Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року icon

Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 рокуНазваниеДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Дата конвертации18.06.2013
Размер162.68 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

9.12.2009 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 322/

ДИРЕКТИВИ


ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2009/139/ЄС

від 25 листопада 2009 року

щодо обов’язкового маркування дво- чи триколісних механічних транспортних засобів

(Кодифікована версія)

(Текст стосується ЄЕП)ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (1),

Діючи відповідно до процедури, встановленої у статті 251 Договору (2),

Оскільки:

(1) До Директиви Ради 93/34/ЄЕС від 14 червня 1993 щодо обов’язкового маркування дво- чи триколісних механічних транспортних засобів (3) декілька разів вносилися суттєві зміни (4). В інтересах ясності та раціональності вказана Директива має бути кодифікована.

(2) Директива 93/34/ЄЕС є однією із спеціальних Директив системи схвалення типового зразка ЄС, передбаченої Директивою Ради 92/61/ЄЕС від 30 червня 1992 року про схвалення типового зразка дво- чи триколісних механічних транспортних засобів, що замінена Директивою Європейського Парламенту та ради 2002/24/ЄС від 18 березня 2002 року щодо схвалення типового зразка дво- чи триколісних механічних транспортних засобів (5), встановлює технічні приписи щодо проектування та виробництва дво- чи триколісних механічних транспортних засобів у тому, що стосується обов’язкового маркування. Ці технічні приписи стосуються наближення законодавств держав-членів з метою застосування для кожного типу транспортного засобу процедури схвалення типового зразка ЄС, передбаченої у Директиві 2002/24/ЄС. Отже, положення Директиви 2002/24 щодо систем, компонентів та окремих технічних частин транспортних засобів повинні застосовуватися до цієї Директиви.

(3) Ця Директива не повинна перешкоджати тому, щоб певні держави-члени і надалі на недискримінаційній основі мали по відношенню до приписів з обов’язкового маркування, які застосовуються до дво- чи триколісних механічних транспортних засобів, спеціальні обов’язкові положення для цілей застосування правил дорожнього руху, за умови, що такі спеціальні положення будуть стосуватися використання зазначених транспортних засобів та не передбачатимуть зміни їх конструкції, що може стати перешкодою для схвалення типового зразка ЄС для цього типу транспортного засобу.

(4) Ця Директива не охоплює зобов’язань держав-членів щодо граничних строків транспонування у національне законодавство та застосування Директив, зазначених у Частині В Додатку ІІ,

^ УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ

Стаття 1

Ця Директива застосовується до обов’язкового маркування для всіх типів транспортних засобів, зазначених у статті 1 Директиви 2002/24/ЄС.

Стаття 2


Процедура надання типового зразка ЄС з обов’язкового маркування дво-, триколісних механічних транспортних засобів та необхідні умови для вільного переміщення цих транспортних засобів, передбачаються відповідно Главами ІІ та ІІІ Директиви 2002/24/ЄС.

Стаття 3


Будь-які зміни, необхідні для приведення технічних вимог Додатку І у відповідність до технічного прогресу, ухвалюються у відповідності до процедури, передбаченої у частині 2 статті 18 Директиви 2002/24/ЄС.


Стаття 4
1. Держави-члени не можуть відмовити у схваленні типового зразка ЄС ні заборонити реєстрацію, продаж або введення в експлуатацію дво- чи триколісних транспортних засобів на підставах, пов’язаних із обов’язковим маркуванням, якщо вони відповідають положенням цієї Директиви.


2. Держави-члени відмовляють у схваленні типового зразка ЄС для будь-якого нового типу дво- чи триколісного механічного транспортного засобу на підставах, пов’язаних із обов’язковим маркуванням, якщо такий транспортний засіб не відповідає положенням цієї Директиви.


3. Держави-члени повідомляють Комісії текст основних положень внутрішнього законодавства, які вони ухвалюють у сфері, що регулюється цією Директивою.


Стаття 5


Скасовується Директива 93/34/ЄС із змінами, внесеними Директивами, що зазначені у Частині А Додатку ІІ, без шкоди для зобов’язань держав-членів щодо граничних строків транспонування у національне законодавство та застосування Директив, визначених у Частині В Додатку ІІ.


Посилання на скасовану Директиву слід розуміти як посилання на цю Директиву та слід читати відповідно до кореляційної таблиці, зазначеної у Додатку ІІІ.

Стаття 6Ця Директива набуває чинності на двадцятий день після її опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.


Вона застосовується 1 червня 2010 року.


Стаття 7


Цю Директиву адресовано державам-членам.


Вчинено у Страсбурзі, 25 листопада 2009 року.^ За Європейський Парламент


Голова


J. BUZEK

За Раду


Голова


Å. TORSTENSSON


^ ДОДАТОК І

ВИМОГИ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОГО МАРКУВАННЯ ДВО- ЧИ ТРИКОЛІСНИХ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Всі транспортні засоби мають бути оснащені табличкою і позначенням, які описуються далі. Табличка і позначення прикріплюються виробником чи його представником.


^ 2. ТАБЛИЧКА ВИРОБНИКА.


2.1. Табличка виробника, зразок якої зображений в Доповненні 1, має бути міцно укріплена в легкодоступному місці на частині, яка не повинна бути зміщена в процесі використання; вона має легко читатись, бути такою, що не стирається і містити наступні позначки, перераховані по порядку:


2.1.1. назва виробника;


2.1.2. позначка про затвердження типового зразка, як передбачено статтею 8 Директиви 2002/24/ЄС;


2.1.3. ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN);


2.1.4. рівень шуму транспортного засобу в нерухомому стані: ... дб(А)... rev/min.


2.2. Позначка щодо схвалення типового зразка відповідно до положень пункту 2.1.2, статичний рівень шуму і кількість обертів за хвилину відповідно до пункту 2.1.4. не включаються в компонентне схвалення типових зразків ЄС. Проте ці елементи мають бути зазначені на всіх транспортних засобах, вироблених у відповідності до схваленого типу.


2.3. Виробник може визначити додаткові позначки нижче чи збоку від обов’язкових написів, що розміщуються зовні чітко зображеного прямокутника, який містить лише позначення, встановлені пунктами з 2.1.1 по 2.1.4 (див. Доповнення 1).


^ 3. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ


Ідентифікаційний номер транспортного засобу складається з структурованої сукупності знаків, визначених для кожного транспортного засобу виробником. Без необхідності використовувати інші позначки, його завданням є однозначне визначення протягом тридцяти років будь-якого транспортного засобу через його виробника. Ідентифікаційний номер повинен відповідати наступним вимогам:


3.1. ідентифікаційний номер має бути розміщений на табличці виробника. Також він повинен бути проштампований чи відбитий на шасі чи рамі у легкодоступному місці таким чином, щоб уникнути його стирання чи старіння; він розміщується в правій частині транспортного засобу.


3.1.1. ідентифікаційний номер складається з трьох частин, як вказано нижче:


3.1.1.1. перша частина складається з коду, що визначається виробником транспортного засобу, для того щоб ідентифікувати виробника. Цей код складається з трьох символів (літер чи цифр), наданих компетентним органом країни місцезнаходження виробника відповідно до практики міжнародного агентства, що функціонує під егідою Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Перший символ позначає географічну зону, другий визначає країну в межах географічної зони, третій визначає конкретного виробника. У випадку, коли виробник виробляє менше 500 транспортних засобів на рік, третім символом завжди є 9. Для ідентифікації такого виробника вказаний повноважний орган приписує також третій, четвертий і п’ятий символи до третьої частини.


3.1.1.2. друга частина складається з шести символів (літер чи цифр), що мають за мету позначити основні характеристики транспортного засобу (тип, вид, а у разі з мопедами - версію). Якщо виробник не використовує один чи декілька з цих символів, невикористане місце має бути заповнене буквено-цифровими символами, вибір яких для кожного транспортного засобу залишається за виробником.


3.1.1.3. третя частина складається з восьми символів, останні 4 з яких є обов’язково цифровими і повинні дозволити, в сукупності з двома іншими частинами, ідентифікувати чітко певний транспортний засіб. Усі невикористані позиції заповнюються нулем для досягнення необхідної загальної кількості символів.


3.1.2. Ідентифікаційний номер транспортного засобу повинен, по можливості, бути розміщеним на одній строчці. Початок і кінець цієї строки повинні розмежовуватись символом, що не є ні арабською цифрою, ні латинською прописною літерою, і який не можна переплутати з такими символами.


Як виняток, і з технічних причин він може бути також розміщений на двох строках. В такому випадку все ж не дозволяється розривання в середині однієї з трьох частин, а початок і кінець кожної строки мають розмежовуватись символом, що не є ні арабською цифрою, ні латинською прописною літерою, і який не можна сплутати з такими символами.


Введення зазначеного символу в середину строки між трьома частинами (підпункт 3.1.1.) також дозволяється.


Між символами не повинні залишатися вільні місця.


4. СИМВОЛИ


4.1. Для усіх позначень зазначених в підпунктах 2 і 3, повинні використовуватись латинські літери і арабські цифри. Однак, латинські літери, що використовуються для позначень передбачених підпунктами 2.1.1, 2.1.3 і 3, мають бути прописними.


4.2. Для позначення ідентифікаційного номеру транспортного засобу:


4.2.1. не дозволяється використання літер І, О і Q, а також „тире”, зірочок та інших спеціальних знаків;


4.2.2. літери і цифри мають відповідати наступним вимогам щодо висоти:


4.2.2.1. 4 міліметри для символів, вписаних прямо на шасі чи рамі, чи на іншій подібній частині транспортного засобу;


4.2.2.2. 3 міліметри для символів, позначених на табличці виробника.


Доповнення 1


Зразок таблички виробника


Зразок, зображений нижче, є виключно вказівним і не передбачає показників, які на практиці зображуються на табличках виробника, ні розміри самої таблички, ні цифри і літери. Він надається лише як зразок.


Додаткова інформація, про яку йде мова в підпункту 2.3, може міститися знизу чи поряд з описаними позначками, що розташовуються в прямокутнику, зразок якого зображено нижче.

Пояснення:


В даному зразку транспортний засіб, про який йде мова, сконструйований Stella Fabbrica Motocicli ("Мотоциклетною Фабрикою Стелла") і отримав типовий зразок в Італії (е3) під номером 5364.


Ідентифікаційний номер (3GSKLM3AС8B120000) має наступне значення:


  • перша частина (3GS):


- 3 : географічна зона (Європа),


- G : країна в межах географічної зони (Німеччина),


- S - виробник (Stella Fabbrica Motocicli),


  • друга частина (FLM3AC):- KL : тип транспортного засобу,


- M3 : тип кузову (кузов транспортного засобу),

- AC : АС: версія (двигун транспортного засобу),


  • третя частина (8В120000):


- 8В12 : ідентифікація транспортного засобу в сукупності з двома іншими частинами ідентифікаційного номеру,

- 0000 : невикористані позиції, заповнені нулями, для забезпечення необхідної загальної кількості символів.


(Статичний) шумовий рівень 80 дб (А) при 3 750 обертів/хв.


Доповнення 2


Картка даних щодо обов’язкового маркування дво- та триколісних моторних транспортних засобів


(Повинна додаватися до заяви про затвердження типового зразка, якщо вона надається незалежно від заяви про схвалення типового зразка транспортного засобу ЄС)


Порядковий номер (визначений заявником)…………………………………………………………


Заява про схвалення типового зразка по маркуванню певного типу дво- чи триколісного моторного транспортного засобу повинна супроводжуватися інформацією, зазначеною в Частині І Секції А Додатку ІІ Директиви 2002/24/ЄС:


  • 0.1
  • 0.2
  • з 0.4 по 0.6
  • з 9.3.1 по 9.3.3.Доповнення 3Печатка Управління

Посвідчення про схвалений типовий зразок ЄС з обов’язкового маркування певного типу триколісного транспортного засобу


МОДЕЛЬ


Повідомлення №................................технічної служби....................................від (дата)....................................................


№ типового затвердженого зразка: ........................................... № заяви: …....................................................................


1. Марка виробника або торгова марка транспортного засобу............................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

2. Тип транспортного засобу...................................................................................................................................................


3. Найменування та адреса виробника: .................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................

4. У разі необхідності, ім’я та адреса представника виробника: ........................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

5. Транспортний засіб перевірений.........................................................................................................................................


6. Схвалення типового зразка було надано/відмовлено (1)


7. Місце: ..................................................................................................................................................................................


8. Дата: ....................................................................................................................................................................................


9. Підпис: ................................................................................................................................................................................

(1) Викреслити те, що не є відповідним.

^ ДОДАТОК ІІ


ЧАСТИНА А

Скасована Директива з переліком її подальших змін


(зазначених у статті 5)Директива Ради 93/34/ЄЕС

(ОВ L 188, 29.7.1993, С. 38).


Директива Комісії 1999/25/ЄС

(ОВ L 104, 21.4.1999, С. 19).

Директива Комісії 2006/27/ЄС

(ОВ L 66, 8.3.2006, С. 7).


Лише стаття 2 Додатку ІІ^ ЧАСТИНА В


Перелік граничних строків транспонування у національне законодавство та застосування


(зазначених у статті 5)Директива

Граничні строки транспонування

Дата застосування

93/34/ЄЕС

1999/25/ЄС

2006/27/ЄС

14 грудня 1994 року

31 грудня 1999 року

31 грудня 2006 року (**)

14 червня 1995 року

1 січня 2000 року (*)(*) Відповідно до статті 2 Директиви 1999/25/ЄС:

«1. Починаючи з 1 січня 2000 року держави-члени не можуть на підставах, пов’язаних із обов’язковим маркуванням:

- Відмовляти у схваленні типового зразка ЄС для дво- чи триколісного механічного транспортного засобу,

- забороняти реєстрацію, продаж або введення в експлуатацію дво- чи триколісних механічних транспортних засобів,

якщо обов’язкове маркування відповідає вимогам Директиви Ради 93/34/ЄЕС із змінами, внесеними цією Директивою.

2. Починаючи з 1 липня 2000 року держави-члени повинні відмовляти у схваленні типового зразка ЄС для всіх типів дво- чи триколісних механічних транспортних засобів на підставах, що пов’язані із обов’язковим маркуванням, якщо не виконуються вимоги Директиви 93/34/ЄЕС у її версії зі змінами, внесеними цією Директивою.»

(**) Відповідно до статті 5 Директиви 2006/27/ЄС:

«1. Починаючи з 1 січня 2007 року держави-члени не повинні відмовляти у схваленні типового зразка ЄС ні забороняти реєстрацію, продаж або введення в експлуатацію дво- чи триколісних механічних транспортних засобів, які виконують відповідні вимоги Директив […], 93/34/ЄЕС, […] із змінами, внесеними цією Директивою, із підстав, що пов’язані з об’єктом застосовної Директиви.

2. Починаючи з 1 липня 2007 року держави-члени повинні відмовляти у схваленні типового зразка ЄС для всіх типів дво- чи триколісних механічних транспортних засобів на підставах, що пов’язані із обов’язковим маркуванням, якщо не виконуються вимоги Директив […], 93/34/ЄЕС, […] із змінами, внесеними цією Директивою.»^ ДОДАТОК ІІІ

КОРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

Директива 93/34/ЄЕС

Директива 2006/27/ЄС

Ця Директива

Статті 1, 2 та 3

Стаття 4(1)

Стаття 4(2)

Стаття 5

ДодатокСтаття 5(1)

Стаття 5(2)

Статті 1, 2 та 3Стаття 4(1)

Стаття 4(2)

Стаття 4(3)

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Додаток I

Додаток II

Додаток III1() OВ № C 77, 31. 3. 2009, С. 41

2() Висновок Європейського Парламенту від 18 листопада 2008 року (ще не опублікований в Офіційному віснику) та Рішення Ради від 10 листопада 2009 року.

3() ОВ L 188, 29.7.1993, С. 38.

4() Див. Додаток ІІ, Частина А.

5() ОВ L 124, 9.5.2002, С. 1.Похожие:

Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства
Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства держав-членів стосовно заходів по боротьбі з викидами...
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива європейського парламенту І ради 2009/40/єс від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема статтю 71 цього Договору
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Директиви Європейського Парламенту І ради 2001/25/ec щодо мінімального рівня навчання моряків (1), І зокрема, Статті...
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива 2009/15/єс європейського парламенту та ради від 23 квітня 2009 р про загальні правила та стандарти для організацій, які здійснюють корабельні інспекції та огляди, а також щодо відповідної діяльності морських адміністрацій
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема частину 2 його статті 80
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива 2003/103/єс європейського парламенту І ради від 17 листопада 2003 р яка вносить поправки до Директиви 2001/25/єc щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Договору, що ним створено Європейське Співтовариство, і, зокрема, Статті 80(2) Договорів
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconІ (Акти, опублікування яких є обов’язковим) директива європейського парламенту та ради від 12 грудня 2006 року, що встановлює технічні вимоги до суден внутрішніх водних шляхів та припиняє дію Директиви Ради 82/714/єес
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 1 його статті 71
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива 2001/12/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/eec про розвиток залізничниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Директиви директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року iconДиректива 2002/51/єс європейського парламенту та ради від 19 липня 2002 року про зниження рівня викидів забруднюючих речовин дво- та трьохколісними транспортними засобами та внесення змін до Директиви 97/24/ЄС
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема, його статтю 95
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов