Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 icon

Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003НазваниеРегламент комісії (ЄС) No 2042/2003
страница1/21
Дата конвертации18.06.2013
Размер5.44 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

28.11.2003 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L315/

1


(Акти, публікація яких є обов'язковою)


РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) No 2042/2003

Від 20 листопада 2003 року

про підтримку льотної придатності повітряних суден та авіаційних продуктів, частин і пристроїв та про затвердження організацій і персоналу, що беруть участь у виконанні цих завдань


(Текст має значення для ЄЕП)


КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ,


Беручи до уваги Договір про заснування Європейської Спільноти,


Беручи до уваги регламент (ЄС) No 1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 року про спільні правила у галузі цивільної авіації та заснування Європейського агентства з авіаційної безпеки (1), (надалі "базовий Регламент"), і, зокрема, його статті 5 та 6,


Оскільки:


(1) Базовий Регламент засновує спільні основні вимоги для забезпечення однаково високого рівня безпеки цивільної авіації та захисту довкілля; він вимагає від Комісії ухвалити необхідні імплементаційні правила, які б гарантували його однакове застосування; він засновує Європейське агентство з авіаційної безпеки (надалі "Агентство") для надання допомоги Комісії у розробленні таких імплементаційних правил.


(2) Чинні вимоги у сфері технічного обслуговування авіаційної техніки, зазначені в Додатку II Регламенту Ради (ЄЕС) No 3922/91 (2), втрачають чинність з 28 вересня 2003 року.


(3) Існує необхідність ухвалення спільних технічних вимог та адміністративних процедур для забезпечення підтримки льотної придатності авіаційних продуктів, частин і пристроїв, на які поширюється дія базового Регламенту.


(4) Організації та персонал, що залучаються до технічного обслуговування продукції, частин та пристроїв повинні відповідати певним технічним вимогам і продемонструвати свою спроможність і засоби забезпечення виконання своїх зобов'язань та пов'язаних з ними повноважень; Комісія повинна ухвалити заходи покликані визначити умови надання, продовження, змінення, призупинення дії або відкликання сертифікатів, що підтверджують зазначену відповідність.

_______________

(1) ОВ L 240, 7.9.2002, С.1; Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) No 1701/2003 (ОВ L 243, 27.9.2003, С.5).

(2) ОВ L 373, 31.12.1991, С.4; Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) No 2871/2000 (ОВ L 333, 29.12.2000, С.47).


(5) Потреба забезпечення однорідності застосування спільних технічних вимог у сфері підтримки льотної придатності авіаційних частин та пристроїв вимагає застосування компетентними органами спільних процедур оцінювання відповідності зазначеним вимогам; Агентство має розробити технічні вимоги сертифікації для сприяння необхідній регуляторній однорідності.


(6) Необхідно забезпечити достатній час для авіаційної промисловості та керівництва держав-членів для адаптування до нової регуляторної системи; необхідно також визнати продовженою чинність сертифікатів, виданих до набуття чинності цим Регламентом відповідно до статті 57 базового Регламенту.


(7) Заходи, передбачені цим регламентом, ґрунтуються на висновку, зробленому Агентством (3) відповідно до пункту (b) частини (2) статті 12 та частини (1) статті 14 базового Регламенту.


(8) Заходи, передбачені цим Регламентом, відповідають висновку Комітету Європейського агентства з авіаційної безпеки (4) встановленого відповідно до частини (3) статті 54 базового Регламенту


^ УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:


Стаття 1


Предмет і сфера застосування


1. Цей Регламент засновує спільні технічні вимоги й адміністративні процедури для забезпечення підтримки льотної придатності повітряних суден, включаючи будь-які компоненти, що можуть бути на них встановлені, які:


(a) зареєстровані у державі-члені; або


(b) зареєстровані у третій країні і використовуються експлуатантом, для якого держава-член здійснює нагляд за операціями.

_______________

(3) Opinion of the European Aviation Safety Agency 1/2003, 1 September 2003.

(4) Opinion of the European Aviation Safety Agency Committee, 23 September 2003.2. Пункт 1 не застосовується до повітряних суден, регуляторний нагляд за безпекою яких передано третій країні, і які не використовуються експлуатантами Спільноти, або до повітряних суден, зазначених у Додатку II до базового Регламенту.


3. Положення цього Регламенту , пов'язані з комерційним повітряним транспортом застосовуються до ліцензованих повітряних перевізників, визначених згідно з правом Спільноти.


Стаття 2


Означення


В межах сфери застосування базового Регламенту застосовуються такі означення:


(a) "повітряне судно" означає будь-яку машину, здатну утримуватись в атмосфері завдяки різним видам взаємодії з повітрям, окрім взаємодії повітря з поверхнею Землі;


(b) "сертифікаційний персонал" означає працівників, відповідальних за допуск повітряного судна або його компонента до експлуатації після завершення технічного обслуговування;


(c) "компонент" означає будь-який двигун, повітряний гвинт, частину або пристрій;


(d) "підтримка льотної придатності" означає всі процеси, спрямовані на забезпечення відповідності повітряного судна у будь-який період його експлуатаційного циклу чинним вимогам льотної придатності та умовам безпечної експлуатації;


(e) "САО" означає "спільні авіаційні органи";


(f) "САВ" означає "спільні авіаційні вимоги";


(g) "велике повітряне судно" означає повітряне судно, що класифікується як аероплан з максимальною злітною масою більш як 5 700 кг, або вертоліт з кількома двигунами;


(h) "технічне обслуговування" означає" процес або комбінацію процесів капітального або поточного ремонту, інспектування, заміни, модернізації або усунення дефектів повітряного судна або компонента за винятком передпольотного інспектування;


(i) "організація" означає фізичну особу, юридичну особу, або частину юридичної особи. Така організація може бути заснована у більш ніж одному місці на території держав-членів або поза її межами;


(j) "передпольотне інспектування" означає інспектування, яке проводиться перед вильотом для того, щоб гарантувати придатність повітряного судна до планованого польоту.


Стаття 3


^ Вимоги підтримки льотної придатності


1. Підтримка льотної придатності повітряного судна та компонентів забезпечується відповідно до положень Додатку I.


2. Організації та персонал, що залучаються до підтримки льотної придатності повітряного судна та компонентів, включаючи технічне обслуговування, мають відповідати положенням Додатку I і, там, де це доречно, положенням, статей 4 та 5.


3. Як відступ від частини 1 підтримка льотної придатності повітряного судна, що має дозвіл на політ, без шкоди положенням права Спільноти, може бути забезпечена на основі національних регуляторних актів держави, в якій воно зареєстроване.


Стаття 4


^ Дозволи для організацій з технічного обслуговування


1. Організації, що займаються технічним обслуговуванням великих повітряних суден або повітряних суден, що використовуються в режимі комерційного повітряного транспорту, а також обслуговуванням компонентів, призначених для його встановлення на них, мають отримати дозвіл відповідно до положень Додатку II.


2. Дозволи на технічне обслуговування, видані або визнані державою-членом відповідно до вимог і процедур САО, які були чинними до набрання чинності цим регламентом вважаються виданими відповідно до цього Регламенту. Для цих потреб, як відступ від положень, частини (2) розділу 145.B.50, згідно з Додатком II, висновки рівня 2, пов'язані з відмінностями між САВ 145 та Додатком II можуть бути усунені протягом одного року. Сертифікати про допуск до експлуатації та сертифікати авторизованого допуску, видані організацією, яка отримала дозвіл відповідно до вимог САО протягом згаданого річного періоду розглядаються як такі, що видані відповідно до цього Регламенту.


3. Персонал, що має допуск для проведення і/або контролю проведення неруйнівних випробувань систем і/або компонентів повітряного судна для потреб забезпечення підтримки льотної придатності на підставі будь-якого стандарту, визнаного в державі-члені до набрання чинності цим Регламентом, як такий, що має еквівалентний рівень кваліфікації, може й надалі проводити такі випробування і/або контролювати їх проведення.


Стаття 5


^ Сертифікаційний персонал


1. Сертифікаційний персонал повинен мати допуск відповідно до положень Додатку III, за винятком тих, що містяться в частині (b) розділу M.A.607, розділі M.A.803 Додатку I та частині (j) розділу 145.A.30 Доповнення IV до Додатку II.


2. Усі ліцензії на технічне обслуговування повітряних суден і, в разі їх наявності, технічні обмеження, пов'язані зі згаданими ліцензіями, виданими або визнаними державою-членом відповідно до вимог і процедур САО, які були чинними на момент набрання чинності цим Регламентом, вважаються такими, що видані відповідно до цього Регламенту.


Стаття 6


^ Вимоги до навчальних організацій


1. Організації, що займаються навчанням персоналу, зазначеного у статті 5, мають, відповідно до Додатку ІV отримати дозвіл на:


(a) викладання затверджених базових навчальних курсів; і/або

(b) викладання затверджених навчальних курсів; і

(c) проведення екзаменів; і

(d) видання сертифікатів про навчання.


2. Усі дозволи організаціям, що здійснюють навчання у сфері технічного обслуговування, видані або визнані державою-членом відповідно до вимог і процедур САО і чинні на момент набрання чинності даним регламентом, вважаються виданими відповідно до цього регламенту. Для цієї потреби, як відступ від положень частини (b) розділу 147.B.130 Додатку IV, висновки рівня 2, пов'язані з відмінностями між САВ 147 та Додатком IV можуть бути усунуті протягом одного року.


Стаття 7


Набрання чинності


1. Цей Регламент набирає чинності на наступний день після дня його опублікування в Офіційному Віснику Європейського Союзу.


2. Як відступ від частини 1 положення Додатку I, за винятком пункту (2) частини (h) розділу M.A.201 та частини (с) розділу M.A.708 застосовуються з 28 вересня 2005року.


3. Як відступ від частин 1 і 2, держави-члени можуть не застосовувати:


(a) положення Додатку I до повітряних суден, що не використовуються в режимі комерційного повітряного транспорту до 28 вересня 2008 року;


(b) положення підчастини (І) Додатку I до повітряних суден, що використовуються як комерційний повітряний транспорт до 28 вересня 2008 року;


(c) до 28 вересня 2006 року такі положення Додатку ІІ:


— частину (e) розділу 145.A.30, елементи людського фактора,

— частину (g) розділу 145.A.30, стосовно до великих повітряних суден з максимальною злітною масою більш ніж 5 700 кг,

— пункт (1) частини (h) розділу 145.A.30, стосовно до великих повітряних суден з максимальною злітною масою більш ніж 5 700 кг,

— пункт (1) частини (j) розділу 145.A.30, Доповнення IV,

  • пункт (2) частини (j) розділу 145.A.30, Доповнення IV;


(d) до 28 вересня 2008 року такі положення Додатку ІІ:


— частину (g) розділу 145.A.30, стосовно до повітряних суден з максимальною злітною масою 5 700 кг або менше,

— пункт (1) частини (h) розділу 145.A.30, стосовно до повітряних суден з максимальною злітною масою 5 700 кг або менше,

  • пункт (2) частини (h) розділу 145.A.30;


(e) до 28 вересня 2005 року положення Додатку III стосовно до повітряних суден з максимальною злітною масою більш як 5 700 кг;


(f) до 28 вересня 2006 року положення Додатку III стосовно до повітряних суден з максимальною злітною масою 5 700 кг або менше;


4. До 28 вересня 2005 року держави-члени можуть надавати відповідно до Додатку

II та Додатку IV дозволи з обмеженим терміном дії.


5. Якщо держава-член застосовує положення частин 3 або 4, вона нотифікує про це Комісію та Агентство.


6. До 28 березня 2005 року Агентство проводить оцінювання наслідків застосування положень Додатку I до цього Регламенту з метою представлення висновку Комісії, включаючи можливі зміни до нього.


Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах членах.


Вчинено у Брюсселі 20 листопада 2003 року.


За Комісію

Віце-президент

Loyola DE PALACIO

^ ДОДАТОК I

(Частина M)

M.1


Для потреб цієї частини компетентним органом вважається:


1. для потреб здійснення нагляду за підтримкою льотної придатності окремих повітряних суден та видання сертифікатів перевірки льотної придатності - орган, визначений державою-членом, в якій зареєстровано ці судна.


2. для потреб нагляду за організацією з технічного обслуговування, передбаченого в підчастині F секції A частини М,

(i) орган, визначений державою-членом, в якій розташоване основне місце ведення бізнес-діяльності згаданої організації.

(ii) Агентство, якщо організація розташована у третій країні.


3. для потреб нагляду за організацією із забезпечення підтримки льотної придатності, передбаченого в підчастині G секції A частини М

(i) орган, визначений державою-членом, в якій розташоване основне місце ведення бізнес-діяльності згаданої організації, в разі, якщо дозвіл не включено до сертифіката експлуатанта повітряного судна.

(ii) орган, визначений державою-членом, , в якій розташована організація-експлуатант в разі, якщо дозвіл не включено до сертифіката експлуатанта повітряного судна.

(iii) Агентство, якщо організація розташована у третій країні.


4. для потреб затвердження програм технічного обслуговування,

(i) орган, визначений державою-членом, в якій зареєстроване повітряне судно.

(ii) у випадку комерційного повітряного транспорту в разі, якщо держава-член, в якій розташований експлуатант повітряного судна, відрізняється від держави в якій зареєстроване повітряне судно, орган, визначений за згодою двох згаданих держав до затвердження програми технічного обслуговування.


СЕКЦІЯ A


^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


ПІДЧАСТИНА A


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


M.A.101 Сфера застосування


У цій секції встановлено заходи, що мають бути вжиті для забезпечення підтримки льотної придатності повітряного судна, включаючи його технічне обслуговування. У ній також визначено умови, яким мають задовольняти особи або організації, що займаються забезпеченням підтримки льотної придатності.


^ ПІДЧАСТИНА B


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


M.A.201 Відповідальність


(a) Власник повітряного судна відповідає за підтримку льотної придатності повітряного судна і гарантує, що жодний політ не відбуватиметься, якщо не будуть задоволені такі вимоги:


1. повітряне судно утримується в стані льотної придатності, і;

2. все встановлене на ньому експлуатаційне та аварійне обладнання правильно змонтоване і придатне до експлуатації або чітко визначене як таке, що непридатне до експлуатації, і;

3. сертифікат льотної придатності лишається чинним, і;

4. технічне обслуговування повітряного судна виконується відповідно до затвердженої програми технічного обслуговування, зазначеної у розділі M.A.302.


(b) У разі передання повітряного судна в оренду, відповідальність власника переходить до орендаря. якщо:

1. орендар зазначений у реєстраційному документі, або;

2. зазначений в договорі оренди.


Якщо в цій частині міститься посилання на "власника", термін "власник" стосується, там, де це доречно, власника або орендаря.


(c) Будь-яка особа або організація, що виконує технічне обслуговування, відповідає за виконану роботу.


(d) Командир повітряного судна, або у випадку комерційного повітряного транспорту, експлуатант, відповідає за належне проведення передпольотного інспектування. Це інспектування має проводити пілот або інша кваліфікована особа; воно не повинне проводитись представником затвердженої організації з технічного обслуговування або сертифікаційним персоналом, зазначеним у частині 66.


(e) Для забезпечення відповідальності, передбаченої в частині (a), власник повітряного судна може доручити за контрактом виконання завдань, пов'язаних із підтримкою льотної придатності, затвердженій організації із забезпечення підтримки льотної придатності, як зазначено в

підчастині G секції A частини М, (надалі "організація із забезпечення підтримки льотної придатності") відповідно до Доповнення I. У цьому випадку організація із забезпечення підтримки льотної придатності бере на себе відповідальність за належне виконання цих завдань.


(f) У випадку великого повітряного судна з метою реалізації відповідальності, передбаченої в частині (a), власник повітряного судна забезпечує виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням підтримки льотної придатності силами, затвердженої організації із забезпечення підтримки льотної придатності. Відповідно до Доповнення I має бути укладений письмовий договір. У цьому випадку відповідальність за належне виконання цих завдань переходить до організації із забезпечення підтримки льотної придатності.


(g) Технічне обслуговування великих повітряних суден, повітряних суден, що використовуються в режимі комерційного повітряного транспорту, та їхніх компонентів здійснюється затвердженою, згідно з частиною 145 організацією з технічного обслуговування.


(h) У випадку комерційного повітряного транспорту експлуатант відповідає за підтримку льотної придатності повітряного судна, яке він експлуатує і має:

1. бути затвердженим в сертифікаті експлуатанта повітряного судна, виданому компетентним органом відповідно до підчастини G секції A частини М для повітряного судна, яке він експлуатує; і

2. бути затвердженим відповідно до частини 145 або укласти договір з відповідною організацією; і

3. забезпечити відповідність частині (a).


(i) Якщо експлуатант, згідно з вимогами держави-члена, повинен мати сертифікат своєї експлуатаційної діяльності інший, ніж сертифікат експлуатанта комерційного повітряного транспорту, він повинен:

1. бути належним чином затвердженим відповідно до підчастини G секції A частини М для забезпечення льотної придатності повітряного судна, яке він експлуатує або укласти договір з відповідною організацією; і

2. бути належним чином затвердженим відповідно до підчастини F секції A частини М або частини 145, або укласти договір з відповідною організацією; і

3. забезпечити відповідність частині (a).


(j) Власник/експлуатант відповідає за надання компетентному органові доступу до організації/повітряного судна з метою визначення наявності сталої відповідності цій Частині.


^ M.A.202 Повідомлення про виявлені дефекти


(a) Особи або організації, що несуть відповідальність відповідно до розділу M.A.201, повідомляють організацію, відповідальну за проектування повітряних суден даного типу або допоміжних конструкцій цих повітряних суден та, якщо таке передбачено, державу-член, в якій розташований експлуатант, про всі виявлені особливості стану повітряного судна або компонента, що серйозно впливають на безпеку польотів.


(b) Повідомлення здійснюється у спосіб, визначений Агентством, і повинно містити всю доречну інформацію про особливості стану, відомі даній особі або організації.


(c) Якщо особа або організація здійснює технічне обслуговування повітряного судна за договором з власником або експлуатантом, ця особа або організація має також повідомляти власника, експлуатанта або організацію із забезпечення підтримки льотної придатності про всі особливості стану, що можуть впливати на повітряне судно або компонент, що належать власникові або експлуатанту.


(d) Повідомлення мають бути подані максимально оперативно, наскільки дозволяють практичні умови, проте в будь-якому разі не пізніше, ніж через 72 години з моменту виявлення особою або організацією особливостей стану, яких стосується дане повідомлення.

^ ПІДЧАСТИНА C


ПІДТРИМКА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ


M.A.301 Роботи з підтримки льотної придатності


Підтримка льотної придатності повітряного судна та придатності до експлуатації робочого та аварійного обладнання забезпечується шляхом:


1. проведення передпольотних інспектувань;


2. ліквідації усіх дефектів та пошкоджень, що впливають на безпечну експлуатацію повітряного судна і доведення його стану до рівня офіційно визнаного стандарту, беручи до уваги для всіх великих повітряних суден або повітряних суден, використовуваних в режимі комерційного повітряного транспорту, мінімальний перелік обладнання та перелік припустимих відхилень у конфігурації в разі, якщо вони доречні для повітряних суден даного типу;


3. проведення всіх робіт з технічного обслуговування, відповідно до програми технічного обслуговування повітряного судна, передбаченої в розділі M.A.302;


4. проведення для всіх великих повітряних суден або повітряних суден, що використовуються в режимі комерційного повітряного транспорту, аналізу результативності програми технічного обслуговування повітряного судна, передбаченої в розділі M.A.302;


5. виконання усіх передбачених:

(i) директив з питань забезпечення льотної придатності,

(ii) експлуатаційних директив, що можуть впливати на підтримку льотної придатності,

(iii) вимог щодо підтримки льотної придатності, встановлених Агентством,

(iv) заходів, визначених компетентним органом, як реакція на проблеми безпеки;


6. виконання усіх модифікацій та ремонтних робіт відповідно до розділу M.A.304;


7. встановлення для необов'язкових модифікацій і/або інспектувань для всіх великих повітряних суден або повітряних суден, використовуваних в режимі комерційного повітряного транспорту, стратегії їхнього проведення;


8. проведення, у разі необхідності, контрольних польотів з метою перевірки якості технічного обслуговування.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Похожие:

Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії (ЄС) №1056/2008 від 27 жовтня 2008 року
Регламенту (ЄС) №2042/2003 щодо продовження льотної придатності повітряного судна та авіаційних виробів, частин та пристроїв, та...
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент роботи комітету кросу автомобільної федерації України. Загальні положення Даний регламент розроблений у
Даний регламент розроблений у відповідності із нск фау та діючим положенням про комітети, що працюють в рамках комісії автомобільного...
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії №13/2004 від 8 грудня 2003 року, що визначає склад переліку водних шляхів морського характеру, передбачений у пункті (d) Статті 3 Регламенту Ради (єес) №1108/70 (Текст стосується єеп)
Актом про приєднання Австрії, Фінляндії та Швеції, а зокрема, пункт (d) Статті 3
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент (ЄС) №2327/2003 європейського парламенту та ради від 22 грудня 2003 року, що створює проміжну систему пунктів, що застосовується до великовантажних транспортних засобів,
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 1 його статті 71
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент комісії (ЄС) No 2042/2003 iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов