Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року icon

Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 рокуНазваниеРегламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року
Дата конвертации18.06.2013
Размер102.38 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

27.1.2010 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 23/

ІІ

(Незаконодавчі акти)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 72/2010

від 26 січня 2010 року

що встановлює процедури проведення інспекцій Комісії у сфері авіаційної безпеки

(Текст стосується ЄЕП)


ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до ваги Регламент (ЄС) № 300/2008 від 11 березня 2008 року Європейського Парламенту та Ради щодо загальних правил у сфері безпеки цивільної авіації та припинення дії Регламенту (ЄС) № 2320/2002 (1), та зокрема, його статті 15,

Оскільки:

 1. Для здійснення нагляду за застосуванням державами-членами Регламенту (ЄС) № 300/2008 Комісія повинна проводити інспекції. Організація інспекцій під наглядом Комісії необхідна для перевірки ефективності національних програм контролю якості.

 2. Комісія та держави-члени повинні співпрацювати під час підготовки та проведення інспекцій Комісії.

 3. Комісія повинна мати можливість залучати до своїх команд з проведення інспекцій кваліфікованих національних аудиторів, які надані у розпорядження державами-членами.

 4. Інспекції Комісії та їх звітування повинні проводитись у встановленому порядку, включаючи стандартну методологію.

 5. Держави-члени повинні гарантувати швидке виправлення недоліків, виявлених Комісією у ході проведення інспекцій.

 6. Комісія повинна мати можливість проводити повторні інспекції для перевірки виправлення недоліків.

 7. Необхідно створити порядок роботи з недоліками, які вважаються настільки серйозними, що можуть чинити суттєвий вплив на загальний рівень авіаційної безпеки у Співтоваристві.

 8. Заходи, передбачені у цьому Регламенті, відповідають висновку Комітету, заснованого згідно з частиною 2 статті 19 Регламенту (ЄС) № 300/2008,

^ УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ПРЕДМЕТ І ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 1

Предмет

Цей Регламент встановлює порядок проведення інспекцій Комісії для здійснення нагляду за застосуванням державами-членами Регламенту (ЄС) № 300/2008. Інспекції Комісії охоплюють компетентні органи влади держав-членів, вибрані аеропорти, а також операторів та установи, які застосовують стандарти авіаційної безпеки. Інспекції проводяться у прозорий, ефективний, гармонізований та узгоджений спосіб.

Стаття 2

Визначення

Для цілі цього Регламенту застосовуються наступні визначення:

 1. «компетентний орган влади» означає національний орган влади, визначений державою-членом відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) № 300/2008;

 2. «інспекція Комісії» означає перевірку інспекторами Комісії існуючих засобів контролю якості, а також заходів, процедур та структур безпеки цивільної авіації з метою визначення рівнів відповідності Регламенту (ЄС) № 300/2008;

 3. «інспектор Комісії» означає належно кваліфіковану особу, призначену Комісією, або особу, призначену державою-членом проводити нагляд за відповідністю на національному рівні від імені компетентного органу влади, та обрану брати участь у перевірках Комісії;

 4. «Комітет» означає Комітет, заснований згідно з частиною 1 статті 19 Регламенту (ЄС) № 300/2008;

 5. «недолік» означає нездатність відповідати вимогам, встановленим у Регламенті (ЄС) № 300/2008;

 6. «національний аудитор» означає особу, призначену державою-членом проводити нагляд за відповідністю на національному рівні від імені компетентного органу влади;

 7. «випробування» означає перевірку заходів авіаційної безпеки, під час яких з метою перевірки ефективності вживання існуючих заходів безпеки моделюється намір здійснити незаконне втручання;

 8. «компенсуючий захід» означає тимчасовий захід чи серію заходів, що мають за мету максимально можливо обмежити вплив недоліку, виявленого під час проведення інспекції до того, як буде здійснено повне виправлення.

ГЛАВА ІІ

^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Стаття 3

Співпраця держав-членів

 1. Без шкоди обов’язкам Комісії держави-члени співпрацюють із Комісією під час здійснення нею своїх завдань з інспекції. Така співпраця проводиться під час етапів підготовки, нагляду і звітування.

 2. Держави-члени роблять усі необхідні кроки для забезпечення збереження конфіденційності нотифікації про інспекцію задля того, щоб не поставити під загрозу проведення інспекції.

Стаття 4

Виконання повноважень Комісії

 1. Кожна держава-член забезпечує, щоб інспектори Комісії могли виконувати свої повноваження з інспектування заходів з безпеки цивільної авіації компетентного органу влади згідно з Регламентом (ЄС) № 300/2008, а також будь-якого аеропорту, оператора чи установи, що підлягають дії цього Регламенту.

 2. Кожна держава-член забезпечує, щоб за запитом інспектори Комісії мали доступ до будь-якої відповідної документації, що необхідна для оцінки відповідності загальним стандартам.

 3. У випадку, якщо інспектори Комісії зазнають труднощів при виконанні своїх обов’язків, зацікавлена держава-член у будь-який спосіб у межах своїх повноважень допомагає Комісії у повній мірі виконувати її завдання.

Стаття 5

Критерії кваліфікації для інспекторів Комісії

Щоб отримати право на проведення інспекції Комісії, інспектори Комісії повинні мати відповідні теоретичні та практичні знання, а також успішно закінчити навчання:

Це навчання має:

 1. проводитися службами Комісії;

 2. мати початковий та подальший рівні;

 3. забезпечувати належний рівень кваліфікації для перевірки відповідності застосування заходів безпеки Регламентові (ЄС) № 300/2008.

Початкове навчання включає складання екзамену.

Стаття 6

Участь національних аудиторів у інспекціях Комісії

 1. Держави-члени надають у розпорядження Комісії національних аудиторів, які можуть брати участь у інспекціях Комісії так само, як і у пов’язаних підготовчих та звітних етапах.

 2. Держави-члени надають Комісії детальні дані принаймні одного але не більш як п’яти національних аудиторів, які можуть бути викликані брати участь у інспекціях Комісії.

 3. Список усіх національних аудиторів, які призначені державами-членами і відповідають критеріям, зазначеним у статті 5, щорічно передається до Комітету.

 4. Національний аудитор не бере участь в інспекціях Комісії, що проводяться в державі-члені, яка його призначила.

 5. Запити до національних аудиторів щодо їх участі в інспекціях Комісії завчасно передаються до компетентного органу влади, зазвичай принаймні за два місяці до проведення інспекції.

 6. Витрати в результаті участі національних аудиторів у інспекції Комісії відповідно до правил Співтовариства здійснюються Комісію.

^ ГЛАВА ІІІ

ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКЦІЙ КОМІСІЇ

Стаття 7

Нотифікація про інспекції

 1. Комісія повідомляє про інспекцію принаймні за два місяці до її проведення компетентному органу влади, на території якого буде проводитися інспекція.

 2. За необхідності разом із повідомленням про інспекцію до компетентного органу влади надсилається анкета, яку повинен заповнити цей компетентний орган влади, а також запит щодо будь-якої пов’язаної документації. Заповнена анкета разом із будь-якою запитаною документацією передається Комісії принаймні за два тижні до запланованого початку інспекції.

 3. Якщо Комісія має інформацію щодо наявності в аеропорту недоліків, які можуть мати суттєві наслідки для загального рівня авіаційної безпеки Співтовариства, з компетентним органом влади зацікавленої держави-члена проводиться консультація, а період попереднього повідомлення про інспекцію може бути скорочений до двох тижнів. У такому випадку частини 1 та 2 цієї статті не застосовуються.

Стаття 8

Підготовка інспекцій

 1. Інспектори Комісії проводять підготовку для забезпечення ефективності, точності та відповідності інспекцій.

 2. Компетентному органові влади належним чином разом із іншими детальними даними повідомляються імена інспекторів Комісії, яким доручено провести інспекцію.

 3. Для кожної інспекції компетентний орган влади визначає координатора, який вживає практичних заходів, пов’язаних із майбутнім проведенням інспекції. Упродовж трьох тижнів з моменту отримання нотифікації про інспекцію держави-члени повідомляють Комісії ім’я та контактні дані координатора.

Стаття 9

Проведення інспекцій

 1. Інспектори Комісії проводять інспекції ефективно та кваліфіковано з урахуванням своєї та загальної безпеки та захисту. Інспектори Комісії, чия поведінка під час інспекції не відповідатиме цим стандартам, можуть бути усунуті від подальших інспекцій.

 2. Для здійснення нагляду за дотриманням вимог з безпеки цивільної авіації, встановлених у Регламенті (ЄС) № 300/2008, використовується стандартна методологія.

Проведення інспекцій засновується на систематичному зборі інформації з використанням однієї чи більше з нижчезазначених технік:

  1. спостереження;

  2. перевірки;

  3. опитування;

  4. перевірка документів; та

  5. випробування.

 1. Під час проведення інспекції інспекторів Комісії супроводжує представник компетентного органу влади. Супровід здійснюється без шкоди кваліфікованості та ефективності проведення інспекції.

 2. Інспектори Комісії носять при собі посвідчення інспектора від імені Комісії, а також посвідчення аеропорту, яке надає їм доступ до усіх зон, у яких необхідно провести інспекцію. Формат посвідчення аеропорту не повинен зашкоджувати кваліфікованості та ефективності проведенню інспекції.

 3. Випробування проводяться лише після попередньої нотифікації та у тісній співпраці з компетентним органом влади.

 4. Держави-члени забезпечують, щоб інспектори Комісії відповідно до будь-яких погоджених протоколів отримали дозвіл на внесення предметів для випробування, включаючи ті, що є або мають вигляд небезпечних, у зону обмеженого доступу під час інспекції та під час переходу від або до інспекції.

 5. Компетентний орган влади має бути поінформований, як тільки це стане можливим, про будь-які серйозні недоліки, виявлені під час інспекції Комісії. Окрім цього та без шкоди статті 10, інспектори Комісії за можливості на місці надають по завершенню інспекції неофіційний усний короткий висновок щодо отриманих ними результатів.

Стаття 10

Звіт про інспекцію

 1. Через шість тижнів після завершення інспекції Комісія надає до компетентного органу влади звіт про інспекцію.

Компетентний орган влади негайно передає відповідні результати до інспектованого аеропорту, операторів та установ.

 1. Звіт встановлює результати, отримані інспекторами, включаючи будь-які виявлені недоліки. Звіт може містити рекомендації щодо виправлення заходів.

 2. Під час оцінки імплементації Регламенту (ЄС) № 300/2008 застосовуються такі класифікації:

  1. повністю відповідає;

  2. відповідає, але бажано здійснити покращення;

  3. не відповідає;

  4. не відповідає, із суттєвими недоліками;

  5. не застосовний;

  6. не підтверджений.

Стаття 11

Відповідь компетентного органу влади

 1. Упродовж трьох місяців з дати відправлення звіту про інспекцію компетентний орган влади надає Комісії письмову відповідь на звіт, яка:

  1. містить результати та рекомендації;

  2. містить план дій, визначаючи дії та кінцеві строки виконання для виправлення виявлених недоліків.

 2. У випадку повторної інспекції відповідь компетентного органу влади подається упродовж шести тижнів з дати відправлення звіту про інспекцію.

 3. Якщо звіт про інспекцію не виявив недоліків, відповідати на нього не потрібно.

Стаття 12

Виправлення недоліків

 1. Виправлення недоліків, виявлених під час інспекцій, здійснюється негайно. Якщо здійснити негайне виправлення неможливо, застосовуються компенсуючи заходи.

 2. Компетентний орган влади надає Комісії письмове підтвердження виправлення недоліків. Таке підтвердження засновується на заходах з нагляду за відповідністю, вжитих компетентним органом влади.

 3. У випадку, якщо звіт про інспекцію не потребує подальших дій, Компетентному органу влади щодо цього надається відповідна інформація.

Стаття 13

Повторні інспекції

 1. Після отримання відповіді компетентного органу влади у випадку необхідності подальшого вияснення Комісія може проводити повторну інспекцію.

 2. Принаймні за два тижні до повторної інспекції компетентному органу влади надається повідомлення про проведення інспекції на його території.

 3. Повторна інспекція зосереджується на зонах, у яких під час першої інспекції Комісії були виявлені недоліки.

ГЛАВА ІV

^ ЗАГАЛЬНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14

Інформація для Комітету

Комітету регулярно надається інформація щодо імплементації програми інспекції Комісії, а також результати її оцінки.

Стаття 15

Нотифікація компетентних органів влади про серйозні недоліки

 1. Компетентному органу влади негайно надається інформація, якщо інспекція в аеропорту виявляє серйозні недоліки, які можуть мати відчутний вплив на загальний рівень авіаційної безпеки у Співтоваристві. Така інформація також негайно передається до компетентних органів влади усіх інших держав-членів.

 2. Компетентні органи влади також негайно інформуються у випадку, якщо Комісія має достовірну інформацію про здійснення виправлення, включаючи компенсуючи заходи, які підтверджують, що недоліки, про які повідомлено згідно з цією статтею, більше не мають суттєвого впливу на загальний рівень авіаційної безпеки у Співтоваристві.

Стаття 16

Набуття чинності

Цей Регламент набуває чинності через 20 днів після опублікування в ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.

Цей Регламент застосовується з дати, зазначеної у правилах імплементації, ухвалених відповідно до процедури, зазначеної в частині 3 статті 4 Регламенту (ЄС) № 300/2008, але не пізніше 29 квітня 2010 року.


Цей Регламент є обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.

Вчинено в Брюсселі 26 січня 2010 року.

За Комісію

Голова

José Manuel BARROSO
1() ОВ L 97, 9.4.2008, С. 72.Похожие:

Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconРегламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року
Беручи до уваги Регламент Ради (єес) №3821/85 від 20 грудня 1985 року про записуюче обладнання дорожнього транспорту (1) та, зокрема,...
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconПро запровадження квед-2010
Квед-2010 набрав чинності з 1 січня 2012 року відповідно до наказу Держспоживстандарту від 11. 10. 2010 №457
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconЗвіт про впровадження проекту за період квітень 2010 жовтень 2010 Стор. Додаток 30-4 регламент комісії (ЄС) №644/2005 від 27 квітня 2005 року
...
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconРішення №47 від 13 січня 2011 року Про Героя України Степана Бандеру
Віктора Януковича щодо скасування Указу Президента України Віктора Ющенка від 20 січня 2010 року №46/2010 "Про присвоєння С. Бандері...
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconДодаток 1 до рішення спо від 14. 03. 2013 №24-1 Інформаційна записка про хід виконання Генеральної угоди на 2010 2012 роки
Україні на 2010 2012 роки, 25 лютого 2013 року відбулося засідання Спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників...
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconЛист від 05. 03. 2010 р. N 2984-0-33-10-20
В міністерстві юстиції розглянуто ваш лист від 25 лютого 2010 року n 1985/5/10-1016/653 щодо надання роз'яснення стосовно застосування...
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року icon16 січня 2010 року 16 січня 2010 року м. Львів Чоловіки Гран-прі

Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconРішення 14 грудня 2010 року №12 Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 9 місяців 2010 року
На протязі січня-вересня 2010 року в районі проводилась робота, спрямована на підвищення темпів економічного зростання та покращення...
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року iconРозпорядження 15 жовтня 2012 року Сколе №495 Про внесення змін в розпорядження голови Сколівської райдержадміністрації №539 від 07 вересня 2010 року «Про надання статусу дітям, позбавленим батьківського піклування»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов