Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011НазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
страница3/28
Дата конвертации16.06.2013
Размер5.53 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

^ 3. НОРМАТИВИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ВІДПОВІДНИХ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)^ Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

1

2

3

4

5

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

+

+

+

+

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)

^ 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)75

85

95

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи
50

50

50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)75

85

95

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)
10

20,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

40,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)75

85

95

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)
10

20,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

40,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану)

252.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

+

+

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:+

+

+

доктор наук або професор


+

кандидат наук, доцент+
3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

100

100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

70

70

70

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6

12

12

12

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

3

6

6

6

3.5. Наявність пунктів харчування

+

+

+

+

3.6. Наявність спортивного залу

+

+

+

+

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

+

+

3.8. Наявність медичного пункту

+

+

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

 4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної  характеристики фахівця (у тому числі  варіативної компоненти)

+

+

+

+

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+

+

+

+

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

+

+

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби):

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін100100100100

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100

100

100

100

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

100

100

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

100

100

100

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)

100

100

100

100

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

+

+

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій) (% від потреби)

100

100

100

100

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

+

+

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

100

100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

3

5

5

5

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

3

4

4

8

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:

наявність обладнаних лабораторій

наявність каналів доступу+

++

++

++

+


Дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.^ Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційними рівнями

молодший спеціаліст

бакалавр

спеціаліст

магістр

1

2

3

4

5

Якісні характеристики підготовки фахівців

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

100

100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

100

100

1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників, що обслуговують спеціальність і працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими д


ослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

100

100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше %

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

90

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» i «4»), %

50

50

50

50

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

90

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» i «4»), %

50

50

50

50

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

90

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» i «4»), %

50

50

50

50

3. Організація наукової роботи

3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів

+

+

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+Забезпечення навчальною літературою вважається 100% при наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованої робочою програмою дисципліни, на 3 студентів.

Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06 1996 № 117.

Для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4.

Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної дисципліни.

Кваліфікаційні вимоги[185] до педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників визначаються законами України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.

За наявності в навчальному закладі заочної форми навчання[203] матеріально-технічне забезпечення розраховується з коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання[203]. Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку 1 комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1 студента.

Додатковими вимогами до навчальних закладів, що здійснюють навчання[203] іноземців, є:

 • наявність правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання[203], їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину.

 • наявність системи набору на навчання[203] іноземців (офіційні угоди з іноземними партнерами тощо);

 • наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);

 • наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров’я;

 • наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.

Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до кадрового забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати можуть провідні фахівці галузі, а також працівники державних органів виконавчої влади.

Надання освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади здійснюється згідно з Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної середньої (позашкільної) освіти.

Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг, зобов’язані:

 • забезпечувати дотримання вимог Законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України;

 • виконувати ці Ліцензійні умови;

 • провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування[190] навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів прийому на навчання[203];

 • надавати особам, які вступають до навчального закладу (у тому числі шляхом реклами), достовірну інформацію про умови приймання, плату за навчання[203], зміст і форму документів, що видаються після його закінчення.


^ 4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СКЛАДОВИХ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ


Державні вимоги до акредитації напряму підготовки та спеціальності

 1. Виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

 2. Провадження освітньої діяльності за ліцензованим напрямом підготовки, спеціальністю в межах ліцензованого обсягу прийому протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації напряму підготовки, спеціальності – з дати отримання ліцензії, при черговій акредитації напряму підготовки, спеціальності – з дати прийняття попереднього рішення про акредитацію).

 3. Дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації – з дати отримання ліцензії, при черговій акредитації – з дати прийняття попереднього рішення про акредитацію).

 4. Дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.


^ Державні вимоги до акредитації вищого навчального закладу


 1. Виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

 2. Для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за спеціальностями одного напряму підготовки, – наявність акредитації усіх ліцензованих спеціальностей за рівнем, не нижчим за заявлений рівень акредитації вищого навчального закладу.

 3. Для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за спеціальностями різних напрямів підготовки, – наявність акредитації не менше двох третин усіх ліцензованих спеціальностей за рівнем, не нижчим за заявлений рівень акредитації вищого навчального закладу.

 4. Провадження освітньої діяльності за ліцензованими напрямами підготовки, спеціальностями в межах ліцензованих обсягів прийому для всіх напрямів підготовки, спеціальностей протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації вищого навчального закладу – з дати отримання ліцензії, при черговій акредитації вищого навчального закладу – з дати прийняття попереднього рішення про акредитацію).

 5. Дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти для всіх напрямів підготовки, спеціальностей та цих Державних вимог протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації вищого навчального закладу – з дати отримання ліцензії, при черговій акредитації вищого навчального закладу – з дати прийняття попереднього рішення про акредитацію).

 6. При акредитації вищого навчального закладу за IV рівнем акредитації додатковими вимогами є:

 • рівень показників діяльності аспірантури або докторантури вищого навчального закладу не нижчий від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу.

 • видання підручників (навчальних посібників) з грифом МОНмолодьспорту України або монографій за останні 5 років не менше ніж п’ять відсотків загальної кількості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу, які працюють у ньому за основним місцем роботи.
^ Структура акредитаційної справи


Акредитаційна справа[169] навчального закладу готується у 2-х примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок.

Один примірник подається на розгляд до МОН, другий – навчальний заклад залишає у себе.

 1. Зміст акредитаційної справи спеціальності

Акредитаційна справа[169] формується у наступній послідовності.

  1. Заява на проведення акредитаційної експертизи (додаток1).

1.2. Титульний лист (додаток 2).

1.3. Зміст акредитаційної справи з зазначенням сторінок.

1.4. Установчі документи:

 • ліцензія;

 • сертифікат;

 • копія рішення про створення навчального закладу;

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію університету;

 • копія довідки про включення університету до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • копія довідки про ідентифікаційний номер;

 • копії документів, що засвідчують право власності;

 • довідка банківської установи про сформований статутний фонд університету;

 • висновок органів державного пожежно-технічного нагляду;

 • висновок санітарного нагляду, охорони праці про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленими вимогам, нормам і правилам;

 • копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство ректора університету: дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь та вчене звання, першої сторінки паспорта

1.5. Звіт про діяльність за заявленою на акредитацію спеціальністю (розглянутий на вченій раді, підписаний ректором і скріплений печаткою), який містить наступне:

1.5.1. Розділ “Кадрове забезпечення”, що містить дані про:

- завідувача випускаючої кафедри спеціальності (додаток 3);

- науково-педагогічні (педагогічні) працівники випускаючої кафедри (додаток 4); у графі 2 для сумісників після “по-батькові” цифрами позначається розмір місячної ставки, наприклад: 0,25; 0,5);

- науково-педагогічний (педагогічний) персонал інших кафедр, який бере участь у підготовці фахівців спеціальності, що акредитується (у табличній формі, додаток 5).

1.5.2. Розділ “Навчально-методичне забезпечення”, який містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ) фахівця, освітньо-професійну програму (ОПП) спеціальності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, що акредитується, за якими здійснювалася підготовка фахівця протягом всього періоду навчання[203] (за наявності державного стандарту дається посилання на нього, за його браком самостійно розробляє ОКХ та ОПП, які погоджуються з Науково-методичною комісією за напрямом, Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства науки України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України і затверджується ректором університету);

- навчальний план[202] (складений за типовою формою затвердженою Міністерством освіти і науки України, погоджений та затверджений аналогічно ОКХ та ОПП);

- відомості про наявність та повноту робочих програм навчальних дисциплін (додаток 6);

- відомості про методичне забезпечення підготовки курсових і дипломних робіт (додатки 7, 8);

- відомості про програми практичної підготовки (в якому семестрі проводиться практика, її тривалість; наявність програмних практик; наявність баз для проведення практик) та державних іспитів.

1.5.3. Розділ “Система виховної роботи”.

1.5.4. Розділ “Матеріально-технічне забезпечення”, в якому подаються:

- загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності (інфраструктура; площі приміщень, обладнання, що використовується у навчальному процесі) (додаток 9).

1.5.5. Порівняльну таблицю критеріїв та вимог до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів (додаток 10).

1.5.6. Результати виконання контрольних робіт з фундаментальних, гуманітарних, та фахових дисциплін (по 3-4 дисциплінам кожного блоку з повним охопленням студентів на курсі) (додаток 11).

1.5.7. Загальна характеристика університету (додаток 12).

1.5.8. Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей (додаток 13).

1.6.9. Контингент студент спеціальності, що акредитується (додаток 14)


Акредитація[169] напряму (спеціальності) вимагає постійної праці кафедр у міжакредитаційний період, результати якої мають віддзеркалюватись у щорічному звіті про самоаналіз діяльності відповідно до ліцензійних та акредитацій них норм та вимог.

Самоаналіз потрібен ВНЗ для того, щоб впевнитись у відповідності показників своєї роботи Критеріям акредитації та вимогам нормативних документів, які регламентують роботу ВНЗ.

Матеріали самоаналізу спеціальності повинні включати інформацію, передбачену п.9 "Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах".

У випадку акредитації ВНЗ за певним рівнем до цієї Інформації додаються відомості, пойменовані в пункті 10 "Положення про акредитацію ВНЗ...".

Показники діяльності ВНЗ з організації підготовки фахівців за спеціальністю, що акредитується, мають повністю відповідати Критеріям та вимогам до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів, які затверджені ДАК України. Якщо показники діяльності ВНЗ не відповідають вимогам ДАК, або у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності, вищому навчальному закладу в акредитації відмовляється.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умов усунення недоліків, але не раніше, ніж через рік після прийняття такого рішення.

Самоаналіз - це системний та комплексний аналіз всіх складових діяльності ВНЗ, його структурних підрозділів, який проводить сам ВНЗ з метою визначення відповідності показників його діяльності вимогам чинних нормативних документів щодо акредитації. Самоаналіз як форма самоконтролю здійснюється у рік проведення акредитації. Аналізуються показники роботи ВНЗ за останні три роки.

Звіт про самоаналіз складає першу частину акредитаційної справи спеціальності, яку ВНЗ подає до ДАК разом з заявою про проведення акредитації.

Для організації проведення самоаналізу у ВНЗ має бути виданий наказ, який встановлює задачі колективу ВНЗ або факультету для проведення самоаналізу, призначає відповідальних та встановлює терміни виконання запланованих заходів.

Звіт про самоаналіз складається з текстової частини та таблиць. Перелік та зміст розділів звіту про самоаналіз ВНЗ та самоаналіз спеціальності наведені нижче.

Структура звіту про самоаналіз[219]:

1. Загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності)

2. Формування контингенту студентів

3. Зміст підготовки фахівців

4. Організація навчально-виховного процесу

5. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

8. Якість підготовки і використання випускників

9 Характеристика наукової діяльності та роботи докторантури й аспірантури

10 Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями

11 Заходи з усунення зауважень контролюючих державних органів

12 Відповідність досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитації


Зразок титульного листа та вимоги до змісту розділів подано нижче.

Міністерство освіти і науки України

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТПОГОДЖЕНО


Начальник навчально-методичного управління


________________________

«____» _______________ 2010


ЗАТВЕРДЖЕНО


Перший проректор


________________________

«____» _______________ 2010
^ ЗВІТ ПРО АКРЕДИТАЦІЙНИЙ САМОАНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЮ)


Розроблено:

кафедрою _______________________________
_______________________________

Протокол засідання кафедри

від ___________ № ____________


Завідувач кафедри


_____________ (________________)Дніпропетровськ

2010

^ 5. ЗАЯВА НА ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Мінистерство освіти і науки, молоді та спорту України

01135, м. Київ

пр. Перемоги 10


З А Я В А


Прошу провести акредитаційну експертизу надання освітніх послуг

з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр


Напрям – 0921 Будівництво (060101 Будівництво)

Спеціальність –6.092100 «Промислове та цивільне будівництво»


^ На денну форму навчання - 50 осіб щорічно


Заявник – Національний гірничий університет

Керівник – Півняк Геннадій Григорович

Посада – ректор

Ідентифікаційний код (номер) заявника – 02070743

Організаційно-правова форма – 410 - заклад

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) серія АОО

№401169 від 27.06.2002, видане Виконкомом міської ради народних депутатів

Форма власності 31 загальнодержавна

Орган управління 01084 Міністерство освіти і науки України

Місцезнаходження (місце проживання) заявника Україна, 49027,

м. Дніпропетровськ, 27, пр. Карла Маркса, 19


Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг Україна, 49005

м. Дніпропетровськ, 27, пр. Карла Маркса, 19

Тел: (056) 744-62-19, (0562) 46-40-62 факс: (056)744-62-11 e-mail: nmu@nmu.org.ua

Орган державної податкової служби ^ Державна податкова інспекція у

м. Дніпропетровську

Орган державної статистики Дніпропетровське обласне управління статистики

м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 3

Розрахунковий рахунок №35228004000198 у банк ГУДКУ у

^ Дніпропетровській обл., м. Дніпропетровськ МФО 805012


Валютний рахунок №26008100406002 в Облдерждирекції АКБ Укрсоцбанку

м. Дніпропетровськ

З умовами акредитації спеціальності та надання освітніх послуг, умовами і правилами провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати.

Відомості у документах, поданих для проходження акредитації, є достовірними.


Ректор ^ Півняк Г.Г.


МП


До заяви додаються:

1. Заява на проведення акредитаційної експертизи впровадження освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою бакалаврів за спеціальністю 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво”;

2. Копія ліцензії на надання освітніх послуг Національного гірничого університету, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра за спеціальністю 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво”;

3. Довідка про включення Національного гірничого університету до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

4. Звіт про освітню діяльність за спеціальністю 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво”.Дата і номер реєстрації заяви

Наявність документів, що вказані в переліку перевіреновід_________№__________

________________________

(підпис, прізвище та ініціали особи, яка прийняла заяву)
^ 6. Статут вищого навчального закладу


Примірний статут вищого навчального закладу (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.03 № 60)

07.08.2007 14:12

ПОГОДЖЕНО.
Міністерство освіти і науки України
Заступник державного секретаря
______________________ (ініціали, прізвище)
“_____”_________________ 200_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________________________
(назва центрального органу виконавчої влади)

__________________________________

(посада особи, що затверджує статут)
__________________________________
(ініціали, прізвище посадової особи, що затверджує
статут)
“_____”________________ 200_ р.

Статут
____________________________________________________________________(назва вищого навчального закладу – університету, академії,
інституту, консерваторії, коледжу, технікуму, училища в родовому відмінку)
____________________________________________________________________

(організаційно-правова форма вищого навчального закладу)
Прийнято Загальними зборами (конференцією) трудового колективу від
“____”_________________200_ р.
1. Загальна частина
1.1. Даний Статут вищого навчального закладу розроблений відповідно до
чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність
____________________________________________________________________
(повна і скорочена назва вищого навчального закладу),
____________________________________________________________________
створеного (вказується номер і дата рішення про створення вищого навчального закладу)
1.2. Місцезнаходження вищого навчального закладу
____________________________________________________________________
(вказується юридична адреса - поштовий індекс, область, місто, назва вулиці, номер будинку, номери телефонів, електронна пошта)
1.3. Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу є:
підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями
висококваліфікованих фахівців для
____________________________________________________________________
(вказуються галузі народного господарства, освіти, культури, охорони здоров’я тощо, для яких ведеться підготовка фахівців)
1.4. Головними завданнями вищого навчального закладу є:
____________________________________________________________________
(головні завдання визначаються Законом України "Про вищу освіту")
. Для вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих центральним органам
виконавчої влади (крім Міністерства освіти і науки України), вищих навчальних закладів, що перебувають у
власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності
103
1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії
(колегії Міністерства освіти України) від “_____” ____________ за № _______
про наслідки акредитації (ліцензування[191])
____________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)
віднесений до вищих навчальних закладів ________________ рівня акредитації,
має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
____________________________________________________________________
(вказуються освітньо-кваліфікаційні рівні відповідно до чинного законодавства)

1.6. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, мас відокремлене
майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7. Вищий навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
1.8. Структурні підрозділи вищого навчального закладу створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності вищого закладу освіти і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються вищим навчальним закладом.

Структурними підрозділами вищого навчального закладу є:_____________

2. Права та обов’язки власника (власників)
У даному розділі вказуються повноваження щодо управління вищим навчальним закладом[222]:
• для державних вищих навчальних закладів – повноваження центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад;
• для вищих навчальних закладів, які перебувають у підпорядкуванні Автономної Республіки Крим та комунальних вищих навчальних закладів -повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади;
• для приватних вищих навчальних закладів - повноваження їх власників.
3. Обсяг цивільної правоздатності
3.1. Цивільна правоздатність вищого навчального закладу виникає з
моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та обов’язків.
3.2. Вищий навчальний заклад має право:
____________________________________________________________________
(вказуються права вищого навчального закладу відповідно до законодавчих та нормативних актів щодо навчальної, наукової, фінансової, виховної, організаційної, соціальної, кадрової, міжнародної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності, організації навчального процесу, володінню та управлінню майном, земельними ділянками тощо)
3.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний:
____________________________________________________________________
(вказуються обов’язки вищого навчального закладу відповідно до законодавчих та нормативних актів щодо навчальної, наукової, фінансової, виховної, організаційної, соціальної, кадрової, міжнародної,зовнішньоекономічної та іншої діяльності, організації навчального процесу, володінню та управлінню майном, земельними ділянками тощо)
3.4. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних працівників та
осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі визначаються відповідно до
законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.
3.5. За рішенням вищого колегіального органу самоврядування вищого
навчального закладу педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
особам, що навчаються можуть бути надані додаткові права та обов’язки.
___________________________________________________________________
(наводиться їх перелік)
4. Управління вищим навчальним закладом[222], права та обов’язки керівника вищого навчального закладу
4.1. Управління вищим навчальним закладом[222] здійснюється на основі принципів:
• автономії та самоврядування;
• розмежування прав, повноважень та відповідальності власника
(власників), органів управління вищою освітою, керівництва вищого
навчального закладу та його структурних підрозділів;
• поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
• незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.
4.2. Автономія[170] та самоврядування вищого навчального закладу реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:
____________________________________________________________________
(вказуються права відповідно до Закону України "Про вищу освіту")
4.3. Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу
здійснює його керівник-ректор (президент), начальник, директор тощо.
4.4. Керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому
повноважень:
____________________________________________________________________
(вказуються повноваження керівника вищого навчального закладу відповідно до Закону України "Про вищу освіту", інші його права і обов’язки)
4.5. У вищому навчальному закладі діють Наглядова рада, Вчена рада, робочі і дорадчі органи.
____________________________________________________________________
(вказуються склад, функції, повноваження наявних у вищому навчальну закладі органів та порядок обрання представників до їх складу)
5. Органи громадського самоврядування
5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого
навчального закладу є загальні збори (конференція) трудового колективу.
____________________________________________________________________
(вказується порядок скликання вищого колегіального органу громадського самоврядування та його роботи)
5.2. Загальні збори (конференція):
____________________________________________________________________
(вказуються повноваження вищого колегіального органу громадського самоврядування)
5.3. Органом громадського самоврядування факультету у вищому
навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації є збори
(конференція) трудового колективу факультету.
____________________________________________________________________
(вказується порядок скликання органу громадського самоврядування та його роботи)
5.4. Загальні збори (конференція) факультету:
____________________________________________________________________
(вказуються повноваження вищого колегіального органу громадського самоврядування факультету)
5.5. У вищому навчальному закладі створюються і діють органи
студентського самоврядування у формі ________________ (сенат, парламент,
старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради
тощо).
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
5.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
(конференція) студентів вищого навчального закладу.
____________________________________________________________________
(вказується порядок скликання вищого органу студентського самоврядування та його повноваження)
5.7. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
____________________________________________________________________
(вказуються основні завдання)
6. Майно та кошти вищого навчального закладу
6.1. За вищим навчальним закладом державної або комунальної форми власності з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим статутом закріпляються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.
6.2. Майно, що знаходиться у державній або комунальній власності та передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.
6.3. Майно вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності, що забезпечує їх статутну діяльність, не може бути предметом застави.
6.4. За вищим навчальним закладом, заснованим на приватній формі власності, з метою забезпечення діяльності, передбаченої його статутом, і відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та його організаційно- правової форми власником (власниками) закріплюються на правах оперативного управління або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно. Розмір статутного фонду складає ____________ грн.
Статутний фонд вищого навчального закладу включає майно та обігові
кошти.
6.5. Фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
6.6. Фінансування вищих навчальних закладів, що перебувають у власності
Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної
форми власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.
6.7. У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності
створюються:
• загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного (місцевого)
замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
• спеціальний фонд, який формується за рахунок:
• коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними
договорами з юридичними і фізичними особами;
• доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
• безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
• надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;
• інших доходів згідно з чинним законодавством.
6.8. Оплата праці у вищому навчальному закладі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.
6.9. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників вищого навчального закладу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим Положенням, яке затверджує керівник вищого навчального закладу.
6.10. Фінансування діяльності вищого навчального закладу приватної
форми власності здійснюється його власником (власниками).
Джерелами формування майна і фінансування вищого навчального закладу приватної форми власності є:
• кошти, одержані за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;
• кошти, одержані за науково-дослідні, науково-технічні роботи, виконані вищим навчальним закладом за договорами з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами;
• грошові і матеріальні внески Засновника;
• позикові кошти;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
• кошти, отримані від іншої діяльності, що не суперечить законодавству України.
6.11. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, вищому навчальному закладу для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.
7. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності
7.1. Вищий навчальний заклад державної форми власності, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до центрального органу державної виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
7.2. Вищий навчальний заклад самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.
7.3. Ректор та головний бухгалтер вищого навчального закладу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної
звітності.
7.4. Аудит діяльності вищого навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.
8. Концепція[190] освітньої діяльності
8.1 Освітня діяльність вищого навчального закладу ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державній
національній програмі "Освіта"("Україна XXI століття").
Концепція[190] освітньої діяльності має містити цілі. принципи, цільові
програми освітньої діяльності вищого навчального закладу та засоби їх
реалізації.
9. Порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу
9.1. Зміни та доповнення до Статуту вищого навчального закладу
вносяться за поданням вченої (педагогічної) ради вищим органом громадського
самоврядування (загальними зборами чи конференцією трудового колективу).
9.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
10. Порядок реорганізації та ліквідації вищого навчального закладу
10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення)
вищого навчального закладу здійснюються згідно з чинним законодавством.
10.2. Ліквідація вищого навчального закладу здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної
комісії входять представники органу управління майном та вищого навчального
закладу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви
претензій кредиторам визначає орган управління майном.
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження щодо управління вищим навчальним закладом[222]. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс вищого навчального закладу і подає його
органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних
відносинах з вищим навчальним закладом, що ліквідується, повідомляються
про його ліквідацію у письмовій формі.
10.4. Під час ліквідації та реорганізації вищого навчального закладу,
вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
Підпис керівника вищого
навчального закладу (Прізвище, ініціали)
(печатка навчального вищого закладу)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во „ Мелітополь”, 2010. – 148 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов