Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року icon

Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 рокуНазваниеРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Дата конвертации18.06.2013
Размер393.65 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

07.07.2006

UA

Офіційний вісник Європейського Союзу

L 186/
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1032/2006

від 6 липня 2006 року

про встановлення вимог до автоматичних систем обміну польотними даними з метою повідомлення, координування та передачі польотів між пунктами управління повітряним рухом

(Текст дотичний ЄЕП)КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до уваги Регламент (ЄС) № 552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність Європейської мережі управління повітряним рухом (Регламент про експлуатаційну сумісність) (1), зокрема, частину 1 його статті 3,

Беручи до уваги Регламент (ЄС) № 549/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про встановлення основи для створення єдиного європейського неба (Рамковий регламент) (2), зокрема, частину 2 його статті 8,

Оскільки:

 1. Робота з управління повітряним рухом вимагає безпечних та ефективних механізмів повідомлення, координування та передачі польотів між пунктами управління повітряним рухом. Забезпечення таких механізмів у межах Європейської мережі управління повітряним рухом потребує автоматичного обміну польотними даними між системами оброблення польотних даних. У результаті вивчення сучасної ситуації у Співтоваристві було виявлено, що в деяких державах-членах ці механізми ще не досягли задовільного рівня та потребують подальшого поліпшення. Тому необхідно встановити вимоги до систем оброблення польотних даних у частині експлуатаційної сумісності, робочих характеристик та якості обслуговування їх функцій обміну польотними даними.

 2. Відповідно до частини 1 статті 8 Регламенту (ЄС) № 549/2004 Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) була уповноважена розробити вимоги до автоматичних систем обміну польотними даними з метою повідомлення, координування та передачі польотів. Цей Регламент ґрунтується на результатному мандатному звіті від 31 березня 2005 року.

 3. Стандарт Євроконтролю для оперативного обміну даними був доданий до Регламенту Комісії (ЄС) № 2082/2000 від 6 вересня 2000 року про ухвалення стандартів Євроконтролю та внесення зміни до Директиви 97/15/ЄС, що ухвалює стандарти та вносить зміни до Директиви Ради 93/65/ЄЕС (3), що робить його використання обов’язковим у межах Співтовариства у разі придбання нових систем оброблення польотних даних. Оскільки Регламент (ЄС) № 2082/2000 було скасовано 20 жовтня 2005 року, необхідно оновити законодавство Співтовариства для забезпечення узгодженості відповідних нормативних положень.

(4) Цей Регламент не поширюється на військові дії та навчання, зазначені в частині 2 статті 1 Регламенту (ЄС) № 549/2004.

 1. У Заяві держав-членів стосовно військових питань про єдине європейське небо (4) держави-члени зобов’язуються співпрацювати одна з одною, беручи до уваги національні військові вимоги, для того, щоб ідея гнучкого використання повітряного простору повністю та однаково застосовувалася в усіх державах-членах усіма користувачами повітряного простору.

 2. Застосування ідеї гнучкого використання повітряного простору, визначеної в частині 22 статті 2 Регламенту (ЄС) № 549/2004, вимагає створення систем своєчасного обміну польотними даними між пунктами обслуговування повітряного руху та військовими органами контролю.

 3. Автоматизовані процеси, пов’язані з повідомленням та початковим координуванням, мають бути запроваджені районними диспетчерськими центрами для надання узгодженої польотної інформації як у пунктах-передавачах, так і у пунктах-одержувачах, та для підтримання координування запланованої передачі польотів. Вони були частиною стандартів, встановлених Регламентом (ЄС) № 2082/2000, і тому повинні застосовуватися від дати набрання чинності цим Регламентом.

 4. Польотна інформація, яка передається під час процесу початкового координування, повинна оновлюватися. Тому автоматизовані процеси повинні прогресивно запроваджуватися для того, щоб забезпечити перегляд інформації про польоти, які раніше підлягали процесу початкового координування або скасування координування у разі, якщо орган-приймач більше не займається польотом.

 5. Пункти управління повітряним рухом, які не є районними диспетчерськими центрами, можуть користуватися перевагами впровадження автоматизованих процесів повідомлення, початкового координування, перегляду координування та скасування координування польотів. Якщо вони вирішать це зробити, потреба в експлуатаційній сумісності Європейської мережі управління повітряним рухом (надалі – ЄМУПР) означає, що вони повинні застосовувати ті самі вимоги, що застосовуються районними диспетчерськими центрами.

 6. Своєчасний обмін польотними даними між пунктами обслуговування повітряного руху та військовими органами контролю має ґрунтуватися на прогресивному впровадженні автоматизованих процесів. Першим кроком має бути впровадження передачі основних польотних даних між такими цивільними та військовими органами, разом з можливістю їх оновлення, якщо це необхідно.

 7. Були визначені додаткові автоматизовані процеси, які ще більше посилили би координування між пунктами управління повітряним рухом або між пунктами обслуговування повітряного руху та військовими органами контролю. Якщо вони вирішать застосовувати додаткові автоматизовані процеси, потреба в експлуатаційній сумісності ЄМУПР означає те, що вони повинні застосовувати узгоджені вимоги до цих процесів.

 8. Виконання цього Регламенту має сприяти подальшому розвитку з досягнення вищих рівнів експлуатаційної сумісності.

 9. З огляду на підтримку або покращення наявних рівнів безпеки роботи, держави-члени зобов’язані забезпечити проведення відповідними сторонами оцінки безпеки, в тому числі виявлення небезпек, оцінки ризиків та процесів пом’якшення негативних наслідків. Узгоджене впровадження таких процесів до систем, що регулюються цим Регламентом, потребує встановлення особливих вимог безпеки для всіх обов’язкових вимог до експлуатаційної сумісності, робочих характеристик та якості обслуговування.

 10. Відповідно до підпункту (d) частини 3 статті 3 Регламенту (ЄС) № 552/2004 правила виконання для експлуатаційної сумісності мають містити опис особливих процедур оцінки відповідності, що мають бути використані для оцінки відповідності або придатності для використання складових елементів, а також перевірки систем.

 11. Відповідно до частин 1 та 2 статті 10 Регламенту (ЄС) № 552/2004 дати застосування тимчасових заходів можуть бути визначені правилами виконання для експлуатаційної сумісності.

 12. Виробники та постачальники аеронавігаційних послуг повинні мати час для розроблення нових складових елементів та систем відповідно до нових технічних вимог.
 1. Заходи, передбачені цим Регламентом, відповідають висновку Комітету єдиного неба, заснованого відповідно до статті 5 Регламенту (ЄС) № 549/2004,

^ УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Предмет та сфера застосування

 1. Цей Регламент встановлює вимоги до автоматичного обміну польотними даними з метою повідомлення, координування та передачі польотів між пунктами управління повітряним рухом та з метою цивільно-військового координування.

 2. Цей Регламент застосовується до:

 1. систем оброблення польотних даних, які обслуговують пункти управління повітряним рухом, що обслуговують загальні авіаперевезення;

 2. систем обміну польотними даними, які підтримують процедури координування між пунктами обслуговування повітряного руху та військовими органами контролю.

 1. Цей Регламент не застосовується до обміну польотними даними між пунктами управління повітряним рухом, що обслуговуються системами оброблення польотних даних, визначеними в частині 2, для яких польотні дані, що регулюються цим Регламентом, координуються за допомогою спільної системи.

Стаття 2

Визначення

1. У контексті цього Регламенту застосовуються визначення, наведені в Регламенті (ЄС) № 549/2004.

2. Крім визначень, зазначених у частині 1, застосовуються такі визначення:

1. «повідомлення» означає передачу даних органом-передавачем для оновлення системи в органі-одержувачі в процесі підготовки до координування;

2. «координування» означає координування запланованої передачі польотів через спільний кордон між пунктами управління повітряним рухом для забезпечення безпеки польотів;

3. «пункт управління повітряним рухом» (надалі – пункт УПР) означає районний диспетчерський центр, диспетчерський пункт управління заходом на посадку або аеродромну диспетчерську вишку;


4. «цивільно-військове координування» означає координування між цивільними та військовими сторонами, уповноваженими приймати рішення та узгоджувати напрям дій;

5. «система оброблення польотних даних» означає частину системи обслуговування повітряного руху, яка отримує, автоматично обробляє та розподіляє між пунктами управління повітряним рухом робочі місця, дані планів польотів та відповідні повідомлення;

6. «пункт обслуговування повітряного руху» (надалі – пункт ОПР) означає цивільний або військовий орган, який відповідає за надання послуг з обслуговування повітряного руху;

7. «військовий орган контролю» означає будь-який стаціонарний або пересувний орган, що керує військовими авіаперевезеннями та/або займається іншими видами діяльності, які з причини свого особливого характеру можуть вимагати резервування або обмеження повітряного простору;

8. «орган-передавач» означає пункт управління повітряним рухом у процесі передачі відповідальності за надання повітряному судну послуг з управління повітряним рухом наступному пункту УПР на маршруті польоту;

9. «орган-одержувач» означає пункт управління повітряним рухом, що отримує дані;

10. «кордон» означає горизонтальну або вертикальну площину, що окреслює повітряний простір, в якому пункт УПР надає послуги з обслуговування повітряного руху;

11. «районний диспетчерський центр» (надалі – РДЦ) означає орган, заснований для надання послуг з управління повітряним рухом для контрольованих польотів у контрольованих районах, які підпадають під його відповідальність;

12. «робоче місце» означає оснащення та технічне обладнання, за допомогою якого член персоналу з обслуговування повітряного руху виконує завдання, пов’язані з його роботою;

13. «план польоту» означає певну інформацію, надану пунктам обслуговування повітряного руху, яка стосується запланованого польоту або частини польоту на повітряному судні;

14. «попередження» означає повідомлення, що з’являється на робочому місці в разі несправності автоматизованого процесу координування;

15. «розрахункові дані» означає пункт координування, розрахунковий час та рівень польоту повітряного судна в пункті координування;

 1. «допоміжна оглядова радіолокаційна станція» (надалі – ДОРЛС) означає систему оглядової радіолокаційної станції, яка використовує радіопередавачі або радіоприймачі та радіовідповідачі;

 2. «лист-угода» означає угоду між двома сусідніми пунктами УПР, в якій визначається, яким чином мають узгоджуватися їх відповідні обов’язки з управління повітряним рухом;

 3. «пункт передачі контролю» означає пункт на маршруті польоту повітряного судна, в якому відповідальність за надання повітряному судну послуг з обслуговування повітряного руху передається від одного пункту УПР до іншого;

 4. «дані координування» означає дані, необхідні обслуговуючому персоналу у зв’язку з процесом повідомлення, координування та передачі польотів та процесом цивільно-військового координування;

 5. «ешелон передачі» означає рівень польоту, погоджений під час координування, у разі горизонтального польоту, або дозволений рівень польоту, на який переходить політ, у разі набирання висоти або зниження у пункті координування;

 6. «орган-приймач» означає пункт управління повітряним рухом, що наступним приймає на себе контроль за повітряним судном;

 7. «пункт координування» (надалі – ПК) означає пункт на кордоні або поруч з ним, що використовується пунктами УПР та згадується у процесах координування;

 8. «нотифікований орган» означає пункт УПР, який отримав повідомлення;

 9. «співвідношення» означає процес поєднання даних планів польотів та радіолокаційної інформації про той самий політ;

 10. «дозвіл» означає надання повноваження диспетчером, який передає повітряне судно диспетчера в пункті-приймачі для надання інструкцій з управління повітряному судну до проходження ним пункту передачі контролю;

 11. «наявність» означає ступінь придатності до експлуатації або доступності системи чи складового елемента у разі необхідності їх використання;

 12. «надійність» означає ймовірність того, що наземне обладнання працюватимете в межах визначеного поля допуску.

Стаття 3

Вимоги до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик

 1. Постачальники аеронавігаційних послуг повинні забезпечити, щоб системи, зазначені в підпункті (а) частини 2 статті 1, а також системи, які обслуговують РДЦ, відповідали вимогам до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, викладеним у Частинах А та В Додатка І.

 2. Постачальники аеронавігаційних послуг, які зазначили у своєму листі-угоді, що вони запровадять процеси повідомлення, початкового координування, перегляду координування, скасування координування, оброблення основних польотних даних або внесення змін до основних польотних даних між пунктами УПР, які не є РДЦ, повинні забезпечити, щоб системи, зазначені в підпункті (а) частини 2 статті 1, відповідали вимогам до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, викладеним у Частинах А та В Додатка І.

 3. Постачальники аеронавігаційних послуг, які зазначили у своєму листі-угоді, що вони запровадять процеси повідомлення та координування перед відправленням, зміни частоти або ручного приймання повідомлень, повинні забезпечити, щоб системи, зазначені в підпункті (а) частини 2 статті 1, відповідали вимогам до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, викладеним у Частинах А та В Додатка І.

 4. Держави-члени повинні забезпечити, щоб системи, зазначені в підпункті (b) частини 2 статті 1, відповідали вимогам до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, викладеним у Частинах А та В Додатка І, в частині процесів оброблення основних польотних даних та внесення змін до основних польотних даних.

 5. Якщо пункти обслуговування повітряного руху та військові органи контролю запровадили між своїми системами, зазначеними в підпункті (b) частини 2 статті 1, процеси повідомлення про намір перетнути кордон, подання запиту на дозвіл перетнути кордон, висунення контрпропозиції щодо перетину кордону або скасування перетину кордону, держави-члени повинні забезпечити, щоб ці системи відповідали вимогам до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, викладеним у Частинах А та С Додатка І.

Стаття 4

Вимоги до якості обслуговування

 1. Постачальники аеронавігаційних послуг повинні забезпечити, щоб системи, зазначені в підпункті (а) частини 2 статті 1, відповідали вимогам до якості обслуговування, викладеним у Додатку ІІ.

 2. Держави-члени повинні забезпечити, щоб системи, зазначені в підпункті (b) частини 2 статті 1, відповідали вимогам до якості обслуговування, викладеним у Додатку ІІ.

Стаття 5

Допоміжні процедури

1. Для польоту, який підлягає початковому координуванню, погоджені умови передачі польоту мають бути експлуатаційно обов’язковими для обох пунктів УПР, якщо координування не скасовано та не переглянуто.


2. Для польоту, який підлягає перегляду координування, погоджені умови передачі польоту мають бути експлуатаційно обов’язковими для обох пунктів УПР, якщо координування не скасовано та умови не переглянуто.

3. Якщо завершення перегляду або скасування процесу координування не буде підтверджено відповідно до застосовних вимог до якості обслуговування, орган-передавач повинен розпочати вербальне координування.

Стаття 6

Вимоги до безпеки

Держави-члени повинні вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб будь-які зміни до існуючих автоматичних систем обміну польотними даними, що регулюються цим Регламентом, або впровадження нових систем супроводжувалися оцінкою безпеки, в тому числі визначенням небезпек, оцінкою ризиків та процесами пом’якшення негативних наслідків, що їх мають провести відповідні сторони.

Під час такої оцінки безпеки до уваги беруться як мінімум вимоги до безпеки, викладені в Додатку ІІІ.

Стаття 7

Відповідність або придатність для використання складових елементів

Перед видачею заяви ЄС про відповідність або придатність для використання, зазначеної в статті 5 Регламенту (ЄС) № 552/2004, виробники складових елементів систем, зазначених у підпунктах (a) та (b) частини 2 статті 1, повинні оцінити відповідність або придатність для використання таких складових елементів відповідно до вимог, викладених у Частині А Додатка ІV.

Стаття 8

Перевірка систем

 1. Постачальники аеронавігаційних послуг, які можуть довести, що вони виконують умови, викладені у Додатку V, повинні здійснити перевірку систем, зазначених у підпункті (а) частини 2 статті 1, відповідно до вимог, викладених у Частині В Додатка IV.

 2. Постачальники аеронавігаційних послуг, які не можуть довести, що вони виконують умови, викладені у Додатку V, повинні передоручити перевірку систем, зазначених у підпункті (а) частини 2 статті 1, нотифікованому органу. Ця перевірка має бути здійснена відповідно до вимог, викладених у Частині С Додатка IV.

 3. Держави-члени повинні забезпечити, щоб перевірка систем, зазначених у підпункті (b) частини 2 статті 1, доводила відповідність таких систем вимогам цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки.Стаття 9

Відповідність

Держави-члени повинні вжити необхідних заходів для забезпечення відповідності цьому Регламенту.

Стаття 10

Тимчасові заходи

1. Тимчасові заходи, передбачені в частині 1 статті 10 Регламенту (ЄС) № 552/2004, застосовуються до систем Європейської мережі управління повітряним рухом (надалі – ЄМУПР), зазначених у частині 2 статті 1, з моменту набрання чинності цим Регламентом у частині процесів повідомлення та початкового координування.

Вони застосовуються до систем ЄМУПР від 1 січня 2009 року в частині процесів перегляду координування, скасування координування, оброблення основних польотних даних та внесення змін до основних польотних даних.

2. Тимчасові заходи, передбачені в частині 2 статті 10 Регламенту (ЄС) № 552/2004, застосовуються до систем, зазначених у частині 2 статті 1, з 31 грудня 2012 року.

Стаття 11

Набрання чинності та застосування

Цей Регламент набирає чинності на 20-й день з моменту його опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.

Він застосовується з 1 січня 2009 року до всіх систем ЄМУПР, зазначених у частині 2 статті 1, у частині процесів перегляду координування, скасування координування, оброблення основних польотних даних та внесення змін до основних польотних даних.

Він застосовується з 31 грудня 2012 року до всіх систем ЄМУПР, зазначених у частині 2 статті 1, що діятимуть до такої дати.

Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.

Вчинено в Брюсселі 6 липня 2006 року.

За Комісію

Jacques BARROT

Віце-Голова

^ ДОДАТОК І

Вимоги до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик

(зазначені у статті 3)

ЧАСТИНА А: ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. ^ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

  1. Система повинна надавати всю інформацію, необхідну для відображення, оброблення та упорядкування інформації про систему, отриманої в результаті обміну під час зазначених процесів.

  2. Система може автоматично отримувати, зберігати, обробляти, витягати та передавати для відображення, а також відправляти польотну інформацію, що стосується процесів повідомлення, координування та передачі, а також цивільно-військового координування.

  3. Система повинна надавати попередження у разі виявлення несправності або неправильної роботи пристроїв обміну інформацією.

  4. Система може надавати відповідним робочим місцям попередження, пов’язані з обміном інформацією про систему.

  5. Система повинна надавати персоналу з управління повітряним рухом засоби для внесення змін до польотної інформації, що стосується процесів.

  6. Система може надавати персоналу з управління повітряним рухом інформацію про статус відповідних процесів обміну інформацією про систему.

 2. ^ ЗАПИС ДАНИХ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО СИСТЕМУ

  1. Дані обміну інформацією про систему записуються постачальником аеронавігаційних послуг у спосіб, що дозволяє пошук та відображення записаних даних.

^ ЧАСТИНА В: ВИМОГИ ДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬСЯ ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО СИСТЕМУ

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу повідомлення, повинна включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна,

 • режим та код ДОРЛС (за наявності),

 • аеродром відправлення,

 • розрахункові дані,

 • аеродром призначення,

 • номер та тип повітряного судна,

 • тип польоту,

 • функціональні можливості та статус обладнання.

   1. Зміст інформації про «функціональні можливості та статус обладнання» має включати зменшений мінімум вертикального ешелонування (надалі – «ЗМВЕ») та потужність у розмірі принаймні 8,33 кГц.

   2. Інформація про «функціональні можливості та статус обладнання» може містити інші позиції згідно з листами-угодами.

  1. Правила застосування

   1. Процес повідомлення має здійснюватися щонайменше один раз для кожного правомірного польоту, який має намір перетнути кордон, якщо тільки політ не підлягає процесу повідомлення та координування перед відправленням.

   2. Критерії правомірності для повідомлення про перетин кордону польотами мають відповідати листам-угодам.

   3. Якщо процес повідомлення не може бути здійснений до погодженого на двосторонній основі часу перед процесом початкового координування, він має бути включений до категорії за допомогою процесу початкового координування.

   4. У разі здійснення процес повідомлення має передувати процесу початкового координування.

   5. Процес повідомлення має повторюватися кожного разу, коли вносяться зміни до будь-яких зазначених нижче даних перед процесом початкового координування:

 • ПК,

 • очікуваний код ДОРЛС в пункті передачі контролю,

 • аеродром призначення,

 • тип повітряного судна,

 • функціональні можливості та статус обладнання.

   1. Якщо між переданими даними та відповідними даними у системі отримання було виявлено невідповідність, або якщо така інформація є недоступною, це може призвести до виникнення потреби у вжитті виправних заходів після отримання подальших даних початкового координування, а невідповідність приписується відповідній позиції для прийняття рішення.

  1. Часові критерії для початку процесу повідомлення.

   1. Процес повідомлення починається за параметричну кількість хвилин до розрахункового часу в ПК.

   2. Параметр (-и) повідомлення має (-ють) бути включений (-і) до листів-угод між відповідними пунктами УПР.

   3. Параметр (-и) повідомлення може (-уть) визначатися окремо для кожного пункту координування.

 1. ^ ПОЧАТКОВЕ КООРДИНУВАННЯ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу початкового координування, повинна включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна,

 • режим та код ДОРЛС,

 • аеродром відправлення,

 • розрахункові дані,

 • аеродром призначення,

 • номер та тип повітряного судна,

 • тип польоту,

 • функціональні можливості та статус обладнання.

   1. Зміст інформації про «функціональні можливості та статус обладнання» має включати ЗМВЕ та потужність у розмірі принаймні 8,33 кГц.

   2. Інформація про «функціональні можливості та статус обладнання» може містити інші позиції, погоджені на двосторонній основі згідно з листами-угодами.

  1. Правила застосування

   1. Процес початкового координування має здійснюватися для всіх правомірних польотів, які мають намір перетнути кордони.

   2. Критерії правомірності для початкового координування перетину кордону польотами мають відповідати листам-угодам.

   3. Якщо процес початкового координування не був розпочатий вручну, він автоматично розпочинається у:

 • погоджений на двосторонній основі параметричний період часу до розрахункового часу в пункті координування, або

 • час, в який політ досягне погодженої на двосторонній основі відстані від пункту координування,

згідно з листами-угодами.

   1. Процес початкового координування для польоту має здійснюватися тільки один раз, якщо тільки не було розпочато процес скасування координування.

   2. Після процесу скасування координування може бути знову розпочатий процес початкового координування тим самим органом.

   3. Інформація про завершення процесу початкового координування, в тому числі підтвердження від органа-одержувача, має бути надана органу-передавачу – після цього політ вважається «скоординованим».

   4. Неможливість процесу початкового координування підтвердити завершення згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на робочому місці, що відповідає за координування польоту, в межах органа-передавача.

   5. Інформація про початкове координування має бути доступною у відповідному робочому місці в органі-одержувачі.

 1. ^ ПЕРЕГЛЯД КООРДИНУВАННЯ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Процес перегляду координування має забезпечувати зв’язок з попередньо скоординованим польотом.

   2. Перегляд координування має забезпечувати таку польотну інформацію, якщо її було змінено:

 • режим та код ДОРЛС,

 • розрахунковий час та рівень польоту,

 • функціональні можливості та статус обладнання.

   1. У разі погодження на двосторонній основі дані перегляду координування повинні містити таку інформацію, якщо її було змінено:

 • пункт координування,

 • маршрут.

  1. Правила застосування

   1. Процес перегляду координування може здійснюватися один або більше разів органом, з яким на цей час координується політ.

   2. Процес перегляду координування має здійснюватися, якщо:

 • розрахунковий час польоту в пункті координування відрізняється від раніше передбаченого часу більше, ніж на один порядок, погоджений на двосторонній основі,

 • рівень (-ні) передачі, код ДОРЛС або функціональні можливості та статус обладнання відрізняються від тих, що їх було передбачено раніше.

   1. У разі погодження на двосторонній основі процес перегляду координування має здійснюватися у разі внесення будь-яких змін до:

 • пункту координування,

 • маршруту.

   1. Інформація про завершення процесу перегляду координування, в тому числі підтвердження від органа-одержувача, має бути надана органу-передавачу.

   2. Неможливість процесу перегляду координування підтвердити завершення згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на робочому місці, що відповідає за координування польоту, в межах органа-передавача.

   3. Процес перегляду координування має здійснюватися негайно після відповідного введення даних або їх оновлення.

   4. Процес перегляду координування буде уповільнений, коли політ досягне погодженої на двосторонній основі часу/відстані від пункту передачі контролю згідно з листами-угодами.

   5. Інформація про перегляд координування має бути доступною на відповідному робочому місці в органі-одержувачі.

 1. ^ СКАСУВАННЯ КООРДИНУВАННЯ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Процес скасування координування має забезпечувати зв’язок з попереднім процесом повідомлення або координування, який скасовується.

  2. Правила застосування

   1. Процес скасування координування має здійснюватися органом для скоординованого польоту, якщо:

 • орган більше не є наступним органом в послідовності координування,

 • план польоту скасовується в органі-передавачі, і координування більше не є необхідним,

 • інформацію про скасування координування було отримано від попереднього органу стосовно польоту.

   1. Процес скасування координування може здійснюватися органом для повідомленого польоту, якщо:

 • орган більш не є наступним органом в послідовності координування,

 • план польоту скасовується в органі-передавачі, і координування більше не є необхідним,

 • інформацію про скасування координування було отримано від попереднього органу стосовно польоту,

 • політ було затримано на маршруті, і переглянута оцінка не може бути визначена автоматично.

   1. Інформація про завершення процесу скасування координування, в тому числі підтвердження від органа-одержувача, має бути надана органу-передавачу.

   2. Неможливість процесу скасування координування підтвердити завершення згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на робочому місці, що відповідає за координування польоту, в межах органа-передавача.

   3. Інформація про скасування координування має бути доступною на відповідному робочому місці в нотифікованому органі або органі, координування з яким було скасовано.
 1. ^ ОСНОВНІ ПОЛЬОТНІ ДАНІ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу оброблення основних польотних даних, має включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна,

 • режим та код ДОРЛС.

   1. Будь-яка додаткова інформація, надана за допомогою процесу оброблення основних польотних даних, має підлягати погодженню на двосторонній основі.

  1. Правила застосування

   1. Процес оброблення основних польотних даних має здійснюватися автоматично для кожного правомірного польоту.

   2. Критерії правомірності основних польотних даних має відповідати листам-угодам.

   3. Інформація про завершення процесу оброблення основних польотних даних, у тому числі підтвердження від органа-одержувача, має бути надана органу-передавачу.

   4. Неможливість процесу оброблення основних польотних даних підтвердити завершення згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на відповідному робочому місці в межах органа-передавача.

 1. ^ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОСНОВНИХ ПОЛЬОТНИХ ДАНИХ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Процес внесення змін до основних польотних даних має забезпечувати зв’язок з польотом, який раніше підлягав процесу оброблення основних даних про польоти.

   2. Будь-яка інша інформація, яка підлягає процесу внесення змін до основних польотних даних, та відповідні критерії для її надання мають бути погоджені на двосторонній основі.

  2. Правила застосування

   1. Процес внесення змін до основних польотних даних має здійснюватися тільки для польоту, який був повідомлений раніше за допомогою процесу оброблення основних польотних даних.

   2. Процес внесення змін до основних польотних даних починається автоматично відповідно до погоджених на двосторонній основі критеріїв.

   3. Інформація про завершення процесу внесення змін до основних польотних даних, у тому числі підтвердження від органа-одержувача, має бути надана органу-передавачу.

   4. Неможливість процесу внесення змін до основних польотних даних підтвердити завершення згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на робочому місці в межах органа-передавача.

   5. Інформація про внесення змін до основних польотних даних має бути доступною на відповідному робочому місці в органі-одержувачі.

^ ЧАСТИНА С: ВИМОГИ ДО ДОДАТКОВИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬСЯ ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СИСТЕМУ

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА КООРДИНУВАННЯ ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ

1.1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу повідомлення та координування перед відправленням, має включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна,

 • режим та код ДОРЛС (за наявності),

 • аеродром відправлення,

 • розрахунковий час зльоту та розрахункові дані, погоджені на двосторонній основі,

 • аеродром призначення,

 • номер та тип повітряного судна.

   1. Інформація, яка підлягає процесу повідомлення та координування перед відправленням, від органу управління вузлового диспетчерського району (ВДР) або РДЦ, має включати таке:

 • тип польоту,

 • функціональні можливості та статус обладнання.

   1. Зміст інформації про «функціональні можливості та статус обладнання» має включати ЗМВЕ та потужність у розмірі принаймні 8,33 кГц.

   2. Інформація про «функціональні можливості та статус обладнання» може включати інші позиції, погоджені на двосторонній основі в листі-угоді.

1.2. Правила застосування

1.2.1. Процес повідомлення та координування перед відправленням має здійснюватися один або більше разів для кожного правомірного польоту, який має намір перетнути кордони, якщо час польоту з моменту відправлення до пункту координування не є достатнім для виконання процесів початкового координування або повідомлення.

1.2.2. Критерії правомірності для повідомлення або координування польотів, що перетинають кордон, перед відправленням мають відповідати листам-угодам.

1.2.3. Процес повідомлення та координування перед відправленням має повторюватися кожного разу, якщо було внесено зміни до будь-яких даних, які підлягають процесу попереднього повідомлення та координування перед відправленням.

1.2.4. Інформація про завершення процесу повідомлення та координування перед відправленням, у тому числі підтвердження від органа-одержувача, має бути надана органу-передавачу.

   1. Неможливість процесу повідомлення або координування перед відправленням підтвердити завершення згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на робочому місці, що відповідає за повідомлення/координування польоту, в межах органа-передавача.

   2. Інформація про повідомлення та координування перед відправленням має бути доступною на відповідному робочому місці в нотифікованому органі.

 1. ^ ЗМІНА ЧАСТОТИ

2.1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу зміни частоти, має включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна.

   1. Інформація, яка підлягає процесу зміни частоти, має включати таке, за наявності:

 • вказівка на дозвіл,

 • дозволений рівень польоту,

 • призначений напрям/маршрут або прямий дозвіл,

 • призначена швидкість,

 • призначена швидкість набрання висоти/зниження.

   1. У разі погодження на двосторонній основі дані зміни частоти повинні містити таке:

 • місцезнаходження на даний момент,

 • повідомлена частота.

  1. Правила застосування

   1. Процес зміни частоти має бути розпочатий вручну диспетчером-передавачем.

   2. Інформація про завершення процесу зміни частоти, в тому числі підтвердження від органа-одержувача, має бути надана органу-передавачу УПР.

   3. Неможливість процесу зміни частоти підтвердити завершеність згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на відповідному робочому місці в межах органа-передавача УПР.

   4. Інформація про зміну частоти має бути негайно надана диспетчеру-приймачу.

 1. ^ РУЧНЕ ПРИЙНЯТТЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу ручного прийняття повідомлень, має включати принаймні ідентифікаційний номер повітряного судна.

  2. Правила застосування

   1. Процес ручного прийняття повідомлень має бути розпочатий органом-приймачем після встановлення зв’язку.

   2. Інформація про завершення процесу ручного прийняття повідомлень, у тому числі підтвердження від органа-передавача, має бути надана органу-приймачу УПР.

   3. Неможливість процесу ручного прийняття повідомлень підтвердити завершеність згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на відповідному робочому місці в межах органа-приймача УПР.

   4. Інформація про ручне прийняття повідомлень має бути негайно надана диспетчеру в органі-передавачі.

 2. ^ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕТНУТИ КОРДОН

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу повідомлення про намір перетнути кордон, має включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна,

 • режим та код ДОРЛС,

 • номер та тип повітряного судна,

 • сектор в ідентифікаторі збору,

 • маршрут перетину кордону, в тому числі розрахунковий час та рівні польоту для кожного пункту на маршруті.

  1. Правила застосування

   1. Процес повідомлення про намір перетнути кордон має бути розпочатий диспетчером вручну або автоматично, як описано в листах-угодах.

   2. Інформація про завершення процесу повідомлення про намір перетнути кордон, в тому числі підтвердження від нотифікованого органа, має бути надана органу-повідомлювачу.

   3. Неможливість процесу повідомлення про намір перетнути кордон підтвердити завершення згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження в органі-повідомлювачі.

   4. Інформація про повідомлення про намір перетнути кордон має бути доступною на відповідному робочому місці в нотифікованому органі.

 1. ^ ЗАПИТ НА ДОЗВІЛ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Інформація, яка підлягає процесу запиту на дозвіл перетнути кордон, має включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна,

 • режим та код ДОРЛС,

 • номер та тип повітряного судна,

 • сектор в ідентифікаторі збору,

 • маршрут перетину кордону, в тому числі розрахунковий час та рівні польоту для кожного пункту на маршруті.

   1. У разі погодження на двосторонній основі запит на дозвіл перетнути кордон має містити інформацію про функціональні можливості та статус обладнання.

   2. Зміст інформації про «функціональні можливості та статус обладнання» має включати принаймні ЗМВЕ.

   3. Інформація про «функціональні можливості та статус обладнання» може містити інші позиції за погодженням на двосторонній основі.

  1. Правила застосування

   1. Запит на дозвіл перетнути кордон має бути ініційований на розсуд диспетчера згідно з умовами, викладеними в листах-угодах.

   2. Інформація про завершення процесу запиту на дозвіл перетнути кордон, у тому числі підтвердження від запитуваного органа, має бути надана органу-запитувачу.

   3. Неможливість процесу запиту на дозвіл перетнути кордон підтвердити завершеність згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на відповідному робочому місці в межах органа-запитувача.

   4. Інформація про запит на дозвіл перетнути кордон має бути доступною на відповідному робочому місці в запитуваному органі.

  2. Оперативна відповідь

   1. На процес запиту на дозвіл перетнути кордон дається відповідь шляхом:

 • схвалення деталей про запропонований маршрут/перетин повітряного простору, або

 • внесення контрпропозиції, в тому числі інших деталей про маршрут/перетин повітряного простору, визначених у секції 6 нижче, або

 • відхилення деталей про запропонований маршруту/перетин повітряного простору.

   1. Якщо оперативну відповідь не буде отримано протягом періоду часу, погодженого на двосторонній основі, на відповідному робочому місці в межах органа-запитувача надається попередження.

 1. ^ КОНТРПРОПОЗИЦІЯ ПРО ПЕРЕТИН КОРДОНУ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Процес внесення контрпропозиції про перетин кордону має забезпечувати зв’язок з польотом, що раніше підлягав координуванню.

   2. Інформація, яка підлягає процесу внесення контрпропозиції про перетин кордону, має включати принаймні таке:

 • ідентифікаційний номер повітряного судна,

 • маршрут перетину кордону, в тому числі розрахунковий час та рівні польоту для кожного пункту на маршруті.

  1. Правила застосування

   1. Контрпропозиція має включати запропонований новий рівень польоту та/або маршрут.

   2. Інформація про завершення процесу внесення контрпропозиції про перетин кордону, в тому числі підтвердження запиту від початкового органа-запитувача, має бути надана органу, що вносить контрпропозицію.

   3. Неможливість процесу внесення контрпропозиції про перетин кордону підтвердити завершеність згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на відповідному робочому місці в межах органа, що вносить контрпропозицію.

   4. Інформація про внесення контрпропозиції про перетин кордону має бути доступною на відповідному робочому місці в межах початкового органа-запитувача.

  2. Оперативна відповідь

   1. Підтвердження успішного оброблення інформації щодо контрпропозиції про перетин кордону у початковому органі-запитувачі має супроводжуватися оперативною відповіддю початкового органа-запитувача.

   2. Оперативною відповіддю на контрпропозицію про перетин кордону має бути схвалення або відхилення, залежно від обставин.

   3. Якщо оперативну відповідь не буде отримано протягом періоду часу, погодженого на двосторонній основі, на відповідному робочому місці в межах органа, що вносить контрпропозицію, надається попередження.

 1. ^ СКАСУВАННЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

  1. Відповідна польотна інформація

   1. Процес скасування перетину кордону має забезпечувати зв’язок з попереднім процесом повідомлення або координування, що скасовується.

  2. Правила застосування

   1. Процес скасування перетину кордону має бути розпочатий органом, що відповідає за політ, якщо трапляється одна з таких ситуацій:

 • політ, попередньо повідомлений за допомогою процесу оброблення основних даних про політ, не буде здійснюватися в межах повітряного простору нотифікованого органа або більше не має значення для нотифікованого органа,

 • перетин кордону не буде здійснюватися на маршруті, зазначеному в повідомленні про перетин кордону,

 • перетин кордону не буде здійснюватися відповідно до умов, що обговорюються, або умов, погоджених після обговорень про перетин повітряного простору.

   1. Процес скасування перетину кордону гальмується автоматично або вручну шляхом введення інформації диспетчером згідно з листами-угодами.

   2. Інформація про завершення процесу скасування перетину кордону, в тому числі підтвердження від нотифікованого або запитуваного органа, має бути надана органу, що скасовує перетин кордону.

   3. Неможливість процесу скасування перетину кордону підтвердити завершеність згідно із застосовними вимогами до якості обслуговування призводить до надання попередження на відповідному робочому місці в межах органа, що скасовує перетин кордону.

   4. Інформація про скасування перетину кордону має бути доступною на відповідному робочому місці в нотифікованому або запитуваному органі.

_____


^ ДОДАТОК ІІ

Вимоги до якості обслуговування

(зазначені в статті 4)

 1. Наявність, надійність, безпека та цілісність даних.

  1. Пристрої обміну інформацією про систему мають бути доступними протягом робочих годин органу.

  2. Будь-які заплановані періоди простою мають бути погоджені на двосторонній основі між двома відповідними органами.

  3. Надійність зв’язку обміну інформацією про систему – щонайменше 99,86%.

  4. Цілісність та безпека інформації, обмін якою здійснюється за допомогою пристроїв обміну інформацією про систему, мають бути забезпечені на відповідному рівні згідно з визнаною практикою.

 2. Тривалість процесу

  1. Тривалість процесу – це інтервал між початком процесу та часом, коли необхідне підтвердження буде доступним в органі, що розпочав процес.

  2. Тривалість процесу не включає оперативні відповіді, якщо вони необхідні.

  3. Максимальна тривалість процесу до надання попередження погоджується на двосторонній основі.

______


^ ДОДАТОК ІІІ

Вимоги до безпеки

(зазначені в статті 6)

 1. Запровадження обміну інформацією про систему та голосового зв’язку «земля-земля» виключає, наскільки це є можливим, можливість одночасної несправності.

 2. Вимоги до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, зазначені у частинах 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4., 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 та 6.2.4 Частини В Додатка 1, вважаються вимогами до безпеки.

 3. Для процесів перегляду координування, скасування координування, оброблення основних польотних даних та внесення змін до основних польотних даних, вимоги до якості обслуговування, викладені в Додатку ІІ, також вважаються вимогами до безпеки.

______

^ ДОДАТОК ІV

ЧАСТИНА А: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У СТАТТІ 7

 1. Діяльність з перевірки демонструє відповідність складових елементів вимогам цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки або їх придатність для використання, якщо ці складові елементи експлуатуються в умовах випробувань.

 2. Виробник повинен організувати оцінку відповідності та, зокрема:

  • визначити відповідні умови випробувань,

  • перевірити, щоб план випробувань містив опис складових елементів в умовах випробувань,

  • перевірити, щоб план випробувань забезпечував повне покриття застосовних вимог,

  • гарантувати відповідність та якість технічної документації та плану випробувань,

  • спланувати організацію випробувань, персоналу, встановлення та конфігурації платформи випробувань,

  • виконувати перевірки та випробування, зазначені в плані випробувань,

  • скласти звіт, який містить результати перевірок та випробувань.

 3. Виробник повинен забезпечити, що складові елементи, які здійснюють обмін інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, включені до умов випробувань, відповідають вимогам цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки.

 4. Після задовільного завершення перевірки відповідності або придатності для використання виробник повинен на свою відповідальність скласти заяву ЄС про відповідність або придатність для використання, зазначаючи, зокрема, вимоги цього Регламенту, яким відповідає складовий елемент, та відповідні умови його використання відповідно до частини 3 Додатка ІІІ Регламенту про експлуатаційну сумісність.

^ ЧАСТИНА В: ВИМОГИ ДО ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМ, ЗАЗНАЧЕНОЇ В ЧАСТИНІ 1 СТАТТІ 8

 1. Перевірка систем демонструє відповідність цих систем вимогам цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки у змодельованих умовах, що відображають експлуатаційний контекст цих систем.

 2. Перевірка систем, які здійснюють обмін інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, здійснюється згідно з відповідними та визнаними практиками випробувань.

 3. Інструменти випробувань для перевірки систем, які здійснюють обмін інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, повинні мати відповідні функціональні можливості.

 4. У результаті перевірки систем, які здійснюють обмін інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, мають бути отримані елементи технічної документації, що вимагаються в Частині 3 Додатку ІV Регламенту про експлуатаційну сумісність, а також такі елементи:

  • опис здійснення,

  • звіт про перевірки та випробування, здійснені до введення системи в експлуатацію.

 5. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен організувати перевірку та, зокрема:

 • визначити відповідні змодельовані експлуатаційні та технічні умови, що відображають умови експлуатації,

 • перевірити, щоб план випробувань містив опис інтеграції обміну інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, до системи, яка випробується в змодельованих експлуатаційних та технічних умовах,

 • перевірити, щоб план випробувань повністю охоплював вимоги цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки,

 • забезпечити відповідність та якість технічної документації та плану випробувань,

 • спланував організацію випробувань, персоналу, встановлення та конфігурацію платформи випробувань,

 • здійснював перевірки та випробування, зазначені в плані випробувань,

 • склав звіт, що містить результати перевірок та випробувань.

 1. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен забезпечити, щоб здійснення обміну інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, інтегроване до систем, які експлуатуються в змодельованих експлуатаційних умовах, відповідало вимогам цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки.

 2. Після задовільного завершення перевірки відповідності постачальники аеронавігаційних послуг повинні скласти заяву ЄС про відповідність системи та подати її до державного наглядового органу разом із технічною документацією, яка вимагається відповідно до статті 6 Регламенту про експлуатаційну сумісність.

^ ЧАСТИНА С: ВИМОГИ ДО ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМ, ЗАЗНАЧЕНОЇ В ЧАСТИНІ 2 СТАТТІ 8

 1. Перевірка систем демонструє відповідність цих систем вимогам цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки у змодельованих умовах, що відображають експлуатаційний контекст цих систем.

 2. Перевірка систем, які здійснюють обмін інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, проводиться згідно з відповідними та визнаними практиками випробувань.

 3. Інструменти випробувань, що використовуються для перевірки систем, які здійснюють обмін інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, повинні мати відповідні функціональні можливості.

 4. У результаті перевірки систем, які здійснюють обмін інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, мають бути отримані елементи технічної документації, які вимагаються в Частині 3 Додатка ІV Регламенту про експлуатаційну сумісність, а також такі елементи:

  • опис здійснення,

  • звіт про перевірки та випробування, здійснені до введення системи в експлуатацію.

 5. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен визначити відповідні змодельовані експлуатаційні та технічні умови, що відображають експлуатаційні умови, та забезпечити здійснення перевірки нотифікованим органом.

 6. Нотифікований орган повинен організувати перевірку та, зокрема:

 • перевірити, щоб план випробувань містив опис інтеграції обміну інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, до системи, що її було випробувано в змодельованих експлуатаційних та технічних умовах,

 • перевірити, щоб план випробування забезпечував повне покриття вимог цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки,

 • забезпечив послідовність та якість технічної документації та плану випробувань,

 • спланував організацію випробувань, персоналу, встановлення та конфігурацію платформи випробувань,

 • проводив перевірки та випробування, зазначені в плані випробувань,

 • склав звіт, що містить результати перевірок та випробувань.

 1. Нотифікований орган повинен забезпечити, щоб здійснення обміну інформацією, що підтримує процес повідомлення, координування та передачі польотів, а також цивільно-військового координування, інтегроване до систем, які експлуатуються в змодельованих експлуатаційних умовах, відповідало вимогам цього Регламенту до експлуатаційної сумісності та робочих характеристик, якості обслуговування та безпеки.

 2. Після задовільного завершення завдань з перевірки нотифікований орган повинен скласти свідоцтво про відповідність стосовно завдань, які він виконав.

 3. Після цього постачальник аеронавігаційних послуг повинен скласти заяву ЄС про перевірку системи та подати її до державного наглядового органу разом із технічною документацією, яка вимагається у статті 6 Регламенту про експлуатаційну сумісність.

______

^ ДОДАТОК V

Умови, зазначені в статті 8 1. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен мати у своєму розпорядженні методи звітування в організації, яка гарантує та демонструє неупередженість та незалежність рішень стосовно діяльності з перевірки.

 2. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен гарантувати, що персонал, залучений до процесів перевірки, здійснюватимете перевірки з найвищою можливою професійною сумлінністю та найбільшою можливою технічною компетенцію і є вільним від будь-якого тиску та стимулу, особливо фінансового характеру, що може вплинути на їх рішення або результати їх перевірок, зокрема, з боку осіб або груп осіб, на яких впливають результати перевірок.

 3. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен гарантувати, що персонал, залучений до процесів перевірки, має доступ до обладнання, що дає йому змогу належним чином здійснювати необхідні перевірки.

 4. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен гарантувати, що персонал, залучений до процесів перевірки, має відповідну технічну та професійну підготовку, задовільний рівень знань про вимоги до перевірок, які вони повинні виконувати, достатній досвід у таких операціях та вміння, необхідне для складання заяв, документів та звітів для підтвердження виконання перевірок.

 5. Постачальник аеронавігаційних послуг повинен гарантувати, що персонал, залучений до процесів перевірки, здатний неупереджено здійснювати перевірки. Винагорода за працю такого персоналу не залежить від кількості виконаних перевірок або результатів.

_______

1(1) ОВ L 96, 31.03.2004, с. 26.

2(2) ОВ L 96, 31.03.2004, с. 1.

3(3) ОВ L 254, 09.10.2000, с. 1.

4(4) ОВ L 96, 31.03.2004, с. 9.Похожие:

Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент (ЄС) №1107/2006 європейського парламенту та ради від 5 липня 2006 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРішення Комісії Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 жовтня 2006 р. N 14-26-4/7436
Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони...
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) №62/2006 від 23 грудня 2005 року
Беручи до уваги Директиву 2001/16/єс європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року про експлуатаційну сумісність трансєвропейської...
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconПро внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. №959 (Офіційний вісник України 2006 р., №28, ст. 2021; 2007 р., №16, ст. 586, №82,...
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент (ЄС) №1900/2006 європейського парламенту І ради від 20 грудня 2006 р
Регламенту Ради (єес) №3922/91 про гармонізацію технічних вимог І адміністративних процедур в галузі цивільної авіації
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної...
Регламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року iconРегламент ради (ЄС) №1419/2006 від 25 вересня 2006 року
Регламенту (єес) №4056/86 про визначення детальних правил застосування статей 85 І 86 Договору до морського транспорту та про внесення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов