Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента icon

Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студентаНазваниеПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
Дата конвертации16.06.2013
Размер116.56 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Міністерство освіти і науки України

національний гірничий університет


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

за вільним вибором студента

«Комерційна гемологія: основи маркетингу, торгівлі та оцінки

дорогоцінного каміння»


освітньо-професійної підготовки бакалаврів

всіх напрямів


Чинний від 2010


В и д а н н я о ф і ц і й н е


Дніпропетровськ

НГУ

2010

^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ


Програми навчальної дисципліни «Комерційна гемологія: основи маркетингу, торгівлі та оцінки дорогоцінного каміння» за вільним виборомПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНОПерший проректор

Голова Науково-методичної ради________________________П.І. Пілов

___________________О.М. Кузьменко

«___»___________________201_ р.

«___»______________201_ р.
ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНОЗавідувач кафедри загальної та
структурної геології

Керівник розробки______________________Ю.Т. Хоменко

_________________П.М. Баранов

«___»___________________201_ р.

«___»____________201_ р.ПЕРЕДМОВА


 1. ^ РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

кафедрою загальної і структурної геології 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом ректора Національного гірничого університету

Від 30.08.2009 №55


 1. УВЕДЕНО

Вперше


 1. ^ РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Хоменко Юрій Тимофійович, завідувач кафедри загальної і структурної геології;

Баранов Петро Миколайович, проф. кафедри загальної і структурної геології;

Шевченко Сергій Вікторович, доц. кафедри загальної і структурної геології;

Цоцко Лариса Іванівна, ст. викладач кафедри загальної і структурної геології;


Вступ

Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ.

Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП).

^ Навчальна дисципліна – це сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, семінари тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП).

Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю.

Навчальна дисципліна «Комерційна гемологія» для студентів науково-природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних напрямів має загальний обсяг чотири кредити, і складається з одного лекційного і одного лабораторного модулів, вивчається на третьому або четвертому курсі протягом одної чверті. Може вивчатися на будь-якому курсі, оскільки ця дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента. Предметом дисципліни є вивчення світового і вітчизняного ринку дорогоцінного каміння і виробів з нього, а саме засад комплексної організації видобутку, обробки і збуту дорогоцінного каміння, орієнтованих на задоволення потреб різних груп споживачів і отримання прибутку.

Мета викладання даної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про форми і методи торгівлі, основні характеристики економіки мінерально-сировинної бази кольорового каміння, особливості сучасного ювелірного виробництва, основні чинники і закономірності ціноутворення на ринку виробів і каменесамоцвітної сировини, навички проводити аналіз світового ринку кольорового каміння, давати вартісну оцінку кольоровому камінню у виробах і в сировині, прогнозувати вартість колекційного каміння, використовувати в своїх розрахунках індекси (прейскуранти) на коштовні камені.


1. Галузь використання

Стандарт поширюється на факультети та кафедри НГУ, які ведуть викладання навчальної дисципліни.

Стандарт встановлює:

 • перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

 • розподіл навчального матеріалу за видами занять;

 • норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази;

 • рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння уміннями кваліфікації бакалавра з гірництва за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.


2. Нормативні посилання

2.1. Закон України «Про вищу освіту».

2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій.

2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними рівнями».


3. Базові дисципліни


14Ф

«Фізика»
«Математика»^ 4. Дисципліни, що забезпечуються


Згідно з ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:

Економіка природокористування;

Основи промислового менеджменту;

Економіка підприємства;


^ 5 Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять


Модулі

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі


^ Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

загальний

1

Володіти методикою маркетингових досліджень, добре орієнтуватися у кон’юнктурі дорогоцінного каміння, знати основні законодавчі акти, що регламентують роботу в даній сфері, форми і методи торгівлі, основні характеристики економіки мінерально-сировинної бази кольорового каміння, особливості сучасного ювелірного виробництва, основні фактори і закономірности ціноутворення на ринку виробів і каменесамоцвітної сировини, колекційного каміння, знати засади комплексної організації видобутку, обробки і збуту дорогоцінного каміння, що орієнтований на задовільнення потреб різних груп споживачів і отримання прибутку, знати технології просування дорогоцінного каміння на ринок, сформувати поняття про інвестування в дорогоцінне каміння як специфічну категорію товару

^ Лекції – 1 семестр, 1 чверть (1…10 тижні). Аудиторні – 4 години на тиждень

1. Маркетинг світового ринку дорогоцінного каміння (ДК).

2

20

40

2. Форми і методи торгівлі ДК.

2

3. Економіка деяких ДК: рубін, сапфір, смарагд, олександрит.

6

4. ДК країн світу: Південна і Північна Америка, Азія, Африка, Росія, Україна.

4

5. Світовий ринок дорогоцінного каміння: особливості, динаміка зростання цін, світові центри обробки і торгівли.

6

6. Алмазно-діамантовий комплекс світу: структура ринку, світовий видобуток, центри обробки, біржі, ціни.

8

7. ДК у сучасному ювелірному виробництві.

4

8. Правове забезпечення обігу ДК.

4

Модульний контроль матеріалу: 9-10 тижні

4

Разом:

40

2

Вміти проводити аналіз світового ринку дорогоцінного каміння, давати вартісну оцінку кольровому камінню у виробах і в необробленому вигляді (сировина), прогнозувати вартість колекційного каміння, використовувати у своїх розрахунках індекси (прейскуранти) на дорогоцінне каміння

^ Лабораторні заняття – 1 семестр, 1 чверть (1...10 тижні). Аудиторні – 2 години на тиждень


1. Методика оцінки алмазів і діамантів.

2
32

2. Методика оцінки кольорового ка-міння

2

3. Оцінка дорогоцінного каміння органогенного походження: перли, бурштин, корали


2

4. Визначення прогнозної вартості колекційнного каміння

4

5. Оцінка ювелірных изделий. Визначення прогнозної вартості оцінки каменерізних виробів

6

Модульний контроль – захист лабораторного модуля за розкладом занять: 9-10 тижні

4

Разом:

20

^ Разом з дисципліни

40

32

72

Частка навантаження
0,44
6. Форма контролю засвоєння

Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів.

Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого бала результатів усіх модульних контролів.


^ 7. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в повному обсязі.

Методичне забезпечення відповідає стандарту вищої освіти НГУ «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с.».

Матеріали методичного забезпечення містять засоби діагностики у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.

Викладач забезпечує вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.


^ 8. Вимоги до засобів діагностики

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення заліку мають бути подані у вигляді тестових завдань.

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт засвоєння:

Кз=N/P,

де N – кількість правильних відповідей; P – загальна кількість питань.

Критерії визначення оцінок:


«відмінно»Кз>0,9

«добре»Кз=0,8…0,9

«задовільно»Кз=0,7…0,8

«незадовільно»Кз<0,7


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність студента:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

 • інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

 • аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

 • викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних стандартів.9. Рекомендована література


 1. Баранов П.Н. Геммология: диагностика, дизайн, обработка, оценка самоцветов. – Дн-ск: Металл, 2002. – 208 с.

 2. Гадиятов В.Г., Гадиятова М.В., Гончарова И.И. Коммерческая геммология. Воронеж.-2007 - 397 с.

 3. Дронова Н.Д. Ювелирные изделия. – М.: Ювелир, 1996. – 352 с.

 4. Макаров Л.П. Драгоценные камни: введение в бизнес, оценку и диагностику. Москва, 2001. – 616 с.

 5. Оцінка культурних цінностей. Індутний В.В., Чернявська Е.В., Шкляр С.М., Платонов С.М. та інші. Київ, 2006. – 608 с.

 6. Рид П.Дж. Геммологический словарь. – Л.: Недра, 1986. – 387 с.

 7. Смит Г. Драгоценные камни. – М.: Мир, 1980. – 584 с.

 8. Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. – М.: Инфра-М, 1997. – 240 с.

 9. Чугунова Э.П. Конъюнктура мирового рынка ювелирных камней в 2000-2003 гг. –Якутск, 2004 г. – 91 с.

 10. Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів і металів. Індутний В.В., Татаринцев В.І., Павлишин В.І., Індутна Т.В., Манохіна Л.В., Татаринцева К.В. – К.: ТОВ „АЛМА”, 2001. – 268 с.10. Відповідальність за якість викладання

Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри.

Похожие:

Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
Бондаренко Володимир Ілліч, завідувач кафедри підземної розробки родовищ, д т н., професор
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений і розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Психологія pr І реклами»
...
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Етика маркетингу»
...
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Трудові відносини на підприємстві»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов