Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств icon

Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємствНазваниеДиректива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств
Дата конвертации18.06.2013
Размер71.29 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

L75/ UA Офіційний вісник Європейських Співтовариств 15.3.2001

(Акти, публікація яких є обов’язковою)

Директива 2001/13/ЄC європейського парламенту і ради

від 26 лютого 2001 року,

яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/ЄC про ліцензування залізничних підприємств.


Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу,


Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71,


Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),


Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (2 ),


Беручи до уваги висновок Комітету регіонів(3),


Діючи відповідно до процедури, викладеної у статті 251(4) Договору, у світлі об’єднаного тексту, схваленого 22 листопада 2000 року Погоджувальним комітетом,

Тоді як:


  1. Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізничного сполучення Співтовариства(5) забезпечує залізничним підприємствам і міжнародним асоціаціям залізничних підприємств певне право доступу до міжнародних залізничних перевезень.
  1. Для забезпечення надійних і адекватних послуг, загальної схеми ліцензування необхідно забезпечити, щоб усі залізничні підприємства завжди відповідали певним вимогам щодо доброї репутації, фінансової відповідності і професійної компетентності, спрямованим на захист споживачів і третіх осіб, та надання послуг, додержуючись при цьому високих стандартів безпеки.
  1. З метою забезпечення уніфікованої і недискримінаційної основи для права доступу до залізничної інфраструктури всього Співтовариства Директива Ради 95/18/ЄС(6) запровадила ліцензію для залізничних підприємств, що надають послуги, зазначені у статті 10 Директиви 91/440/ЄЕС, причому ця ліцензія є обов’язковою для надання таких послуг і є чинною в усьому Співтоваристві.
  1. Оскільки деякі Держави-члени вийшли за межі Директиви 91/440/ЄС, визначаючи діяльність, яка підпадає під надання права доступу. виникла потреба у забезпеченні справедливого, прозорого і недискримінаційного ставлення до всіх залізничних підприємств, які можуть діяти на цьому ринку, через поширення засад ліцензування, визначених у Директиві 95/18/ЄС, на усі компанії, що працюють у секторі.
  1. З метою кращого виконання зобов’язань щодо надання інформації, Держави-члени та Комісія повинні забезпечити краще надання інформації всім Державам-членам та Комісії. Згідно із загальною практикою і логічним тлумаченням Директиви 95/18/ЄС, інформація, що надається Державам-членам і Комісії, має також включати питання видачі ліцензій.
  1. Бажано гарантувати дотримання ліцензованими залізничними підприємствами, які здійснюють міжнародні залізничні перевезення, відповідних чинних митних и податкових положень, зокрема, стосовно митного транзиту.
  1. Відповідно до засад субсидіарності та пропорційності, викладених у статті 5 Договору, мета цієї Директиви, а саме: визначення основних засад ліцензування залізничних підприємств і взаємного визнання таких ліцензій в усьому Співтоваристві – не може бути у достатній мірі реалізована самими Державами-членами через беззаперечно міжнародний рівень видачі таких ліцензій, і тому внаслідок її транснаціональних передумов, її можна краще досягти на рівні Співтовариства. Ця Директива не поширюється поза тим, що є необхідним для досягнення цієї мети.  1. Директива 95/18/ЄС повинна бути змінена відповідним чином.


^ УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:


Стаття 1


Цим до Директиви 95/18/ЄЕС вносяться такі зміни:


  1. Стаття 1 замінюється наступним:


Стаття 1

1. Ця Директива стосується критеріїв, що застосовуються Державою-членом під час видачі, поновлення або внесення змін до ліцензій для залізничних підприємств, які засновані або будуть засновані у Співтоваристві.


2. Держави-члени можуть вилучити зі сфери застосування цієї Директиви:


а) підприємства, які здійснюють пасажирські перевезення лише на місцевій або регіональній відокремленій інфраструктурі;


b) залізничні підприємства, які здійснюють лише міські або приміські пасажирські перевезення,


c) залізничні підприємства, діяльність яких обмежена здійснення регіональніх вантажних перевезень, що не підпадають під дію Директиви 91/440/ЄЕС;


d) залізничні підприємства, які здійснюють вантажні перевезення лише на залізничній інфраструктурі, яка є приватною власністю та існує виключно для використання власником інфраструктури для здійснення його власних вантажних перевезень


3. Підприємства, діяльність яких обмежена забезпеченням човникових перевезень автомобілів через тунель під Ла-Маншем, виключаються зі сфері дії цієї Директиви”


2) Стаття 2 (а) замінюється наступним:


а) „залізничне підприємство” означає будь-яке державне або приватне підприємство, основна підприємницька діяльність якого полягає у наданні послуг з перевезення вантажів та/або пасажирів залізницею, за умови, що підприємство само повинно забезпечити надання тяги; це визначення включає також підприємства, які надають виключно тягу


3. Стаття 3 замінюється наступним:

Стаття 3


Кожна Держава-член призначає орган, який відповідає за видачу ліцензій і за виконання зобов’язань, покладених на нього цією Директивою. Задача надання ліцензій повинна виконуватися органом, який сам не не здійснює залізничних перевезень і є незалежним від органів чи підприємств, які цим займаються».

4) До статті 4 додається наступний пункт:


„5. Ліцензія діє на всій території Співтовариства”.


5) Четвертий абзац статті 6 замінюється наступним:


„— не був/були визнаний(і) винним(и) у серйозних або повторних порушеннях зобов’язань щодо соціального або трудового права, в тому числі зобов’язань, передбачених законодавством з питань техніки безпеки таі охорони здоров’я, а також митних зобов’язань у випадку компаній, які прагнуть здійснювати транскордонне перевезення вантажів, які підлягають митним процедурам”;


6) Частина 8 статті 11 замінюється наступним:


„8. Якщо ліцензійний орган видає, призупиняє, відкликає або змінює ліцензію, Держава-член, якої це стосується, негайно інформує про це Комісію. Комісія невідкладно повідомляє це іншим Державам-членам”;


7) Статті 12 і 13 заміняються наступними:


Стаття 12


1. Крім вимог цієї Директиви, залізничне підприємство повинно дотримуватись також національного законодавства та нормативно-правової бази, які є сумісними із законодавством Співтовариства і застосовуються у недискримінаційний спосіб, зокрема:


а) спеціальних технічних і експлуатаційних вимог до здійснення залізничних перевезень;


b) вимог з безпеки, що застосовуються до персоналу, рухомого складу і внутрішньої організації підприємства;


с) положень щодо здоров’я, безпеки, соціальних умов і прав працівників та споживачів:


d) вимог, що застосовуються до всіх підприємств у відповідному залізничному секторі, створених для надання послуг споживачам або для їх захисту.


2. Залізничне підприємство може у будь-який час звернутися до Комісії з питанням щодо сумісності вимог національного законодавства із законодавством Співтовариства, а також з питанням, чи дійсно такі вимоги застосовуються у недискримінаційний спосіб. Якщо Комісія вважає, що положення цієї Директиви не виконуються, вона, не заперечуючи і не відміняючи статтю 226 Договору, надає висновок щодо правильного тлумачення Директиви».

Стаття 13


Залізничні підприємства поважають угоди, що застосовуються до міжнародних залізничних перевезень, чинні у Державах-членах, де вони діють вони здійснють ці перевезення. Вони також дотримуються відповідних митних і податкових положень.


Стаття 2


Держави-члени повинні ввести в дію закони, правила і адміністративні положення, необхідні для виконання Директиви, до 15 березня 2003 року, про що вони негайно інформують Комісію.


Якщо Держави-члени вживають таких заходів, вони мають посилатися на цю Директиву, або супроводжувати їх таким посиланням під час офіційного оприлюднення. Спосіб здійснення такого посилання визначається Державою-членом.


Стаття 3


Директива набуває чинності у день її опублікування в „Офіційному віснику Європейських Співтовариств”.


Стаття 4


Цю Директиву адресовано Державам-членам.


Вчинено в Брюсселі 26 лютого 2001 року.


За Європейський Парламент За Раду


Голова Голова


^ Н. ФОНТЕЙН А. ЛІНД


__________

1() ОВ С 321, 20.10.1998, стор.8 і

2 ОВ С 116 Е , 26.4.2000, стор.38.

() ОВ С 209, 22.7.1999, стор.22.

3() ОВ С 57, 29.2.2000, стор.40.

4() Висновок Європейського Парламенту від 10 березня 1999 (ОВ С 175, 21.6.1999, стор. 119), підтверджений 16 вересня 1999 р. (ОВ С 54, 25,2. 2000, стор.56), Спільна позиція Ради від 28 березня 2000 р. (ОВ С 178, 27.6.2000, стор.23) і Рішення Європейського Парламенту від 5 липня 2000 (ще не опубліковано в Офіційному віснику). Рішення Європейського Парламенту від 1 лютого 2001 р. і рішення Ради від 20 грудня 2000 р.

5()ОВ L 237, 24.8.1991, стор.25. Директива із змінами, внесеними Директивою 2001/12/ЄС Європейського Парламенту і Ради (див. стор.1 цього Офіційного вісника)

6( ) ОВ L 143, 27.6.1995, стор. 70.
Похожие:

Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива 2001/12/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/eec про розвиток залізничниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Директиви Європейського Парламенту І ради 2001/25/ec щодо мінімального рівня навчання моряків (1), І зокрема, Статті...
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства
Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства держав-членів стосовно заходів по боротьбі з викидами...
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива 2003/103/єс європейського парламенту І ради від 17 листопада 2003 р яка вносить поправки до Директиви 2001/25/єc щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Договору, що ним створено Європейське Співтовариство, і, зокрема, Статті 80(2) Договорів
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива 2001/95/єс європейського парламенту та ради від 3 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 95
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconВиправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71 (1)
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива 2001/25/єс європейського парламенту та ради від 4 квітня 2001 року про мінімальний рівень підготовки моряків
Цей документ слугує виключно інструментом документації та укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДиректива ради 2001/110/єс від 20 грудня 2001 року стосовно меду
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема, його статтю 37
Директива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств iconДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов