Закон УкраЇни Про місцевий референдум icon

Закон УкраЇни Про місцевий референдумНазваниеЗакон УкраЇни Про місцевий референдум
страница1/7
Дата конвертации05.06.2013
Размер1.4 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“ ” 2010 р.

Закон УкраЇни

Про місцевий референдум
________________________


Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення місцевих референдумів з метою забезпечення прав членів територіальних громад сіл чи добровільного об’єднання кількох сіл, селищ, міст, районів у містах вирішувати питання місцевого значення.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) місцевий референдум — форма безпосереднього волевиявлення членів територіальної громади села, селища, міста, району у місті, добровільного об’єднання кількох сіл щодо вирішення питань місцевого значення на території села, селища, міста, району у місті, добровільного об’єднання кількох сіл (далі — територія) шляхом прямого голосування;

2) питання місцевого значення — питання, віднесені Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування, в тому числі питання про дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів, а також інші питання, які не належать до компетенції органів державної влади та органів влади Автономної Республіки Крим, крім питань, делегованих органами виконавчої влади;

3) результати місцевого референдуму — рішення місцевого референдуму або результати волевиявлення членів територіальної громади з питань місцевого значення на консультативному місцевому референдумі, оформлені у встановленому цим Законом порядку;


4) рішення місцевого референдуму – підзаконний нормативно-правовий акт, текст якого схвалено на імперативному місцевому референдумі, оформлений у встановленому цим Законом порядку;

5) учасник місцевого референдуму — громадянин України, який має право голосу та є членом територіальної громади;

6) члени територіальної громади — жителі села чи добровільно об’єднані у сільську громаду жителі кількох сіл, селища, міста, району у місті, зареєстрованим в установленому законом порядку місцем проживання яких є один із цих населених пунктів.

Стаття 2. Види місцевого референдуму

1. Місцевий референдум може бути імперативний, консультативний, повторний.

Імперативний місцевий референдум — місцевий референдум, рішення якого мають обов’язковий характер та вищу юридичну силу відносно актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Консультативний місцевий референдум — місцевий референдум, який проводиться з метою з’ясування думки членів територіальних громад з питань місцевого значення та результати якого розглядаються і враховуються під час прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами.

Повторний місцевий референдум — місцевий референдум, який проводиться у разі визнання імперативного місцевого референдуму недійсним з підстав, установлених цим Законом.

Стаття 3. Суб’єкт права на участь в місцевому референдумі

1. Право безпосередньо вирішувати питання місцевого значення на місцевих референдумах відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Закону мають учасники місцевого референдуму.

Учасник місцевого референдуму має право голосу на місцевому референдумі, брати участь у висуванні ініціативи щодо проведення місцевого референдуму, а також в інших заходах з підготовки та проведення місцевого референдуму в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Громадяни, яких визнано судом недієздатними, та громадяни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, не мають права голосу на місцевому референдумі, не можуть ініціювати проведення місцевого референдуму, а також брати участь в інших діях з підготовки та проведення місцевого референдуму.

3. Документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України учасника місцевого референдуму, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України.

4. Належність громадянина України до відповідної територіальної громади визначається його зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

Стаття 4. Принципи участі у місцевому референдумі

1. Місцевий референдум проводиться на основі загального, рівного, прямого і вільного волевиявлення учасників місцевого референдуму шляхом таємного голосування.

Підготовка і проведення місцевого референдуму здійснюються відкрито і гласно.

Учасникам місцевого референдуму гарантується вільне волевиявлення. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевому референдумі.

2. Учасники місцевого референдуму беруть участь у місцевому референдумі на рівних засадах. Кожен учасник місцевого референдуму має один голос і рівні можливості щодо його реалізації.

Свій голос учасник місцевого референдуму може використати на одній дільниці, де він включений до списку учасників місцевого референдуму.

3. Учасники місцевого референдуму голосують на місцевому референдумі особисто. Голосування за інших осіб не допускається.

4. Місцевий референдум є прямим: питання місцевого значення, винесені на голосування, вирішуються учасниками місцевого референдуму безпосередньо.

5. Голосування під час місцевого референдуму є таємним. Будь-який контроль за волевиявленням учасників місцевого референдуму забороняється.

Стаття 5. Питання, що виносяться на місцевий референдум, та форма їх винесення

1. На місцевий референдум можуть виноситися питання місцевого значення.

2. Виключно місцевим референдумом у відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішується питання реорганізації або ліквідації діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами.

3. На місцевий консультативний референдум можуть виноситися питання, передбачені частиною першою цієї статті, крім питань про дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів та питань, які відповідно до закону вирішуються виключно місцевим референдумом.

4. Питання місцевого значення можуть виноситись у формі:

проекту рішення місцевого референдуму — на імперативний місцевий референдум;

запитання з метою з’ясування думки стосовно пропозиції вирішення питання місцевого значення (запитання) — на консультативний місцевий референдум.

5. На місцевий референдум можуть виноситись один або кілька варіантів проектів рішень місцевого референдуму (запитань). Кожне запитання, що виноситься на місцевий референдум, формулюється таким чином, щоб учасник місцевого референдуму мав можливість однозначно надати на нього відповідь “так” або “ні”.

6. Проект рішення або запитання, що виносяться на місцевий референдум, повинні мати чітке формулювання, яке не допускає різних тлумачень.

7. Проект рішення або запитання, що виносяться на місцевий референдум, повинні відповідати Конституції та законам України, указам Президента України та актам Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Обмеження щодо ініціювання, проведення місцевого референдуму та питань, що виносяться на місцевий референдум

1. Місцевий референдум не може ініціюватися та проводитися у разі введення воєнного або надзвичайного стану на всій території України або на території, де призначено його проведення, та протягом трьох місяців після скасування воєнного чи надзвичайного стану, а також протягом одного року після проведення місцевого референдуму з одного і того самого питання.

2. На місцеві референдуми не виносяться питання, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, питання, що належать до компетенції державних органів, а також кадрові питання та питання організаційного характеру з урахуванням особливостей, передбачених частиною першою цієї статті.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, які вирішуються органами місцевого самоврядування в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Розділ II. ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 7. Призначення місцевого референдуму

1. Місцевий референдум призначається територіальною виборчою комісією (далі — територіальна комісія), яка діє відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Стаття 8. Суб’єкти ініціювання місцевого референдуму

1. Місцевий референдум призначається на вимогу не менш як однієї десятої частини учасників місцевого референдуму, які є членами відповідних територіальних громад, та на вимогу інших суб’єктів, визначених законом.

Місцевий референдум щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови призначається також на вимогу сільської, селищної, міської ради; щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради — сільського, селищного, міського голови; щодо утворення (неутворення) районних у місті рад — половини від загального складу депутатів міської ради.

2. Збирання підписів учасників місцевого референдуму для проведення місцевого референдуму за ініціативою однієї десятої частини учасників місцевого референдуму, які є членами відповідних територіальних громад, організовує і здійснює ініціативна група з місцевого референдуму, що утворюється відповідно до цього Закону.

Стаття 9. Утворення ініціативної групи з місцевого референдуму

1. Ініціативна група з місцевого референдуму утворюється на загальних зборах громадян, в яких беруть участь не менш як:

50 учасників місцевого референдуму — для проведення місцевих референдумів на території села чи добровільного об’єднання кількох сіл, селища, району у місті;

100 учасників місцевого референдуму — для проведення місцевих референдумів на території міста районного значення;

150 учасників місцевого референдуму — для проведення місцевих референдумів на території міста обласного або республіканського в Автономній Республіці Крим значення;

200 учасників місцевого референдуму — для проведення місцевих референдумів на території міст Києва та Севастополя.

У територіальних громадах чисельністю менш як 100 учасників місцевого референдуму ініціативна група з місцевого референдуму утворюється у складі не менш як трьох осіб на загальних зборах громадян, в яких бере участь не менш як десять відсотків учасників місцевого референдуму.

2. Ініціатори проведення загальних зборів громадян з ініціювання місцевого референдуму не пізніше ніж за п’ять календарних днів до їх проведення повинні письмово повідомити про час, місце і мету проведення загальних зборів громадян територіальну комісію та відповідного сільського, селищного, міського голову, голову районної в місті ради. Зазначена інформація про проведення загальних зборів громадян з ініціювання місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради доводиться ініціаторами проведення таких зборів також до відома відповідної сільської, селищної, міської, районної в місті ради.

Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради, депутат сільської, селищної, міської, районної у місті ради, член територіальної комісії можуть бути присутні на загальних зборах громадян з ініціювання місцевого референдуму на відповідній території.

3. Перед початком загальних зборів громадян ініціатори їх проведення здійснюють реєстрацію учасників цих зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, дати народження, місця проживання, серії, номера, дати і місця видачі документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України учасника місцевого референдуму, підписів учасників зборів.

Загальні збори громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму вважаються правоможними, якщо в них бере участь відповідна кількість учасників місцевого референдуму, визначена частиною першою цієї статті, про що повідомляється присутнім ініціаторами проведення місцевого референдуму перед початком проведення загальних зборів громадян.

Рішення загальних зборів громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму приймаються після обговорення більшістю учасників місцевого референдуму, присутніх на цих зборах.

На загальних зборах громадян обираються головуючий, секретар та лічильна комісія, яка проводить підрахунок результатів голосування з питань, що обговорюються на загальних зборах громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму. На загальних зборах громадян, які проводяться на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму, лічильна комісія не утворюється, а підрахунок результатів голосування з питань, що обговорюються на загальних зборах громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму, проводить секретар загальних зборів громадян.

Подальший порядок денний загальних зборів громадян повинен включати питання щодо обговорення доцільності проведення місцевого референдуму та формулювання тексту проекту рішення місцевого референдуму.

4. У разі схвалення більшістю учасників загальних зборів громадян пропозиції про проведення місцевого референдуму та затвердження формулювання тексту проекту рішення місцевого референдуму, який пропонується винести на місцевий референдум, обирається ініціативна група з місцевого референдуму, якій доручається організація збирання підписів учасників місцевого референдуму. З членів ініціативної групи з місцевого референдуму загальними зборами громадян обираються особа, уповноважена чинити дії від імені ініціативної групи з місцевого референдуму (далі — уповноважена особа ініціативної групи), та особа, уповноважена розпоряджатися фінансовими та матеріально-технічними ресурсами ініціативної групи з місцевого референдуму, які використовуються для організації проведення місцевого референдуму
(далі — розпорядник коштів ініціативної групи). У разі ініціювання місцевого референдуму на території з чисельністю населення менш як
100 учасників місцевого референдуму функції уповноваженої особи ініціативної групи та розпорядника коштів ініціативної групи може виконувати один член ініціативної групи.

5. Загальні збори громадян утворюють лише одну ініціативну групу з місцевого референдуму. Ініціативна група з місцевого референдуму складається не менш як з 10 учасників місцевого референдуму, за винятком випадку ініціювання проведення місцевого референдуму на території з чисельністю населення менш як 100 учасників місцевого референдуму.

6. За результатами проведених загальних зборів громадян оформляється протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення загальних зборів громадян, кількість їх учасників, інформація про обрання головуючого та секретаря загальних зборів громадян, лічильної комісії, хід обговорення питань порядку денного, результати голосування з питань порядку денного, персональний склад ініціативної групи з місцевого референдуму. Протокол загальних зборів громадян, а також списки учасників загальних зборів громадян, членів ініціативної групи з місцевого референдуму, в тому числі уповноваженої особи та розпорядника коштів ініціативної групи, із зазначенням даних, передбачених частиною третьою цієї статті, підписуються головуючим та секретарем загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів громадян додається затверджений загальними зборами громадян текст питання щодо схвалення проекту рішення місцевого референдуму та проект відповідного рішення, який пропонується винести на місцевий референдум.

Стаття 10. Реєстрація ініціативної групи з місцевого референдуму

1. Ініціативна група з місцевого референдуму реєструється територіальною комісією.

2. Для реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму у семиденний строк з дня проведення загальних зборів громадян уповноваженою особою ініціативної групи подаються засвідчені головуючим та секретарем загальних зборів громадян документи, передбачені частиною шостою статті 9 цього Закону, заява про реєстрацію ініціативної групи, форма якої затверджується Центральною виборчою комісією, письмові заяви кожного з членів ініціативної групи з місцевого референдуму про згоду бути членом ініціативної групи.

Після одержання зазначених документів територіальна комісія звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про учасників загальних зборів громадян, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, осіб, кандидатури яких запропоновано на цих зборах до складу ініціативної групи з місцевого референдуму, а також інформації про кількість учасників місцевого референдуму на відповідній території.

Відповідь на запит територіальної комісії повинна бути надана органом ведення Державного реєстру виборців протягом п’яти календарних днів з дня подання такого запиту.

3. Реєстрація ініціативної групи з місцевого референдуму повинна бути здійснена протягом п’ятнадцяти календарних днів з моменту отримання заяви про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму та документів, передбачених частиною шостою статті 9 цього Закону, шляхом видачі ініціативній групі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму, де зазначається номер ініціативної групи, питання, що пропонується винести на місцевий референдум, список членів ініціативної групи, дата закінчення строку збирання підписів учасників місцевого референдуму, точна кількість підписів учасників місцевого референдуму, зібрання якої є необхідним для проведення місцевого референдуму. Членам ініціативної групи видаються відповідні посвідчення. Форма свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму і форма посвідчення члена ініціативної групи з місцевого референдуму затверджується Центральною виборчою комісією.

4. Рішення про відмову у реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму може бути прийняте лише протягом строку, встановленого частиною третьою цієї статті, у разі:

1) неподання всіх документів, передбачених частиною шостою статті 9 цього Закону, або недотримання вимог оформлення цих документів, встановлених цим Законом;

2) подання документів з порушенням строку, встановленого частиною другою цієї статті;

3) якщо сформульовані в тексті проекту рішення місцевого референдуму, що додається до протоколу загальних зборів громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму, питання, які пропонується винести на місцевий референдум, не належать до питань місцевого значення або є питаннями, які не виносяться на місцевий референдум згідно з цим Законом;

4) неповідомлення територіальної комісії, органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, зазначених в частині другій статті 9 цього Закону, про час, місце і мету проведення загальних зборів громадян з ініціювання проведення місцевого референдуму;

5) недотримання вимог, передбачених частиною першою або п’ятою статті 9 цього Закону;

6) наявності зазначених в частині першій статті 6 цього Закону обставин;

7) відсутності встановлених законом підстав дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів;

8) порушення вимог частини сьомої статті 5 цього Закону.

5. Відмова територіальної комісії в реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму або неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму у визначений частиною третьою цієї статті строк, а також реєстрація ініціативної групи з місцевого референдуму за наявності хоча б однієї з підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

6. Плата за реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму не стягується.

7. Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи з місцевого референдуму у триденний строк оприлюднюється в місцевих друкованих засобах масової інформації та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.

8. З питань, які пропонується винести на місцевий референдум, реєструється лише одна ініціативна група з місцевого референдуму. Рішення про реєстрацію іншої ініціативної групи з місцевого референдуму з питання, яке за змістом чи по суті повторює питання, для винесення якого на місцевий референдум вже була зареєстрована в установленому порядку ініціативна група, може бути прийнято після припинення процедур з реалізації ініціативи щодо проведення місцевого референдуму раніше зареєстрованої ініціативної групи відповідно до частини шостої статті 13, абзацу другого частини другої статті 14 цього Закону.

Стаття 11. Фонд місцевого референдуму

1. Ініціативна група з місцевого референдуму має право відкрити рахунок фонду місцевого референдуму для організації збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму та агітації місцевого референдуму за рахунок коштів членів ініціативної групи з місцевого референдуму та добровільних внесків.

Ініціативна група з місцевого референдуму має право відкрити лише один рахунок і тільки в національній валюті.

2. У разі відкриття рахунка фонду місцевого референдуму ініціативна група з місцевого референдуму інформує учасників місцевого референдуму в місцевих друкованих засобах масової інформації або іншим способом про відкриття такого рахунка у триденний строк з дня його відкриття.
  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconЗведені рекомендації до законопроекту №7082 «Про місцевий референдум»
Х щодо вирішення питань місцевого значення шляхом прямого голосування. До того ж, місцевий референдум є пріоритетною формою правотворчості...
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconЗакон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03 липня 1991 р
Актуальність прийняття Закону України «Про місцевий референдум» не викликає сумніву, вона обумовлена
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconЗакон про референдум в Україні Шановний пане Президенте! 27 листопада Ви підписали новий Закон «Про всеукраїнський референдум»
Ці закони де-юре І де-факто є недійсними. Ці антиконституційні закони були просунені лобістами єс. Таким чином під позитивними термінами...
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України «Про місцевий референдум» (далі – проект Закону) підготовлено Міністерством юстиції на виконання пункту 170...
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconМоніторинг соціальних змін Якби референдум щодо незалежності України відбувався зараз, як би ви проголосували? (%)
Якби референдум щодо незалежності України відбувався зараз, як би ви проголосували? (%)
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconВсеукраїнський студентський референдум щодо освітніх реформ
Чи знаєте Ви про розроблену Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нову редакцію проекту Закону України “Про вищу...
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconЗакон України „Про звернення громадян" Закон України „Про порядок подання та розгляду звернень" закон україни про звернення громадян
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної...
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconЗакон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", Закон України „Про Кабінет Міністрів України", Кримінальний кодекс України, Закон України „Про господарські товариства",
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної...
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconПитання яке планується винести на всеукраїнський референдум
Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів...
Закон УкраЇни Про місцевий референдум iconЗакон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України" Закон України "Про фінансовий лізинг" Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств (в частині оподаткування)
Заступник директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями начальник відділу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов