Рішення м. Київ № icon

Рішення м. Київ №НазваниеРішення м. Київ №
страница1/7
Дата конвертации31.12.2012
Размер0.6 Mb.
ТипРішення
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7


РІШЕННЯ


_____________ м.Київ №


Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами


Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статтей 17 та 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
^

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.06 № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.01.07 за № 52/13319 (далі - Правила), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів О. Тарасенку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв’язків Н. Піскун забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.


Голова Комісії Д.Тевелєв


^

Протокол засідання Комісії


    від _____________2011ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449

(у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від______________ № _________)

^

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

^

Розділ І. Загальні положення1. Ці Правила розроблено з метою встановлення вимог та порядку провадження торговцями цінними паперами (далі - торговці) професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.


2. Цими Правилами встановлюються основні вимоги до діяльності торговців, правочинів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченими законодавством у діяльності торговців, правил організації системи внутрішнього обліку торговців, а також основні обов’язки торговців.


3. Торговці, включаючи їх філії та інші відокремлені підрозділи, зобов'язані дотримуватись вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють особливості провадження торговцями окремих операцій щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, під час вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери та інші фінансові інструменти і прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.


Розділ ІІ. Визначення термінів


1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

дата укладання договору – дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами та/ або іншими фінансовими інструментами;

дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об`єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;

дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;

договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом, щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів торговцем (андеррайтером) за дорученням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;

договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів та/ або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеним між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів або інших фінансових інструментів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів;

договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління;

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;

контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів;

об’єкти інвестування – цінні папери, визначені законами України;

об'єкти управління - цінні папери та кошти, призначені для інвестування в цінні папери, а саме: цінні папери та кошти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери та кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління;

пов'язана особа:

юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи. Членами сім’ї такої посадової особи є її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) посадової особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи.

Під здійсненням контролю у цих Правилах слід розуміти вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на діяльність торговця, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма його активами чи їх часткою в розмірі не менш як 20 відсотків, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління торговця, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління торговця;

разове замовлення – оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

строкові операції – правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов’язань за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

установник управління – власник (клієнт), який передає управителю в управління об`єкт (об'єкти) управління;

фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів та/ або інших фінансових інструментів.


Розділ ІІІ. Загальні вимоги до договорів


1. Договори, зміни або розірвання договорів укладаються (вчиняються) торговцем у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін і печаткою торговця та печаткою клієнта/ контрагента, якщо клієнтом/ контрагентом є юридична особа - резидент (для юридичних осіб - нерезидентів -за наявності печатки).

Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між торговцем і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.


2. Номер договору, що укладається торговцем, повинен містити літерну ознаку виду договору, а саме:


а) договори при здійсненні брокерської діяльності:

договір доручення – «БД»;

договір комісії – «БК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комісіонером);

договір на брокерське обслуговування - «БО» (присвоюється торговцем при укладанні договору з клієнтом, який не є торговцем), «БОС» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БОК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом) ;

договір субкомісії – «БСС» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БСК» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем – «БВ»;

договір на виконання договору комісії, договору субкомісії, разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладеного між торговцями – «БВС» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БВК» (присвоюється торговцем, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);


б) договори при здійсненні дилерської діяльності:

дилерські договори – «ДД»;

договір комісії - «ДКК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладеного між торговцями – «ДВК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом);


в) договори при здійсненні андеррайтингу:

договір андеррайтингу – «АА»;

договір на придбання – «АП»;

договір про спільну діяльність – «АС»;


г) договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами:

договір про управління – «УУ»;

договір на виконання договору про управління; – «УВ»;

ґ) договори при управлінні активами інвестиційних фондів, укладені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 № 55/94 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» – «УА».

При здійсненні торговцем розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування з компанією з управління активами цим торговцем укладаються такі договори:

договір андеррайтингу щодо розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;

договір на брокерське обслуговування щодо викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, визначається внутрішніми документами торговця відповідно до вимог, встановлених цими Правилами.


3. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім істотних умов договору у договорі (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах), зазначаються, зокрема:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін:

для юридичної особи: повне або скорочене найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – для юридичної особи-резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – для юридичної особи-нерезидента;

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи – резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (у разі відсутності відповідно до законодавства – не зазначається);

місцезнаходження сторін;

серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;

у разі, якщо клієнтом/ контрагентом за договором є професійний учасник фондового ринку - торговець, вказуються серія, номер, дата видачі та строк дії його ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання);

порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання торговцем звіту (звітів) клієнту (крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання);

відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали договір.

Крім зазначених умов, договір може містити порядок зміни умов договору та умови його розірвання, а також умови щодо збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом.


4. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/ або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору в системі внутрішнього обліку.

Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов’язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний).
  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Рішення м. Київ № iconДiагностика та лiкування екстрасистолiї І парасистолії
А. В. Ягенський (Луцьк), к м н. Ю. В. Карпенко (Одеса),, к м н. Г. М. Соловьян (Київ), к м н. О.І. Фролов (Київ), к м н. В. О. Куць...
Рішення м. Київ № iconРішення №1366 11. 10. 2007 м. Київ Протокол №36 Про ознаки порушення виборчого законодавства тов трк „Клас, м. Київ (нр №1380 від 31. 12. 2003)
України тов трк „Клас”, м. Київ, нр №1380 від 31. 12. 2003 (вид мовлення – ефірне (РМ)), керуючись статтею 13 Закону України „Про...
Рішення м. Київ № iconПлан роботи управління культури І туризму облдержадміністрації на грудень 2011 року
Концерт «Один+одна» з проекту «Київ-Вінниця» за участю лауреатів міжнародних конкурсів Тетяни Павлійчук (ф-но, м. Київ), Кирила Шарапова...
Рішення м. Київ № iconРішення засідання Виконкому фшу м. Київ 09 червня 2012 р
Затвердити попередній склад спортивної делегації України для участі у Всесвітній шаховій Олімпіаді (27 серпня – 10 вересня 2012 р.,...
Рішення м. Київ № iconПротокол №3 Розширеного засідання президії колегії суддів фшу м. Київ 25 грудня 2010 року Присутні: Президент фшу капустін В. В. Перший віце-президент Селезньов М. Я
Боданкін Л. М., Гнип Ю. П. /Київ/, Довженко В. О. /Одеса/, Полеський С. О. /Суми/, Ретинський В. М. /Сімферополь/, Товчига О. Г....
Рішення м. Київ № iconРішення 13. 05. 2011 м. Київ №495
Про схвалення проекту рішення Комісії «Про встановлення розмірів плати за надання Державною комісією з цінних паперів та фондового...
Рішення м. Київ № iconРішення №1367 11. 10. 2007 м. Київ Протокол №36 Про ознаки порушення виборчого законодавства ват „Телеканал „Тоніс, м. Київ (нр №2547 від 23. 03. 2006)
Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 13 і 21 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення...
Рішення м. Київ № iconВоронков Л. Г. — модератор (Київ), член-кор. Амну, проф. Амосова К. М
Воронков Л. Г. — модератор (Київ), член-кор. Амну, проф. Амосова К. М. (Київ), проф. Багрій А. Е. (Донецьк), акад. Амну, проф. Дзяк...
Рішення м. Київ № iconРішення комітету конкурсних торгів Протокол №06/13 від 28 02 2012 р м. Київ 2012 р. Зміни до документації конкурсних торгів «Паливо дизельне 170т.»
Продукти нафтоперероблення рідкі (23. 20. 1), м. Київ, Київська обл., надрукованого в вдз №22 (624) від 20. 02. 2012р оголошення...
Рішення м. Київ № iconРішення 30 серпня 2011р м. Київ №1241
Про схвалення проекту рішення Комісії «Про затвердження Положення про організацію та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в...
Рішення м. Київ № iconРішення №3 Засідання Виконкому вфас місце проведення: м. Київ, 07. 05. 2009 р вул. Велика Васильківська, 21 Присутні: 7 членів Виконкому Голова Виконкому Пилипенко В. О, Первушкін О. А, Лащук О. М
України серед команд внз в м. Києві між командами “Меркурій” м. Київ “кпу-спартак” м. Запоріжжя, який зачитав рапорт делегата матчу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов