Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» icon

Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія»НазваниеПрограма навчальної дисципліни «Економічна геологія»
Дата конвертации15.06.2013
Размер83.97 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Програма навчальної дисципліни

«Економічна геологія»


Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

напряму 7. 070701


чинний від 2010-05-01


Видання офіційне


Дніпропетровськ

НГУ

2010


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

кафедрою геології і розвідки родовищ корисних копалин НГУ 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом ректора Національного гірничого університету

від


 1. УВЕДЕНО

вперше


 1. ^ РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУВступ


Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ.

Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП).

Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають підсумковому контролю. Модуль - це задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль - сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові та подана в ОПП.

Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена для викладання дисципліни.

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 7.070701 Геологія і затверджується наказом ректора.

 1. Галузь використання


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання нормативної дисципліни «Економіка мінеральної сировини» бакалаврам з геології. Стандарт встановлює:

 • компетенції, які має опанувати студент;

 • перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

 • розподіл навчального матеріалу за видами занять;

 • норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази;

 • позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в навчальному матеріалі;

 • форму підсумкового контролю;

- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників

вищих навчальних закладів.

2. Нормативні посилання

 1. Закон України «Про вищу освіту».

 2. ДК 003 - 95 Державний класифікатор професій.

 3. ДК 009 - 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

 4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 7.070701 Геологія.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».


^ 3. Базові дисципліни


7Г «Основи економічної теорії»

23П «Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи»

24П «Геологорозвідувальна справа та ТБ»

25П «Гідрогеологія та інженерна геологія»

26П «Основи геофізики»

27П «Корисні копалини»

29П «Основи екології»

30П «Основи життєдіяльності»

33П «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»

34П «Геохімія та геохімічні методи пошуків»

37П «Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід»

38П «Лабораторні методи вивчення корисних копалин»

39П «Промислові типи родовищ корисних копалин»

41П « Структури рудних полів та родовищ»

44П «Математичні методи в геології»

55П «Пошукова мінералогія»

56П «Геологія горючих копалин»


^ 4. Дисципліни, що забезпечуються

??? «Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин»

5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять


Модулі


Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)


^ Змістовні модулі


Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

загальний

1

2

3

4

5

6


Класифікувати корисні копалини та мінеральну сировину за промисловим значенням.

Визначати ступінь впливу різних економічних показників.

Аналізувати економічні показники в динаміці. Готувати вихідні матеріали для виконання різноманітних систематизацій (класифікацій).


Виконувати аналіз економічного стану галузі з використанням індексного методу, методу аналогій, елімінування, та економіко-математичних методів (лінійного програмування, кореляційного аналізу).

Готувати вихідні данні для складання діаграм, графіків, схем які характеризують закономірності погіршення та відтворення мінерально-сировинних ресурсів. Виконувати оцінку та підрахунок запасів корисної копалини. Складати узагальнюючі документи з геолого-економічної оцінки родовищ.

Аналізувати закономірності та тенденції розвитку мінерально-сировинної бази.

Виявляти показники які негативно чи позитивно впливають на стан забеспеченості гірничих підприемств мінеральною сировинию.

Оцінювати ефективність геологорозвідувальних робіт.Лекції - …. (1…8 тижні)

Аудиторні - 4 години на тиждень

Передмова

Економічна класифікація корисних копалин та мінеральної сировини. Особливості розвитку мінерально-сировинного комплексу в умовах глобалізації світового ринку.

2

36

54

1. Структурні елементи економіки мінеральної сировини як науки.

1.1 Предмет досліджень, специфічність та зв'язок економіки мінеральної сировини з іншими науками. Мета та практичне значення економіки мінеральної сировини.

2

1.2 Методи досліджень економіки мінеральної сировини. Методологічні особливості досліджень.2

2. Основні поняття та терміни.

2.1 Загально геолого-економічні поняття та терміни.

22.2 Поняття та терміни, пов’язані з запасами корисних копалин.

2


2.3 Поняття та терміни, пов’язані з економічною оцінкою родовищ корисних копалин.

22.4 Поняття та терміни, пов’язані з промисловим освоєнням родовищ.

2

3. Закономірності та тенденції розвитку мінерально-сировинної бази.

3.1 Відтворення мінерально-сировинної бази. Умови функціонування системи розширеного відтворення мінерально-сировинної бази.2

3.2 Погіршення природних умов відтворення мінерально-сировинної бази та науково-технічний прогрес.

Закономірності погіршення природних умов відтворення мінерально-сировинної Форми їх проявлення. Ріст промислового значення мінерально-сировинних ресурсів Світового океану.

4

4. Аналіз та оцінка мінерально-сировинної бази.

4.1 Аналіз та оцінка стану мінерально-сировинної бази.

Періодичність проведення аналізу та оцінки мінерально-сировинної бази. Показники, які вивчаються при аналізі мінерально-сировинної бази. Нормативи забезпеченості гірничих підприємств, що проектуються, промисловими запасами та запасами різного ступеня розвіданості.4

4.2 Аналіз та оцінка економічної ефективності геологорозвідувальних робіт. Основні показники економічної ефективності геологорозвідувальних робіт.

2

5. Економіка найважливіших видів мінеральної сировини.

5.1 Паливно-енергетична та хімічна сировина. Нафта. Природний газ. Вугілля. Уран.

4

5.2 Метали. Залізо. Марганець. Хром. Алюміній. Мідь. Свинець та цинк.

4

5.3 Гірничо-хімічна сировина.

Калійні солі. Фосфати.

2

Модульний контроль лекційного матеріалу: 9-10 тижні

4

Разом

36
Разом з дисципліни


Частка навантаження^ 6. Форма підсумкового контролю

Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу без участі студента. Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачено програмою.


7. Відповідальність за якість викладання

Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри.


8. Рекомендована література

 1. Економіка мінеральної сировини: Навч. посібник/ Ю.М.Нагорний, Н.С.Полякова, В.Ф.Приходченко. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002. – 124 с.

 2. Каганович С.Я. Экономика минерального сырья. –М.: Недра, 1985. – 108 с.

 3. Лепин О.В. Экономика минерального сырья. Текст лекций. –Л.: ЛГИ, 1987. – 50 с.Похожие:

Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма навчальної дисципліни
Формування здорового способу життя. Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010 р
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма навчальної дисципліни "Економічна психологія"
Моісєєв Артем Сергійович, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма навчальної дисципліни
«Аналітична геометрія». Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010р. – 15с
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма навчальної дисципліни
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
Мета навчальної дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування у ринкової...
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма з дисципліни
...
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» icon«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко " " 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування
Основи раціонального природокористування. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010р., 11 с
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» iconПрограма навчальної дисципліни «сучасні проблеми природознавства»
Сучасні проблеми природознавства. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010 р. 17 с
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов