Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами icon

Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперамиНазваниеРішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами
Дата конвертации31.12.2012
Размер60.32 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


РІШЕННЯ


__________2011 м.Київ № _____


Про затвердження Змін до Ліцензійних

умов провадження професійної

діяльності на фондовому ринку –

діяльності з торгівлі цінними паперами


Відповідно до абзаців другого і третього статті 3, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 17, 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

^

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 346, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.08.2006 за № 938/12812 (із змінами) (додаються).

2


2. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність з вимогами абзацу шостого пункту 3 та пункту 4 глави 2 зазначених Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.


3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв’язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
^

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.


^ Голова Комісії Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії

від 2011 р. №


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку^ Зміни до Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності на фондовому ринку –

діяльності з торгівлі цінними паперами


1. У преамбулі після слів «кодексів України» доповнити словами та цифрою «, глави ІІІ Кодексу законів про працю України».


2. У пункті 4 глави 1 слова «дії ліцензії» замінити словами «діяльності з торгівлі цінними паперами».


3. У главі 2:


3.1. Пункт 1 доповнити словами «(із змінами)».


3.2. В абзацах першому та четвертому пункту 2 слова «свідоцтві про державну юридичної особи та» виключити.


3.3. У пункті 3:

в абзаці шостому:

слова «можуть працювати не більш ніж у двох торговців цінними паперами, але» виключити;

доповнити абзац словами «фондового ринку»;

у другому реченні абзацу восьмого після слів «фахівців ліцензіата» доповнити словами «(крім банку)»;


3.4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Ліцензіат зобов’язаний мати обладнання, у тому числі не менше двох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також засоби зв’язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема, установлених Правилами (умовими) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 №1449, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за №52/13319 та забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису та виконання вимог».

3.5. У пункті 5:

в абзаці восьмому після слів «розробити систему управління ризиками діяльності з торгівлі цінними паперами» доповнити словами «(крім банку)»;

в абзаці дев’ятому після слів «(призначається з числа сертифікованих фахівців)» доповнити словами «ліцензіата (крім банку)», після слів «створення ліцензіатом» доповнити словами «(крім банку)».

3.6. У пункті 11 слова «дії ліцензії» замінити словами «провадження діяльності з торгівлі цінними паперами».

3.7. У першому реченні абзацу першого пункту 13 слова та цифри «,яка подається згідно з пунктом 13 глави 3 цих Ліцензійних умов» замінити словами та цифрами «за рік ( Баланс (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689 (із змінами)».

3.8. Доповнити пункт 14 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави ІІІ Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку)».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий уважати відповідно абзацами п’ятим, шостим.


3.9. У пункті 18 слова «до закінчення строку дії ліцензії» виключити.

3.10. Пункт 19 виключити.

4. У главі 3:

4.1. У пункті 9:

в абзаці першому слова «протягом строку дії ліцензії» замінити слова «у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами»;

в абзаці другому підпункту 9.1 слова «або резервного капіталу» виключити;

в абзаці першому підпункту 9.7 слова «з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 9.8. такого змісту:

«9.8 довідку в довільній формі щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду та прізвища, ім’я, по батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником (крім банку) у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата».


4.2. У пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

«виключення ліцензіата з СРО за відповідним видом діяльності»;

в абзаці п’ятому після слів «строку дії ліцензії» доповнити словами «(при наявності відповідного строку в бланку ліцензії)».


4.3. Доповнити пункт 11 словами «(із змінами)».


4.4. Пункт 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14 – 16 уважати відповідно пунктами 13 – 15.


4.5. У пункті 14:

в абзаці першому слова «більше ніж на три місяці» замінити словами «менше ніж на шість місяців»;

абзац другий виключити.


Начальник управління ліцензування

діяльності професійних учасників

ринку цінних паперів І. ЗанозаПохожие:

Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconРішення дкцпфр від 26. 05. 2006 №346 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами»
Порівняльна таблиця змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconРішення дкцпфр від 26. 05. 2006 №346 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами»
...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconПро затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами
Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців",...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconРішення м. Київ №
Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності,...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconРішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку №
Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку діяльності...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconРішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconРішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconРішення м. Київ № Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconЛіцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені Рішенням дкцпфр №341 від 26. 05. 2006р
Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та...
Рішення 2011 м. Київ № Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами iconПояснювальна записка до проекту спільного наказу Мінприроди та Держкомпідприємництва
«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов