Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства icon

Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавстваНазваниеДиректива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства
страница1/3
Дата конвертации18.06.2013
Размер439.8 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3

1.4.2010 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 86/

ДИРЕКТИВИ

ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ № 2010/26/ЄС

від 31 березня 2010 року

що вносить зміни до Директиви № 97/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства держав-членів стосовно заходів по боротьбі з викидами газоподібних та дисперсних забруднювачів від двигунів внутрішнього згоряння що монтуються на недорожніх мобільних механізмах

(Текст стосується ЄЕП)ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,


Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,


Беручи до уваги Директиву № 97/68/ЄС від 16 грудня 1997 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів пов’язаного із заходами по боротьбі з викидами газоподібних та дисперсних забруднювачів із двигунів внутрішнього згоряння, що монтуються на недорожніх мобільних механізмах (1), та зокрема її статті 14 та14a,


Оскільки:


(1) Стаття 14a Директиви № 97/68/ЄС встановлює критерії та порядок продовження періоду, зазначеного у частині 7 статті 9a цієї Директиви. Дослідження, проведені відповідно до статті 14a Директиви № 97/68/ЄС показують, що існують значні труднощі для того, щоб виконати вимоги етапу II для, багатопозиційної ручної мобільної техніки професійного використання, в якій встановлюються двигуни класу SH:2 та SH:3. Тому необхідно подовжити період, зазначений у частині 7 статті 9a, до 31 липня 2013 р.

(2) З часу внесення змін до Директиви № 97/68/ЄС у 2004 році, було досягнуто технічного прогресу у проектуванні дизельних двигунів з метою зробити їх відповідними обмеженням по викидам вихлопів для етапів IIIB та IV. Розроблено двигуни із електронним контролем, що широко замінюють механічно контрольовані системи впорскування пального та контрольні системи. Тому поточні вимоги щодо загального схвалення типу у Додатку I до Директиви № 97/68/ЄС мають відповідним чином пристосовуватися, а вимоги щодо загального схвалення типу для етапів IIIB та IV мають запроваджуватися.

(3) Додаток II до Директиви № 97/68/ЄС визначає технічні дані інформаційних документів, що мають подаватися виробником до органу влади з питань схвалення типу разом із заявкою на схвалення типу для двигуна. Дані, визначені стосовно додаткових пристроїв по боротьбі із забрудненням, є характерними і мають бути пристосовані до спеціальних систем додаткової обробки, що мають використовуватися для забезпечення того, щоб двигуни відповідали обмеженням викиду вихлопів на етапах IIIB та IV. Більш детальна інформація щодо обладнання з додаткової обробки встановленого на двигунах має подаватися для того, щоб органи влади з питань схвалення типу могли оцінити спроможність двигуна відповідати етапам IIIB та IV.


(4) Додаток III до Директиви № 97/68/ЄС встановлює метод з випробовування двигунів та визначення їхнього рівня викидів газоподібних та дисперсних забруднювачів. Порядок випробовування для схвалення типу для двигунів для того, щоб продемонструвати відповідність обмеженням викиду вихлопів на етапах IIIB та IV та забезпечує те, щоб одночасно демонструвалися відповідність обмеженням газоподібних (чадний газ, вуглеводні, окис азоту) та дисперсних викидів. Стаціонарні та нестаціонарні випробування для недорожніх механізмів (NRSC) та (NRTC) мають бути відповідно пристосованими.


(5) Пункт 1.3.2 Додатку III до Директиви № 97/68/ЄС передбачає модифікацію позначень (секція 2.18 Додаток I), циклу випробувань (Додаток III) та вирівнювання обчислень (Доповнення III Додатку III), перед запровадженням циклу гарячих/холодних комплексних випробувань. Порядок схвалення типу для того, щоб показати відповідність обмеженням викиду вихлопів на етапах IIIB та IV, вимагає запровадження детального опису циклу холодного запуску.


(6) Секція 3.7.1 Додатку III Директиви № 97/68/ЄС встановлює цикл випробування для різних специфікацій обладнання. Цикл випробування згідно з пунктом 3.7.1.1 (специфікація A) потребує пристосування для того, щоб з’ясувати яку швидкість двигуна слід використовувати у методі обчислення схвалення типу. Також важливо пристосувати посилання на оновлену версію міжнародного стандарту випробування ISO 8178-4:2007.

(7) Секція 4.5 Додатку III Директиви № 97/68/ЄС окреслює хід випробувань на викиди. Цю секцію слід пристосувати для врахування циклу холодного запуску.

(8) Доповнення 3 Додатку III Директиви 97/68/ЄС встановлює критерії оцінки даних та обчислення газоподібних викидів та дисперсних викидів, як для випробування NRSC та випробування NRTC, встановлених у Додатку III. Схвалення типу для двигунів відповідно до етапів IIIB та IV вимагає застосування методу обчислення для випробування NRTC.

(9) Додаток XIII Директиви № 97/68/ЄС встановлює положення для двигунів, розміщених на ринку за «схемою гнучкості». Для того, щоб забезпечити плавне виконання етапу IIIB, може знадобитися більше використання схеми гнучкості. Тому пристосування до технічного прогресу для уможливлення впровадження етапу IIIB двигунів, що відповідають вимогам, потребує супроводження заходами по уникненню того, щоб використанню схеми гнучкості перешкоджали вимоги щодо повідомлення, які більше не пристосовуються до запровадження таких двигунів. Заходи мають бути спрямовані на спрощення вимог щодо інформування та зобов’язань щодо звітування, а також на їхнє більше зосередження та пристосованість до потреб органів нагляду за ринком реагувати на збільшення використання схеми гнучкості, що випливатиме із запровадження стадії IIIB.

(10) Оскільки Директива № 97/68/ЄС передбачає схвалення типу для двигунів етапу IIIB (категорія L), починаючи з 1 січня 2010 р., необхідно передбачити можливість надання схвалення типу з цієї дати.

(11) З міркувань юридичної визначеності ця Директива має набути чинності у терміновому порядку.

(12) Заходи, передбачені у цій Директиві, відповідають висновкові Комітету, встановленого у частині 1 статті 15 Директиви № 97/68/ЄС,


^ УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Внесення змін до Директиви № 97/68/ЄС

До Директиви № 97/68/ЄС вносяться такі зміни:

1. У частині 7iстатті 9a додаються нижченаведені абзаци:

«Не зважаючи на перший абзац, подовження періоду відхилення надається до 31 липня 2013 р., у рамках категорії механізмів із верхнім утримувачем, багатопозиційні, ручні машинки з підстригання кущів та ланцюгові лісові пили для професійного використання, на яких поставлені двигуни класу SH:2 та SH:3»;

2. До Додатку I внесено зміни відповідно до Додатку I цієї Директиви;

3. До Додатку II внесено зміни відповідно до Додатку II цієї Директиви;

4. До Додатку III внесено зміни відповідно до Додатку III цієї Директиви;

5. До Додатку V внесено зміни відповідно до Додатку IV цієї Директиви;

6. До Додатку XIII внесено зміни відповідно до Додатку V цієї Директиви.


Стаття 2

Перехідне положення

Починаючи з дати, що наступає після опублікування цієї Директиви в Офіційному віснику, держави-члени можуть надавати схвалення типу стосовно двигунів з електронним контролем, що відповідають вимогам викладеним у Додатках I, II, III, V та XIII Директиви № 97/68/ЄС зі мінами внесеним цією Директивою.


Стаття 3

Транспонування

1. Держави-члени вводять в дію закони, підзаконні та адміністративні положення, необхідні для дотримання цієї Директиви, протягом 12 місяців після опублікування цієї Директиви. Вони невідкладно інформують Комісію про текст таких актів.

Вони застосовують такі акти з 31 березня 2011 р.

Коли держави-члени приймуть такі акти, вони повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватимуться такими посиланнями при їхньому офіційному опублікуванні. Держави-члени визначають спосіб виконання таких посилань.

2. Держави-члени передають Комісії текст основних положень національного законодавства, які вони ухвалюють у сфері, що охоплюється цією Директивою.


Стаття 4

Набуття чинності

Директива набуває чинності з дати, що слідує за опублікуванням у ^ Офіційному віснику Європейського Союзу .


Стаття 5

Адресати

Ця Директива адресована державам-членам-членам.


Вчинено у Брюсселі, 31 березня 2010 р.


За Комісію

Голова

José Manuel BARROSO

^ ДОДАТОК I

Секція 8 такого змісту додається до Додатку I Директиви № 97/68/ЄС:

«8. ВИМОГИ ЩОДО СХВАЛЕННЯ ТИПУ НА ЕТАПАХ IIIB ТА IV

8.1. Ця секція застосовується до схвалення типу двигуна з електронним контролем, який використовує електронний як для визначення кількості, так і для обмеження впорскування палива (надалі «двигун»). Ця секція застосовується, незалежно від застосовуваної технології, до таких технологій для того, щоб відповідати граничним значенням викидів визначеним у секціях 4.1.2.5 та 4.1.2.6 цього Додатку.

8.2. Визначення

Для цілей цієї секції застосовуються такі визначення:

8.2.1. «стратегія контролю викидів» означає суміщення системи контролю викидів із стратегією контролю викидів на одній основі та із однією групою допоміжних стратегій контролю викидів, що включаються до загального проекту двигуна або недорожніх мобільних механізмів, на який поставлено двигун.

8.2.2. «реагент» означає будь-як придатний невідновний речовина яка є необхідною та використовується для ефективного функціонування системи вихлопу після додаткової обробки.

8.3. Загальні вимоги

8.3.1. Вимоги щодо базової стратегії контролю викидів

8.3.1.1. Базова стратегія контролю викидів, досягнута по всьому діапазону швидкості та обертаю чого моменту двигуна, має проектуватися таким чином, щоб надати можливість двигунові відповідати положенням цієї Директиви

8.3.1.2. Забороняється будь-яка базова стратегія контролю викидів, що може розділити роботу двигуна між стандартизованим випробуванням для схвалення типу та іншими умовами роботи і відповідно скоротити рівень контролю викидів, коли робота триває в умовах по суті включених до процедури зі схвалення типу.

8.3.2. Вимоги щодо додаткової стратегії контролю викидів

8.3.2.1. Допоміжна стратегія контролю викидів може використовуватися двигуном або недорожнім мобільним механізмом за умови, що допоміжна стратегія контролю викидів, за умов активації, модифікує базову стратегію контролю викидів у відповідь на специфічну низку зовнішніх умов та /або робочих умов, але не скорочує на постійній основі ефективність системи контролю викидів:

(a) якщо допоміжна стратегія контролю викидів активована під час випробування для схвалення типу, секції 8.3.2.2 та 8.3.2.3 не застосовуються;

(b) якщо допоміжна стратегія контролю викидів не активована під час випробування для схвалення типу, потрібно продемонструвати те, що допоміжна стратегія контрою викидів активізується лише тоді, коли це необхідно для цілей визначених у секції 8.3.2.3.

8.3.2.2. Умови контролю, що застосовуються до цієї секції є такими:

(a) висота не перевищує 1 000 м. (або еквівалентний атмосферний тиск у 90 kPa);

(b) зовнішня температура у межах 275 K - 303 K (2 °C - 30 °C);

(c) температура охолоджувача двигуна перевищує 343 K (70 °C).

Якщо допоміжна стратегія контролю вихлопів активізується, коли двигун працює у рамках робочих умов визначених у пунктах (a), (b) та (c), стратегія має активуватися лише у виняткових випадках.

8.3.2.3. Допоміжна стратегія контролю вихлопів може активуватися зокрема для таких умов:

(a) за допомогою бортових сигналів з метою захисту двигуна (включаючи захист пристрою з обробки повітря) та/або захисту від пошкоджень недорожнього мобільного механізму в якому встановлено двигун;

(b) для операційного захисту та стратегій;

(c) для запобігання надмірним викидам під час холодного запуску або розігріву, під час вимкнення

(d) якщо використанні з метою компенсації контролю одного стабілізованого забруднювача за специфічних зовнішніх умов або робочих умов, з метою збереження контролю усіх інших стабілізованих забруднювачів, у рамках граничних величин викидів, що відповідають зазначеному двигунові. Ціллю є компенсація явища, що відбувається природнім шляхом, у таких спосіб, що забезпечує прийнятний контроль усіх складових викидів.

8.3.2.4. Виробник має продемонструвати технічній службі на час випробування для схвалення типу те, що робота будь-якої допоміжної стратегії відповідає положенням секції 8.3.2. Демонстрація має складатися із оцінки документації, зазначеної у секції 8.3.3.

8.3.2.5. Будь-яка робота допоміжної стратегії контролю, що не відповідає секції 8.3.2, забороняється.

8.3.3. Вимоги щодо документації

8.3.3.1. Виробник надає інформаційний пакет, що супроводжує заявку щодо схвалення типу під час подання документів до технічної служби, який забезпечує доступ до будь-якого з елементів проекту та стратегії контролю викидів, а також засобів, за допомогою яких допоміжна стратегія безпосередньо або опосередковано контролює вихідні параметри. Інформаційний пакет має надаватися у двох частинах:

(a) пакет документів, що додається до заявки щодо схвалення типу, повинен включати в себе повний огляд стратегії контрою вихлопів. Має надаватися доказ того, що визначено усі вихідні продукти, допущені матрицею, отриманою з діапазону контрою внеску окремої одиниці. Такий доказ додається до інформаційного пакету, як це зазначено у Додатку II;

(b) додатковий матеріал, наданий технічній службі, але який не додається до заявки щодо схвалення типу, включає в себе усі параметри, модифіковані будь-якою допоміжною стратегією контролю та граничні умови, згідно з якими така стратегія функціонує, і зокрема:

(i) опис логічної схеми контролю та стратегій синхронізації, а також точок перемикання, під час усіх режимів роботи для паливної та інших життєво важливих систем, що призводять до ефективного контролю вихлопів (таких як система рециркуляції вихлопних газів (EGR) або дозування реагентів);

(ii) обґрунтування використання будь-якої допоміжної стратегії контролю вихлопів, що застосовується до двигуна, що супроводжується матеріалами та даними випробування, що демонструють вплив на викиди вихлопів. Це обґрунтування може ґрунтуватися на даних випробування, чіткому інженерному аналізі або поєднанні обох;

(iii) детальний опис алгоритмів або сценаріїв (у разі потрібно), що використовувалися для ідентифікації, аналізу або діагностування неправильного функціонування системи контролю NOx;

(iv) відхилення, що використовуються для того, щоб задовольнити вимоги секції 8.4.7.2, незалежно від засобів, що використовувалися.

8.3.3.2. Додаткові матеріали, зазначені у пункті (b) секції 8.3.3.1 вважатиметься суворо конфіденційними. Вони надаватимуться органові влади зі схвалення типу на його запит. Органи влади зі схвалення типу вважають такі матеріали конфіденційними.

8.4. Вимоги для забезпечення правильного функціонування засобів контролю NOx

8.4.1. Виробник надає інформацію, що повною мірою описує функціональні операційні характеристики засобів контролю NOx, використовуючи документи у секції 2 Доповнення 1 Додатку II та у секції 2 Доповнення 3 Додатку II.

8.4.2. Якщо система контролю викидів потребує реагенту, то виробник зазначає у секції 2.2.1.13 Доповнення 1 та секції 2.2.1.13 Доповнення 3 Додатки II характеристики такого реагенту, включаючи тип реагенту, інформацію про концентрацію, коли реагент у розчині, оперативні температурні умови та посилання, а також виробник повинен вказувати міжнародні стандарти для порівняння складу та якості.

8.4.3. Стратегія контролю викидів двигуна має функціонувати в усіх екологічних умов, що часто стосуються території Співтовариства, особливо при низьких зовнішніх температурах.

8.4.4. Виробник демонструє, що викиди аміаку під час відповідного циклу випробувань на викиди процедури схвалення типу, при використанні реагенту, не перевищує середнього показника у 25 ppm.

8.4.5. Якщо окремі контейнери реагенту встановлено на або приєднано до недорожнього мобільного механізму, повинні включатися засоби для взяття проб реагенту в середині контейнерів. Місце для взяття проби повинне бути легкодоступним без потреби використання спеціальних інструментів або пристроїв.

8.4.6. Вимоги до використання та до технічного обслуговування

8.4.6.1. Схвалення типу має проводитися за умов, відповідно до частини 3 статті 4, після надання кожному з операторів недорожніх мобільних механізмів письмових інструкцій, що охоплюють таке:

(a) детальні застереження, які пояснюють можливі несправності, що з’являються я у разі неправильного управління, використання або технічного обслуговування установленого двигуна, що супроводжується відповідними заходами з виправлення;

(b) детальні попередження щодо неправильного використання механізму, що призводить до можливих несправностей двигуна, що супроводжуються відповідними заходами з виправлення;

(c) інформацію про правильне використання реагенту, що супроводжується інструкцією із перезаванитаження реагенту у інтервалах на планове технічне обслуговування;

(d) чітке попередження про те, що сертифікат про схвалення типу, виданий для відповідного типу двигуна, є дійсним лише тоді, коли усіх нижченаведених умов дотримано:

(i) двигун управляється, використовується та обслуговується відповідно до передбачених інструкцій;

(ii) вживалися належні заходи для виправлення після неправильного управління, використання, або технічного обслуговування відповідно до заходів з виправлення зазначених у попередженнях зазначених у пунктах (a) та (b);

(iii) відбулося навмисне порушення експлуатаційних правил двигуна, зокрема вимкнення або відсутність технічного обслуговування EGR або системи дозування реагенту.

Інструкції мають бути написані зрозуміло та нетехнічною мовою з використанням тієї ж мови, що використовувалася у керівництві з експлуатації недорожнього мобільного механізму або двигуна.

8.4.7. Контроль за реагентом (у разі потреби)

8.4.7.1. Схвалення типу проводиться за умов, відповідно до положень секції 3 статті 4, після надання індикаторів або інших належних засобів, згідно з конфігурацією недорожнього мобільного механізму, що інформують користувача про:

(a) кількість реагенту, що залишилася у контейнері для зберігання реагенту та за допомогою спеціального сигналу, коли рівень реагенту, що залишився становить менш, ніж 10 % повного об’єму контейнера;

(b) контейнер для реагенту став пустим або майже пустим;

(c) коли бак для зберігання реагенту у не відповідає характеристикам зазначеним та зафіксованим у секції 2.2.1.13 Доповнення 1 та у секції 2.2.1.13 Доповнення 3 Додатку II, відповідно до установлених засобів для вимірювання.

(d) коли переривається робота по дозуванню реагенту, у випадках, які відрізняються від тих, що виконуються ECU двигуна або контролером дозування при реагуванні на умови роботи двигуна, коли дозування не потрібне, за умови, що такі умови роботи надано у розпорядження органу влади зі схвалення.

8.4.7.2. На вибір виробника за допомогою одного із нижченаведених засобів мають задовольнятися вимоги щодо відповідності реагенту заявленим характеристикам та пов’язаний із цим допуск викиду NOx:

(a) прямі засоби, такі як використання сенсору якості реагенту.

(b) непрямі засоби, такі як використання сенсора NOx у вихлопах для оцінки ефективності реагенту.

(c) будь-які інші засоби, за умови, що їхня ефективність є принаймні такою ж, що й та, яка отримана від використання засобів зазначених у пунктах (a) або (b), і зберігаються основні вимоги цієї секції.

^ ДОДАТОК II

До Доповнення II Директиви 97/68/ЄС внесено такі зміни:

1. До Секції 2 Додатку 1 замінено таким:

«2. ЗАХОДИ, ВЖИТІ ПО БОРОТЬБІ З ЗАЮРУДНЕННЯМ

2.1. Пристрій для рециркуляції картерних газів: так/ні (*) .......................................................................................................

2.2. Додаткові пристрої по боротьбі із забрудненням (якщо такі є, я якщо не охоплюються іншою позицією)

2.2.1. Каталітичний конвектор: так/ні (*)

2.2.1.1. Модель(і): ......................................................................................................................................................................

2.2.1.2. Тип(и): ............................................................................................................................................................................

2.2.1.3. Кількість каталітичних конвекторів та елементів .......................................................................................................

2.2.1.4. Розміри та об’єм каталітичних конвектора(ів): ...........................................................................................................

2.2.1.5. Тип каталізу: ..................................................................................................................................................................

2.2.1.6. Повний заряд дорогоцінних металів: ..........................................................................................................................

2.2.1.7. Відносна концентрація: ................................................................................................................................................

2.2.1.8. Підложка (структура та матеріал): ...............................................................................................................................

2.2.1.9. Щільність комірок: ............................................................................................................................................................

2.2.1.10. Тип обшивки каталітичного конвертора(ів): .............................................................................................................

2.2.1.11. Розташування каталітичного конвертера(ів) (місце(я) та максимальна/мінімальна відстань(і) від двигуна): .....

2.2.1.12. Діапазон робочих режимів (K): ...................................................................................................................................

2.2.1.13. Придатний реагент (за потреби): ..............................................................................................................................

2.2.1.13.1. Тип та концентрація реагенту потрібні для каталізу: ……………..........................................................................

2.2.1.13.2. Діапазон робочих температур реагенту: ................................................................................................................

2.2.1.13.3. Міжнародний стандарт (за потреби): .....................................................................................................................

2.2.1.14. Сенсор NOx : так/ні (*)

2.2.2. Сенсор кисню: так/ні (*)

2.2.2.1. Модель(і): ......................................................................................................................................................................

2.2.2.2. Тип: ................................................................................................................................................................................

2.2.2.3. Місце розташування: ....................................................................................................................................................

2.2.3. Наддув повітря: так/ні (*)

2.2.3.1. Тип (самостійне підсмоктування повітря, нагнітач повітря тощо): ............................................................................

2.2.4. (Рециркуляція вихлопних газів) EGR: так/ні (*)

2.2.4.1. Характеристики (охолоджена/неохолоджена, з високим тиском /із низьким тиском тощо): ...................................

2.2.5. Фільтр дисперсних часток (сажовий фільтр): так/ні (*)

2.2.5.1. Розміри та обсяги фільтра дисперсних часток: ...............................................................................................

2.2.5.2. Тип та конструкція фільтра дисперсних часток: ...............................................................................................

2.2.5.3. Місце розташування L (місце (я) та максимальна/мінімальна відстань(і) від двигуна): .........................................

2.2.5.4. Метод або система регенерації, опис та /або креслення: …………...........................................................................

2.2.5.5. Діапазон робочої температури (K) та тиску (kPa): ………………................................................................................

2.2.6. Інші системи: так/ні (*)

2.2.6.1. Призначення та функціонування: ................................................................................................................................

___________

(*)Викреслювати те, що не застосовується.»

2. Секцію 2 Доповнення 3 замінено таким:

«2. ЗАХОДИ ВЖИТІ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ПОВІТРЯ

2.1. пристрій для рециркуляції картерних газів: так/ні (*) .......................................................................................................

2.2. Додаткові пристрої для боротьби проти забруднення (якщо такі є, та якщо не охоплюється іншою позицією)

2.2.1. Каталітичний конвертор: так/ні (*)

2.2.1.1. Модель(і): ......................................................................................................................................................................

2.2.1.2. Тип(и): ...........................................................................................................................................................................

2.2.1.3. Кількість каталітичних конверторів та елементи ........................................................................................................

2.2.1.4. Розміри та об’єм каталітичного конвертора(ів): ........................................................................................................

2.2.1.5. Тип каталізу: ..................................................................................................................................................................

2.2.1.6. Повний заряд дорогоцінних металів: ..........................................................................................................................

2.2.1.7. Відносна концентрація: ................................................................................................................................................

2.2.1.8. Підложка (структура та матеріал): ...............................................................................................................................

2.2.1.9. Щільність комірок: ............................................................................................................................................................

2.2.1.10. Тип обшивки каталітичного конвертора(ів): ..............................................................................................................

2.2.1.11. Місце розташування каталітичного конвертора(ів) (місце(я) та максимальна/мінімальна відстань(і) від двигуна):…………………………………………………………………………………………………………………………… ............

2.2.1.12. Діапазон робочих режимів (K) ....................................................................................................................................

2.2.1.13. Придатний реагент (у разі потреби): .........................................................................................................................

2.2.1.13.1. Тип та концентрація потрібні для каталізу: ............................................................................................................

2.2.1.13.2. Діапазон робочих температур реагенту: ................................................................................................................

2.2.1.13.3. Міжнародний стандарт (у разі потреби): ................................................................................................................

2.2.1.14. Сенсор NOx: так/ні (*)

2.2.2. Сенсор кисню: так/ні (*)

2.2.2.1. Модель(і): ......................................................................................................................................................................

2.2.2.2. Тип: ................................................................................................................................................................................

2.2.2.3. Місце розташування: ....................................................................................................................................................

2.2.3. Наддув повітря: так/ні (*)

2.2.3.1. Тип (самостійне засмоктування, нагнітач повітря тощо): ..........................................................................................

2.2.4. (Система рециркуляції вихлопних газів) EGR: так/ні (*)

2.2.4.1. Характеристики (охолоджена/неохолоджена, із високим тиском/із низьким тиском тощо): ...................................

2.2.5. Фільтр дисперсних часток (сажовий фільтр): так/ні (*)

2.2.5.1. розміри та об’єм фільтру дисперсних часток: ..................................................................................................

2.2.5.2. Тип та конструкція фільтру дисперсних часток: ...............................................................................................

2.2.5.3. Місце розташування (місце(я) та максимальна/мінімальна відстань(і) від двигуна): .............................................

2.2.5.4. Метод або система регенерації, опис або креслення: ..............................................................................................

2.2.5.5. Діапазон робочих температур (K) та тисків (kPa): ......................................................................................................

2.2.6. Інші системи: так/ні (*)

2.2.6.1. Опис та функціонування: .............................................................................................................................................

___________

(*) Викреслити те, що не застосовується.»

  1   2   3Похожие:

Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconДиректива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Директиви Європейського Парламенту І ради 2001/25/ec щодо мінімального рівня навчання моряків (1), І зокрема, Статті...
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconДиректива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconДиректива 2001/12/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/eec про розвиток залізничниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconВиправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71 (1)
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconL 190/6 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 30 2003 директива комісії 2003/75/ес від 29 липня 2003 р що вносить поправки до Директиви Ради 98/18/ес з правил І стандартів безпеки пасажирських суден
На підставі Директиви Ради 98/18/ес від 17 березня 1998 р з правил І стандартів безпеки пасажирських суден (1), І, зокрема, Статті...
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconДиректива 2003/103/єс європейського парламенту І ради від 17 листопада 2003 р яка вносить поправки до Директиви 2001/25/єc щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Договору, що ним створено Європейське Співтовариство, і, зокрема, Статті 80(2) Договорів
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconДиректива комісії 2009/26/єс від 6 квітня 2009 року що вносить зміни до Директиви Ради 96/98/єс про корабельне обладнання
Акти,ухвалені відповідно до Договору про єс/Євратом, опублікування яких є обов’язковим
Директива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов