Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № icon

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №НазваниеРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
Дата конвертации07.04.2013
Размер240.44 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


Цей Порядок розроблений відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 1, 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

^ Глава 1. Загальні положення


1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку (крім банку), вимоги до ділової репутації та фінансового стану таких осіб, порядок подання та вимоги до розкриття інформації щодо структури власності (для юридичної особи) .

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

власник істотної участі – юридична особа (резидент України або нерезидент) чи фізична особа (громадянин України або іноземець), які отримали відповідне погодження Комісії та набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

заявник – юридична чи фізична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (особа, що має намір проваджувати професійну діяльність на фондовому ринку) (далі – професійний учасник ринку цінних паперів);

істотна участь – пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

опосередковане володіння участю – володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку; та/або набуває право голосу на загальних зборах акціонерів (учасників) професійного учасника фондового ринку за дорученням власника; та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника фондового ринку у разі передачі в управління (довірче управління) контрольного пакету акцій його власника істотної участі тощо;

пряме володіння участю – володіння самостійно або спільно 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку на праві власності.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що зазначена особа самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі – набуття або збільшення істотної участі), повинна не менш ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії.

У разі, якщо заявник має намір згідно з вимогами цього Порядку у перше набути істотну участь (10 і більше відсотків), у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, то він повинен отримати погодження Комісії незалежно від розміру істотної участі, який передбачається набути.

4. Погодження набуття або збільшення істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до статуту, надається заявнику згідно з вимогами цього Порядку після проведення державної реєстрації такої особи, але до надання цією особою документів на отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

5. Якщо власник істотної участі, що складає 10, 25, або 50 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде складати відповідно більше ніж 25, 50, 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібно.

У разі, якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення його істотної участі письмове погодження Комісії не потрібне.

6. Розмір істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному (складеному) капіталі професійного учасника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі заявника в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійно або спільне опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку та поділу цього добутку на 100.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі та опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

7. У разі коли в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити пряме володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку є особи, що можуть мати (мають) через цю юридичну особу опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, то такі особи повинні одночасно подати заяву та відповідний пакет документів для отримання погодження Комісії.

8. Якщо особа набуває істотної участі у професійному учаснику фондового ринку чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу без отримання погодження Комісії (крім випадків, визначених у пункті 5 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку до отримання такого погодження.

9. Власник істотної участі, який зменшив цю участь таким чином, що його частка у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку становить менше ніж 10, або 25, або 50, або 75 повинен повідомити Комісію про таке зменшення (із зазначенням цього розміру) протягом п’яти робочих днів з фактичної дати зменшення істотної участі.

10. Вимоги, установлені цим Порядком повинні виконуватись юридичними або фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

ІІ. Порядок надання та перелік документів, що надається до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку


1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про отримання погодження набуття або збільшення істотної участі (додаток 1) та відповідні документи, перелік яких установлений цим Порядком.

Заява та документи, що надаються відповідно до цього Порядку, мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою, завірені печаткою юридичної особи, не містити виправлень та неточностей. У разі, якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи.

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Заявник несе відповідальність відповідно до законодавства за достовірність інформації, наданої в документах згідно з цим Порядком.

Крім того документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою – іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Аудиторський висновок аудиторської фірми (аудитора) подається відповідно до вимог, установлених Законом України «Про аудиторську діяльність» та цим Порядком.

Аудиторський висновок аудиторської фірми (аудитора) іноземної держави підлягає підтвердженню аудиторською фірмою (аудитором) України.

2. Юридична особа - резидент України для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

2.1. Заяву про отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

2.2. Документи, що надають змогу ідентифікувати заявника (юридичну особу):

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо юридичної особи, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;

копія установчого документа із змінами (нова редакція), засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;

копія рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчена заявником.

Ці документи не надаються якщо власник істотної участі отримав погодження Комісії набуття істотної участі згідно з вимогами цього Порядку та має намір її збільшити;

2.3. Документи щодо ділової репутації юридичної особи та ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкета, заповнена юридичною особою, що має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (згідно з додатком 2);

анкета, заповнена керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі її наявності) юридичної особи (додаток 3) з доданням до неї копії витягу з трудової книжки за останні 2 роки та копії диплома щодо освіти та інших документів, що підтверджують професійну кваліфікацію;

довідка органу державної податкової служби про стан виконання обов’язків юридичною особою як платника податків;

копії платіжних документів про сплату штрафних санкцій, що накладались на юридичну особу за порушення антимонопольного, податкового законодавства та законодавства на ринку фінансових послуг, у тому числі на ринку цінних паперів (у разі наявності таких санкцій);

2.4. Відомості про свою структуру власності відповідно до вимог розділу IІІ Порядку;

2.5. Документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

висновок аудиторської фірми (аудитора), що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за попередній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку та за останній звітний рік незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, щодо:

а) повноти і відповідності законодавству України та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;

б) наявності власних коштів в обсязі необхідному для набуття або збільшення істотної участі відповідно до розрахунку передбаченого пунктом 3 розділу ІV Порядку;

в) економічної оцінки фінансового стану щодо реальних та потенційних фінансових можливостей, у тому числі рівня ліквідності, фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії), покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування), рентабельності активів;

г) оцінки здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану заявника у разі набуття або збільшення істотної участі, його спроможності забезпечити погашення своїх зобов’язань або вести прибуткову діяльність, тощо ).

До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок;

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, про наявність коштів на її рахунках для набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку;

2.6. Довідка, отримана заявником у професійного учасника фондового ринку про те, що набуття або збільшення істотної участі цим заявником не призведе до загрози інтересам акціонерів (учасників), кредиторів та клієнтів професійного учасника фондового ринку, засвідчена підписом його керівника;

2.7. Копію висновку та/або відповідного дозволу Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.

3. Юридична особа (нерезидент) для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою (додаток 1) та документами, що передбачені абзацами другим та третім пункту 2.3, абзацом восьмим пункту 2.5, пунктом 2.7 цього розділу надає такі документи:

відомості про свою структуру власності відповідно до вимог розділу IІІ Порядку;

копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні;

легалізований витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу;

копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави, підтвердженого українською аудиторською фірмою (аудитором), про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року та наявність власних коштів для набуття або збільшення істотної участі.

4. Фізична особа (громадянин України) для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

4.1.Заяву про отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1).

4.2. Документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування, засвідчені підписом фізичної особи;

копію довідки про ідентифікаційний код фізичної особи (у разі наявності), засвідчений підписом цієї особи;

4.3. Документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально (додаток 4) з доданням до неї копії витягу з трудової книжки за останні 2 роки;

довідку органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості або наявності непогашеної чи не знятої судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності (відповідних органів держави для іноземців);

довідку органу державної податкової служби про стан виконання обов’язків фізичною особою як платника податків;

4.4. Документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи:

довідку органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік);

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети;

4.5. Довідку, отриману заявником у професійного учасника фондового ринку про те, що набуття або збільшення істотної участі цим заявником не призведе до загрози інтересам акціонерів (учасників), кредиторів, клієнтів такого професійного учасника, засвідчена підписом його керівника.

5. Фізична особа (іноземець) для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

заяву про отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

анкету за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально (додаток 4);

довідку відповідного податкового органу країни місцезнаходження іноземця про стан виконання обов’язків фізичною особою як платника податків;

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети та про репутацію власника рахунку;

письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.


ІІІ. Порядок подання відомостей про структуру власності заявника – юридичної особи


1. Заявник (юридична особа), який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку надає відомості про власну структуру власності (додаток 5).

Крім того, відомості щодо структури власності повинні надаватись у вигляді схематичного зображення такої структури.

Таке схематичне зображення повинно містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та по батькові кожної фізичної особи – власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв’язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності заявника у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі данні на одному аркуші, таке схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником заявника.

2. У додатку зазначаються всі передбачені реквізити, у тому числі підписи. Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, то в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Для юридичних осіб - нерезидентів зазначається повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

3. У додатку 5 до цього Порядку зазначаються:

інформація про юридичну особу;

інформація про участь у професійному учаснику фондового ринку;

інформація про спільне володіння участю у професійному учаснику фондового ринку;

інформація про опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку;

інформація про набуття права голосу;

інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику;

інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі - заявнику;

інформація про спільне володіння участю в юридичній особі - заявнику;

інформація про юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі;

інформація про контактну особу.


ІV. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку


1. Фінансовий стан заявника – юридичної особи, що має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку повинен відповідати наступним вимогам:

1.1. Заявник згідно з аудиторським висновком, який надається відповідно до підпункту 2.5 пункту 2 цього Порядку має сукупність показників, що відображають його фінансовий стан (його реальні та потенційні фінансові можливості), у тому числі рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними коштами (власним капіталом) та їх ефективного використання, на рівні не менше встановленого теоретичного (нормативного) значення, а також оцінку здатності заявника у майбутньому надати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку;

1.2. Заявник за результатами останнього звітного року не має непокритого збитку.

2. Заявник – юридична особа повинен мати власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі.

Розрахунок розміру власних коштів заявника – юридичної особи здійснюється за даними Балансу (форма № 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689 (із змінами), або Балансу (форма № 1-м) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382 (із змінами).

Розмір власних коштів заявника – юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов’язань набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку розраховується за формулою:

^ К = ВК – (РК+НА)

де К – розмір власних коштів заявника - юридичної особи для забезпечення виконання ним зобов’язань набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку;

ВК– власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов’язань);

РК – резервний капітал;

НА – необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи).

Розмір власних коштів за цим розрахунком повинен бути не меншим, ніж розмір заявленої істотної участі.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи – нерезидента України (К) для забезпечення виконання ним зобов’язань у разі прямого самостійного або спільного набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, із власного капіталу (ВК) вираховується сума неоплаченого капіталу і викуплених власних акцій (часток), якщо згідно із законодавством країни його місцезнаходження під час розрахунку розміру власного капіталу (ВК) не передбачено таке зменшення.

Під час розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою (К) та яка відповідно до законодавства може бути акціонером (учасником) професійного учасника фондового ринку, для забезпечення виконання нею зобов’язань у разі прямого самостійного або спільного набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника, із власного капіталу (ВК) такої особи вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством, що регулює діяльність небанківської фінансової установи, не можуть бути спрямовані до статутного (складеного) капіталу іншої юридичної особи.

3. Майновий стан заявника – фізичної особи повинен забезпечити можливість набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку за рахунок власних коштів у розмірі не менше ніж розмір заявленої істотної участі.

4. Набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку повинно здійснюватись за рахунок коштів заявника, джерела походження яких підтверджені.

У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку заявник – юридична особа зобов’язана дотримуватись вимог законодавства щодо формування його статутного (складеного) капіталу, зокрема: Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства».

5. Ділова репутація заявника - юридичної особи та керівника (членів) виконавчого органу та голови (членів) наглядової ради повинна відповідати наступним вимогам.

5.1. Юридична особа належним чином виконує обов’язки як платник податків та не має зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій.

5.2. Керівник (члени) виконавчого органу та голова (члени) наглядової ради мають ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не має судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність особи не мала ознак вчинення незаконних дій в минулому, що призвели до запровадження тимчасової адміністрації, банкрутства або примусової ліквідації юридичної особи, у тому числі професійного учасника фондового ринку; анулювання (відкликання) ліцензії на ринку фінансових послуг, або така діяльність не призвела до анулювання документів, що надають право фізичній особі її здійснювати (анулювання сертифікатів тощо);

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

особа належним чином виконує зобов’язання як платник податку та не має зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій.

6. Ділова репутація заявника – фізичної особи повинна відповідати вимогам, зазначеним у підпункті 5.2 пункту 5 цього розділу.

7. Заявник підтверджує, що набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку не загрожуватиме інтересам кредиторів, клієнтів та акціонерів (учасників) професійного учасника фондового ринку.

8. Згідно з наданим висновком (дозволом) Антимонопольного комітету України (у разі необхідності його отримання відповідно до законодавства) таке набуття або збільшення істотної участі не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

9. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) надані відповідно до вимог розділу ІІІ цього Порядку, розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник підтвердив, що відомості про структуру власності є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Порядку.


^ V. Порядок розгляду документів, що надаються для отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку


1. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

Комісія має право надсилати запити щодо заявника до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження походження коштів, що використовуються для формування статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь).

2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення щодо погодження придбання або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку приймається
Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду
відповідних документів.

3. Комісія приймає відповідне рішення у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви та відповідних документів, перелік яких установлений цим Порядком.

4. Рішення про погодження придбання або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або відмову у такому погодженні приймається на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

У рішенні про відмову щодо такого погодження обов’язково зазначаються підстави такої відмови з відповідним їх обґрунтуванням.

Рішення Комісії про погодження набуття істотної участі або її збільшення у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку є дійсним протягом трьох місяців з дня його видачі.

5. Комісія направляє письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

6. У разі прийняття рішення про відмову у погодженні придбання істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подані документи заявнику не повертаються.

7. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову у погодженні набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:

7.1. Заявником подано неповний пакет документів та/або подані документи оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

7.2. Заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»;

7.3. Заявником у поданих документах надано недостовірну інформацію;

7.4. У заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку;

7.6. Фінансовий стан заявника (юридичної особи) не відповідає вимогам, установленим цим Порядком;

7.7. Ділова репутація заявника (юридичної особи) та керівника (членів) виконавчого органу і голови (членів) наглядової ради такої юридичної особи або ділова репутація фізичної особи за останні два роки їх діяльності не відповідає вимогам, установленим цим Порядком;

7.8. Органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;

7.9. Набуття чи збільшення істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку загрожуватиме інтересам акціонерів (учасників), кредиторів, клієнтів такого професійного учасника, розвиткові конкурентного середовища.

8. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у погодженні придбання або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

У разі коли не відповідають вимогам ділова репутація заявника (за останні два роки), його фінансовий стан або недостатньо власних коштів для набуття або збільшення істотної участі, то заявник може надати документи після визначених цим Порядком строків для виконання вказаних умов.

9. Рішення про відмову у погодженні придбання або збільшення істотної участі у професійному учаснику може бути оскаржено в судовому порядку.


^ VІ. Державний контроль щодо юридичних та фізичних осіб – власників істотної участі у професійному учаснику фондового ринку


1. Державний нагляд та контроль за власниками істотної участі у професійних учасниках фондового ринку здійснює Комісія та її територіальні органи відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», цього Порядку та інших нормативно-правових актів.

Інші державні органи здійснюють контроль щодо власників істотної участі в межах своїх повноважень, визначених законодавством.

2. Комісія на підставі інформації, що надається професійними учасниками фондового ринку, зокрема адміністративних даних, статутів, звітів про корпоративне управління, відповідних довідок здійснює аналіз щодо власників істотної участі, які не отримували погодження на придбання або збільшення істотної участі.

3. У разі виявлення Комісією, факту набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного пунктом 3 глави І цього Порядку, без отримання письмового погодження Комісії, Комісія призначає у двотижневий строк довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.

Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих професійним учасником фондового ринку, на період до усунення порушення вимоги, визначеної пунктом 3 глави І цього Порядку.

Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління професійним учасником фондового ринку.

4. Рішення загальних зборів акціонерів (учасників), прийняті з порушенням вимог, визначених пунктом 8 розділу І та пунктом 3 цього розділу, не мають юридичної сили.

5. Скарги на дії Комісії та її територіальних органів, пов’язані з реалізацією вимог цього Порядку щодо власників істотної участі, розглядаються Комісією (її колегіальним органом). Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.


Начальник Управління ліцензування

діяльності професійних учасників

ринку цінних паперів І.Заноза

Похожие:

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17. 10. 97 N 37 "Про затвердження Правил проведення перевірок та ревізій емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,
З метою забезпечення виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПро затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03. 01. 2003 n 2 "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів І Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку",
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з урахуванням Указу Президента України від 20. 10. 2005...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення від 20 вересня 2011 року n 1357 Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31. 03. 2011 р. N 395
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПро затвердження форм фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПро затвердження форм фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20. 10. 2011 n 1543 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 р за n 1508/20246
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08. 06. 2004 n 279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09....
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПлан діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconРішення м. Київ № Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
Ржавне регулювання ринку цінних паперів з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформаційний лист
Щодо порядку подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів...
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № iconПоложення (норми) проекту акта Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Завдання Державної комісії України з цінних паперів та фондового ринку
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов