Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области icon

Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской областиНазваниеВторое общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области
Дата конвертации05.02.2013
Размер79.51 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Второе общее собрание руководителей ПБ и руководства ГУ МВД Украины в Одесской области


Взаимодействие органов внутренних дел с частными предприятиями безопасности (далее ПБ) и предлагаемая деятельность Координационного совета по взаимодействию является одной из действенных форм связи органов внутренних дел (ОВД) с организациями и объединениями, обладающими реальным потенциалом правоохранительной направленности.

Изменения в жизни общества, задачи, стоящие перед ОВД и логика развития частной охранной деятельности диктует необходимость перехода к организации взаимодействия на качественно новом уровне, на плановой, систематической основе.

Имеющийся не значительный опыт по организации такого сотрудничества в различных регионах страны не пропагандируется, не обобщается, не становится доступным, как руководителям структурных подразделений МВД, так и руководителям ПБ.

Одним из важнейших условий эффективности деятельности ПБ по обеспечению безопасности личности, собственности и предпринимательства, реального вклада в охрану общественного порядка и борьбы с преступностью является тесное взаимодействие ПБ с правоохранительными органами и, в первую очередь, с ОВД.

Для развития положительных тенденций в области негосударственного обеспечения безопасности, осуществление реального взаимодействия ОВД с ПБ предлагается создание Координационного совета.

Изучение опыта работы аналогичных Координационных советов в Российской Федерации говорит о больших их возможностях. Наши соседи уже проводят Всероссийские Совещания представителей региональных Координационных (Консультативных) советов.

В соответствии с решением, принятым на Втором общем собрании руководителей ПБ и руководства ГУ МВД Украины в Одесской области состоявшемся 16 июня с.г., рабочей группой подготовлен проект Положения о Координационном совете. Данный проект, размещен на сайте ОРО УФРНСБ для ознакомления, внесения изменений и дополнений.

Просьба к руководителям ПБ, охранных предприятий, служб безопасности юридических лиц высказать свое мнение по проекту Положения о Координационном совете. Все Ваши предложения будут рассмотрены рабочей группой.


Вице-президент УФРНСБ,

председатель Одесского регионального

отделения Федерации Ю.Ермаков


Проект

«Затверджую»

Начальник головного управління МВС України в Одеській області


генерал-майор внутрішньої служби _________ Б.Керницький

«___» ___________ 2006 р.


ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО КООРДІНАЦІЙНУ РАДУ ПРИ ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПО ВЗАЄМОДІЇ 3 ПІДПРИЄМСТВАМИ БЕЗПЕКИ

1. Загальні положення

  1. Визначення термінів.

Терміни, які вживаються у даному Положенні мають таке значення:

   1. Безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів особистості,

суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз.

   1. Забезпечення безпеки - проведення єдиної державної політики в галузі

безпеки, система і заходи економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, адекватні загрозам життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави.

   1. Система безпеки – спеціально створена сукупність правових норм,

законодавчих, виконавчих органів, підприємств безпеки, а також засобів, методів і направлень їх діяльності по забезпеченню надійного захисту об’єктів безпеки.

   1. Елементи системи безпеки - органи законодавчої, виконавчої та судової

власті, державні громадські та інші організації й об’єднання, підприємства безпеки, громадяни, які приймають участь у забезпечені безпеки.

1.1.5. Ринок безпеки – сфера обігу послуг (товарів), що надаються підприємствами безпеки, на які протягом визначеного часу й у межах визначеної території є попит та пропозиція.

1.1.6. Підприємства безпеки (далі ПБ), - підприємства з особливими установчими завданнями, які надають послуги або виробляють товари, що забезпечують захист громадян, власності, підприємницької діяльності, інформації тощо, а також здійснюють збір відомостей, необхідних для виконання договірних зобов’язань по забезпеченню безпеки, згідно з діючим законодавством.

  1. Координаційна Рада при ГУ МВС України в Одеській області по організації

взаємодії з підприємствами безпеки (далі - Рада) є постійно діючим органом координації
діяльності ГУ МВС України в Одеській області (далі Управління) з ПБ, службами безпеки юридичних осіб, іншими підприємствами, громадськими об'єднаннями, які працюють у галузі безпеки, від імені яких виступає Одеське регіональне відділення Української Федерації працівників недержавних служб безпеки (далі ОРВ).

  1. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, відповідними

законами, нормами міжнародного права i міжнародних договорів України, нормативно-правовими актами Президента, Уряду, МВС України, Голів Держадміністрації Одеської області, міста Одеси та цим Положенням.

  1. Рада не є юридичною особою.

  2. Діяльність Ради припиняється за рішенням начальника Управління. Члени

Ради мають право звернутися до начальника Управління з ініціативою щодо припинення діяльності Ради, якщо це рішення підтримало більше ніж 50 % членів Ради.


 1. Мета i завдання діяльності Ради

2.1. Рада є колегіальним органом створеним при Управлінні. Рішення Ради мають

рекомендований характер і є обов’язковими для розгляду Управлінням та керівниками ПБ.

2.2. Метою діяльності Ради є підвищення результативності роботи з попередження

i припинення злочинів та порушення громадського порядку, підвищення ефективності діяльності системи безпеки особистості, власності та підприємництва, розвитку галузі безпеки на основі і організації взаємодії i координації діяльності підрозділів Управління з ПБ.

2.2. Рада не переслідує політичних чи комерційних цілей. Діяльність Ради будується

на принципах законності, рівноправності учасників, колегіальності при
прийнятті рішень, врахування інтересів правоохоронних органів та усіх суб’єктів
галузі безпеки.

2.3. Основними завданнями діяльності Paди:

2.3.1. Організація системи ефективного використання потенціалу ПБ для

попередження і припинення злочинів та охорони громадського порядку, у тому числі, розробка i практична реалізація механізму постійного інформаційного обміну між Управлінням та ПБ з питань забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави, профілактики боротьби зі злочинністю, сприяння підрозділам правоохоронних органів, ПБ та їх об’єднанням з питань організації взаємодії i координації діяльності.

2.3.3. Організація ефективної взаємодії ПБ з правоохоронними органами у

боротьбі з злочинністю. Узгодження нормативної галузі безпеки, недопущення криміналізації ПБ та удосконалення контролю за даною сферою діяльності.

2.3.4. Сприяння в розробці законодавчих та нормативних документів, удосконалення практики їх застосування при здійсненні контролю за діяльністю ПБ, розробка відповідних пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності.

2.3.5. Сприяння громадським організаціям у реалізації програм,
спрямованих на розвиток цивілізованого ринку послуг в області безпеки i
підвищення рівня соціального захисту діючих i звільнених з правоохоронних
підрозділів працівників та співробітників ПБ.

2.3.6. Організація правової роботи, здійснення заходів щодо виховання керівників ПБ и керівників підрозділів Управління.

2.3.7. Проведення взаємного обміну інформацією та досвідом роботи між Управлінням та ПБ.


^ 3. Компетенція Ради

3.1. Для реалізації своїх завдань Рада має право:

3.1.1. Запитувати й одержувати інформацію від керівників відповідних
підрозділів Управління, необхідних для виконання своїх завдань.

3.1.2. Давати методичні та організаційні пропозиції з питань запровадження
ефективної взаємодії.

3.1.3. Збирати, узагальнювати i вчасно доводити пропозиції з питань
взаємодії та вдосконалення форм i методів боротьби зі злочинністю, захисту особистості та майна.

3.1.4. Ураховувати вклад кожного ПБ i їх об’єднань у справу боротьби зi злочинністю та охорони правопорядку на території міста Одеси та Одеської області, створювати i підтримувати в робочому стані необхідної бази даних для реалізації цих завдань.

3.1.5. Організувати i проводити iншi заходи для досягнення мети, що стоїть
перед Радою.

3.1.6. Розглядати питання про прийом до Ради членів i про виключення з
числа членів Ради i клопотати перед керівництвом Управління з даних питань.

3.1.7. Розглядати заяви, претензії та скарги суб’єктів господарювання у галузі надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності і громадян.


^ 4. Структура й організація роботи Ради

4.1. Рада очолюється Головою - начальником ГУ МВС України в Одеській області.

4.2. До складу Ради входять керівники основних підрозділів Управління, Голова ОРВ, представники інших об’єднань ПБ та керівники ПБ. Представники ПБ, що являються кандидатами до складу Ради, рекомендуються ОРВ. Голова ОРВ входить до складу Ради i являється заступником Голови за посадою. 3 числа членів Ради відділяються координатори по основним напрямках роботи Ради.

4.3. Склад Ради, включення i виключення з числа членів Ради, призначення
координаторів затверджуються наказом начальника Управління.

4.4. Рада збирається на засідання в мipy необхідності, але не менш одного
разу на квартал. Засідання Ради вважається правомочне, якщо у ньому прийняло
участь більш половини членів Ради.

4.5. Кожен член Ради має один голос. Рішення Ради приймається більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Ради, мають рекомендаційний характер i
оформлюється протоколом. При piвністi голосів право вирішального голосу та
ухвалення остаточного рішення надається Голові Ради.

4.6. У перервах між засіданнями діяльністю Ради керує Президія, яка
складається з Голови Ради, його заступника, представників основних служб i
підрозділів Управління, координаторів. Засідання Президії проводиться в мipy
необхідності, але не менш одного разу на місяць. На засідання Президії можуть запрошуватися окремі члени Ради в залежності від питання, що обговорюється. Президія приймає рішення, що оформляються протоколом.

4.7. Прийняті Радою i Президією рішення, що торкаються практичної
діяльності окремих підрозділів правоохоронних органів, стають обов’язковими для
виконання відповідними підрозділами після їх затвердження начальником
Управління.

4.8. Для ґрунтовного опрацювання окремих питань у складі Ради можуть
створюватись постійні i тимчасові робочі групи, до роботи в яких можуть залучатися
експерти i фахівці з окремих питань, які не є членами Ради.

4.9. Забезпечення діяльності Ради здійснюється секретарем. Секретар забезпечує

підготовку й узгодження порядку денного засідання Ради i Президії, матеріалів до засідань, проектів управлінських рішень, своєчасне ознайомлення членів Ради з матеріалами, організацію проведення засідань Ради i Президії, інформує членів Ради щодо виконання попередніх рішень.


Проект Положення підготовлен ОРВ УФПНСБ під керівництвом голови відділення Єрмакова Ю.М.Похожие:

Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconОтчет по результатам мониторинга «Соблюдение прав человека в Одесской области в июле-ноябре 2006 года»
...
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconПротокол намерений по результатам встречи в г. Запорожье руководителей Челябинской области Российской Федерации и Запорожской области Украины (10. 11. 2010)
Челябинской области Российской Федерации и Запорожской области Украины (10. 11. 2010)
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconОценка Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» процесса голосования в Одесской области
Одеса, вул. Садіковська, 25 тел: (048) 716-40-18 Поштова адреса: 65023, м. Одеса, а/с 209 (048) 716-46-83
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconОценка Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» процесса голосования в Одесской области
Одеса, вул. Садіковська, 25 тел: (048) 716-40-18 Поштова адреса: 65023, м. Одеса, а/с 209 (048) 716-46-83
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconЮ*велка ме
Лазо, 8-42, Белгород-Днестровский, Одесской области, Украины. Тел: +38 (04849)2-41-10. моб: +38(095) 060-39-08
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconОткрытие Общего собрания, утверждение повестки дня Предполагается, что Общее собрание откроет и будет вести Владимир Цой – представитель компании «Инкомтех»
Предполагается, что Общее собрание откроет и будет вести Владимир Цой – представитель компании «Инкомтех» – учредителя апиту
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconКонфедерации Строителей Украины и всем заинтересованным лицам Уважаемые Господа строители и девелоперы, коллеги
Дубинка Александр Владимирович, 28. 12. 1980 года рождения, паспорт: серия ва №636143 выдан Амвросиевским ру гу мвд украины в Донецкой...
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconПамяти моего деда, Флориана Хутмана, указавшего мне путь
Анализируются такие проблемы, как естественная человечес­кая тенденция сопротивляться переменам; взаимодействие рационального и ирра­ционального...
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области iconВ базу мвд внесено более тысячи украинских фанов-хулиганов
Министерство внутренних дел Украины внесло в базу данных проблемных болельщиков 1 тыс. 218 украинцев. Об этом Информационному центру...
Второе общее собрание руководителей пб и руководства гу мвд украины в Одесской области icon20 апреля 2007 года на круглом столе, организованном Отделением апу и «УкрПорт», были обсуждены проблемы финансирования и инвестирования портовых объектов
Тах Украины», который состоялся в Одессе в помещении Ассоциации «УкрПорт». Организаторы: Отделение Ассоциации Юристов Украины (аюу)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов