Antipapeћskб struktura icon

Antipapeћskб strukturaНазваниеAntipapeћskб struktura
Дата конвертации15.02.2013
Размер23.01 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Kardinбl?m a biskup?m katolickй cнrkve

Antipapeћskб struktura

Je krutou realitou, ћe tato struktura tu je a skrze posluљnost zasazuje v moci nejvyљљн autority smrtнcн rбny Kristovu tajemnйmu t?lu. Tato struktura nemб Ducha Kristova, dnes uћ mб ducha antikrista. Takovб je bolestnб realita. Papeћ i cнrkev jsou zatнm proti tomuto duchu smrti bezmocnн. Jakй je ?eљenн? Obrбcenн a pokбnн, pravdivб reforma cнrkve. Antipapeћskб struktura vљak ?inн pravэ opak – vym??uje Ducha Kristova za ducha sv?ta.

P?нklad z Ukrajiny: Kard. L. Huzar napsal knihu, kterб m?la poslouћit jako prost?edek ke vnesenн novйho evangelia. Pokud by se na uvedenй hereze vэrazn? neupozornilo, z?staly by uћ jako norma a model „sou?asnйho duchovna“ pro celou cнrkev. Vљichni heretici by se suverйnn? odvolбvali na autoritu kardinбla vэchodnн cнrkve a na jeho „novэ“ (heretickэ) pohled na vнru a cнrkev. Ustavi?nэm propagovбnнm sm?ru vytэ?enйho v knize se postupn? vnese zm?na myљlenн a vko?enн se novэ duch. Kdo pak tohoto ducha nemб, nem?ћe dostat ћбdnй klн?ovй mнsto v cнrkvi. Kdyћ se cнlev?dom? z faleљnэch autorit vybuduje celб sн?, vznikб novэ systйm tvo?нcн heretickou vnit?nн strukturu cнrkve, kterб uћ je ale nepropustnб a nedovolн ћбdnou alternativu. Je v pravйm slova smyslu diktбtorskб – nelнtostn? zabнjн ћivot, vyhбnн Boћнho Ducha a vt?luje dalљн hereze.

Jak se vt?lujн hereze do cнrkve? Nejprve p?ijde duch hereze. Cнrkevnн autorita, kterб ho p?ijala, mu poslouћн, ale vљe je jeљt? neoficiбlnн. Jsou to takovй ojedin?lй pokusy nap?.: biskup cvi?н jуgu v televizi, ?eholnн p?edstavenэ propaguje orientбlnн meditace, profesor teologie reklamuje r?znй prvky pohanstvн, kterй se pak neoficiбln? p?ijнmajн. Skrytэ cнl vnit?nнch nep?бtel cнrkve je: bu? oklamat cнrkevnн autoritu, aby ve?ejn? ud?lala nejasnй gesto, kterй pak vysv?tlujн ve svйm duchu jako potvrzenн celйho heretickйho sm?ru (nap?. Svatэ otec v Assisi 1986, 2002), anebo cнrkevnн autoritu v?dom? zнskat na svou stranu za cenu vnit?nн zrady – apostaze. Neoficiбlnн praxe zavбd?nб cнrkevnн autoritou pak p?ejde ve ve?ejnй mнn?nн aћ nakonec dostane oficiбlnн formu cнrkevnнho potvrzenн. Za?ne fungovat antiprorockэ ъ?ad, kterэ postavн herezi jako normu a nedovolн, aby se pravdiv? ?eklo, ћe se jednб o zlo?in proti cнrkvi. Zaml?н, ћe tu jde o vэm?nu spasitelnй vнry za heretickou, ћe je to prakticky jinэ pohled na Krista i na evangelium a ћe uћ zde nenн Boћн Duch, ale duch sv?ta a hereze. Struktura vљak z?stala, proto m?ћe tak dokonale klamat Boћн lid a zneuћнvat Boћн autoritu ke vnбљenн smrti. Je to podobnй, jakoby byl prudkэ jed nenбpadn? vlit do lбhve s nбpisem „minerбlnн voda“.

Pro? Svatэ otec netrestб kard. Huzara? Protoћe mezi nнm a Huzarem je mezi?lбnek: Kongregace pro vэchodnн cнrkve. Tento ?lбnek je zapojen do antipapeћskй struktury a konб pravэ opak toho, co papeћ chce a co pln? respektuje. Kdyby m?l nap?. prefekt Sandri p?edstavit Svatйmu otci situaci na Ukrajin?, ospravedlnн heretika Huzara, zaml?н vљechny hereze i vљechny jeho zlo?iny, anebo je podб jako ctnost. Vљechny ћaloby postavн do faleљnйho sv?tla, a u?inн z Huzara mu?ednнka a sv?tce. Vљechny poctivй v??нcн naopak ozna?н za rebelanty, za zlo?ince v??i cнrkvi a papeћi, kterй je pot?eba trestat – exkomunikovat z cнrkve, tedy duchovn? je uk?iћovat, zabнt. Toto je duch smrti a ti, kdo mu slouћн, jsou duchovnнmi vrahy. V tйto linii jde prefekt L. Sandri, apoљtolskэ nuncius I. Jurkovi?, kard. L. Huzar s apostatickэm synodem... Centrum antipapeћskй struktury je doposud na Stбtnнm sekretariбt?. Papeћ?v ?lov?k, kterэ je dnes stбtnнm sekretб?em, je proti tomuto skrytйmu centru rovn?ћ bezmocnэ.

Papeћ se ocitl v situaci zajatce tйto struktury. Hlava z?stala odizolovбna a nastбvб duchovnн paralyzace celйho organismu. Je to jakoby generбla uzav?eli do izolovanй mнstnosti, kde sice m?ћe dбvat rozkazy, ale jen skrze lidi, kte?н slouћн systйmu nep?нtele. Jeho rozkazy budou vћdy p?edбvat po svйm. Ћбdnб informace, kterб mб p?ijнt k n?mu ani ћбdnб informace, kterб mб vyjнt od n?ho, nebude pravdivб, protoћe bude vћdy p?ekroucena duchem, kterйmu struktura slouћн.

Zlo?in antipapeћskй struktury spo?нvб v tom, ћe stav apostaze ozna?н jako normu, kterй se musн kaћdэ pod?нdit. Navнc autoritativn? zavazuje duљe, a to dokonce ve jmйnu Boћнm a pod posluљnostн, p?estoћe sama skryt? bojuje jak proti Bohu tak i proti Jeho zбkon?m. Jinэmi slovy, tato struktura vede duљe do zбhuby, vede je do pekla, ale lћiv? vytrubuje: My jsme zбstupci Boћн, nбs poslouchejte!

Celб pozvolnб likvidace cнrkve tedy postupuje takto: Kongregace pro vэchodnн cнrkve a stбtnн sekretariбt, kterэ reprezentuje antipapeћstvн, dosazuj9 faleљnй autority. Faleљnб autorita tнm, ћe dostala oficiбlnн ъ?ad, oficiбln? vnбљн hereze a m?nн myљlenн na danйm ъzemн. Jak? Hereze, kterй jsou zde uћ hlбsбny, nesmн bэt nazvбny herezemi, nesmн se proti nim vystoupit, ale musн se k nim ml?et a schvalovat je. Faleљnб autorita, kterб oficiбln? zastбvб ъ?ad, je p?edstavuje jako oficiбlnн nauku cнrkve. Odmaskovбnн herezн je v tйto situaci nazvбno znevбћenнm cнrkevnн autority, pэchou, neposluљnostн, rozbнjenнm cнrkve... Kaћdэ, kdo se odvбћн nazvat hereze herezemi, je trestбn nejt?ћљнmi tresty, jakoby on sбm byl heretik!

P?нkladem je model z Ukrajiny. Cнrkev po ?ty?iceti letech vyљla z katakomb a uchovala si pravou vнru. Antipapeћskэ systйm na toto ъzemн dosadil svou autoritu. Huzar hereze vyjбd?il, ale nesmн se herezemi nazvat. Tнm, ћe nenн zbaven ъ?adu a moci, jsou vљechny jeho hereze potvrzeny a oficiбln? vneseny na danй ъzemн, kterй tнm duchovn? odumнrб.

Normбlnн reakcн by m?lo bэt:

  1. usv?d?enн z hereze

  2. potrestбnн heretika

  3. odn?tн ъ?adu a cнrkevnн moci

  4. zmapovбnн t?ch, kte?н jsou s heretikem v jednot?, a jejich potrestбnн

  5. znovuvyhlбљenн zdravй nauky a ustanovenн novй struktury, kterб tuto zdravou nauku reprezentuje. Jedin? tak se ъzemн zachrбnн!

Toto je normбlnн fungovбnн cнrkve. Zde vљak existuje antipapeћskэ systйm, kterэ prakticky vystupuje jmйnem papeћe, ale konб pravэ opak toho, co papeћ chce. Antipapeћskэ systйm chrбnн hereze a to oficiбln? skrze antipapeћskou strukturu.

Jak tato struktura funguje?

1) Hereze nesmн bэt ozna?eny jako hereze. Pokud na danйm ъzemн funguje prorockб sluћba, kterб nazve hereze herezemi, pak toto upozorn?nн je totбln? ignorovбno a naopak, antipapeћskб struktura usiluje prorockou sluћbu zlikvidovat.

2) Heretika nejenћe tato struktura netrestб, ale stavн ho do sv?tla prбvoplatnй autority. Heretik dбle m?ћe zastбvat ъ?ad a je mu ponechбna veљkerб cнrkevnн moc. Tнm je ale prakticky zdegradovбna pravб vнra na danйm ъzemн a zesm?љn?no papeћstvн jako takovй, nebo? je prakticky postaveno proti Kristu a cнrkvi. Takto tato zrбdnб struktura pбchб atentбt na papeћstvн. Tнm, ћe biskup heretik nenн zbaven ъ?adu, vystupuje, jakoby byl v plnй jednot? s papeћem. Je to vљak kolosбlnн podvod a leћ! Kaћdэ, kdo vystupuje proti heretikovi, je kvalifikovбn jako bu?i? a nep?нtel cнrkve a papeћe. Bohuћel, ani sбm papeћ nem?ћe proti antipapeћskй struktu?e ъ?inn? vystoupit. Je jako prvnн papeћ Petr v okovech, hlнdanэ ?ty?nбsobnou strбћн. Tehdy se za Petra s vнrou modlila k?es?anskб obec, B?h poslal svйho and?la a vysvobodil ho. Stejn? je t?eba, aby se v??нcн s vнrou modlili za nyn?jљнho papeћe, aby mu B?h poslal and?la, kterэ ho z tйto bezmocnй situace vysvobodн a s nнm zбrove? i celou cнrkev.

Pokud je papeћ pravov?rnэ, antipapeћskб struktura zneuћнvб jeho pravov?rnost k p?ikrytн svйho systйmu. Je si pln? v?doma, ћe papeћ p?i vљн svй pravov?rnosti nemб jinou strukturu, tedy nemб moc proti nн vystoupit. Musн ji respektovat. Nejv?tљн tragйdie je v tom, ћe i kdyby papeћ cht?l ud?lat radikбlnн vэm?nu na klн?ovэch mнstech, t?ћko najde pravov?rnй duchovnн osobnosti, nebo? dnes uћ tйm?? neexistujн. Byly ponechбny pozvolnйmu vykrvбcenн, takћe uћ nemajн sнlu bojovat proti duchu hereze.

Antipapeћskб struktura nedovolн, aby n?kdo pravov?rnэ mohl dostat t?eba i jen nejmenљн ъ?ad. Tato struktura dokбzala svбzat vљechny organizace v cнrkvi – ?ehole, seminб?e, vљechny zp?soby formace. Vљe je pod kontrolou tohoto ducha, kterэ hlнdб i poslednнho ?eholnнka a poslednнho kn?ze! Celб generace je tнmto duchem otrбvenб. Je to duchovnн h?bitov. Jedinэm ?eљenнm je zastavit antipapeћskэ systйm, kterэ dnes vlбdne uvnit? cнrkve, a za?нt s reformou od fundamentu, nezбvisle na struktu?e, protoћe sou?asnб struktura vљe ћivй skryt? ni?н! Je tedy pochopitelnй, ћe kdo chce bэt skute?n? v jednot? s papeћem a s tнm, co vpravd? reprezentuje, musн bэt mimo tuto antipapeћskou strukturu. Rozliљovacнm znamenнm, kdo pat?н do antipapeћskй struktury, je toto: kterэ kardinбl, biskup, kn?z ?i ?eholnн p?edstavenэ nezaљle do 15.9. 2009 papeћi vyznбnн vнry a rovn?ћ ho nezve?ejnн p?ed svэmi pod?нzenэmi, ten je ?lenem tйto antipapeћskй struktury! Toho v??нcн uћ nesmн poslouchat!

V pravov?rnй cнrkvi je samoz?ejmostн respektovat autoritu. Stoupenci heretickй struktury vlastn? podvбd?jн v??нcн, tvб?н se, ћe jsou pravov?rnн, ale jsou to lhб?i s duchem hereze a s duchem smrti. Suverйnn? zavazujн v??нcн posluљnostн, ale ve skute?nosti je uћ v??нcн nesmн poslouchat! Pro?? Protoћe tito heretici jsou proti Bohu a proti cнrkvi a vedou Boћн lid ke ztrбt? spasitelnй vнry, a tнm i do v??nй zбhuby. Kdo chce bэt spasen, nesmн poslouchat heretickou strukturu. Dle spravedlnosti by m?la bэt tato heretickб struktura zlikvidovбna! Kdo ji vљak m?ћe zlikvidovat? Rozlezla se tak, ћe si zabezpe?ila vљechny klн?ovй pozice.

P?ipomнnбme slova sv. Bernarda: „Kdyby povstal zjevnэ heretik, byl by zapuzen a zaљel by. Ale koho dnes vyћene, p?ed kэm se ukryje? Vљichni jsou p?бtelй a p?ece vљichni nep?бtelй. Oficiбln? jsou sluћebnнky Kristovэmi, ale slouћн antikristu.“

Cнrkev musн bэt znovu sloupem pravdy a ne sloupem hereze!

Cнrkev musн bэt znovu nev?stou Kristovou a ne nev?stkou antikrista!

Cнrkev musн bэt znovu Boћнm Jeruzalйmem a ne dйmonskэm Babylonem!


Zбv?r:

Je krutou realitou, ћe tato struktura v cнrkvi je a skrze posluљnost zasazuje v moci nejvyљљн autority tajemnйmu t?lu Kristovu smrtнcн rбny. Jakй je ?eљenн? Zm?na ducha ve struktu?e: mнsto ducha sv?ta a ducha antikrista p?ijmout Ducha Kristova. Jak? Skrze obrбcenн a pokбnн, a to p?edevљнm osob zasv?cenэch Bohu (seminarist?, kn?ћн, ?eholnнk? i biskup?). Na tento ъmysl by se m?l zam??it Boћн lid svэmi modlitbami a smнrnэmi ob?tmi. Cнrkev dnes nejvнce pot?ebuje pravdivou reformu.

V Kristu

Biskupovй stбlйho Pravov?rnйho Synodu UHKC

+ Eliбљ OSBM

+ Metod?j OSBM

+ Markian OSBM

+ Samuel OSBM

Pidhirky, 5.5.2009

Kopie: Svatэ otec Benedikt XVI.


Adresa: Pidhirky 19, Brodivskэ r-n, Lvovskб obl., 80660, Ukrajina

www.community.org.ua, e-mailovб adresa: pidhirci.community@gmail.com
Похожие:

Antipapeћskб struktura iconStruktura institutu

Antipapeћskб struktura iconStruktura copy

Antipapeћskб struktura iconTipi urok v ta h struktura

Antipapeћskб struktura iconStruktura potrebit korz

Antipapeћskб struktura iconThe collapse of the soviet union the oral history of independent ukraine 1988-1991Ó
Снд ? Czy to było korzystne zjawisko, że de iure zlikwidowano Związek Sowiecki, a jednocześnie powstała jakaś nowa struktura? Jak...
Antipapeћskб struktura iconДокументы
1. /???? ??????? 2013 (??????)/1 org struktura.docx
2. /????...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов