Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 icon

Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004НазваниеРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Дата конвертации18.06.2013
Размер131.95 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

30.4.2004

УКР

Офіційний вісник Європейських Спільнот

L 138/


РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №789/2004 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 20 квітня 2004

про переміщення вантажних та пасажирських суден між реєстрами в межах Співтовариства, який відміняє Регламент Ради (ЄЕС) № 613/91

(Текст має значення для ЄЕП)^ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,


Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2),


Беручи до уваги пропозицію Комісії,


Беручи до уваги висновок Європейського Економічного та Соціального Комітету (1),


Після консультацій із Комітетом регіонів,


Діючи у відповідності із процедурою, встановленою в статті 251 Договору (2),


Оскільки:

 1. Створення та функціонування внутрішнього ринку передбачає усунення технічних бар’єрів у переміщенні вантажних та пасажирських суден між реєстрами держав-членів. Заходи для полегшення переміщення вантажних та пасажирських суден в межах Співтовариства також необхідні для зменшення вартості та адміністративних процедур, пов’язаних зі зміною реєстру всередині Співтовариства, що, таким чином, покращить умови діяльності та конкурентоспроможність морських перевезень Співтовариства. 1. В той самий час необхідно забезпечити високий рівень безпеки суден та захисту навколишнього середовища у відповідності із міжнародними конвенціями. 1. Вимоги, встановлені у Міжнародній Конвенції 1974 року про безпеку життя на морі (1974 SOLAS), Міжнародній конвенції 1966 року про вантажну марку (LL 1966) та Міжнародній конвенції 1973 року про запобігання забруднень з суден зі змінами, внесеними Протоколом 1978 року (MARPOL 73/78), забезпечили високий рівень безпеки суден та захисту навколишнього середовища. Міжнародна Конвенція з обмірів суден 1969 року забезпечує єдину систему для обмірів торгівельних суден. 1. Міжнародний режим, що застосовується до пасажирських суден було посилено та вдосконалено шляхом прийняття значної кількості змін Міжнародною Морською Організацією (ІМО) до 1974 SOLAS та зростаючої єдності у тлумаченні правил та стандартів 1974 SOLAS. 1. Переміщенню вантажних та пасажирських суден, які плавають під прапором однієї з держав-членів не повинні перешкоджати технічні бар’єри, за умови, що судна були сертифіковані як такі, що відповідають положенням відповідних міжнародних конвенцій, державами-членами або від їх імені організаціями, визнаними згідно Директиви Ради 94/57/ЄС від 22 листопада 1994 року про спільні правила та стандарти інспектування суден і організації нагляду та щодо відповідної діяльності морських адміністрацій (3). 1. Держава-член, яка отримує судно, повинна, однак, лишатися здатною застосовувати правила, які відрізняються за сферою та природою від тих, що зазначені в конвенціях, перелічених в статті 2(а). 1. З метою забезпечення прийняття швидкого та обґрунтованого рішення державою-членом приймаючої реєстрації, держава-член, яка втрачає реєстрацію, повинна надати першій усю відповідну наявну інформацію щодо стану та устаткування судна. Держава-член, що отримує реєстрацію, повинна, у будь-якому випадку, піддати судно інспекції для підтвердження його стану та устаткування. 1. Кораблі, яким було відмовлено у доступі до портів держав-членів згідно з Директивою 95/21/ЄС від 19 червня 1995 року, яка стосувалася примусового застосування міжнародних стандартів безпеки суден, попередження забруднень та умов життя та праці на борту суден щодо морських перевезень із використанням портів Співтовариства та здійсненням їх у водах, що знаходяться під юрисдикцією держав-членів (контроль суден державою порту) (4), або які більше одного разу затримувалися після проведення інспекції в порту протягом трьох років, що передували заяві про реєстрацію, не можуть переводитися до іншого реєстру в межах Співтовариства із використанням спрощеної процедури. 1. Відповідні міжнародні конвенції лишають на розгляд сторін важливі моменти тлумачення вимог. На основі свого власного тлумачення держави-члени видають усім кораблям, що ходять під їх прапором та які підпадають під дію положень відповідних міжнародних конвенцій, сертифікати про їх відповідність цим положенням. Держави-члени вводять в дію національні технічні регламенти, деякі положення яких вміщують й інші вимоги, окрім зазначених в конвенціях та пов’язаних технічних стандартах. Повинна, таким чином, бути встановлена відповідна процедура з метою узгодження при тлумаченні існуючих вимог невідповідностей, які можуть виникнути при висуванні вимоги про зміну реєстрації судна. 1. Щоб була наявна можливість здійснювати нагляд за імплементацією цього Регламенту, держави-члени надають Комісії щорічні стислі звіти. В перший рік держави-члени повинні чітко визначити усі здійснені заходи для полегшення імплементації цього Регламенту. 1. Положення Регламенту Ради (ЄЕС) №613/91 від 4 березня 1991 року про передачу суден з одного реєстру до іншого в межах (5) значно посилені та розширені цим Регламентом. Регламент (ЄЕС) № 613/91 повинен, таким чином, бути анульований. 1. Заходи, необхідні для імплементації цього регламенту приймаються у відповідності із Рішенням Ради 1999/468/ЄЕС від 28 червня 1999, що встановлює процедуру для використання повноважень з імплементування, покладених на Комісію (6),

^ ПРИЙНЯЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:


Стаття 1


Мета


Метою цього Регламенту є подолання технічних бар’єрів при переміщенні вантажних та пасажирських судів, які плавають під прапором однієї з держав-членів, між реєстрами держав-членів, в той самий час забезпечуючи високий рівень безпеки суден та захисту навколишнього середовища у відповідності із міжнародними конвенціями.


Стаття 2


Визначення понять


Для цілей цього Регламенту:

 1. „конвенції” означає міжнародну конвенцію 1974 року про безпеку життя на морі (1974 SOLAS), Міжнародну конвенцію 1966 року про вантажну марку (LL 1966) та Міжнародну конвенцію 1973 року про запобігання забруднень з суден зі змінами, внесеними Протоколом 1978 року до неї (MARPOL 73/78) у найбільш оновленому вигляді, а також пов’язані кодекси обов’язкового статусу, прийняті в межах Міжнародної Морської Організації (ІМО) разом із протоколами та додатками до них у найбільш оновленому вигляді; 1. „вимоги” означає вимоги щодо безпеки суден, безпеки мореплавства та запобігання забрудненню, пов’язані із конструкцією та устаткуванням суден, встановлені в конвенціях, а для пасажирських суден, що використовуються для внутрішніх рейсів, - встановлені в Директиві Ради 98/18/ЄС від 17 березня 1998 року про правила та стандарти безпеки пасажирських суден (7); 1. „сертифікати” означає сертифікати, документи та довідки про відповідність, видані державою-членом або визнаною організацією від імені держави у відповідності із Конвенціями, а для пасажирських суден у відповідності зі статтею 11 Директиви 98/18/ЄС; 1. „пасажирське судно” означає судно для перевезення більше, ніж 12 пасажирів; 1. „пасажир” означає кожну особу, окрім: 1. власника та членів команди чи інших осіб, які працюють або у будь-якій іншій формі зайняті на борту судна у зв’язку зі справами цього судна; та

 2. дитина, молодше одного року; 1. „внутрішні перевезення” означає перевезення по морських просторах з порту держави-члена до цього ж чи іншого порту в межах цієї держави-члена;

 2. „міжнародні перевезення” означає перевезення морем з порту держави-члена до порту за межами тієї держави-члена, або навпаки;

 3. „вантажне судно” означає судно, яке не є пасажирським судном;

 4. „визнана організація” означає організацію, визнану у відповідності зі статтею 4 Директиви 94/57/ЄС.Стаття 3

Сфера застосування

 1. Цей Регламент застосовується до:

  1. Вантажних суден за наявності діючого сертифікату, якщо вони:

   1. Були побудовані 25 травня 1980 року або після цієї дати, або

   2. Були побудовані до цієї дати, але отримали сертифікати держави-члена чи визнаної організації, яка діяла від імені держави, про відповідність нормативам для нових суден, визначеним у SOLAS 1974 року, або щодо танкерів для перевезення хімікатів та газовозів - із відповідними кодексами стандартів для суден, побудованих 25 травня 1980 року чи після цієї дати;

  2. Пасажирських суден, зайнятих у внутрішніх та/чи міжнародних перевезеннях при наявності дійсних сертифікатів, якщо вони:

 1. Були побудовані 1 липня 1998 року або після цієї дати, або

 2. Були побудовані до тієї дати, але були сертифіковані державою-членом або визнаною організацією, яка діє від імені держави, як такі, що відповідають вимогам, встановленим для кораблів побудованих 1 липня 1998 року або після цієї дати:

  • В Директиві 98/18/ЄС, для кораблів, зайнятих у внутрішніх перевезеннях,

  • В SOLAS 1974 для кораблів, зайнятих у міжнародних перевезеннях.

 1. Цей Регламент не застосовується до:

 1. Суден, які доставляють після завершення їх будівництва та які не мають дійсного повно строкового сертифікату від держави-члена, яка втрачає реєстрацію;

 2. Суден, яким було відмовлено у доступі до портів держав-членів у відповідності із Директивою 95/21/ЄС протягом трьох років, передуючих зверненню за реєстрацією, та до суден, які були затримані після інспекцій в порту держави, яка підписала Паризький Меморандум Взаєморозуміння 1982 року в сфері контролю суден з боку держави порту, та з причин, пов’язаних із вимогами, визначеними в статті 2(b), більше одного разу протягом трьох років перед зверненням про реєстрацію. Держава-член тим не менше належним чином та своєчасно розглядають заяви стосовно таких суден;

 3. Військових суден або суден для перевезення військ, або до інших суден, які є у власності чи розпорядженні держави-члена та використовуються виключно в урядових некомерційних цілях;

 4. Суден, що рухаються не за допомогою механічних засобів, дерев’яних суден примітивної конструкції, прогулянкові яхти, які не застосовуються для ведення торгівлі, або риболовні судна;

 5. Вантажних суден із загальною вагою менше 500 тон.

Стаття 4

Зміна реєстрації

 1. Держава-член не повинна з технічних причин, які витікають з конвенцій, відмовляти у реєстрації судну, яке зареєстроване в іншій державі-члені та відповідає вимогам та має дійсні сертифікати та устаткування, затверджене або тип якого підтверджено у відповідності із Директивою Ради 96/98/ЄС від 20 грудня 1996 року про морське устаткування (8).

З метою виконання своїх обов’язків згідно регіональних документів у сфері охорони навколишнього середовища, ратифікованих до 1 січня 1992 року, держави-члени можуть встановлювати додаткові правила у відповідності із факультативними Додатками до конвенцій.

 1. Ця стаття застосовується по можливості без шкоди будь-яким особливим вимогам, встановленим щодо управління судном згідно статті 7 Директиви 98/18/ЄС та статті 6 Директиви 2003/25 Європейського парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про особливі вимоги остійності пасажирських суден типу „ро-ро” (9).

 2. Після отримання вимоги про переведення держава-член, яка втрачає реєстрацію, надає державі-члену, яка отримує реєстрацію, або надає доступ визнаній організації, яка діє від її імені, усю необхідну інформацію щодо судна, зокрема, щодо його стану та устаткування. Ця інформація вміщує історичні дані про судно та, якщо можливо, перелік удосконалень, що вимагаються державою, яка втрачає реєстрацію, для реєстрації судна чи поновлення його сертифікатів, а також перелік прострочених оглядів. Інформація включає усі сертифікати та усі подробиці, що стосуються судна, які вимагаються конвенціями та відповідними документами Співтовариства, а також інспекції держави прапору та облікові контрольні записи держави порту. Держави-члени співпрацюють для забезпечення відповідного застосування цієї частини.

 3. Перед реєстрацією судна держава-член, яка отримує реєстрацію, або визнана організація, яка виступає від її імені, може піддати судно інспекції для підтвердження того, що дійсний стан судна та його устаткування відповідає сертифікатам, зазначеним в статті 3. Інспекції проводяться протягом розумного періоду часу.

 4. Якщо після проведення інспекції та надання власнику необхідної можливості виправити наявні дефекти, держава-член, яка отримує реєстрацію, або визнана організація, яка діє від імені такої держави, не в змозі підтвердити відповідність сертифікатам, вона повинна повідомити це Комісії у відповідності зі статтею 6(1).

Стаття 5

Сертифікати

 1. Після переведення та не порушуючи Директиву 94/57/ЄС держава-член, яка отримує реєстрацію, або визнана організація, яка діє від її імені, видає сертифікати судну згідно таких самих умов, як і ті, які використовувалися державою-членом прапору, яка втрачає реєстрацію, за умови, що продовжують застосовуватися причини або підстави, на основі яких держава-член, яка втрачає реєстрацію, встановлювала будь-які положення або надавала будь-які виключення чи відхилення.

 2. При поновленні, подовженні чи перегляді сертифікатів держава-член, яка отримує реєстрацію, або визнана організація, яка діє від імені цієї держави, не встановлює вимог окрім тих, що з самого початку висувалися для отримання повнострокових сертифікатів, до тих пір, доки вимоги для існуючих суден та умови лишаються незмінними.Стаття 6

Відмова у передачі та тлумачення

 1. Держава-член, яка отримує реєстрацію, негайно повідомляє Комісію про усі відмови видати або надати дозвіл на видачу нових сертифікатів судну з причин, які базуються на розбіжностях у тлумаченні вимог чи положень, які конвенції або відповідні документі Співтовариства лишають на розгляд сторін.

Комісія розпочинає розгляд справи з метою прийняття рішення у відповідності із процедурою, зазначеною в статті 7(2), окрім випадків, коли їй повідомлено про угоду між зацікавленими державами-членами, укладену протягом одного місяця. 1. У випадках, коли держава-член вважає, що судно не може бути зареєстроване згідно статті 4 з причин, пов’язаних із серйозною загрозою безпеці, надійності чи навколишньому середовищу, окрім зазначених у пункті 1, реєстрацію може бути тимчасово відкладено.

Держава-член негайно звертає увагу Комісії до цього питання, зазначаючи причини відкладення реєстрації. Рішення не реєструвати судно підтверджується або не підтверджується у відповідності із процедурою, зазначеною в статті 7(2). 1. Комісія може радитися із Комітетом, зазначеним у статті 7, з питань, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням цього Регламенту, зокрема, з метою забезпечення того, що стандарти безпеки мореплавства, безпеки суден та захисту навколишнього середовища не знижуються.Стаття 7


Процедура в Комітеті 1. Комісії допомагає Комітет з безпеки морів та запобігання забрудненню з суден (COSS), встановлена в статті 3 Регламенту (ЄС) №2099/2002 Європейського Парламенту та Ради від 5 листопада 2002 року, який створює Комітет з безпеки морів та запобігання забрудненню з суден (COSS) та вносить зміни до Регламенту з морської безпеки та запобіганню забрудненню з суден (10) (Комітет).
 1. У випадку наявності посилання на цей пункт застосовуються статті 5 та 7 Рішення Ради 1999/468/ЄС, приймаючи до уваги положення його 8 статті.Період, встановлений статтею 5(6) Рішення 1999/468/ЄС, дорівнює два місяці.

 1. Комітет приймає свої правила процедури.

Стаття 8

Звітування

 1. Держави-члени надсилають Комісії стислі щорічні звіти про імплементацію цього регламенту. Звіт надає статистичні дані з переміщення суден, здійснених у відповідності із цим регламентом та перелік труднощів, із якими зіткнулися при імплементації.

 2. До 20 травня 2008 року Комісія подає Європейському Парламенту та Раді звіт щодо імплементації цього Регламенту, заснований частково на звітах, наданих державами-членами. У цьому звіті Комісія оцінює, зокрема, чи наявна необхідність внесення змін до цього Регламенту.Стаття 9

Зміни

 1. Визначення, надані в статті 2, можуть змінюватися у відповідності із процедурою, зазначеною в статті 7(2) з метою врахування змін, що відбулися на міжнародному рівні, зокрема, в ІМО, та підвищити ефективність цього Регламенту в світлі досвіду та технічного прогресу настільки, наскільки такі зміни не розширюють сферу застосування цього Регламенту.

 2. Будь-які зміни в конвенціях можуть бути виключені зі сфери дії цього Регламенту, відповідно до статті 5 Регламенту (ЄС) №2099/2002.Стаття 10

Анулювання


Цим анулюється Регламент (ЄЕС) №631/91.


Стаття 11

Вступ в силу


Цей Регламент вступає в силу на двадцятий день після його опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та прямо застосовується у всіх державах членах.


Укладено у Страсбурзі, 21 квітня 2004 року.

За Європейський Парламент

Президент

П.КОКС

За Раду

Президент

Д. РОШ


1 OВ C 80, 30.3.2004, с. 88.

2 Висновок Європейського парламенту від 13 січня 2004 року (ще не опублікований у Офіційному Віснику) та Рішення Ради від 6 квітня 2004 року.

3 OВ L 319, 12.12.1994, с. 20. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 2002/84/ЄC Європейського Парламенту та Ради (OВ L 324, 29.11.2002, с. 53).

4 OВ L 157, 7.7.1995, с. 1. директива з останніми змінами, внесеними Директивою 2002/84/EC.

5 OВ L 68, 15.3.1991, с. 1. Регламент зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) № 2099/2002 Європейського Парламенту та Ради (OВ L 324, 29.11.2002, с. 1).

6 OВ L 184, 17.7.1999, с. 23.

7 OВ L 144, 15.5.1998, с. 1. Директива із останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 2003/75/ЄC (OВ L 190, 30.7.2003, p. 6).

8 OВ L 46, 17.2.1997, с. 25. Директива із останніми змінами, внесеними Директивою 2002/84/EC.

9 ОВ L 123, 17.5.2003, с.22

10 ОВ L 324, 29.11.2002, с.1
Похожие:

Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconДиректива 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 71(1)
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconДиректива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема, його частину 1 статті 71
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004 iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов