Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року icon

Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 рокуНазваниеРегламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року
страница1/3
Дата конвертации18.06.2013
Размер456.72 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2   3

22.12.2009 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 339/

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1266/2009

від 16 грудня 2009 року

що в десяте пристосовує до технічного прогресу Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 про записуюче обладнання на дорожньому транспорті

(Текст стосується ЄЕП)


ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

Беручи до уваги Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до уваги Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 р. про записуюче обладнання на дорожньому транспорті (1), та зокрема частину 1 його статті 17,

Оскільки:

(1) Стаття 1 Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 вимагає, щоб записуюче обладнання на дорожньому транспорті, що стосується конструювання, випробування, встановлення та використання, відповідало до вимог Додатків I, IB та II цього Регламенту.

(2) Стаття 5 Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 зазначає, що держави-члени забезпечують схвалення типу для будь-якого типу цифрового тахографу, який відповідає вимогам встановленим у Додатку IB до Регламенту

(3) Стаття 3 Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 вимагає, щоб записуюче обладнання встановлювалося та використовувалося у відповідних транспортних засобах зареєстрованих у державі-члені.

(4) Додаток IB Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 встановлює технічні специфікації для конструювання, випробування, встановлення та перевірки цифрового тахографу.

(5) Для того, щоб покращити та посилити цифровий тахограф з метою скорочення адміністративного навантаження на промисловість та забезпечити безпечне інформування під час водіння та у періоди відпочинку як для транспортних операторів, так і для національних контрольних органів влади, необхідно пристосувати Додаток IB Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 до технічного прогресу.

(6) Цей Регламент не перешкоджає державам-членам схвалювати тип обладнання, яке відповідає вимогам, які вона встановила, навіть до дати застосування, таким чином, щоб більш безпечне обладнання могло швидко запускатися в серійне виробництво. Даний Регламент не перешкоджає державам-членам схвалювати тип для програмного забезпечення, яке оновлює існуючі цифрові тахографи для того, щоб відповідати вимогам Регламенту.

(7) Цей Регламент не вимагає заміни діючих цифрових тахографів встановлених до дати його застосування.

(8) Виробники цифрових тахографів заявили про те, що будь-який доступ до будь-яких прав інтелектуальної власності, що можуть надати значну можливість, надається будь-якій стороні за чесних, обґрунтованих та недискримінаційних і взаємних умов.

(9) Для сприяння взаємному приведенню у відповідність до стандартів окремих ухвалених типів складових та забезпечення того, щоб новим виробникам цифрового тахографічного записуючого обладнання або їхніх складових не перешкоджали виходити на ринок, необхідно встановити застосування міжнародних стандартів для технічних інтерфейсів між різними складовими.

(10) Для сприяння транспортним операторам та підприємствам у дотриманні їхніх обов’язків згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/46/EC від 24 жовтня 1995 р. про захист осіб стосовно обробки персональних даних та про вільний рух таких даних (2), має бути збільшеною кількість блокувань, що запроваджуються компаніями.

(11) Для забезпечення належного виконання та контрольних перевірок транспортних засобів та ідентифікації водіїв має інтегруватися ширший діапазон наборів знаків до цифрового тахографу.

(12) Для підтримки промисловості, виробники та контрольні органи в тому, щоб сучасних виробників було можна ідентифікувати на ринку, а також можна було розрізнити країни та відповідні коди, що знаходяться на знаках, що розміщені на транспортних засобах у міжнародному русі, як це визначено у Віденській конвенції Організації Об’єднаних Націй про дорожній рух, 1968 р., з боку лабораторій, компетентних у проведенні випробувань на сумісність, мають зберігатися належні переліки та оприлюднюватися на громадській веб-сторінці.

(13) Для того, щоб допомогти дорожньо-транспортним підприємствам виконувати правові зобов’язання щодо збереження відповідної інформації для цілей забезпечення виконання, мають бути встановлені спільні специфікації випробувань для паперу для табулярограм та роздруківок, що використовуються при видачі схвалення типу.

(14) Для того, щоб скоротити адміністративні навантаження, покладені на операторів та водіїв при використанні цифрових тахографів, а через це і витрати, мають бути спрощеними положення про встановлення, запуск, калібрацію та перевірку обладнання і вони мають бути спрямовані спеціально лише на ті транспортні засоби, що використовуються для водіння, що підпадає під сферу застосування правил про час водіння, як це встановлено у Регламенті Європейського Парламенту та Ради (EC) № 561/2006 від 15 березня 2006 р. про гармонізацію певного соціального законодавства пов’язаного з дорожнім транспортом (1).

(15) Під час періодичних перевірок або за інших нагод, коли записуюче обладнання потребує перевірки, калібрування, ремонту або інспектування, майстерні мають випробувати обладнання на предмет наявності або використання пристроїв для маніпуляції (даними) та робити та зберігати записи таких подій, включаючи відсутні або зламані пломби.

(16) Лише цифрові тахографи транспортних засобів, що охоплюються категоріями M2, M3, N2 або N3, як це визначено у Додатку II Директиви 2007/46/EC Європейського Парламенту та Ради від 5 вересня 2007 р., що встановлює рамки схвалення типу автомобільних транспортних засобів та причепів до них та систем, складових та окремих технічних вузлів призначених для таких транспортних засобів (2), мають автоматично записувати випадки перевищення швидкості.

(17) Слідуючи доповіді наданої Спільним дослідницьким центром (^ Доповідь про зазіхання на безпеку цифрових тахографів та про ризик пов’язаний із запровадженням адаптерів, що мають встановлюватися у легкі транспортні засоби), передача електронних даних між джерелом руху транспортного засобу та детектором руху має бути захищеною від фальсифікації, такої як фальсифікація за допомогою магнітів, а дані про рух транспортного засобу мають бути підтвердженими додатковим та незалежним, внутрішнім та зовнішнім джерелами.

(18) Надзвичайно важливим для цілісності та надійності безпеки системи цифрових тахографів є забезпечення того, щоб картки тахографів, видані водіям, були унікальними. Для того, щоб утримати водіїв від застосування або володіння більш, ніж однією дійсною карткою, має існувати електронний обмін даними між державами-членами.

(19) Інтерфейс людина-машина для ручного введення дій, коли водії знаходилися поза своїми транспортними засобами і під час цього періоду не здатні записувати дії на свої водійські картки, має бути спрощеним та роз’ясненим.

(20) Сприятливим для водіїв є наявність додаткової інформації, оптимальної інформації, що виводиться для них на дисплей цифрового тахографа, та придушення попереджувальних сигналів при водінні транспортного засобу не за правилами.

(21) Час, що потрібен для завантаження даних із записуючого обладнання, має бути зменшеним за допомогою вдосконалень технічних інтерфейсів.

(22) Для того, щоб зберегти надійність системи при майбутньому застарінні механізмів безпеки, що наразі використовуються, потрібні надзвичайні заходи для забезпечення безперервності процесу схвалення типу для тахографічного обладнання.

(23) Для того, щоб забезпечити те, щоб при перевірках на дорозі могли встановлюватися діаграми водіння та «правдиві» записи водіння, мають бути спрощеними обчислення часу водіння та округленні до однієї хвилини періоди діяльності.

(24) Заходи, передбачені у цьому Регламенті відповідають висновкові Комітету, створеного згідно зі статтею 18 Регламенту (ЄЕС) № 3821/85.

(25) Тому до Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 мають бути внесені відповідні зміни,


^ УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГГЛАМЕНТ:

Стаття 1

До Додатку IB Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 вносяться зміни відповідно до Додатку до цього Регламенту.

Стаття 2

Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.


Він застосовується з 1 жовтня 2011 р.. Проте, пункти 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 та 13 Додатку застосовуються з 1 жовтня 2012, а пункти 7.2, 7.3 та 7.5 застосовуються з дати набуття чинності.


Цей Регламент є обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватися в усіх державах-членах.


Вчинено у Брюсселі, 16 грудня 2009 р.


За Комісію


Голова


José Manuel BARROSO


ДОДАТОК

До Додатку IB Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 внесено такі зміни:

^ 1. ЗМІНИ ДО ГЛАІВИ I (ВИЗНАЧЕНЯ)

1.1 Визначення (f) замінено таким:

«(f) «калібрація» означає: оновлення або підтвердження параметрів транспортного засобу, що зберігаються у пам’яті для зберігання даних. Параметри транспортного засобу включають в себе ідентифікацію (позначення) транспортного засобу (VIN, VRN та держава-член реєстрації) та характеристики транспортного засобу (w, k, l, розмір шин, налаштування пристрою обмеження швидкості (у разі необхідності), поточний час UTC (універсальний глобальний час), поточний показник кілометражу);

Будь-яке оновлення або підтвердження лише часу UTC вважатиметься пристосуванням часу, а не калібрацією, за умови, що це суперечить Регламенту 256.

^ Калібрація записуючого обладнання вимагає використання картки майстерні;»

1.2 Визначення (l) замінено таким:

«(l) «картка компанії» означає:

Тахографічна картка видана органами влади держави-члена власникові або володільцеві транспортних засобів оснащених записуючим обладнанням;

Картка компанії ідентифікує компанію та дозволяє відображати, завантажувати та роздруковувати дані, що зберігаються у записуючому обладнанні, яке було заблоковано цією компанією або яке не було заблоковано жодною компанією.»

1.3 Визначення (s) замінено таким:

«(s) «завантаження» означає:

копіювання разом із цифровим підписом частини або цілого масиву даних, що зберігаються у пам’яті для зберігання даних, транспортного засобу або у пам’яті картки тахографу, для яких ці дані є необхідними для встановлення відповідності положенням встановленим у Регламенті (EC) №. 561/2006.

Виробники цифрових тахографів, цифрових тахографічних вузлів транспортних засобів та виробники обладнання, спроектованого та призначеного для завантаження даних, мають вживати усіх доцільних заходів для того, щоб забезпечити те, щоб завантаження таких даних могло проводитися із мінімальною затримкою для транспортних підприємств або водіїв.

Завантаження не може змінювати або видаляти накопичені дані. Завантаження детальних файлів про швидкість може не обов’язково бути необхідним для встановлення відповідності Регламентові (EC) №. 561/2006, проте може використовуватися для інших цілей, таких як розслідування аварій.»

1.4 У виносці (1) до визначень «n» та «p»додається така частина:

«Альтернативні способи обчислення безперервного часу водіння та сукупного часу переривання можуть використовуватися для заміни таких визначень, якщо вони були зроблені абсолютними за допомогою оновлення інших відповідних законодавчих актів».

^ 2. ЗМІНИ ДО ГЛАВИ II (ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

2.1 Після Вимоги 001 введено таку нову вимогу 001:

«Вимога 001a Інтерфейс детекторів руху та вузлів транспортного засобу має відповідати ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006».

2.2 До Вимоги 010 внесено такі зміни:

— Третій абзац вилучено.

— Останній абзац замінено таким:

«Функція завантаження є недоступною у режимі експлуатації (окрім випадків передбачених у Вимозі 150), та за винятком завантаження картки водія, коли у VU (вузол транспортного засобу) не вставлена жодна інша картка.»

2.3 Другий абзац Вимоги 011 замінено таким:

«— у режимі компанії, дані пов’язані з водієм (вимоги 081, 084 та 087) можуть видаватися лише на періоди, коли не існує блокувань або жодна інша компанія не володіє блокуванням (як це визначається першими 13 цифрами номеру картки компанії).»

^ 3. ЗМІНИ ДО ГЛАВИ III (ФУНКЦІЇ ТА ВИМОГИ)

3.1 Після Вимоги 019 вводиться така вимога:

«Вимога 019a Для виявлення маніпуляції даними про рух, інформація детектора руху має бути підтвердженою інформацією про рух транспортного засобу взятою із одного або більше джерел(а) незалежно від детектора руху.»

3.2 Вимогу 028 замінено таким:

«Вимога 028 Дата та час UTC використовуються для датування даних в середині записуючого обладнання (записів, обміну даними) та для усіх роздруківок визначених у Доповненні 4 «Роздруківки» »

3.3 Вимогу 029 замінено таким:

«Вимога 029 Для того, щоб візуалізувати місцевий час має існувати можливість для зміни корегування часу, що виводиться на дисплей, за допомогою півгодинних проміжків. Жодна інша корекція окрім негативна або позитивна множини півгодинних проміжків не дозволяється.»

3.4 Вимога 040 вилучена.

3.5 Вимога 038, Вимога 041 та Вимога 042 замінено таким:

«Вимога 038 Перша зміна діяльності на REST/ВІДПОЧИНОК або AVAILABILITY/ДОСТУПНІТЬ, що виникають у межах 120 секунд автоматичної зміни на WORK/РОБОТА через зупинку транспортного засобу розумітимуться такими, що трапилися під час зупинки транспортного засобу (тому можлива відміна зміни на WORK/РОБОТА).»

«Вимога 041 Виходячи з календарної хвилини, якщо DRIVING/ОВОДІННЯ зареєстровано як дію, як у хвилину, що безпосередньо передує, так і у хвилину, що безпосередньо наступає, уся хвилина вважатиметься як DRIVING/ВОДІННЯ.»

«Вимога 042 Виходячи з календарної хвилини, що не вважається DRIVING/ВОДІННЯМ згідно з попередньою вимогою 041, уся хвилина вважатиметься одного типу дії, що й найдовше тривала дія протягом хвилини (або найостанніша з дій рівної тривалості).»

3.6 Вимоги 050, 050a та 050b замінено таким:

«Вимога 050 Має існувати можливість для введення місця, де починаються та/або закінчуються періоди щоденної робота, за допомогою команд меню. Якщо у рамках однієї календарної хвилини виконано понад одне таке введення, записується лише останнє введення місця початку та останнє введення місця закінчення виконані протягом цього часу.»

«^ Вимога 50a Після введення картки водія (або майстерні), та лише у цей час, записуюче обладнання дозволяє ручне введення дій. Має існувати можливість робити ручні введення, у разі необхідності, при першому введенні картки водія (або майстерні), що не використовувалася раніше.

Ручні введення дій виконуються із застосуванням місцевого часу та показників часового поясу (корекція UTC) наразі встановлених для вузла транспортного засобу.

При введенні картки водія або майстерні володільцеві картки нагадується про:

— Дату та час його останнього вилучення картки.

— Додатково: корекція місцевого часу встановленого для вузла транспортного засобу

Має існувати можливість для введення дій із нижченаведеними обмеженнями:

— Тип дії має бути WORK/РОБОТА, AVAILABILITY/ДОСТУПНІСТЬ або BREAK/REST (ПЕРЕРИВАННЯ/ВІДПОЧИНОК).

— Час початку та закінчення кожної дії має бути лише протягом періоду «останнє вилучення картки - поточне введення».

Дії не допускаються при взаємному накладанні у часі.

Процедура для ручних введень дій включає в себе, якомога більше послідовних кроків, необхідних для встановлення типу, часу початку та закінчення для кожної дії. Для будь--якої частини періоду часу між останнім вилученням картки і поточним введенням картки, володілець картки має вибір не декларувати будь-які дії.

Під час ручних введень пов’язаних з введеннями картки, у разі необхідності, володілець картки має можливість ввести:

— місце, де закінчився попередній період щоденної роботи,пов’язане із відповідним часом (якщо воно вже не введене під час останнього введення картки),

— місце, де починається поточний період щоденної роботи, пов’язане із відповідним часом,

Якщо місце знаходження вже введене, воно має бути записаним на відповідній картці тахографу.

Ручні введення перериваються якщо:

— картку вилучено або,

— транспортний засіб рухається і картка знаходиться у слоті водія.

Дозволяються додаткові переривання, наприклад, перерва після певного періоду бездіяльності користувача. Якщо ручні введення перериваються, записуюче обладнання підтверджує будь-які вже зроблені повні введення місця та дії (маючи або однозначні місце та час, або тип дії, час початку та час закінчення).

Якщо картку другого водія або майстерні введено, коли тривають ручні введення дій для попередньо введеної картки, ручні введення на такій попередній картці допускаються для завершення до початку ручного введення на другій картці.

Володілець картки має можливість провести ручні введення відповідно до нижченаведеної мінімальної процедури:

Ручне введення дій в хронологічному порядку протягом періоду «останнє вилучення картки – поточне введення».

Час початку першої дії встановлюється за часом вилучення картки. Для кожного наступного введення, час початку попередньо встановлюється так, щоб безпосередньо починатися після часу закінчення попереднього введення. Тип дії та час закінчення обираються для кожної дії.

Процедура закінчується тоді, коли час закінчення ручного введення дії дорівнює часові введення картки. Записуюче обладнання потім може додатково дозволити володільцеві картки модифікувати будь-яку дію введену в ручну, до підтвердження вибором спеціальної команди. Після цього будь-які такі модифікації забороняються.»

«^ Вимога 50b Записуюче обладнання дозволяє водієві вводити, в реальному часі, такі дві спеціальні умови:

«ПОЗА СФЕРОЮ(ПРИЛАД НЕ ПОТРІБЕН)» (початок, закінчення)

^ «ПАРОМ / ЗАЛІЗНИЧНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ»

«ПАРОМ / ЗАЛІЗНИЧНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ» можуть не виникати, якщо активовано умову «ПОЗА СФЕНРОЮ/ПРИЛАД НЕ ПОРІБЕН».

Активована умова «ПОЗА СФЕНРОЮ/ПРИЛАД НЕ ПОРІБЕН» автоматично вимикається записуючим обладнанням, якщо введено або вилучено картку водія.

Активована умова «ПОЗА СФЕНРОЮ/ПРИЛАД НЕ ПОРІБЕН» стримує наступні події та попередження:

— Водіння без належної картки,

— Попередження пов’язані з безперервним часом водіння.»

3.7 Вимогу 065 замінено таким:

«Вимога 065 Ця подія ініціюється для кожного надмірного використання. Ця вимога застосовується лише до транспортних засобів, що входять в категорію M2, M3, N2 або N3, як це визначено у Додатку II Директиви 2007/46/EC, що встановлює рамки схвалення автомобільних транспортних засобів».

3.8 Після Вимоги 067 введено нижченаведений текст:

«9.9 bis. подія «Конфлікт руху транспортного засобу»

Вимога 067a Ця подія також ініціюється тоді, коли нульові показники швидкості суперечать інформації про рух, отриманій з принаймні одного, або більше незалежних джерел, протягом понад однієї безперервної хвилини.

^ Вимога 067b У випадках коли вузол транспортного засобу може отримувати або виробляти величини швидкості із зовнішніх незалежних джерел інформації про рух, ця подія може також ініціюватися, якщо такі величини швидкості значно суперечать тим, що отримані від детектора руху або сигналу швидкості протягом часу, що перевищує одну хвилину».

3.9 У Вимозі 094 після подія «помилка у даних про рух» введено такий рядок:


Конфлікт руху

транспортного засобу


— найтриваліша подія для кожного із останніх 10 днів виникнення,


— дата та час початку події,

—5 найтриваліших подій протягом останніх 365

днів.


—дата та час закінчення події,
— тип картки, номер та держава-член, що видала будь-яку картку введену на початку та/або закінченні події,
— кількість схожих подій у той день.
3.10 Вимога 104 замінюється таким:

«Вимога 104 Записуюче обладнання записує та зберігає у своїй пам’яті для зберігання даних нижченаведені дані, що пов’язані з 255 найбільш свіжими блокуваннями компанії.

— дата та час блокування,

— дата та час розблокування,

— Номер картки компанії та держави-члени, що видають картку,

— Назва та адреса компанії.

Дані, попередньо закріплені за допомогою блокування, яке знято з пам’яті для зберігання даних через вищенаведені обмеження блокування, вважаються незаблокованими».

3.11 Після Вимоги 109a введено нижченаведену вимогу:

«^ Вимога 109b «Конфлікт руху транспортного засобу» подія не зберігається на картках водія та майстерні.»

3.12 Вимогу 114a замінено таким:

«Вимога 114a Дисплей має підтримувати знаки, визначені у Доповненні 1 Глави 4 «набори знаків».

Дисплей може використовувати спрощені символічні знаки (наприклад, символи з діакритичними знаками можуть виводитись без діакритичного знаку або літери нижнього регістру можуть демонструватися, як символи верхнього регістру)».

3.13 Вимогу 121 замінено таким:

«Вимога 121 Коли інша інформація потребує виведення на екран, записуюче обладнання виводить за умовчанням таке:

— місцевий час (як результат додавання часу UTC + корекції встановленої водієм),

— режим функціонування,

— поточну дію водія та дію другого водія.

Інформація пов’язана із водієм:

— якщо його поточна дія – DRIVING/ВОДІННЯ, час його поточного безперервного водіння та сукупний час переривання,

— якщо його поточна дія – не DRIVING/ВОДІННЯ, поточна тривалість такої дії (з часу її обрання) та його поточний сукупний час переривання.»

3.14 Вимогу 127 замінено таким:

«Вимога 127 Має існувати можливість на запит вибіркового виведення на екран:

— дати та часу UTC та корекції на місцевий час,

— змісту будь-якої з шести роздруківок у одному і тому ж самому форматі, що й самі роздруківки,

— часу безперервного водіння та сукупний час переривання водія,

— час безперервного водіння та сукупний час переривання другого водія,

— час сукупного водіння водія протягом попереднього та поточного тижня,

— час сукупного водіння другого водія протягом попереднього та поточного тижня.

Додатково:

— поточна тривалість дії другого водія (з часу її обрання),

— час сукупного водіння водія протягом поточного тижня,

— час сукупного водіння водія протягом поточного періоду робочого дня,

— ас сукупного водіння другого водія протягом поточного періоду робочого дня.»

3.15 Вимогу 133a замінено таким:

«^ Вимога 133a Принтер має підтримувати знаки визначені у Доповненні 1 Глави 4 «Набір знаків» ».

3.16 Вимогу 136 замінено таким:

«Вимога 136 Папір для роздруківки, що використовується записуючим обладнанням повинен містити відповідну відмітку схвалення типу та позначення типу(ів) записуючого обладнання, в якому він може використовуватися.»

3.17 Після Вимоги 136 введено нижченаведені вимоги:

«^ Вимога 136a Роздруківки мають бути розбірливими для читання та такими, що можна ідентифікувати за нормальних умов зберігання, в умовах високої інтенсивності освітлення, вологості та температури, протягом принаймні двох років.

^ Вимога 136b Папір для роздруківок має відповідати принаймні специфікаціям випробування визначеним на веб-сторінці лабораторії призначеної для проведення випробувань на сумісність, як це визначено у Вимозі 278.

^ Вимога 136c Будь-які зміни або оновлення специфікацій описаних у вищезазначеній частині, робляться лише після того, як призначена лабораторія провела консультації з виробником схваленого типу цифрових тахографічних вузлів транспортного засобу разом з органами влади, що надають схвалення типу».

3.18 Вимогу 141 замінено таким:

«Вимога 141 Записуюче обладнання попереджує водія за 15 хвилин до та під час перевищення максимального допустимого часу безперервного водіння».

3.19 Вимогу 145 замінено таким:

«Вимога 145 У останніх випадках вона має носити символ «T».»

3.20 Після Вимоги 161, внесено такі вимоги:

«^ Вимога 161a Детектори руху повинні або:

— реагувати на магнітне поле, яке спричиняє реєстрацію руху. За таких обставин вузол транспортного засобу проводить запис та зберігає відмови датчика (Вимога 070) або,

мати чутливий елемент, захищений від або який не є чутливим до магнітних полів.»

^ 4. ЗМІНИ ДО ГЛАВИ V (ВСТАНОВЛЕННЯ)

4.1 У Вимозі 239 додається таке речення:

«Постачання частин важливих для безпеки записуючого обладнання може бути обмеженим, якщо це необхідно під час сертифікації на предмет безпеки».

4.2 Вимогу 243 замінено таким:

«Вимога 243 Виробники або монтажники транспортних засобів активують встановлене записуюче обладнання принаймні перед тим, як транспортний засіб використовуватиметься у сфері застосування Регламенту (EC) №. 561/2006».

4.3 Вимога 248 та Вимога 249 замінені таким:

«Вимога 248 Після встановлення слідує калібрація. Перша калібрація може не обов’язково включати в себе введення номеру реєстрації транспортного засобу (VRN), коли він ще не відомий призначеній майстерні, що має проводити таку калібрацію. За таких обставин має існувати можливість для власника транспортного засобу, та лише на цей момент, ввести VRN, використовуючи картку компанії перед використанням транспортного засобу у сфері застосування Регламенту (EC) № 561/2006 (наприклад використовуючи команди через належну структуру меню інтерфейсу людина –машина вузлів транспортного засобу.) (1). Будь-яке оновлення або пристосування такого введення є можливими лише за використання картки майстерні».

«Вимога 249 Після перевірки записуючого обладнання щодо встановлення, на записуюче обладнання прикріплюється табличка про встановлення, що є чітко видимою та легко доступною. У випадках, коли це можливо, табличка прикріплюється на стійку «B» транспортного засобу таким чином, щоб вона була чітко видимою. Для транспортних засобів, що не мають стійки «B», табличка про встановлення прикріплюється до дверної рами зі сторони водія транспортного засобу та має бути чітко видимою в усіх випадках.

Після кожної інспекції затвердженими монтажником або майстернею, прикріплюється нова табличка не місці попередньої».

4.4 У Вимозі 250 шостий абзац замінено таким:

«дата, коли був виміряний характерний коефіцієнт транспортного засобу та ефективний периметр автомобільної шини»

4.5 Після вимоги 250 введено такі вимоги:

«^ Вимога 250a Лише для транспортних засобів категорії M1 та N1, які оснащені адаптером відповідно до Регламенту (ЄС) №. 68/2009 (2), і якщо не можливо включити усі дані необхідні, як це описано у Вимозі 250, може використовуватися друга додаткова табличка. У таких випадках така додаткова табличка містить принаймні чотири абзаци описані у Вимозі 250.

Така додаткова табличка, якщо така використовується, прикріплюється за або біля першої первинної таблички описаної у Вимозі 250 і має такий же рівень захисту. Крім того, друга табличка також містить назву, адресу або торгову назву призначеного монтажника або майстерні, що проводили встановлення, а також дату встановлення».

^ 5. ЗМІНИ ДО ГЛАВИ VI (ІНСПЕКЦІЇ)

5.1 До Вимоги 257 внесено такі зміни:

Четвертий абзац замінено «— що табличка про встановлення, як це визначено у Вимозі 250, та табличка з описом, як це визначено у Вимозі 169, прикріплені» і додається такий абзац: «— що пристрої для маніпуляції не прикріплено до обладнання».

5.2 Після вимоги 257 введено такі Вимоги:

«Вимога 257a Якщо виявиться, що після останньої інспекції трапилася одна з подій зазначених у Главі III Секції 9 (Виявлення подій та/або збоїв) і вона вважається виробниками тахографів та/або національними органами влади такою, що створює потенційну небезпеку для безпеки обладнання, майстерня має:

(a) провести порівняння ідентифікаційних даних детектора руху включеного у коробку передач із тими, що подаються спареним детектором руху зареєстрованим у вузлі транспортного засобу;

(b) перевірити, чи відповідає інформація записана на табличці про встановлення інформації, що міститься у записі вузла транспортного засобу;

(c) при перевірці того, чи серійний номер детектора руху та його номер схвалення, якщо такі надруковані на корпусі детектора руху, відповідають інформації, що міститься у записі вузла транспортного засобу».

«^ Вимога 257b Майстерні у своїх звітах про інспекцію мають відслідковувати будь-які факти про зламані пломби або пристрої для маніпуляції. Такі звіти зберігаються майстернями принаймні два роки та повідомляються Компетентному органу влади, коли про таке робиться запит.»

^ 6. ЗМІНИ ДО ГЛАВИ VII (ВИДАЧА КАРТОК)

6.1 Після вимоги 268 введено таку вимогу:

«Вимога 268a Держави-члени обмінюються електронними даними для того, щоб забезпечити неповторність тахографічної картки водія, яку вони видають.

Компетентні органи влади держав-членів також можуть обмінюватися електронними даними при виконанні перевірок карток водія на дорожніх перевірках або перевірок у приміщеннях компаній для того, щоб перевірити неповторність та статус картки.»

^ 7. ЗМІНИ ДО ГЛАВИ VIII (СХВАДЕННЯ ТИПУ)

7.1 У Секції 1 Загальних положень додається нове речення до першої частини:

«Будь-який виробник вузлів транспортних засобів може звертатися щодо схвалення типу його складової із будь-яким типом детектора руху і навпаки, за умови, що кожна складова відповідає Вимозі 001a».

7.2 Після Вимоги 274 вводяться такі вимоги:

«Вимога 274a У виняткових випадках, коли органи влади з сертифікації на предмет безпеки відмовляються сертифікувати нове обладнання на підставі зношення механізмів безпеки, схвалення типу продовжує видаватися лише за таких особливих та виняткових обставин та, якщо немає альтернативного рішення, що відповідає Регламентові».

«^ Вимога 274b За таких обставин відповідна держава-член без затримки інформує Європейську Комісію, яка протягом дванадцяти календарних місяців з надання схвалення типу започаткує процедуру для того, щоб забезпечити те, щоб рівень безпеки було відновлено до його початкового рівня».

7.3 Після Вимоги 275 введено таку вимогу:

«^ Вимога 275a Виробники протягом одного місяця з дати запиту надають відповідні зразки продуктів схваленого типу та пов’язану з ними документацію, що вимагається лабораторіями призначеними для проведення функціональних випробувань. Будь-які витрати, що випливають з цього запиту, покриваються особою, що звертається із запитом. Лабораторії поводяться із усією комерційно чутливою інформацією у конфіденційному порядку».

7.4 Після Вимоги 277 введено відповідну вимогу:

«^ Вимога 277a Сертифікат з функціональності будь-якої складової записуючого обладнання також зазначає номери схвалення типу усіх інших сумісних складових записуючого обладнання схваленого типу».

7.5 Вимогу 281 замінено на:

«Вимога 281 Лабораторією не проводиться жодних випробувань записуючого обладнання або карток тахографу, на які не видано сертифікати з безпеки і сертифікат з функціональності, окрім як за виняткових обставин, описаних у Вимозі 274a.»

^ 8. ЗМІНИ ДО ДОПОВНЕННЯ 1 (СЛОВНИК ДАНИХ)

8.1 Секцію 2.2 замінено таким:

«2.2 Address

Адреса.

Address: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage визначає набір знаків визначений у Главі 4,

address адреса закодована з, використанням визначеного набору знаків».

8.2 У Секції 2.54, рядок « «0A»H до «0F»H RFU», замінено на:

« «0A»H Конфлікт руху транспортного засобу,

«0B»H до «0F»H RFU,»

8.3 Секцію 2.70 замінено таким:

«2.70 Name

Назва.

Name: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage визначає набір знаків визначений у Главі 4,

name назва закодована з використанням визначеного набору знаків».

8.4 Секцію 2.114 замінено таким:

«2.114 VehicleRegistrationNumber

Реєстраційний номер транспортного засобу (VRN). Реєстраційний номер присвоєний органом влади, що ліцензує транспортні засоби.

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codePage визначає набір знаків визначений у Главі 4,

vehicleRegNumber - VRN закодований з використанням визначеного набору знаків.

^ Присвоєння значення: конкретна країна».

8.5 Останню частину Глави 4 замінено таким текстом:


«Інші послідовності знаків (адреса, назва, реєстраційний номер транспортного засобу), що

використовують, крім того, знаки із символів десяткового коду 161 –

255 наступних 8-бітних стандартних наборів знаків, визначених номером сторінки коду:


Стандартний набір знаків


Сторінка коду

(десяткові)


ISO/IEC 8859-1 Латинський -1 Західноєвропейський


1


ISO/IEC 8859-2 Латинський-2 Центральноєвропейський


2


ISO/IEC 8859-3 Латинський-3 Південно-європейський


3


ISO/IEC 8859-5 Латинський / Кириличний


5

ISO/IEC 8859-7 Латинський / Грецький


7


ISO/IEC 8859-9 Латинський-5 Турецький


9


ISO/IEC 8859-13 Латинський-7 Балтійський


13

ISO/IEC 8859-15 Латинський-9


15


ISO/IEC 8859-16 Латинський-10 Південно-східно-Європейський


16


KOI8-R Латинський / Кириличний


80


KOI8-U Латинський / Кириличний


85»


8.6 У Главі 2, Секцію 2.67 замінено таким:

«2.67 ManufacturerCode

Код, що ідентифікує виробника обладнання схваленого типу.

ManufacturerCode: = INTEGER (0..255)

Лабораторія компетентна у проведенні випробувань на сумісність підтримує та опубліковує список кодів виробників на своїй веб-сторінці (вимога 290).

ManufacturerCodes тимчасово присвоюється розробникам тахографічного обладнання за заявкою до лабораторії компетентної у проведенні випробувань на сумісність».

8.7 Секцію 2.71 замінено таким:

«2.71 NationAlpha

Алфавітний індекс країни має відповідати розрізнювальним знакам, що використовуються на транспортних засобах у міжнародному русі (Віденська конвенції Організації об’єднаних націй про дорожній рух 1968 р.).

NationAlpha: = IA5String (SIZE (3))

Коди Nation Alpha та Numeric зберігаються у списку, що підтримується на веб-сторінці лабораторії призначеної для проведення випробувань на сумісність, як це визначено у Вимозі 278».

8.8 Секцію 2.72 замінено таким:

«2.72 NationNumeric

Номерний індекс країни.

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255)

Присвоєння значень: див. тип даних 2.71 (NationAlpha)

Будь-які зміни або оновлення специфікації Nation Alpha або Numeric описаної у вищенаведеній частині

можуть робитися лише після того, як призначена лабораторія отримає позиції виробників цифрових тахографічних вузлів транспортних засобів схваленого типу.»
  1   2   3Похожие:

Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року
Беручи до уваги Регламент Ради (єес) №3821/85 від 20 грудня 1985 року про записуюче обладнання дорожнього транспорту (1) та, зокрема,...
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconПоложення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року n 1057, від 8 грудня 2009 року n 1338, від 8 грудня 2009 року n 1422
Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, що додається
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconДо 1 грудня 2009, 89,8 86,6 84,5 105,8
Дані станом на 1 січня 2009 р та на 1 лютого 2009 року уточнено Держкомстатом найгірша динаміка по активних підприємствах у грудні...
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconРегламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 95
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconПротокол №6 від 18 грудня 2009 р. № від грудня 2009 р
Науковий напрямок: “проблеми формування правової держави та народовладдя (історія, теорія, практика)”
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconРегламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламенту (ЄС) №216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву...
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconРішення Самбірської міської ради від 08. 08. 2005р. №105 " Про дострокове припинення повноважень міського голови м. Самбора ". Постановою судді
Постанову від 30 грудня 2009 року у справі №2 а – 7/2009, складену в повному обсязі, отримано 13. 01. 2010 року
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року iconРішення від 28 грудня 2009 року Про затвердження технічної документації по визначенню нормативно-грошової оцінки земельних ділянок
Розглянувши звернення тов «СП»Агродім» (вих.№421 від 01 грудня 2009 року), відповідно до ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов