Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому icon

Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовомуНазваниеРішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому
Дата конвертации31.12.2012
Размер191.58 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

РІШЕННЯ


___________2010 м.Київ №


Про затвердження Змін до Порядку та умов

видачі ліцензії на провадження окремих

видів професійної діяльності на фондовому

ринку, переоформлення ліцензії, видачі

дубліката та копії ліцензії


Відповідно до абзаців другого і третього статі 3, статей 4, 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 17, 19 - 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та інших нормативно-правових актів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

^

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами) (додаються).


2

2. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв’язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 5.1. пункту 5, абзаців четвертого, п’ятого підпункту 6.2. пункту 6, абзацу третього підпункту 7.1. пункту 7 Змін, які набирають чинність з 4 серпня 2011 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Мозгового.


Голова Комісії Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії

від ______________ 2011 р. №


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

№  


  ^ Зміни до Порядку та умов

видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної

діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії,

видачі дубліката та копії ліцензії


1. У розділі І:


1.1. У пункті 2:

в абзаці сьомому слова «фонді (капіталі)» замінити словом «капіталі»;

в абзаці дванадцятому слова в дужках «(у період до введення Комісією сертифікатів враховується наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка)» доповнити словами «, у тому числі кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку».


1.2. У пункті 3:

в абзаці першому пункту 3 слова «свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи (ліцензії)» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ліцензії)»;

в абзаці дев’ятому слова «(крім випадку провадження тільки електронних торгів, коли приміщення повинно бути площею не менше 50 кв.м)» виключити.


1.3. Абзац другий пункту 4 виключити.


1.4. У пункті 6:

в абзаці другому слова «діяльністю з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів» замінити словами «банківською діяльністю»;

в абзаці третьому слова «або з діяльністю з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів» виключити.


1.5. У пункті 8 слова «(для торговця цінними паперами; депозитарію, який провадить розрахунково-клірингову діяльність, та біржі, якщо вона здійснює діяльність з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на цій біржі)» виключити.

1.6. Абзаци перший – п’ятий пункту 10 після слів «строку дії ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


1.7. Пункт 11 після слів «строку дії ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


1.8. У пункті 12:

абзац перший після слів «після закінчення строку її дії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)»;

абзац другий після слів «дії попередньо виданої ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


1.9. Абзац другий пункту 13 після слів «зазначеного в ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


1.10. У пункті 15 слова «та погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 802 «Про встановлення строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу» замінити словами «та погодженим Кабінетом Міністрів України в установленому порядку».

.

1.11. У пункті 17 слова «дії ліцензії» замінити словами «його діяльності».


2. У розділі ІІ:


2.1. У пункті 1:

в абзаці першому слова «(для емітентів – до відповідного територіального органу Комісії)», «центрального апарату» та «(крім емітентів)» виключити;

в абзаці четвертому слова «фонду (капіталу)» замінити словом «капіталу»;

абзац дев’ятий після слів «строку її дії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


2.2. У пункті 2:

в абзаці третьому слова «з отриманням нового свідоцтва про державну реєстрацію» замінити словами «зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов’язана з його реорганізацією) зміною його місцезнаходження», слова «фонду (капіталу)» замінити словами «(складеного) капіталу»;

в абзаці четвертому слова «фонду (капіталу)» замінити словами «(складеного) капіталу».

2.3. У пункті 3:

підпункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо заявника»;

підпункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4 довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником (крім банку) за наявності особи, яка займає посаду головного бухгалтера.

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду та прізвища, ім’я, по батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника»;

абзац другий підпункту 3.13 виключити;

доповнити абзац другий підпункту 3.14 словами в дужках «(крім випадку, коли документи надаються до закінчення звітного кварталу, у якому відбулося це збільшення)»;

абзац перший підпункту 3.15 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або», після слова «ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)»;

у підпункті 3.18 слова «з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника» виключити;

підпункт 3.19 викласти в такій редакції:

«3.19 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній формі, про наявність у нього обладнання, у тому числі не менше двох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також обов’язково засобів зв’язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмного комплексу (із зазначенням засобів криптографічного захисту інформації), який забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису».

2.4. У пункті 4:

абзац другий підпункту 4.2 після слів «цінними паперами» доповнити словами «або діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів»;

абзац другий підпункту 4.5 виключити;

у підпункті 4.6:

в абзаці першому слова «за останній звітний рік, засвідчені заявником (крім банку)» замінити словами «за звітний період (квартал), засвідчені підписом керівника та печаткою заявника»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Подається заявником (крім банку), якщо у поточному році зареєстровано збільшення статутного (складеного) капіталу за звітний квартал, у якому відбулось це збільшення (крім випадку, коли документи надаються до закінчення цього кварталу)»;

абзац третій виключити;

абзац перший підпункту 4.7 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або»;

у підпункті 4.12 слова «з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника» виключити;

підпункт 4.13 викласти в такій редакції:

«4.13 довідка, складена заявником у довільній формі (крім банку), про наявність у нього обладнання та програмного комплексу (із зазначенням засобів криптографічного захисту інформації), який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису».

підпункт 4.15 викласти в такій редакції:

«4.15 для банку - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо заявника».


2.5. У пункті 5:

підпункт 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо заявника»;


друге речення підпункту 5.3 викласти в такій редакції:

«При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудитор, аудиторська фірма, уключені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією»;

доповнити абзац другий підпункту 5.6 словами в дужках «(крім випадку, коли документи надаються до закінчення звітного кварталу, у якому відбулося це збільшення)»;

доповнити підпункт 5.9 новим абзацом такого змісту:

«У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду та прізвища, ім’я, по батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника»;

абзац перший підпункту 5.12 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або»;

в абзаці першому підпункту 5.15 слова «з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника» виключити;

підпункті 5.16 викласти в такій редакції:

«5.16 довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність у нього програмно-технічного комплексу (із зазначенням засобів криптографічного захисту інформації), який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису».


2.6. У пункті 6:

у підпункті 6.2:

в абзаці першому слова «за останній звітний рік, засвідчені заявником» замінити словами «за звітний період (квартал), засвідчені підписом керівника та печаткою заявника»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Подається заявником, якщо у поточному році зареєстровано збільшення статутного капіталу за звітний квартал, у якому відбулось це збільшення (крім випадку, коли документи надаються до закінчення цього кварталу)»;


2.7. У пункті 7:

підпункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо заявника»;

у підпункті 7.5:

абзац другий виключити;

доповнити абзац третій словами в дужках «(крім випадку, коли документи надаються до закінчення цього кварталу)»;

підпункт 7.7 викласти в такій редакції:

«7.7 довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником (крім банку) за наявності особи, яка займає посаду головного бухгалтера.

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду та прізвища, ім’я, по батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника»;

абзац другий підпункту 7.11 виключити;

абзац перший підпункту 7.16 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або»;

у підпункті 7.19 слова «з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника» виключити;

підпункті 7.20 викласти в такій редакції:

«7.20 довідка, складена заявником у довільній формі (крім банку), про наявність у нього обладнання, засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, факс) та програмного комплексу (із зазначенням засобів криптографічного захисту інформації), який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису».


2.8. Пункт 8 виключити.

У зв’язку з цим пункт 9 уважати відповідно пунктом 8.


2.9. У пункті 8:

підпункт 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо заявника»;

доповнити абзац другий підпункту 8.5 словами в дужках «(крім випадку, коли документи надаються до закінчення цього кварталу)»;

підпункт 8.7 викласти в такій редакції:

«8.7 довідка в довільній формі щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником за наявності особи, яка займає посаду головного бухгалтера.

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду та прізвища, ім’я, по батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника»;

абзац другий підпункту 8.11 виключити;

після підпункту 8.15 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«8.16 довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність у нього програмно-технічного комплексу (із зазначенням засобів криптографічного захисту інформації), який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису».

У зв’язку з цим підпункти 8.16, 8.17 уважати відповідно підпунктами 8.17, 8.18;

в абзаці першому підпункту 8.17 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або»;


3. У розділі ІІІ:


3.1. У главі 1:


3.1.1. В абзаці другому пункту 3 слова «або резервного капіталу» виключити.


3.1.2. У пункті 7 слово «господарського» замінити словом «публічного акціонерного».


3.1.3. В абзаці третьому пункту 16 слова «можуть працювати не більш ніж у двох торговців цінними паперами, але» виключити, доповнити абзац словами «фондового ринку».


3.1.4. В абзаці другому пункту 18 слова «а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений» виключити.


3.1.5. Абзац перший пункту 19 після слова «приміщення» доповнити словом «, програмне».


3.1.6. Пункт 20 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або», після слів «попередньо виданої ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)» .


3.2. У главі 2:


3.2.1. В абзаці другому пункту 3 слова «або резервного капіталу» виключити.


3.2.2. В абзаці другому пункту 4 слова «або резервного капіталу» виключити.


3.2.3. В абзаці другому пункту 9 слова «а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений» виключити.


3.2.4. Абзац перший пункту 10 після слова «приміщення» доповнити словом «, програмне».


3.2.5. Пункт 11 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або», після слів «попередньо виданої ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


3.3. У главі 3:


3.3.1 У пункті 1 слово «відкритого» виключити.


3.3.2. Доповнити пункт 5 двома новими абзацами такого змісту:

«Для депозитарію при отримання ліцензії (копії ліцензії для відокремленого підрозділу) на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів кваліфікаційні вимоги такі: не менше п’яти сертифікованих у встановленому порядку фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по чотири сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу депозитарію.

У разі організації заявником депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше трьох по кожному такому підрозділу або не менше двох при наявності повноважень, передбачених положенням про такий підрозділ щодо прийому документів від клієнтів (у тому числі прийому на депонування глобальних чи тимчасових глобальних сертифікатів та свідоцтв про знерухомлення з наступною передачею їх до депозитарію), складання та видачі документів клієнтам (без надання повноважень щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах)».


3.3.3. В абзаці другому пункту 7 слова «а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений» виключити.


3.3.4. Абзац перший пункту 8 після слова «приміщення» доповнити словом «, програмне».


3.3.5. Пункт 9 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або», після слів «попередньо виданої ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».

3.4. У главі 4:


3.4.1. Доповнити пункт 4 новими абзацами такого змісту:

««Для депозитарію при отримання ліцензії (копії ліцензії для відокремленого підрозділу) на провадження розрахунково-клірингової діяльності кваліфікаційні вимоги такі: не менше п’яти сертифікованих у встановленому порядку фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по чотири сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) – для відокремленого підрозділу депозитарію».


3.4.2. В абзаці другому пункту 6 слова «а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений» виключити.


3.4.3. Абзац перший пункту 7 після слова «приміщення» доповнити словом «, програмне».


3.4.4. Пункт 10 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або», після слів «попередньо виданої ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


3.5. У главі 5:


3.5.1. В абзаці другому пункту 12 слова «а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений» виключити.


3.5.2. Абзац перший пункту 14 після слова «приміщення» доповнити словом «, програмне».


3.5.3. Пункт 15 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або», після слів «попередньо виданої ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


3.6. Главу 6 виключити.

У зв’язку з цим главу 7 уважати відповідно главою 6.


3.7. У главі 6:


3.7.1. В абзаці другому пункту 8 слова «а строк, установлений законодавством для подання Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не порушений» виключити.


3.7.2. Пункт 10 після слова «приміщення» доповнити словом «, програмне».


3.7.3. Пункт 11 після слова «протягом» доповнити словами «останнього року до набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії або», після слів «попередньо виданої ліцензії» доповнити словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


4. У розділі ІV:


4.1. В абзаці першому пункту 1 слова в дужках «(для емітентів – відповідний територіальний орган Комісії)» виключити.


4.2. В абзаці першому пункту 2 слова «або для емітентів за підписом керівника відповідного територіального органу Комісії» виключити.


4.3. В абзаці першому пункту 3 слова в дужках «(для емітентів – відповідний територіальний орган Комісії)» виключити.


4.4. У пункті 4 слова в дужках «(для емітентів – відповідний територіальний орган Комісії)» виключити.


4.5. В абзаці першому пункту 5 слова в дужках «(для емітентів – керівником відповідного територіального органу Комісії або виконуючим його обов’язки)» виключити.

4.6. У пункті 6 слова «а для емітентів – керівником відповідного територіального органу Комісії» виключити.


5. У розділі V:


5.1. Доповнити пункт 1 новим підпунктом 1.7 такого змісту:

«1.7 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за видачу копії ліцензії згідно з пунктом 15 розділу І цього Порядку».


5.2. Доповнити пункт 10 новими підпунктами 10.5 – 10.6 такого змісту:

«10.5 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Подається ліцензіатом при зміні місцезнаходження відокремленого підрозділу;

10.6 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Подається ліцензіатом, який згідно з вимогами цього Порядку надає ці документи при отриманні ліцензії за відповідним видом діяльності».


5.3. Доповнити перше речення пункту 11 після слів «виданої копії ліцензії» словами «та відповідності наданих документів вимогам цього Порядку».


5.4. Доповнити розділ новими пунктами 12 та 13 такого змісту:

«12. Комісія повертає ліцензіату заяву про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу та відповідні документи без розгляду, якщо:

12.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

12.2 наданий не повний перелік документів, передбачений пунктом 10 цього Порядку;

12.3 приміщення за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який видану відповідну копію ліцензії.

13. Про залишення відповідної заяви без розгляду ліцензіат повідомляється у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду в строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу без розгляду, ліцензіат може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.».


6. У розділі VІ:


6.1. У пункті 1 слова в дужках «(для емітентів – до відповідного територіального органу Комісії)» виключити.


6.2. У пункті 2:

підпункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо заявника»;


Доповнити пункт новим підпунктом 2.6 такого змісту:

«2.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 15 розділу І цього Порядку».


6.3. У пункті 3 слова в дужках «(для емітентів керівником відповідного територіального органу Комісії або виконувачем його обов’язків)» виключити.

6.4. У пункті 4 слова в дужках «(для емітентів – відповідний територіальний орган Комісії)» виключити.


6.5. У пункті 5 слова в дужках «(для емітентів – відповідний територіальний орган Комісії)» виключити.


6.6. В абзаці першому пункту 6 слова в дужках «(для емітентів – відповідний територіальний орган Комісії)» виключити, слово «заявнику» замінити словом «ліцензіату».


6.7. В абзаці першому пункту 7 слово «заявник» замінити словом «ліцензіат», слова «або для емітентів за підписом керівника відповідного територіального органу Комісії» виключити.


7. У розділі VІІ:


7.1. В абзаці першому пункту 1:

слова «(для емітентів – відповідного територіального органу Комісії)» виключити;

доповнити абзац словами та цифрами «, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення ліцензіатом плати за видачу дубліката ліцензії згідно з пунктом 15 розділу І цього Порядку».


7.2. Доповнити пункт 3 словами в дужках «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


7.3. У пункті 4 слова «(для емітентів – відповідний територіальний орган Комісії)» виключити.


7.4. У пункті 5 слова «(для емітентів – керівником відповідного територіального органу Комісії або виконувачем його обов’язківї)» виключити.

Начальник управління ліцензування

діяльності професійних учасників

ринку цінних паперів І.ЗанозаПохожие:

Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconПро затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії
Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconРішення дкцпфр від 26. 05. 2006 №346 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами»
Порівняльна таблиця змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconРішення дкцпфр від 26. 05. 2006 №346 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами»
...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconПро затвердження Порядку видачі ліцензій на провадження посередницької діяльності митного перевізника
Про затвердження Порядку формування, ведення І користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconПро затвердження Порядку видачі ліцензій на провадження посередницької діяльності митного перевізника
Про затвердження Порядку формування, ведення І користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconРішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства»,...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconПояснювальна записка до проекту спільного наказу Мінприроди та Держкомпідприємництва
«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconРішення м. Київ № Про внесення змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення
Про внесення змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення відповідних видів професійної діяльності на фондовому...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconПро затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами
Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців",...
Рішення 2010 м. Київ № Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому iconПоложення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку
О регулювання діяльності фінансових груп, переважну діяльність у яких здійснює особа, яка отримала ліцензію на здійснення професійної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов