Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації
Дата конвертации24.02.2013
Размер77.55 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації
21.03.12 № 213


ПОЛОЖЕННЯ


про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації


 1. Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації з метою правового забезпечення її діяльності та надання методичної та практичної допомоги з правових питань.

Сектор з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації – керівнику апарату районної державної адміністрації.

 1. У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови Харківської облдержадміністрації, розпорядженнями голови Чугуївської районної державної адміністрації, Регламентом Чугуївської районної державної адміністрації, Настановою з якості районної державної адміністрації та цим Положенням.

З питань організації та методики ведення правової роботи сектор керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

3. Діяльність сектору здійснюється на основі перспективних та поточних планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.

4. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта районної державної адміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з сектором не допускається.

 1. Пропозиції сектору щодо приведення у відповідність з законодавством проектів розпоряджень та інших нормативних актів, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

6. Основними завданнями сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів районної державної адміністрації в судах.


7. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районної державної адміністрації;

- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

- перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;

- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що зацікавлених Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

- інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вживання заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування;

- вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

- забезпечує подання в міськрайонне управління юстиції на державну реєстрацію розпоряджень голови районної державної адміністрації, які мають нормативно-правовий характер – зачіпають права, свободи та інтереси громадян або носять міжвідомчий характер;

- організовує роботу, пов'язану з укладанням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників зацікавлених структурних підрозділів;

- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в структурних підрозділах районної державної адміністрації, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

- подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

- здійснює методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації, перевіряє стан правової роботи в структурних підрозділах та подає пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

- за дорученням голови роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, а також розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

- надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- організує разом з іншими структурними підрозділами вивчення працівниками апарату районної державної адміністрації нормативних актів, що стосуються їх діяльності;

- аналізує акти органів місцевого самоврядування (в частині делегованих повноважень) на предмет їх відповідності законодавству;

- бере участь у роботі з правової освіти населення, організує роботу по роз’ясненню поточного законодавства у засобах масової інформації;

- забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах;

- розробляє документацію системи управління якістю, що стосується діяльності сектору, вносить пропозиції щодо змін до неї, здійснює дії щодо забезпечення функціонування системи управління якістю сектору;

- бере участь відповідно до компетенції сектору у забезпеченні відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією адміністративних послуг;

- забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління якістю, розроблених сектором, відповідно до стандартів ІSО 9001-2009;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, відповідно до Регламенту районної державної адміністрації та цього Положення;

- передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу забезпечення доступу до публічної інформації Чугуївської районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

 1. Сектор має право:

 • перевіряти додержання вимог діючого законодавства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації та здійснювати контроль за відповідністю законодавству їх актів;

 • повертати на доопрацювання проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які були внесені на розгляд з порушенням вимог діючого законодавства;

 • одержувати від службових осіб в установленому порядку документи, довідки та інші відомості, необхідні для виконання своїх обов'язків;

 • брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в районній державній адміністрації;

- залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації за згодою їх керівників з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором, відповідно до покладених на нього завдань;

- інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю та методик процесів сектору та районної державної адміністрації, відповідно до стандартів ІSО 9001-2009.

 1. Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, державними підприємствами, установами і організаціями, органами місцевого самоврядування.

 2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником головного юридичного управління обласної державної адміністрації.

 3. Завідувач сектору:

- здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у районній державній адміністрації;

- організовує роботу працівників сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

 • за дорученням голови представляє інтереси районної державної адміністрації в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;

 • вносить пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю в секторі, відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

 • здійснює в секторі контроль за забезпеченням функціонування, виконанням і моніторингом процесів системи управління якістю, розроблених відповідно до стандартів ІSО 9001-2009, у разі потреби забезпечує внесення змін до документації системи управління якістю, що стосується діяльності сектору;

 • забезпечує умови для ефективної роботи уповноваженого з системи управління якістю в секторі;

 • сприяє проведенню наглядових аудитів у секторі, відповідно до стандартів ІSО 9001-2009;

 • виконує інші функції, передбачені законодавством, Регламентом районної державної адміністрації та цим Положенням.Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Ю. КОВТУН
Похожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 02. 12 №159 Положення про сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації
Сектор у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та безпосередньо підпорядкований керівнику...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 23 березня 2012 року №220 положенн я про сектор контролю апарату районної державної адміністрації
У своїй діяльності з питань здійснення контролю сектор безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, з...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 02. 03. 12 №172 положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Чугуївської районної державної адміністрації
Чугуївського району, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26 березня 2012 року №224 положення про відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconПоложення про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації І. Загальні положення
Сектор фінансово-господарського забезпечення (далі-Сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 03. 12 №185 положення про сектор зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації
До структури сектору входить посада головного спеціаліста, який займається реалізацією державної політики у сфері здійснення нагляду...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації
Харківської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах його повноважень, Регламентом районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, розпорядженнями голови Харківської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов