Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року icon

Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 рокуНазваниеДиректива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
страница1/4
Дата конвертации18.06.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4

30.4.2004 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 167/
ДИРЕКТИВА 2004/54/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ТА РАДИ

від 29 квітня 2004 року


про мінімальні вимоги щодо безпеки тунелів у

транс’європейській мережі доріг


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,


Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема, його частину 1 статті 71,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (1),

Беручи до уваги висновок Комітету Регіонів (2),

Діючи відповідно до процедури, встановленої статтею 251 Договору (3),

Оскільки:

 1. У Білій книзі від 12 вересня 2001 року „Європейська транспортна політика до 2010 року: час приймати рішення” Комісія оголосила, що вона внесе пропозиції стосовно мінімальних вимог щодо безпеки тунелів у транс’європейській мережі доріг.

 2. Транспортна система, особливо транс’європейська мережа доріг, означена в Рішенні № 1692/96/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 1996 року про керівні настанови Співтовариства щодо розвитку транс’європейської мережі доріг4 має першочергове значення для підтримки європейської інтеграції та забезпечення високого рівня життя європейських громадян. Завдання Європейського Співтовариства полягає у гарантуванні високого, уніфікованого та стабільного рівня безпеки, обслуговування та комфорту транс’європейської мережі доріг.

 3. Тунелі, довжиною понад 500 метрів, є важливими структурами, що забезпечують сполучення між віддаленими регіонами Європи та відіграють вирішальну роль у функціонуванні та розвитку регіональних економік.

 4. Європейська Рада неодноразово і особливо на своєму засіданні 14 та 15 грудня 2001 року у Лаекені наголосила на невідкладності вжиття заходів для підвищення безпеки у тунелях.

 5. 30 листопада 2001 року міністри транспорту Австрії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії зустрілися у Цюриху та ухвалили Спільну Декларацію, що містить рекомендацію щодо узгодження національного законодавства з останніми гармонізованими вимогами стосовно підвищення рівня безпеки у довгих тунелях.

 6. Оскільки на рівні держав-членів неможливо забезпечити повного досягнення мети запропонованих заходів, зокрема, встановлення уніфікованого, стабільного та високого рівня захисту в транспортних тунелях для всіх громадян Європи, і тому, враховуючи необхідний рівень гармонізації, цю мету легше досягнути на рівні Співтовариства, яке може вжити заходи відповідно до принципу субсидіарності, встановленого у статті 5 Договору. Відповідно до принципу пропорційності, визначеного у цій статті, ця Директива не виходить за межі, необхідні для досягнення такої мети.

 7. Аварії в тунелях, що мали місце недавно, свідчать про значення тунелів, з точки зору людського, економічного та культурного факторів.

 8. Деякі тунелі в Європі, давно введені в експлуатацію, були спроектовані, коли технічні можливості і умови руху транспорту суттєво відрізнялися від сучасних можливостей та умов. Тому існують різні рівні безпеки, і цю ситуацію необхідно виправити.

 9. Безпека в тунелях вимагає вжиття низки заходів, пов’язаних, зокрема, з геометрією та конструкцією тунелів, приладами гарантування безпеки, включаючи дорожні знаки, регулювання транспортного потоку, підготовку аварійних служб, вирішення питань, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами, інформування користувачам про правила поведінки у тунелях, а також покращення комунікації між відповідальними органами та аварійними службами, такими як поліція, пожежні команди та рятувальні бригади.

 10. Робота Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй (UNECE) чітко свідчить про те, що поведінка користувачів доріг виступає вирішальним чинником безпеки у тунелях.

 11. Заходи безпеки повинні: забезпечити учасникам дорожньо-транспортних пригод можливість врятуватися, дозволити користувачам доріг діяти негайно для запобігання тяжких наслідків, забезпечити ефективне здійснення аварійно-рятувальних робіт, а також захист довкілля і зменшення матеріальних збитків.

 12. Вдосконалення, передбачені цією Директивою, підвищать рівень безпеки для всіх користувачів, в тому числі осіб з обмеженими можливостями. Однак, оскільки особам з обмеженими можливостями важче врятуватися в разі аварії, необхідно звернути особливу увагу на гарантування безпеки цих осіб.

 13. З метою використання збалансованого підходу та зважаючи на високу вартість заходів, необхідно визначити мінімальні вимоги щодо безпеки, враховуючи тип кожного тунелю та очікувану інтенсивність руху.

 14. Міжнародні органи, такі як Світова асоціація автомобільних магістралей та UNECE впродовж тривалого часу надають надзвичайно цінні рекомендації для вдосконалення і гармонізації приписів щодо запобіжних пристроїв та правил руху в транспортних тунелях. Однак, оскільки ці рекомендації не носять імперативного характеру, ефективність їх впливу можна підвищити шляхом законодавчого закріплення обов’язкового характеру вимог, передбачених цими пропозиціями

 15. Підтримання високого рівня безпеки вимагає належного догляду за приладами гарантування безпеки в тунелях. Держави-члени повинні систематично обмінюватися інформацією щодо сучасник технік безпеки, а також даних стосовно аварій та інцидентів.

 16. З метою забезпечення належного виконання вимог цієї Директиви менеджерами тунелів, держави-члени повинні призначити один чи декілька органів національного, регіонального чи місцевого рівня, відповідального(-их) за гарантування дотримання всіх аспектів безпеки у тунелях. 1. Імплементація цієї Директиви вимагає гнучкого та послідовного графіка. Це дозволить завершити невідкладні роботи без створення значних перешкод для руху транспорту та без звуження проїжджої частини при проведенні громадських робіт у державах-членах.

 2. Витрати на модернізацію існуючих тунелів суттєво відрізняються в кожній державі-члені, передусім з огляду на географічні умови, тому держави-члени повинні мати можливість скласти графік проведення робіт з модернізації, необхідних для виконання вимог цієї Директиви, у разі, коли кількість тунелів на їх території перевищує середньоєвропейський показник.

 3. Що стосується тунелів, введених в експлуатацію, або проект яких затверджено, однак які не відкриті для руху транспорту впродовж 24 місяців після набрання чинності цією Директивою, в якості альтернативи застосуванню вимог цієї Директиви, держави-члени повинні мати можливість вжити заходи щодо зниження ризику у разі, коли конструкція тунелю не дозволяє за розумну ціну втілити будівельні рішення.

 4. Подальший технічний прогрес необхідний для підвищення безпеки у тунелях. Потрібно запровадити процедуру для адаптації Комісією положень цієї Директиви до технічного прогресу. Ця процедура також повинна використовуватися для ухвалення гармонізованої методики аналізу ризику.

 5. Заходи, необхідні для імплементації цієї Директиви, повинні бути вжиті відповідно до Рішення Ради 1999/468/ЄЕС від 28 червня 1999 року про встановлення порядку здійснення повноважень з імплементації, що покладені на Комісію1.

 6. З метою синхронізації робіт на рівні Співтовариства та зниження рівня порушення регулярності руху транспорту, держави-члени повинні надати Комісії звіт щодо заходів, які вони планують ухвалити для виконання вимог цієї Директиви.

 7. У разі, коли положення цієї Директиви вимагають будівництва другої труби для тунелю на стадії проектування чи спорудження, другу трубу слід розглядати в якості нового тунелю. Те саме стосується випадків, коли положення цієї Директиви вимагають відкриття нової юридично обов’язкової процедури затвердження проекту, включаючи слухання для отримання дозволу на планування всіх пов’язаних з цим заходів.

 8. Відповідні органи повинні продовжувати роботу, спрямовану на досягнення високого рівня гармонізації дорожніх знаків та піктограм, використовуваних на змінних знаках в тунелях. Держави-члени повинні заохочуватися до гармонізації інтерфейсу для споживачів в усіх тунелях на їх території.

 9. Держави-члени повинні заохочуватися до імплементації порівняно однакових рівнів безпеки у транспортних тунелях, розташованих на їх території, що виступають частиною транс’європейської мережі доріг і відповідно не підпадають під сферу застосування цієї Директиви.

 10. Держави-члени повинні заохочуватися до розробки національних положень, спрямованих на підвищення рівня безпеки у тунелях.

^ УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Предмет і сфера застосування


 1. Ця Директива спрямована на забезпечення мінімального рівня безпеки користувачам дорожніх тунелів у транс’європейській мережі доріг шляхом попередження критичних подій, що можуть становити загрозу для здоров’я людей, для довкілля і тунельного устаткування, а також забезпечення захисту в разі аварії.
 1. Вона поширюється на всі тунелі транс’європейської мережі доріг, довжиною понад 500 м, незалежно від того, чи вони експлуатуються, споруджуються, чи знаходяться на стадії проектування.


Стаття 2


Визначення


Для цілей цієї Директиви застосовуються такі визначення:


 1. „транс’європейська мережа доріг” означає мережу доріг, визначену в Розділі 2 Додатку І до Рішення № 1692/96/EC та зображену на картах та/або описану в Додатку ІІ до цього Рішення;
 1. „аварійні служби” означають всі місцеві служби: громадські чи приватні або персонал з обслуговування тунелів, що надають допомогу в разі аварії, включаючи поліцію, пожежні команди та рятувальні бригади;
 1. „довжина тунелю” означає довжину найдовшої лінії руху, що вимірюється на повністю замкненій частині тунелю.

Стаття 3

Заходи безпеки 1. Держави-члени забезпечують виконання мінімальних вимог безпеки, викладених у Додатку І, у тунелях, розташованих на їх території, що підпадають під сферу застосування цієї Директиви. 1. У разі, коли вимоги щодо конструкції, викладені у Додатку І, можна виконати лише за допомогою технічних рішень, які неможливо здійснити або можна реалізувати лише за надмірних витрат, адміністративний орган, зазначений в Додатку 4, в якості альтернативи застосуванню цих вимог може здійснити імплементацію заходів щодо зниження ризику, за умови, що ці альтернативні заходи забезпечать такий самий або вищий рівень захисту. Ефективність цих заходів демонструється за допомогою аналізу ризику, відповідно до положень статті 13. Держави-члени повідомляють Комісію про заходи щодо зниження ризику, прийняті в якості альтернативи, та мотивують своє рішення. Ця частина не поширюється на тунелі на стадії проектування, відповідно до статті 9. 1. Держави-члени можуть встановити суворіші вимоги, за умови, що вони не суперечать вимогам цієї Директиви.Стаття 4

Адміністративний орган 1. Держави-члени призначають адміністративний(-і) орган(-и), далі „адміністративний орган”, що несе відповідальність за гарантування виконання всіх вимог щодо безпеки тунелю, а також вживає необхідні заходи для забезпечення виконання положень цієї Директиви.

 2. Адміністративний орган може бути створений на національному, регіональному або місцевому рівні.

 3. За кожен тунель у транс’європейської мережі доріг, розташований на території однієї держави-члена, несе відповідальність один адміністративний орган. Для кожного тунелю, розташованого на території двох держав-членів, кожна держава-член призначає адміністративний орган, або обидві держави-члени призначають спільний адміністративний орган. Якщо існують два адміністративні органи, рішення одного з них, прийняті в межах його відповідних повноважень щодо безпеки тунелю, ухвалюються за попередньою згодою другого органу.

 4. Адміністративний орган вводить тунелі в експлуатацію в порядку, викладеному в Додатку ІІ.

 5. Без шкоди подальшим відповідним заходам, вжитим на національному рівні, адміністративний орган має право призупинити або обмежити експлуатацію тунелю у разі невиконання вимог щодо безпеки. Він визначає умови, за яких може бути відновлено звичайний рух транспорту.

 6. Адміністративний орган забезпечує виконання таких завдань:

 1. регулярні тестування і перевірки тунелів та встановлення вимог щодо безпеки таких тестувань і перевірок;

 2. ініціювання проведення організаційних та виробничих процесів для підготовки та екіпірування аварійних служб (включаючи плани реагування в разі аварій); 1. визначення процедури негайного закриття тунелю в разі аварії;

 2. вжиття необхідних заходів щодо зниження ризику.

 1. У разі, коли органи, призначені в якості адміністративних органів, функціонували до призначення, зазначеного в цій статті, такі адміністративні органи можуть продовжувати свою діяльність, за умови, що вона відповідає положенням цієї Директиви.

Стаття 5

Менеджер тунелю


 1. Для кожного тунелю, розташованого на території держави-члена, чи то на стадії проектування, чи на стадії експлуатації, адміністративний орган визначає менеджера тунелю – публічний або приватний орган, відповідальний за управління тунелем на відповідній стадії. Адміністративний орган може самостійно виконувати цю функцію.
 1. Для кожного тунелю, розташованого на території двох держав-членів, два адміністративні органи або спільний адміністративний орган визначають(-є) лише один орган, відповідальний за експлуатацію тунелю.
 1. Менеджер тунелю складає звіт щодо всіх серйозних інцидентів чи аварій, що мали місце в тунелі. Звіт передається особі, відповідальній за безпеку, зазначеній в статті 6, адміністративному органу та аварійними службам максимум впродовж місяця.
 1. У разі складення акта розслідування, що містить аналіз обставин або висновки щодо інциденту чи аварії, зазначених в частині 3, менеджер тунелю передає цей акт особі, відповідальній за безпеку, адміністративному органу та аварійними службам не пізніше ніж через місяць після отримання такого акта.


Стаття 6

Особа, відповідальна за безпеку


 1. Для кожного тунелю менеджер тунелю за попередньою згодою адміністративного органа призначає особу, відповідальну за безпеку, яка координує всі превентивні дії та заходи безпеки для гарантування безпеки користувачів та обслуговуючого персоналу. Особа, відповідальна за безпеку, може бути представником персоналу з обслуговування тунелю або аварійних служб; вона діє самостійно щодо всіх питань безпеки транспортного тунелю і не може отримувати від роботодавця вказівки стосовно цих питань. Особа, відповідальна за безпеку, може виконувати свої завдання та функції в декількох тунелях в регіоні.
 1. Особа, відповідальна за безпеку виконує такі завдання /функції:
 1. забезпечує координацію дій з аварійними службами та бере участь у підготовці схем експлуатації;
 1. бере участь у плануванні, проведенні та оцінці робіт в аварійних умовах;
 1. бере участь у розробці схем безпеки і специфікації конструкції, обладнання та визначенні порядку експлуатації нових тунелів, а також в процесі модифікації цих параметрів в існуючих тунелях;
 1. перевіряє рівень підготовки обслуговуючого персоналу та аварійних служб, а також бере участь в організацій регулярних тренувань;
 1. надає рекомендації щодо прийняття обладнання, оснащення та експлуатації тунелів;
 1. перевіряє стан утримання та ремонту конструкції і обладнання тунелю;
 1. бере участь в оцінці кожного серйозного інциденту чи аварії, як зазначено в частинах 3 і 4 статті 5.


Стаття 7

Контролюючий орган

Держави-члени забезпечують проведення перевірок, оцінок та тестувань контролюючими органами. Цю функцію може виконувати адміністративний орган. Орган, який проводить перевірки, оцінки та тестування, повинен мати високий рівень компетенції і якісно проводити зазначені процедури, він не повинен бути підпорядкованим менеджеру тунелю.


Стаття 8

Повідомлення про адміністративний орган

Держави-члени повинні повідомити Комісії назву та адресу адміністративного органа в період до ... 1. У разі зміни цих даних, вони повідомляють Комісії про це впродовж трьох місяців.

Стаття 9

Тунелі, проект яких ще не затверджено

 1. Будь-який тунель, проект якого ще не затверджено відповідальним органом до […]1, підпадає під сферу застосування цієї Директиви. 1. Введення в експлуатацію такого тунелю відбувається в порядку, викладеному в Додатку ІІ.


Стаття 10

Тунелі, проект яких затверджено, але які ще не відкриті


 1. Що стосується тунелів, проекти яких затверджено, але які ще не відкриті для руху транспорту до […]*, адміністративний орган оцінює їх відповідність вимогам цієї Директиви, звертаючи особливу увагу на документацію щодо безпеки, передбачену у Додатку ІІ.
 1. У разі виявлення адміністративним органом факту невідповідності тунелю вимогам цієї Директиви, він повідомляє менеджеру тунелю про необхідність вжиття відповідних заходів для підвищення безпеки, а також повідомляє про це особі, відповідальній за безпеку.
 1. Введення в експлуатацію такого тунелю відбувається в порядку, викладеному в Додатку ІІ.


Стаття 11

Тунелі, введені в експлуатацію


 1. Що стосується тунелів відкритих для руху транспорту до […]*, адміністративний орган до […]** на основі перевірки повинен оцінити їх відповідність вимогам цієї Директиви, звертаючи особливу увагу на документацію щодо безпеки, передбачену у Додатку ІІ.
 1. Менеджер тунелю, у разі потреби, вносить до адміністративного органу пропозицію з планом адаптації тунелю до положень цієї Директиви, а також з описанням передбачених ним заходів для усунення недоліків.
 1. Адміністративний орган схвалює заходи для усунення недоліків або вимагає їх зміни.
 1. У разі, коли заходи передбачають будь-які суттєві зміни у конструкції чи експлуатації, після вжиття таких заходів, виконуються дії, передбачені у Додатку ІІ.
 1. Держави-члени у період до .........*** надають Комісії звіт, у якому вони викладають свої плани для виконання вимог цієї Директиви, визначають заплановані заходи та, у разі потреби, вказують на наслідки відкриття чи закриття основних доріг, що ведуть до тунелю. З метою мінімізації перешкод для руху транспорту на європейському рівні, Комісія може внести зауваження до графіку робіт, призначених для забезпечення того, щоб тунелі відповідали вимогам цієї Директиви.
 1. Модернізація тунелів проводиться за графіком і підлягає завершенню у період до […]1.

 2. У разі, коли загальна довжина існуючих тунелів, поділена на загальну довжину частини транс’європейської мережі доріг, розташовану на їх території, перевищує середньоєвропейський показник, держави-члени можуть продовжити до п’яти років період, вказаний у частині 6.


Стаття 12

Періодичні перевірки


 1. Адміністративний орган перевіряє стан проведення регулярних перевірок контролюючим органом для забезпечення відповідності положенням цієї директиви тунелів, що підпадають під сферу її застосування.
 1. Період між двома послідовними перевірками одного тунелю неповинен перевищувати шести років.
 1. У разі, коли на підставі звіту контролюючого органа, адміністративний орган виявить невідповідність тунелю положенням цієї Директиви, він повідомляє менеджеру тунелю та особі, відповідальній за безпеку, про необхідність вжиття заходів для підвищення безпеки тунелю. Адміністративний орган визначає умови для подальшої експлуатації тунелю або для повторного відкриття тунелю, що діють до завершення заходів з усунення недоліків, а також подальші відповідні обмеження чи умови.
 1. У разі, коли заходи з усунення недоліків передбачають будь-яку суттєву модифікацію у конструкції чи порядку експлуатації тунелю, після вжиття таких заходів необхідно отримати новий дозвіл на експлуатацію тунелю у порядку, встановленому в Додатку ІІ.


Стаття 13

Аналіз ризику


 1. Аналіз ризику, у разі потреби, проводить орган, функціонально не підпорядкований менеджеру тунелю. Результати аналізу ризику включаються до технічної документації, що надається адміністративному органу. Аналіз ризику охоплює ризики, пов’язані з конкретним тунелем, з врахуванням факторів проекту та умов руху транспорту, що впливають на безпеку, передусім, – характеристик руху та типу, довжини і геометрії тунелю, а також прогнозованого числа вантажівок, що проїжджатимуть через тунель.
 1. Держави-члени забезпечують використання на національному рівні детальної та чітко визначеної методики, що відповідає найкращій доступній практиці, та повідомляють Комісію про застосовувану методику; Комісія забезпечує доступність цієї інформації в електронному вигляді для решти держав-членів.
 1. У період до […]1 Комісія опубліковує звіт щодо методик, використовуваних в державах членах. У разі потреби, вона вносить пропозиції стосовно ухвалення спільної гармонізованої методики аналізу ризику в порядку, передбаченому частиною 2 статті 17.


Стаття 14

Винятки для інноваційних технологій


 1. Щоб уможливити інсталяцію і використання інноваційних приладів гарантування безпеки або використання інноваційних процедур гарантування безпеки, що забезпечують еквівалентний або вищий, в порівнянні з сучасними технологіями, рівень захисту, як передбачено цією Директивою, адміністративний орган може зробити винятки з вимог цієї Директиви на підставі належним чином обґрунтованого звернення менеджера тунелю.
 1. У разі, коли адміністративний орган має намір зробити такий виняток, держава-член спочатку звертається до Комісії з клопотанням про надання дозволу на такий виняток, до якого додається початкове звернення та висновок контролюючого органу.
 1. Комісія повідомляє про таке клопотання іншим державам-членам впродовж одного місяця з моменту його отримання.
 1. Якщо впродовж трьох місяців ані Комісія, ані держава-член не висловлює заперечень, виняток вважається санкціонованим, і Комісія повідомляє про це всім державам-членам.
 1. У разі вираження заперечень, Комісія вносить пропозицію в порядку, зазначеному в частині 2 статті 17. Якщо рішення негативне, адміністративний орган не надає згоди на виняток.
 1. Після перевірки, проведеної відповідно до частини 2 статті 17, рішення про надання згоди на виняток може містити дозвіл на поширення цього винятку і на інші тунелі.
 1. У разі, коли це виправдано, ґрунтуючись на клопотаннях про надання дозволу на виняток, Комісія опубліковує звіт щодо практик, використовуваних в державах-членах, і, в разі потреби, пропонує внести зміни до цієї Директиви.


Стаття 15

Звітування


 1. Кожні два роки держави-члени складають звіти щодо пожеж у тунелях та аварій, які однозначно впливають на безпеку користувачів транспортних тунелів, а також щодо частоти і причин таких інцидентів та оцінюють їх і надають інформацію щодо фактичної ролі та ефективності приладів та заходів гарантування безпеки. Держави-члени надають ці звіти Комісії до кінця вересня року після завершення звітного періоду. Комісія забезпечує всім державам-членам доступу до цих звітів.
 1. Держави-члени складають план, що включає графік поступового поширення положень цієї Директиви на тунелі, введені в експлуатацію, як зазначено в статті 11, та надають його Комісії у період до […]1. Після цього держави-члени кожні два роки повідомляють Комісії про стан виконання плану, а також про будь-які зміни внесені в план, до завершення періоду, заманеного в частинах 6 та 7 статті 11.


Стаття 16

Адаптація до технічного прогресу


Комісія адаптує Додатки до цієї Директиви до технічного прогресу в порядку, передбаченому частиною 2 статі 17.


Стаття 17

Діяльність Комітету


 1. Комісії допомагає Комітет.
 1. У разі посилання на цю частину, застосовуються статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄC, беручи до уваги положення його статті 8.


Період, передбачений у частині 6 статті 5, Рішення 1999/468/ЄC становить три місяці.


 1. Комітет ухвалює свій регламент.


Стаття 18

Прикінцеві положення


 1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні положення для виконання цієї Директиви не пізніше […]1. Вони негайно надають Комісії тексти цих положень разом з таблицею їх співвідношення з положеннями цієї Директиви.

 2. Положення, ухвалені державами-членами, повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись даним посиланням у разі їхньої офіційного опублікування. Методи розробки зазначеного посилання визначаються державами-членами.


Стаття 19

Набрання чинності


Ця Директива набирає чинності у день її опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.


Стаття 20


Цю Директиву адресовано державам-членам


Вчинено у Страсбурзі 29.4.2004.За Європейський Парламент

Президент

P. COX


За Раду

Президент

M. McDOWELL


  1   2   3   4Похожие:

Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconДиректива 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 71(1)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconВиправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71 (1)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов