Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … icon

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …НазваниеЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Дата конвертации31.12.2012
Размер40.43 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>Порівняльна таблиця


до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України з питань бухгалтерського обліку»
Зміст положення (норми)

чинного законодавства

Зміст відповідного положення

(норми) проекту акта

1

2

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

….

(абзац чотирнадцятий)Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

….

(абзац чотирнадцятий)

міжнародні стандарти фінансової звітності (далі — міжнародні стандарти) — прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності.


Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

(абзац другий частини п’ятої)

визначає облікову політику підприємства;


(абзац другий частини п’ятої)

визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства;

^ Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів
1. Для складення фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

2. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики про складення ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

^ 5. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим Законом.Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності (частина четверта)

Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань


(частина четверта)

Публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.


Закон України «Про банки і банківську діяльність»

Стаття 70. Публікація фінансового звіту

Стаття 70. Публікація фінансового звіту

(частина друга )

Банк зобов’язаний публікувати річну фінансову звітність, підтверджену аудитором, не пізніше 1 червня наступного за звітним року в газеті «Урядовий кур’єр» чи «Голос України».

(частина друга )

Банк зобов’язаний публікувати річну фінансову звітність, підтверджену аудитором, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року в газеті «Урядовий кур’єр» чи «Голос України».
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 3 і 4 пункту 1 та пункту 2 цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2012 року.


Начальник Управління

методології бухгалтерського обліку О.О. Канцуров
Похожие:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: …
Стаття Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і «Про банки і банківську...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про захист прав споживачів (витяг станом на 01. 12. 2005р.) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Законодавство про захист прав споживачів складається з цього Закону, Цивільного кодексу України ( 435-15 )
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про податок з доходів фізичних осіб Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні
Додаткові блага кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються)
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств (станом на 21. 08. 2009) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Матеріальний актив основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів
України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconПоложення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Стаття Основні терміни > у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: документ дозвільного характеру
Стаття Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗакон України "Про наукову І науково-технічну діяльність" Стаття Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: … iconЗ а к о н у к р а ї н и про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробник дисків для лазерних систем зчитування, матриць
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов