Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами icon

Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперамиНазваниеРішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
страница1/9
Дата конвертации07.04.2013
Размер0.52 Mb.
ТипРішення
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Схвалене рішенням Комісії від 30.11.2010 № 1783
РІШЕННЯ


_____________ м.Київ №


Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами


Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
^

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.06 № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.01.07 за № 52/13319, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Тарасенку О.О. забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв’язків Піскун Н.С. забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М.О.


Голова Комісії Д.Тевелєв


^

Протокол засідання Комісії


    від _____________2010ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449

(у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від______________ № _________)^

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

^

Розділ І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою встановлення вимог та порядку провадження торговцями цінними паперами (далі - торговці) професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

2. Цими Правилами встановлюються основні вимоги до діяльності торговців, правочинів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченими законодавством у діяльності торговців, правил організації системи внутрішнього обліку торговців, а також основні обов’язки торговців.

3. Торговці, включаючи їх філії та інші відокремлені підрозділи, зобов'язані дотримуватись вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють особливості провадження торговцями окремих операції щодо цінних паперів або інших фінансових операцій, під час вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери та інші фінансові інструменти і прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.


Розділ ІІ. Визначення термінів


1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

дата укладання договору – дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами та/ або іншими фінансовими інструментами;

дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об`єктом цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;


дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок, крім випадків, передбачених законом;

договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом, щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів торговцем за дорученням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;

договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів та/ або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеним між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів або інших фінансових інструментів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів;

договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління;

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;

контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів;

об’єкти інвестування – цінні папери, визначені законами України;

об'єкти управління - цінні папери та кошти, призначені для інвестування в цінні папери, а саме: цінні папери та кошти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери та кошти, набуті установником управління протягом строку дії договору про управління та у зв'язку з його виконанням;

пов'язана особа:

юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;

разове замовлення – оформлене відповідно до вимог цих Правил доручення клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

строкові операції – операції з набуття, зміни або припинення прав та зобов’язань за похідними цінними паперами та деривативами (строковими контрактами), зокрема, ф’ючерсними контрактами та опціонами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

установник управління – власник (клієнт), який передає управителю в управління об`єкт (об'єкти) управління;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення м. Київ №
Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності,...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення дкцпфр від 26. 05. 2006 №346 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами»
Порівняльна таблиця змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення дкцпфр від 26. 05. 2006 №346 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами»
...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства»,...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconПоложення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами (назва у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 12. 2007 р. N 2380)
Відповідно до пунктів 10 та 15 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою впорядкування...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconПоложення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Хмl файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку №
Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку діяльності...
Рішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2012 №
Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов