Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту icon

Обґрунтування необхідності прийняття законопроектуНазваниеОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Дата конвертации25.03.2013
Размер70.69 Kb.
ТипОбґрунтування
скачать >>>


Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України ”  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Практика застосування окремих положень Податкового кодексу України свідчить про неоднозначне тлумачення його платниками податків та контролюючими органами.


Найбільш проблемним є питання декларування в II кварталі 2011 року збитків попередніх періодів, в тому числі, що виникли внаслідок декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за наслідками 2010 року.

Слід зазначити, що в 2011 році дана норма діє з урахуванням п.3 підрозділу 4 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, яким визначено, що якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Разом з тим, під час проведення камеральних та документальних перевірок органами податкової служби вказані суми виключались із витрат другого календарного кварталу 2011 року.

^

Особливо негативний вплив застосування цієї норми матиме на банківську систему України з урахуванням наслідків фінансової кризи 2008-2009 років.

Заборона врахування збитків минулих років та обов’язкове обкладання доходів від розформування резервів у подальшому за сутністю практично буде означати подвійне оподаткування банків, що значно погіршить стан їх ліквідності та рівень капіталізації.

Суто фіскальне та необґрунтоване законодавчо, одностороннє тлумачення положень Податкового кодексу України, може призвести до вкрай негативних економічних наслідків, принаймні у банківській сфері, оскільки наслідком штучного виведення банків у прибуткову діяльність, стане погіршення стану їх ліквідності, негативно вплине на поточні результати їх діяльності (у тому числі й на нормативи діяльності, зокрема, нормативи капіталу, через необхідність перерахунку відстрочених податкових активів), а отже може спровокувати до відтоку ресурсів (зокрема вкладів) через зниження довіри до банків з боку юридичних та фізичних осіб та перегляду рейтингів, встановлених міжнародними рейтинговими агентствами.

Зниження рейтингів банків послабить позиції українських банків на міжнародних ринках капіталу, а враховуючи нестабільність на цих ринках, цілком можливим є перегляд умов вже залучених українськими банками ресурсів або пред’явлення до українських банків вимог щодо дострокового погашення залучених ними коштів. Ці чинники також можуть негативно вплинути на стабільність гривні (зокрема, через збільшення попиту на іноземну валюту для розрахунків з іноземними інвесторами та зменшення надходжень в іноземній валюті);

З метою однозначного тлумачення порядку врахування від’ємного значення попередніх періодів у витратах ІІ кварталу 2011 року та наступних періодах, пропонується внести зміни до Кодексу та уточнити діючу редакцію пункту 150.1 статті 150.

Податковим кодексом України введено поняття «бенефіціарного отримувача». На практиці виникають труднощі з визначенням та підтвердженням статусу контрагента-нерезидента як «бенефіціарного отримувача». Крім того, не передбачений механізм визначення та документи, якими можливе підтвердження такого статусу.

Нормами підпунктів 139.1.13 та 140.1.2 визначено обмеження щодо віднесення до витрат звітного періоду витрат, які понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, роялті, що перевищують 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному.

Для банківських установ не існує поняття доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а тому пропонується застосовувати встановлений норматив від суми доходів, отриманих банківськими установами від здійснення операційної діяльності за рік, що передує звітному.

Прийняті Законом України №4014-VI від 04.11.2011 зміни до Податкового Кодексу України, а саме до пункту 152.3 статті 152, зобов’язують платників податків подавати органам ДПС разом із податковою декларацією перелік доходів та витрат в розрізі контрагентів-платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом за формою, визначеною статті 46 ПКУ.

Під час здійснення банківських операцій з клієнтами – суб’єктами підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, у банківських установ виникають операційні доходи та витрати (процентні, комісійні, розрахунково-касові).

^

У відповідності до п.152.3 ПКУ банк повинен ідентифікувати їх у своїй звітності в розрізі контрагентів-платників єдиного податку.


Крім того, що такі зміни призведуть до невластивого навантаження на банківську установу, пов’язаного із необхідністю застосування додаткових, не передбачених нормативними документами НБУ, механізмів ідентифікації операцій з відокремленою групою клієнтів, а саме - суб’єктами підприємницької діяльності-платниками єдиного податку, а також можливому застосуванню санкцій у разі невідповідності даних у складі податкової декларації з цього питання, вони не узгоджуються із положеннями статей 60 та 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність».


З урахуванням вказаного пропонується вилучити вказану норму із статті 152 Податкового кодексу України.


Відповідно до пункту 197.12. статті 197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

З метою однозначного тлумачення цієї норми Кодексу та розповсюдження пільги з податку на додану вартість, встановленої пунктом 197.12 Кодексу, на операції постачання майна, що перейшло у власність банку внаслідок звернення стягнення на заставлене майно, передане у заставу фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку пропонується внести відповідні зміни.

Для уникнення колізії між нормами Кодексу в частині віднесення до податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з постачання товарів за договорами, що не передбачають переходу права власності до постачальника, необхідно внести зміни до Кодексу та узгодити норми пункту 189.4 та статті 198 Кодексу.

З метою визначення бази оподаткування податком на додану вартість при поверненні об’єкта фінансового лізингу та уникнення колізій між нормами розділу V та розділу ІІІ Кодексу є необхідним внесення змін до передостаннього абзацу пункту 188.1 Податкового кодексу України.

Врегулювання порядку оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів від відчуження заставленого майна дасть можливість забезпечити однаковий підхід до платників податків при застосуванні банками різних способів стягнення боргу.


Для уникнення оподаткування “неіснуючих” доходів потребує врегулювання норма щодо порядку оподаткування страхового відшкодування, отриманого страхувальником шляхом направлення такого страхового відшкодування банку для погашення кредитної заборгованості страхувальника.


  1. ^ Цілі та завдання прийняття законопроекту


Проект Закону розроблено з метою забезпечення належного застосування положень Податкового кодексу України як платниками податків так і працівниками органів податкової служби, виключення виникнення спірних питань та проявів корупції.


  1. ^ Загальна характеристика та основні положення законопроекту


Проектом Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України ” пропонується врегулювати такі питання:


- включення до витрат другого календарного кварталу 2011 року від'ємного значення за підсумками першого кварталу 2011 року;


- визначення «бенефіціарного отримувача»;


- вилучення норми щодо подання платниками податків органам ДПС разом із податковою декларацією з податку на прибуток підприємств переліку доходів та витрат в розрізі контрагентів-платників єдиного податку;


- визнання права на податковий кредит з ПДВ по операціях з постачання (продажу) банками заставного майна без переходу до них права власності;


- звільнення від ПДВ операцій з постачання заставного майна, отриманого від осіб, що не є платниками податку, в разі переходу права власності на нього до банківських установ;


- визначення бази оподаткування з ПДВ за операціями з повернення об’єктів фінансового лізингу;


- звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;


- щодо відсутності у банківських установ податкових зобов’язань з ПДФО при погашенні заборгованості за рахунок заставного майна у випадку переходу права власності на нього до банківських установ;


- щодо відсутності у банківських установ податкових зобов’язань з ПДФО по операціях із списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів;


- щодо відсутності у банківських установ з ПДФО при погашенні кредитної заборгованості за рахунок страхового відшкодування.  1. ^ Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання


У даній сфері правового регулювання основним нормативно-правовим актом є Податковий кодекс України.


Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.


  1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування


Реалізація даного проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.


  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту


Прийняття зазначеного проекту сприятиме покращенню податкового клімату для платників податків, відсутності законодавчих колізій при застосуванні різних норм Податкового кодексу України, поліпшенню інвестиційної привабливості економіки України в цілому.


Народний депутат України
Похожие:

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою»
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсійних виплат суддям”
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб”
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Ураховуючи основоположне значення землі у суспільстві, охорона її повинна здійснюватися правовими, організаційними, економічними...
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Ураховуючи основоположне значення землі у суспільстві, охорона її повинна здійснюватися правовими, організаційними, економічними...
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Україні
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Про введення мораторію на примусову реалізацію житла зумовлена наявністю заборгованості з виплат заробітної плати, стипендій, інших...
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування спеціальних пенсій народним депутатам України,...
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту Проект розроблено на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов