка надходить від учасників...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03. 01. 2003 n 2 "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів І Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку",
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з урахуванням Указу Президента України від 20. 10. 2005...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconПоложення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів...
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №. Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку iconПлан діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов