Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду icon

Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/снідуНазваниеРозпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Дата конвертации14.06.2013
Размер127.73 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04.08.2011 № 253

м. МаріупольПро виконання заходів з питань

протидії туберкульозу та

ВІЛ-інфекції/СНІДу


На виконання протокольного рішення №2 засідання міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 11.07.2011 року з питань «Про профілактику захворювання на туберкульоз серед вразливих верств населення м. Маріуполя», «Про роботу з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу серед вихованців Центрів дитячої реабілітації у 2010-2011 роках»,


1.Керівникам навчально-виховних закладів:

1.1.Прошу внести до плану роботи батьківського всеобучу навчальних закладів міста на 2011-2012 навчальний рік заходи з профілактики туберкульозу.

Термін: до 1 вересня 2011

1.2.Надати показники моніторингу та оцінки (за формою, додається) виконавців Завдань та основних заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у місті Маріуполі на 2009-2013 роки до відділу виховної роботи та позашкільної освіти управління освіти міської ради (e-mail: elinamik69@mail.ru).

Термін: до 19 вересня 2011 р.

2.Директору міського Центру позашкільної роботи за місцем мешкання (Балабан):

2.1.Спільно з громадськими організаціями організовувати просвітницьку діяльність щодо профілактики ВІЛ-інфекції та туберкульозу

Термін: протягом 2011 р.

2.2.Підготувати інформацію про напрямки роботи міських Центрів позашкільної роботи за місцем мешкання та надати до відділу виховної роботи та позашкільної освіти управління освіти (e-mail: elinamik69@mail.ru).

Термін: до 1 вересня 2011

3.Директору міського Центру практичної психології та соціальної роботи (Козлова):


3.1.Організовувати навчальні семінари-тренінги для педагогічних працівників щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3.2.Надати зведені показники моніторингу та оцінки виконавців Завдань та основних заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у м. Маріуполі до відділу виховної роботи та позашкільної освіти управління освіти (e-mail: elinamik69@mail).

Термін: щоквартально

до 26 вересня

4.Відділу виховної роботи та позашкільної освіти управління освіти (Міщенко):

Надати зведені показники моніторингу та оцінки виконавців Завдань та основних заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у м. Маріуполі за поточний рік з наростаючим підсумком керівнику групи МіО.

Термін: щоквартально

до 03 жовтня 2011 р.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника начальника управління освіти – начальника відділу виховної роботи та позашкільної освіти управління освіти міської ради Міщенко О.Г.


^

Начальник управління З.В. Дмитрієва
Надіслано: до справи, ВВРПО, сайт

Міщенко 541746


Контрольна картка

виконання у 2011 році Завдань та основних заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих

і хворих на СНІД у місті Маріуполі на 2009 – 2013 роки, затверджених рішенням Маріупольської міської ради від 15.грудня 2009 року № 5/38-6088


Виконавець: Управління освіти Маріупольської міської ради.№ з/п

Найменування заходів

Показники виконання

План на 2011 р.

Факт

Примітки

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розділ І. Організаційні заходи

Завдання 1. Удосконалення організації і управління в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

1.2.

Контроль виконання Завдань та основних заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у місті Маріуполі на 2009 – 2013 роки (далі – Заходи)

Колегія управління освіти .

1
Інформації про виконання Заходів, скеровані до міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу.

4

1

1.4.

Контроль за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, у т.ч. і щодо подолання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (далі – ЛЖВС).

Кількість перевірок підприємств, ус-танов та організацій.

6
Позитивні тенденції щодо дотримання законодавства за даними перевірок підприємств, установ і організацій та анкетних опитувань не менше 100 ЛЖВС.

+
1.6.

Сприяння діяльності громадських ор-ганізацій, що працюють у сфері профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу, надання допомоги ЛЖВС та догляду за ними.

Координація їх діяльності за цими напрямками з роботи лікувально-про-філактичних закладів (дали – ЛПЗ), ус-танов освіти та соціальних служб.

Наявність підтверджуючих відомостей щодо проведення робочих зустрічей з ГО, сумісних пропагандистських акцій, залучення їх волонтерів до соціального супроводу ЛЖВС.

+
Завдання 3. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих осіб і хворих на СНІД

3.2

Підготовка педагогічних працівників з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу і форму- вання здорового способу життя у загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів..

Кількість підготовлених педагогів (осіб).

68
Частка загальноосвітніх навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою у %.

100,01

2

3

4

5

6

7

8

9

Завдання 4. Моніторинг протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності здійснених заходів

4.3.

Проведення поведінкових досліджень у групах ризику, за їх межами та здійснення дозорного епіднагляду за розповсюдженням ВІЛ-інфекції у місті Маріуполі

Кількість проведених досліджень.

2
4.5.

Щоквартальне підведення проміжних підсумків виконання Заходів, оцінка їх ефективності і оприлюднення відповідних звітів.

Кількість здійснених підсумків та оприлюднених матеріалів.

4
Розділ ІІ. Профілактичні заходи.

Завдання 5. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу:

Охоплення інформаційно-просвітницькими заходами дітей, підлітків віком 10-15 років, молоді, що навчається віком 15-22 роки, працюючого населення міста

5.2.

Проведення в місті, районах, зак-ладах та установах (насамперед учбо-вих та позашкіль-ної роботи) інфор-маційно-просвіт-ницьких форумів, акції з приводу Дня пам’яти людей, померлих від СНІДу (3-я не-діля травня) та Дня солідарності з ЛЖВС (1 грудня).

Залучення до акцій державних та громадських ор-ганізації, ЛЖВС, молодіжних ліде-рів, керівників ор-ганів та струк-тур місцевого само-врядування.

Кількість проведених форумів, акцій.

12
5.3.

Забезпечити поши-рення у міських ЗМІ тематичної соціальної реклами, ство-реної за кош-ти державного бюджету на замовлення Націона-льної телерадіо-компанії, а також у навчальних зак-ладах міста – ві-деороліків з про-філактики ВІЛ/СНІ-Ду, виготовлених для школярів Фон-дом О.Франчук..

Відсоток навчальних закладів, в яких проведено перегляд відеороликів..

100,0
Відсоток учнів, охоплених переглядами відеороликів.

60,0
5.5

Широке інформу-вання населення про профілактичні заходи, консуль-тування, діагнос-тику та лікування ВІЛ-інфекції/СНІ-Ду, туберкульо-зу,

Позитивна тенденція обізнаності населення про можливість одержання зазначених послуг за даними анкетних опитувань.

+1

2

3

4

5

6

7

8

9
наркоманії, ін-ші послуги у цих сферах, які можна одержати у дер-жавних устано-вах та ГО міста.


5.6.

Забезпечення уча-сті педагогічних працівників міста у навчальних се-мінарах-тренін-гах, які проводитиме управління освіти та науки облдерж-адміністрації за програмами:

«Корисні звички», «Цікаво про кори-сне», «Школа про-ти СНІДу», «Спри-яння просвітни-цькій роботі що-

до здорового способу життя за мето-дом «рівний-рівному».

Матеріали, підтверджуючі участь пе-дагогічних праці-вників міста у нав-чальних се-мінарах-трені-нгах.

+
Відсоток загальноосвітніх закладів, в яких реалізуються зазначені програми.

100,0
5.7.

Забезпечення уча-сті педагогічних працівників у нау-ковопрактичних конференціях, які проводитиме упра-вління освіти та науки і головне уп-равління охоро-ни здоров’я облдерж-адміні-страції за темами: «Здоров’я через освіту», «Фор-мування здорово-го способу життя засобами поза-шкільної освіти», «Філософія здоров’я».

Матеріали, підтверджуючі участь пе-дагогічних працівників міста у науко-вопрактичних конференціях.

+
5.8.

Проведення фести-валю учнівської молоді «Молодь обирає здоровий спосіб життя».

Частка молоді, залученої до проведення фестивалю у %

20,0
5.9.

Запровадження у загальноосвітніх навчальних закла-дах та ПТУ факуль-тативного курсу для молоді «Про-філактика ВІЛ-ін-фекції/СНІДу», за-безпечення педагогів комплектами друкованих та електронних навчаль-но-методичних матеріалів.

Частка навчальних закладів, в яких впроваджено зазначений факультативний курс у %.

75,0
5.13

Щорічне видання та розповсюджен-ня серед населен-ня міста інформа-ційних буклетів, листівок, плакатів з питань здоро-вого способу жит-тя та профілакти-ки ВІЛ-інфекції/ СНІДу.

Кількість розповсюджених друкованих інформаційних матеріалів зазначеної тематики (вказати кількість тис. примірників – за виконання приймається послідовне збільшення).

+

Начальник управління ___________________________________ _____________________________

підпис ПІБ

мпПохожие:

Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду icon14 грудня 2011 року під головуванням заступника голови райдержадміністрації, голови ради відбудеться чергове засідання районної ради з питань протидії туберкульозу, віл-інфекції/сніду. Присутні
Відкриття засідання. Вступне слово заступника голови райдержадміністрації, голови районної ради з питань протидії туберкульозу та...
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2010р. №12 Про зміни в складі районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
...
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconПроцедура обрання представників від громадських організацій до складу Національної Ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду Преамбула
«Положенні про Національну Раду з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду» (Національна Рада), яке затверджене Постановою...
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconРозпорядження кму від 13 грудня 2004 р. N 890-р «Про моніторинг І оцінку ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії віл-інфекції/сніду за національними показниками»
Засідання Зміївської районної координаційної ради з протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconКонкурс відбору кандидатів у консультанти з питань моніторингу та технічного супроводу проведення консультування та тестування на віл
Реалізація ефективних заходів протидії віл-інфекції/сніду в Україні є пріоритетним напрямком міжнародної та державної політики в...
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconРішення районної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду Рекомендувати головному лікарю Хмельницького району
Програми профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2011 – 2013 роки
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду icon«Розвиток міжсекторальної взаємодії з питань віл/ТБ»
Засідання Вознесенської міської координаційної ради з протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconПоложення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconПоложення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Розпорядження від 04. 08. 2011 №253 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов