Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів icon

Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класівНазваниеПрограма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів
Дата конвертации15.01.2013
Размер245.05 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України


Національний університет «Острозька академія»


ПРОГРАМА

3 ОСНОВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Київ - Острог - Львів - 2006


Програма розроблена фахівцями Української Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви, Української Греко-Католицької Церкви, Римської Католицької Церкви в Україні, Церкви Християн Віри Євангельської України, Української Християнської Євангельської Церкви, Української Лютеранської Церкви, Церкви Євангельських Християн Баптистів, Церкви Адвентистів Сьомого Дня


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів етично-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс „Основи християнської етики".

Курс "Основи християнської етики" є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, який вибудовується як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Він не є вченням віри, не включає релігійні обряди, не ставить за мету залучення до певної конфесії. Викладання предмету передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань учнів; здатності до співжиття в полікультурному і поліконфесійному українському суспільстві.

Метою курсу „Основи християнської етики" є формування в учнів християнських моральних чеснот. У процесі досягнення мети передбачається реалізація таких завдань:

• ознайомлення учнів з основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;

• ознайомлення учнів із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі;

• формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей.

• створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації;

^ Основою курсу "Основи християнської етики" є Святе Письмо та інші християнські джерела, які не суперечать Біблії.

Програма побудована за лінійно-концентричним принципом, який включає такі складові:

• світоглядну, що сприяє цілісному світосприйманню, визначенню вихованцем власної добротворчої життєвої позиції;

• історико-культурологічну, що спирається на високі зразки християнської духовної культури і традиції;

• науково-пізнавальну, що розширює шкільний навчальний матеріал в етично-естетичному просторі.

^ Курс „Основи християнської етики" для 5 класу структурований за такими розділами:


ВСТУП. ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА – НАУКА ПРО ХРИСТИЯНСЬКУ МОРАЛЬ

Розділ І. Що вчить Біблія про людину, добро і зло
^

Розділ ІІ. Які моральні цінності вміщені у Святому Письмі


Розділ ІІІ. Значення приходу на землю Ісуса Христа


Методичним підґрунтям курсу "Основи християнської етики" є системний, діяльнісний та особистісний підходи до побудови змісту. Важливою умовою ефективності викладання курсу „Основи християнської етики" є поєднання інтелектуального розвитку і духовно-морального виховання, що досягається під час реалізації програми курсу.

Викладання курсу "Основи християнської етики" передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу:

• цілісний, системний характер, реалізація в цій системі головних принципів організації навчання;

• гнучкість методичних форм, яка передбачає використання уроків різних типів, що допоможе уникнути схематизму, одноманітності, сприятиме пожвавленню навчальної діяльності школярів на уроках, створенню творчої атмосфери, глибокому засвоєнню школярами опрацьовуваного матеріалу;

• поєднання традиційних та інноваційних технологій; використання відомих і новаторських форм, методів, прийомів навчання.

Курс „Основи християнської етики" побудований відповідно до принципів та вимог сучасної педагогічної науки, поєднаних із принципами християнської педагогіки:

особистісно-орієнтованого підходу, який визнає дитину найвищою цінністю виховання;

добровільності, що передбачає право вибору вивчення курсу „Основи християнської етики", „Основи релігійної етики” або світської “Етики” на підставі світоглядних переконань учнів та їхніх батьків;

доступності, що передбачає врахування вікових та психологічних особливостей учнів, орієнтація їх на свідоме використання засвоєних цінностей і моральних принципів;

культуровідповідності, який передбачає сприйняття християнської моральної культури українського народу як невід'ємної частини світової культури; шанобливе ставлення до культури та духовних цінностей представників інших культур, народів, релігій;

системності, що передбачає цілісний, ієрархічний, взаємозалежний і відкритий процес залучення дітей та молоді до цінностей у їх постійному розвитку;

наступності та практичної цілеспрямованості, що передбачає наступність у реалізації змісту і завдань навчального предмету та орієнтацію на практичне втілення засвоєних духовно-моральних засад, як мотивацій життя творчої особистості;

комплексності та інтегрованості, які полягають у взаємодії навчання і виховання, об’єднанні зусиль сім'ї, школи, позашкільних закладів, дитячих об'єднань у виховному процесі;

превентивності, що передбачає профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, вироблення імунітету до негативних впливів соціального середовища.

Принципи взаємопов'язані між собою і складають систему побудови та вивчення курсу “Основи християнської етики”.

У процесі викладання курсу вчителю доцільно використовувати такі форми проведення занять: обговорення прикладів зі Святого Письма, позитивних прикладів з літератури, життя сучасників; екскурсії до храмів, музеїв; перегляд кіно- та відеофільмів, репродукцій картин на біблійну тематику; прослуховування духовної музики; використання рольових ігор, дискусій; організація свят і виставок, творчих доробків учнів тощо.

^ Очікувані результати та оцінювання.

Показниками засвоєння навчального матеріалу, окрім знань і вмінь учнями характеризувати і пояснювати основні поняття у змісті курсу, є вміння і навички аналізувати й оцінювати духовно-моральні явища і категорії як в культурно-історичному, так і в соціокультурному контексті.

К-сть


год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

учнів

1

Вступ. Християнська етика - наука про християнську мораль


Учень знає зміст понять “етика”, “мораль”, “християнська етика”, “моральні цінності”.

Розуміє суть і важливість християнських моральних цінностей.

Прагне наслідувати зразки моральної поведінки в родині, школі, у спілкуванні з іншими людьми.
^ Розділ І. Що вчить Біблія про людину, добро і зло

2

Біблія – Слово Боже до людини

Історія виникнення Біблії.

Особливості структури Біблії.

Переклади Біблії.

Як користуватися Біблією.

Значення Біблії для віруючих.

Учень має загальне поняття про Біблію, її структуру та зміст, вміє користуватися Святим Письмом.

Усвідомлює, що Біблія є Слово Боже.

Розуміє важливість Біблії для особистого життя.

Характеризує Біблію, як джерело моральних цінностей.

Наводить приклади значення Біблії для української культури.

3

Святе Письмо про створення світу

Біблійний опис створення світу (Буття 1- 2:6).

Світ – Боже творіння.

Учень знає біблійне вчення про виникнення світу.

Має повагу до всього оточуючого.

Уміє пояснювати біблійний погляд на виникнення світу.

4

Людина - образ і подоба Божа

Людина – найдосконаліша із живих істот (Буття 2:7-25).

Неповторність людини як вінця Божого творіння.

Учень знає призначення людини у світі.

Уміє розкрити відмінності людини від тварини, час і мету появи людини на світ, різні погляди на походження людини.

Усвідомлює своє місце і роль у світі, цінність людського життя.

Засвоює правила етичної поведінки, виходячи з розуміння ролі і призначення людини в світі.

Уміє аналізувати, ким є людина, розуміє неповторність і досконалість людини, те, що вона є вінець Божого творіння.

5

Добро і зло

Що таке добро. Бог – джерело добра.

Гріхопадіння.

Прояви зла у світі (Буття 3).

Торжество добра над злом.

Відповідальність людини за вибір.

Учень знає зміст християнських понять «добро», «доброчинність», «чуйність», «милосердя».

Уміє розрізняти зміст понять «добро» і «зло» і пояснювати зло як наслідок гріхопадіння.

Виховує в собі потребу безкорисливо робити добрі вчинки.

Прагне остерігатися зла і відповідати за свій вибір.

6

^ Біблія про праведність і вірність

Праведність як постійний вибір добра. Віра і вірність Богові як основа праведності.

Життя Ноя як приклад праведності (Буття 6–8).

Учень знає поняття “праведність” (“неправедність”) і “вірність” (“невірність”).

Усвідомлює хибність неправедного життя.

Знає біблійне тлумачення праведності на прикладі життя Ноя.

Переконується у необхідності бути праведним і вірним у повсякденному житті.

Прагне до праведного життя.

7

Закони Божі і закони людські

Заповіді Божі – моральна основа життя людини.

Актуальність Заповідей Божих для сучасної людини.

Закон, значення закону в житті людини та суспільства.

Відповідальність людини перед законом.


Учень розуміє, що Заповіді Божі – зразок досконалого закону.

Знає, що таке закон і розуміє його необхідність для людини.

Усвідомлює вимоги Заповідей щодо стосунків з Богом, батьками, іншими людьми й обґрунтовує важливість їх дотримання.

Має відповідальність перед законом.

Прищеплює у собі бажання виконувати заповіді, дані Богом у Його Святому Письмі.

Прагне правильно (за законом) поступати в різних життєвих ситуаціях.

8

Узагальнення і тематичне оцінювання

Узагальнити, систематизувати й оцінити знання, отримані на попередніх уроках.

Учень узагальнює, удосконалює, систематизує та вміє використовувати отримані знання, навички та вміння моральної поведінки.
^

Розділ ІІ. Які моральні цінності вміщені в Святому Письмі

9

Гординя як людська вада

Наслідки гордині та зарозумілості на прикладі розповіді про будівництво Вавилонської вежі (Буття 11:1-9).

Шляхи подолання гордині та зарозумілості.

Учень розуміє поняття «гординя» та «зарозумілість» як прояви людського егоїзму.

Знає біблійний погляд на гординю, наслідки зарозумілості на прикладі біблійної історії про будівництво Вавилонської вежі.

Формує у собі негативне ставлення до егоїзму.

Знає шляхи подолання гордині та зарозумілості.

Виховує у собі смирення, поступливість та скромність.

10

Гостинність та щедрість

Небесні гості в домі Авраама (Буття 18:1-15).

Вірність Бога своїй обіцянці в майбутньому народженні сина Авраама.

Гостинність та щедрість як християнські чесноти. Вміння ділитися з ближнім.

Щедрість та гостинність українського народу.

Учень знає як виявив гостинність Авраам, “батько віри”.

Розуміє суть понять “гостинність”, щедрість”.

Усвідомлює вірність Бога Своїм обіцянкам.

Виховує у собі гостинність до знайомих і незнайомих людей та вміння тримати своє слово.

11

Любов як вияв самовідданості

Біблійне розуміння любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака.

Поняття «самовідданість».

Учень усвідомлює, що поняття любові виражається самовідданістю.

Знає відповідну біблійну історію про Авраама та Ісаака.

Розвиває в собі почуття любові як прояву відданості Богові.

12

Вміння прощати

Сила прощення на прикладі життя Йосипа (Буття 37, 45).

Важливість перемагати зло добром (Рим. 12:21).

Прощення в житті людини, родини і суспільства.

Учень усвідомлює зміст понять прощення, непрощення, ненависть та важливість уміння прощати.

Усвідомлює силу Божого прощення, велич Божого милосердя.

Усвідомлює відповідальність перед Богом за непрощення та ненависть.

Наводить приклади прощення в особистому та суспільному житті.

Виховує в собі поступливість, терплячість, милосердя як найголовніші риси поведінки християнина.

13

Різдво Христове

(Мт. 1- 2:12, Лк. 1- 2:20).

Народження Ісуса Христа - здійснення біблійного пророцтва.

Незвичайне народження Сина Божого.

Значення Різдва для людства.

Святкування Різдва Христового в Україні.

Учень знає події, пов’язані з народженням Ісуса Христа.

Усвідомлює значення народження Ісуса Христа для людства.

Знає національні традиції українців, пов’язані зі святкуванням Різдва Христового.14

Тематичні екскурсії, акції милосердя.

Уміє застосовувати отримати морально-етичні знання та вміння на у практичному життя.

15

Узагальнюючий урок

Тематичне оцінювання

Узагальнення, систематизація й оцінка знань і вмінь, отриманих на попередніх уроках.

Учень узагальнює, удосконалює, систематизує та вміє використовувати отримані знання, навички та вміння моральної поведінки.
^

Розділ ІІ. Які моральні цінності вміщені у Святому Письмі (продовження)

16

Любов до свого народу

Віра і Божа допомога – запорука перемог.

Біблійна історія про Давида та Голіята (1 Сам. 17).

Готовність послужити своєму народові.

Приклади турботи про збереження миру та братолюбства видатними державними та релігійними діячами Русі – України.

Учень усвідомлює поняття патріотизм як вияв любові до свого народу на основі біблійної постаті Давида.

Усвідомлює необхідність посильної участі в розбудові держави.

Наводить приклади яскравих особистостей України і пояснює їхню роль в історії народу.

17

Віра та довіра

Глибока віра в Бога пророка Іллі та його довіра Творцеві (1 кн. Царів 17, 18)

Значення віри в житті людини.

Учень знає зміст понять «віра», «довіра»

Знає відповідну темі біблійну історію про пророка Іллю.

Розуміє віру як основу духовності людини.

Усвідомлює важливість віри в житті людини.

18

Мужність і непохитність переконань

Прояв мужності та непохитності переконань на прикладі життя Даниїла (кн. Даниїла 3).

Важливість побудови людських переконань на Слові Божому.

Уміння відстоювати правду в повсякденному житті.


Учень розуміє зміст понять «мужність» і «переконання».

Знає біблійну історію про мужнього і непохитного у вірі в Бога Даниїла.

Усвідомлює цінність чесноти мужності і непохитності переконань у характері людини.

Учиться доводити власні переконання і поважає переконання інших людей.

Наводить приклади мужності захисту християнської віри з історії українського народу.

19

Мудрість як Божий дар

Біблійна історія про мудрого царя Соломона (І Царів 3)

Мудрість та освіченість. Мудрість Божа і мудрість людська. Мудрість як духовна зрілість.

Християнська просвіта на нашій землі та її подвижники.

Учень знає зміст понять «освіченість», «знання», «мудрість»; усвідомлює різницю між Божою мудрістю та людським розумом.

Усвідомлює мудрість як Божий дар.

Учиться виявляти мудрість у повсякденному житті.

Усвідомлює необхідність освіченості для досягнення мудрості.

Наводить приклади значення християнського просвітництва для України, аргументує позитивний вплив християнства на моральність українського народу.

20

Служіння як відповідь на покликання

Покликання пророка Ісаї, цариці Естер.

Покликання людини на служіння Богові та людям. Важливість обрання власного життєвого шляху.

Відповідальність людини за виконання власної місії.

Учень знає зміст понять «покликання», «служіння Богові та людям», «патріотизм», «відповідальність за долю народу».

Знає біблійні історії про пророка Ісаю та царицю Естер.

Уміє порівнювати й аналізувати біблійну та українську історію (на прикладі життя та діяльності княгині Ольги), робити висновки.

Обґрунтовує взаємозв’язок між вірою, духовністю та патріотизмом, любов’ю до Батьківщини і служінням та відповідальністю за долю народу.

Усвідомлює важливість узгодження обрання власного життєвого шляху з Божим промислом.

Учиться розуміти своє покликання, відповідати за виконання власної місії.^

Розділ ІІІ. Значення приходу в світ Ісуса Христа

21

Очікування Спасителя людства

Господня обіцянка приходу Спасителя (Буття 3:15).

Звіщення пророками про прихід Спасителя (пророцтва Ісаї, Захарія, Михея).

Учень розуміє, що прихід Ісуса Христа – здійснення Божої обіцянки.

Усвідомлює важливість приходу Спасителя у світ.

Розуміє суть, важливість біблійних пророцтв і їх відмінності від людських (ворожіння, гороскопи тощо).

Довіряє Святому Письму під час життєвих випробувань.

22

Благовіщення

Біблійна історія про Благовіщення Діві Марії (Мт. 1:18-24).

Вірність Марії Слову Божому.

Національні традиції, пов’язані з Благовіщенням.

Учень знає про виконання найбільшої Божої обіцянки – прихід у світ Ісуса Христа.

Усвідомлює роль особи Діви Марії в приході у світ Спасителя Ісуса Христа.

Розуміє значення виховання слухняності та смирення у своєму характері.

23

Дитинство Ісуса Христа

Втеча Святого сімейства до Єгипту. Дванадцятирічний Ісус у храмі. Життя Ісуса в Назареті (Мт. 2:13-23, Лк. 2:21-52).

Учень вміє знайти в Євангелії вірші, які розповідають про дитячі роки Ісуса Христа.

Знає про дитячі роки та поведінку в дитинстві Спасителя.

Ознайомлений з моральними принципами, якими керувався Ісус Христос у дитячі роки.

Проявляє послух у ставленні до батьків.

24

Служіння Ісуса Христа

(Мт. 3, Мк. 1:1-13, Лк. 3:1-22).

Виконання Ісусом Христом вимог тогочасного суспільства. Значення хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа в Йордані.

Значення служіння Спасителя для людства.

Учень знає особливості культури суспільства часів Ісуса Христа.

Усвідомлює значення для Ісуса Христа виконання вимог тогочасного суспільства.

Знає подію хрещення Ісуса Христа.

Усвідомлює значення хрещення для християнина.

Знає як здійснював земне служіння Ісус Христос.

Учень усвідомлює необхідність виконувати заповіді Спасителя в щоденному житті.

25


Узагальнюючий урок

Тематичне оцінювання

Узагальнення, систематизація й оцінка знань і вмінь, отриманих на попередніх уроках.

Учень узагальнює, удосконалює, систематизує та вміє використовувати отримані знання, навички та вміння моральної поведінки.


26

Дві заповіді любові

Любов до Бога і до ближнього (Мт. 22:36-40, Лк. 10:27).

Дві заповіді любові – основа християнського вчення Нагірної проповіді Ісуса Христа. Заповіді блаженств.

Любов до Бога і любов до Батьківщини (Г. Ващенко).

Учень знає зміст понять «любов до Бога», «любов до ближнього», «головні заповіді любові», «ненависть».

Усвідомлює дві заповіді любові і пояснює їх зміст.

Розуміє єдність Божого Закону (10 заповідей) та заповідей любові.

Учиться виявляти любов до Бога, ближнього і до Батьківщини в повсякденному житті.

27

Страждання Ісуса Христа

Події Страсного тижня (Мт. 26, 27, Мк. 14, 15; Лк. 22,23; Ів. 18, 19). Велич Голгофської жертви.

Учень знає основні події Страсного Тижня і розуміє значення хресного страждання Ісуса Христа, велич Його любові до людей.

Замислюється над ціною жертви Ісуса Христа і моральністю свого життя.

Благоговійно ставиться до подвигу Ісуса Христа, розуміє, якою ціною Він здійснив спасіння людей.

Намагається слідувати вченню Ісуса Христа.

28

Воскресіння Христове

(Мт. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ів. 20).

Значення Воскресіння Христового для людства. Свято Великодня. Національні традиції, пов’язані з Пасхою.

Учень розуміє поняття Пасхи.

Знає євангельські події, пов’язані з Воскресінням Христовим.

Усвідомлює значення події Воскресіння Христового.

Наводить приклади святкування Великодня за українською традицією.

29

Ісус Христос – Спаситель душі і тіла

Уздоровлення Ісусом Христом хворих, зцілення недужих і воскресіння мертвих.

Спасіння грішників.

Навчання Божественній мудрості.


Учень знає та розуміє суть служіння Христа.

Наводить євангельські приклади служіння Ісуса Христа.

Розуміє, що Ісус Христос – Спаситель душі та тіла.

Виховує у собі почуття вдячності Ісусу Христу за Його жертву та прагнення жити відповідно до Його настанов.

30

Тематичні екскурсії, акції милосердя.

Уміє застосовувати отримати морально-етичні знання та вміння на у практичному життя.

31

Узагальнюючий урок

Тематичне оцінювання

Узагальнення, систематизація й оцінка знань і вмінь, отриманих на попередніх уроках.

Учень узагальнює, удосконалює, систематизує та вміє використовувати отримані знання, навички та вміння моральної поведінки.


32

Підсумок навчання за рік

Учень узагальнює, удосконалює, систематизує та вміє використовувати отримані знання, навички та вміння моральної поведінки.

Демонструє знання з духовної спадщини українського народу.

33-34

Резервні уроки


^ 6 КЛАС

35 годин, з них 4 – резервні


Розділ І. Новий Завіт – джерело християнської моралі

К -сть

год.

Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


1

^ Євангеліє - Добра Новина

Євангеліє – дороговказ до досконалого життя.


Учень знає як працювати з текстом Нового Завіту. Розуміє і пояснює значення слів: учень Ісуса Христа; Апостол; Євангеліст.

Пояснює, чому Євангеліє є основою етики християнина.

1

Ісус Христос – Вчитель.

Наука Ісуса Христа. Служіння з любов’ю до людей.

Учень знає суть вчення Ісуса Христа. Розрізняє форми, якими навчав Ісус: бесіда, проповідь, притча.

Наводить приклади служіння Христа людям та знає зміст основних заповідей християнства.

1

Ісус навчає притчами.

Що таке притча?

Педагогічна вартість Христових притч.


Учень знає зміст поняття «притча», розуміє відмінність між Христовими притчами та притчею як літературним жанром.

Вміє пояснити виховний зміст притчі.

Переказує Євангельські тексти.

1

^ Мета людського життя і засоби її досягнення

Притча про багатія (Луки12:15-21).


Учень розуміє важливість вибору мети життя на основі християнської моралі.

Розуміє сенс життя християнина. Обґрунтовує, що життя - постійна праця над собою.

1

^ Правильна основа життя

Притча про дім, побудований на камені (Луки 6:47-49).

Учень розуміє і може пояснити, на яких принципах будується життя згідно з Євангелієм. Усвідомлює відповідальність за будування власного життя.

1

Узагальнення

Тематичне оцінювання


^ Розділ II. Слово Боже виховує нас

1

Вибір цінностей

Притча про скарб і перлину (Матвія 13:44-45)


Учень розуміє суть понять «духовні цінності» і «матеріальні цінності», пояснює перевагу духовних цінностей над матеріальними.

Усвідомлює власну відповідальність у виборі найголовнішого в житті.

1

^ Слухати і приймати слова правди

Притча про сіяча (Луки 8:5-15).


Учень знає та вміє пояснити вплив слова правди на нашу поведінку.

Розуміє, наскільки важливо не лише почути, а й виконати мудре і правдиве слово.

Характеризує стани людської душі згідно з євангельською притчею про сіяча.

1

^ Гордість та смирення

Притча про митаря та фарисея (Луки 18:10-14)


Учень пояснює зміст понять «гордість», «смирення».Усвідомлює прояви гордості у власній поведінці. Шукає шляхи подолання гордості та самолюбства.

1

^ Терпіння і справедливість

Притча про багатія і Лазаря (Луки 16:19-31)Учень знає та може переказати притчу.

Оцінює події життя з позиції справедливості; наводить приклади справедливого і несправедливого в житті суспільства та власному житті.

1

^ Відповідальність за вчинки

Притча про кукіль (Матвія 13:24-30, 36-39)


Учень знає, що покарання за зло неминуче, усвідомлює поняття справедливої кари.

Розуміє, що людина несе відповідальність за кожен свій вчинок (добрий або злий).

1

^ Працелюбність. Винагорода за працю

Притча про робітників у винограднику (Матвія 20:1-16)

Учень знає та розуміє важливість відповідального ставлення до праці.

Усвідомлює, що заздрість негативно впливає на стосунки між людьми.

1

^ Плекаймо свої таланти

Притча про таланти (Матвія 25:14-29).


Учень розуміє, що кожна людина наділена талантами.

Здатний бачити таланти в собі та оточуючих; називає шляхи розвитку талантів.

Усвідомлює відповідальність за власні здібності, таланти.

1

Узагальнення

Тематичне оцінювання


^ Розділ III. Етика людських взаємин у світлі Христового вчення


1

Послух і непослух

Притча про слухняного і неслухняного сина (Матвія 21:28-32)


Учень знає та розуміє поняття «послух».

Вміє розрізняти послух і непослух. Усвідомлює важливість послуху батькам. Моделює відповідні ситуації та вирішує їх.

1

^ Повага до людей

Притча про вівцю, яка заблукала (Матвія 18:12-14; Луки 15:3-7)


Учень розуміє значущість кожної людини як особистості.

Усвідомлює необхідність турботи про менших та слабших.

Наводить приклади взаємодопомоги і поваги в учнівському колективі.

1

^ Співчуття та милосердя

Притча про милосердного самарянина (Луки 10:29-37)


Учень знає суть поняття «милосердя», «співчуття».

Обґрунтовує важливість слідування євангельському ідеалу у ставленні до ближнього.

Уміє наводити приклади вияву милосердя у вчинках.

1

^ Вміння прощати

Притча про блудного сина (Луки 15:11-32)


Учень розуміє суть любові та прощення. Усвідомлює, що Бог прощає нам, коли ми прощаємо ближньому. Розповідає про прояви любові та прощення в різних життєвих ситуаціях.

1

^ Цінність добрих справ

Притча про зерно гірчиці (Матвія 13:31-32; Марка 4:30-34)


Учень знає, що кожна добра справа є цінною перед Богом та людьми.

Уміє оцінювати значення добрих вчинків для розбудови морального суспільства.

1

^ Універсальний моральний закон

Золоте правило (Матвія 7:12; Луки 6:31)

Учень знає про моральні цінності світових релігій. Розуміє що всім людям властивий пошук істини, добра.

Поважає представників інших релігій.

1

Узагальнення

Тематичне оцінювання


^ Розділ IV. Основи морального життя1

Поширення добра у світі

Притча про закваску (Матвія 13:33; Луки 13:20-21).

Учень знає та може пояснити, що таке добро. Усвідомлює необхідність поширення добра кожною людиною у світі.

1

^ Основа радості

Притча про загублену драхму (Луки 15:8-10).


Учень вчиться знаходити основу радості в житті. Розуміє позитивний вплив радості на душевний стан людини. Вміє радіти разом з іншими та розділяти їхню радість.

1

^ Відповідальне ставлення до життя

Притча про вірного та невірного раба (Матвія 24:45- 51; Луки 12:35-48).


Учень знає та розуміє, що кожна людина повинна цінувати життям та відповідати за власні вчинки. Вміє обирати найцінніше у житті. Усвідомлює сенс життя.

1

^ Наполегливість у добрих справах

Притча про несправедливого суддю та вдову (Луки 18:1-8).

Учень знає та розуміє що ніколи не варто втрачати надії у досягненні доброї мети.

Вчиться бути наполегливим у добрих справах.

1

^ Щедрість і захланність

Притча про немилосердного боржника (Матвія 18:23-25).

Учень знає зміст понять «щедрість», «захланність». Уміє бачити переваги щедрості над захланністю.

Наводить життєві приклади щедрості та захланності.

1

^ Справедливість та винагорода

Притча про виноградарів (Матвія 21:33-46; Марка 12:1-11; Луки 20:9-19)

Учень знає зміст поняття «справедливість» та усвідомлює, що за справедливі вчинки є винагорода, а за зло – покарання.

1

^ Остаточна перемога добра над злом

Притча про невід (Матвія 13:47-52)


Учень знає та розуміє різницю між добром і злом.

Аналізує певні події та розрізняє прояви добра і зла у світі.

Усвідомлює, що за добрі вчинки чекає нагорода, за злі – покарання.

1

^ Світло для світу

Притча про свічку та свічник (Матвія 5:15-16; Марка 4;21-23)

Молодь – надія і майбутнє України.

Учень розуміє необхідність бути зразком для тих, хто його оточує. Усвідомлює власну відповідальність як християнина за духовне та моральне здоров’я наступного покоління.

1

Узагальнення

Тематичне оцінювання
1

Підбиття підсумків вивченого


Похожие:

Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconЖуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор Національного університету „Острозька академія”
У статті проаналізовано методологічні засади навчально-метоличного комплекту з курсу „Основи християнської етики” для 1-4 класів....
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconПрограма вивчення дисципліни
Курс “Інформатика. 8” призначений для вивчення інформатики учнями 8 класу і є логічним продовженням курсів «Сходинки до інформатики»...
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconПрограма курсу за вибором для профільних класів. Автор А. Павлюк (144 години)
Англійська у світі інформаційних технологій. Програма спецкурсу, призначена для учнів до профільних 8-9 та профільних 10-11 класів....
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconШановні колеги!
Україні за останні 20 років. Посібники будуть розраховані на читачів-дітей усіх вікових категорій: дошкільників і учнів 1–4 класів,...
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс "Основи...
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconПрограма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Кмпу імені Б. Д. Грінченка, 2007. 30 с
Християнська етика в українській культурі: Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Кмпу імені Б....
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconПрограма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Кмпу імені Б. Д. Грінченка, 2007. 30 с
Християнська етика в українській культурі: Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Кмпу імені Б....
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...
Програма 3 основ християнської етики для учнів 5-6 класів iconМатематична подорож «У пошуках скарбу»
Гру проводять учні старших (або середніх) класів для учнів 3 або 4 класів. Команди учнів початкової школи в супроводі учнів – старшокласників...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов