Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки icon

Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 рокиНазваниеРішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки
Дата конвертации24.12.2013
Размер102.98 Kb.
ТипРішення
скачать >>>
УКРАЇНА


Тридцять шоста сесія Бобринецької міської ради

шостого скликання


РІШЕННЯ


від 11 квітня 2013 року №


м.Бобринець


Про комплексну програму охорони

навколишнього природного середовища

в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки


Розглянувши комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки, керуючись ст. 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст. 25, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,


міська рада вирішила:  1. Затвердити комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки (додається).

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, благоустрою, розвитку населених пунктів та житлово-комунального господарства.^ Міський голова А.М.Могиленко


Затверджено

рішенням міської ради

від 11.04.2013 року №

^
Комплексна програма

охорони навколишнього природного середовища в

Бобринецькій міській раді на 2013- 2015 роки

  1. Загальні положення

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки ( далі – Програма ) спрямована на:

– покращення екологічної ситуації на території міста, зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення;

– концентрацію коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів;

– реалізацію державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення ефективності державного управління на регіональному рівні з урахуванням екологічних, демографічних особливостей міста, забезпечення сталого розвитку;

– розробку та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підтримку цілісності природних систем та їх життєзабезпечуючих функцій.

Програма визначає пріоритети екологічної політики в місті та передбачає поліпшення охорони довкілля за рахунок вдосконалення регулювання у використанні природних ресурсів, посиленням державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, додаткового залучення коштів з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля, координацію дій органів державної виконавчої влади та міської ради.


  1. ^ Необхідність розроблення Програми та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


Необхідність розроблення Програми зумовлена пошуком шляхів зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров'я людей, збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів і комплексів.

Головними проблемами є:

– утворення та знешкодження промислових та побутових відходів;

– проведення робіт із знешкодження непридатних та заборонених до використання пестицидів та отрутохімікатів, накопичених на території міста;

– збільшення площі природно-заповідних територій міста;

– збільшення проценту лісистості міста;

– якісне водопостачання населення міста.


  1. ^ Основні пріоритетні завдання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів:

– збереження та відновлення природних систем, їх біорізноманіття та здатності до саморегуляції, як необхідної умови суспільного розвитку;

– забезпечення сталого природокористування та рівного доступу до природних ресурсів нинішнього і майбутніх поколінь;

– забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища як необхідної умови гідної якості життя та здоров’я населення;

– впровадження та розвиток екологічно чистих сільськогосподарських технологій, збереження та відновлення природної родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;

– стимулювання енерго - та ресурсозберігаючих технологій, використання вторинних ресурсів, переробка накопичених відходів, в тому числі непізнаних пестицидів;

– зменшення деградації ґрунтів, проведення комплексу робіт по припиненню їх ерозії, збереження біологічного різноманіття, доведення до оптимальних вимог лісопокривних площ, розширення природно-заповідного фонду;

– скорочення обсягів скидів та викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

– розв’язання проблем збереження, знешкодження та утилізації промислових та побутових відходів;

– посилення ролі державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;

– вишукання стабільних джерел фінансування для будівництва об’єктів природоохоронного значення;

– створення системи екологічної освіти, виховання та інформування;

– забезпечення участі громадськості в прийнятті рішень щодо навколишнього середовища.


  1. ^ Мета програми, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми фінансування та строків виконання


Враховуючи реальні можливості фінансування заходів з виконання Програми оптимальним варіантом розв’язання проблеми є протягом трьох років ефективно організована робота, спрямована на зменшення забруднення довкілля.

Проблему передбачається розв’язати протягом 2013-2015 років шляхом:

– розширення площ озеленення території міста та створення нових об'єктів зеленого будівництва;

– створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перезатарення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення.

Витрати на проведення природоохоронних заходів, передбачених Програмою на період 2013-2015 років, в розрізі джерел фінансування передбачається проводити за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, організацій, а також джерел не заборонених чинним законодавством.

Основою Програми є система заходів, виконання яких забезпечить сприятливі умови для надходження інвестицій в економіку міста. З метою ефективного використання коштів та покращення екологічної ситуації на території міста необхідно щорічно до 25 грудня розробляти перелік пооб’єктних заходів щодо виконання на наступний рік Програми та вносити їх до Програми згідно із встановленим законом порядком.


  1. ^ Контроль за ходом виконання програми


Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, благоустрою, розвитку населених пунктів та житлово-комунального господарства в забезпеченні виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою.


^ 6. Загальні висновки


Пріоритетними напрямками екологічної політики в місті на 2013 – 2015 роки мають бути:

– поліпшення екологічного стану повітряного і водного басейнів, земельних ресурсів в місті та якості питної води;

– вирішення питання утилізації побутових і промислових відходів;

– збереження біологічного та ландшафтного розмаїття;

– благоустрій і озеленення міста;

– екологічна освіта і виховання;

– формування збалансованої системи природокористування та структурної перебудови виробничого потенціалу економіки.

За умови виконання передбачених Програмою заходів стане можливим:

– зниження ризику для здоров’я людей, пов’язаних з забрудненням водних об'єктів. Більш надійний захист міської територіальної громади та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії води;

– системне дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря;

– ефективне загальне та спеціальне використання природних рослинних ресурсів, впровадження екосистемного підходу в лісокористуванні;

– створення реальних можливостей для формування регіональної екомережі, що забезпечить збереження і відновлення ключових екосистем та середовищ існування багатого різноманіття видів рослин та тварин;

– досягнення умов екологічно безпечного поводження з відходами, розширення їх використання як вторинної сировини у господарській діяльності;

– наближення екологічної освіти і виховання до вироблення у людей навичок гармонійних взаємовідносин з природою для забезпечення здорового і стабільного довкілля.

У результаті виконання запропонованих заходів, місто стане більш привабливим для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, зокрема в індустрію туризму, відпочинку та оздоровлення людей, у виробництво і реалізацію екологічно чистих продуктів харчування.


Додаток 1

до Програми


^ Зведені показники

орієнтовної вартості заходів Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища у Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки


№ за/п

Найменування основних заходів

основних

Джерела

фінансування

Загальний

обсяг

фінансування

тис. грн.
2013

2014

2015

1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів:-


Придбання обладнання для каналізаційних мереж
17,6

17,6


Придбання приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих підземних стічних вод
8,0

8,02

Охорона і раціональне використання земель:-3

^ Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:-4

^ Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів:-Утримання сміттєзвалища твердих побутових відходів в м. Бобринець
180,0

180,0

-

-

5

^ Збереження природно-заповідного фонду-6

^ Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці:

-

-

-

-

-

Залучення засобів масової інформації для пропаганди та популяризації охорони навколишнього природного середовища

-

-

-

-

-

ВСЬОГО:

Обласний ФОНПС
-Районний ФОНПС
-Місцеві ФОНПС
-Державний бюджет
-Місцеві бюджети
25,6Інші джерела
180,0РАЗОМ:
205,6

Похожие:

Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Куликівського району на 2011-2015 роки та перспектива до 2020 року» програма
«Про Програму охорони навколишнього природного середовища Куликівського району на 2011-2015 роки та перспектива до 2020 року»
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconРішення №107 Від 4 січня 2007 року м. Городок Про Програму охорони навколишнього природного середовища у Городоцькому районі на 2007-2011 роки
Розглянувши Програму охорони навколишнього природного середовища у Городоцькому районі на 2007-2011 роки, керуючись п. 16 ч. 1 ст....
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconРішення 19 жовтня 2012 року м. Сміла №17-5/vі про комплексну програму розвитку культури в Смілянському районі на 2013-2015 роки
Затвердити комплексну програму розвитку культури в Смілянському районі на 2013-2015 роки. Додається
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconРозпорядження 28 серпня 2013 року Сколе №199 Про внесення змін в обсяг районного бюджету
Фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету на 2013 рік та п. 14 рішення районної ради від 26. 12....
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconРішення від 6 січня 2012 року №12 Про районний фонд охорони навколишнього природного середовища
України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ст. 240 Податкового кодексу України, п. 10 частини другої ст. 69 Бюджетного...
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconРішення від 18 червня 2013 року №1285 м. Бобринець Про міську програму забезпечення дорожнього руху на 2013 2015 роки
Заслухавши інформацію начальника вдаі м»% Бобринецького рв умвс в Кіровоградській області С. А. Туніка, керуючись ст Закону україни...
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconРішення від 30 квітня 2013 року №320 Про комплексну програму житлового будівництва в Корецькому районі на 2013 рік
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 4 пункту 1 плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії...
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconВитяг з рішення засідання Громадської ради при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України
До п. 3 порядку денного в частині, що стосується пропозицій для обговорення з міністром охорони навколишнього природного середовища...
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconУкраїнська академія аграрних наук державна служба заповідної справи міністерства охорони навколишнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища у херсонській області біосферний заповідник «асканія-нова» імені ф.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища у херсонській області
Рішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки iconАналіз заходів та ініціатив 2009-2010 рр. Моніторинг перебігу та оцінка результатів виконання «Програми охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території міста Євпаторії»
Законодавству України, внесено зміни та доповнення в Програму, го єцрр рішенням Євпаторійської міськради було включено в число головних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов