Положення про обласний місцевий осередок фшу icon

Положення про обласний місцевий осередок фшуНазваниеПоложення про обласний місцевий осередок фшу
Дата конвертации03.12.2012
Размер235.57 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>Положення про обласний місцевий осередок ФШУ.


Це Положення регламентує загальнi правовi основи органiзацiї та дiяльностi громадської організації «________________ обласна федерація шахів ________________» (або /чи Федерації шахів в АР Крим, м. Києва та Севастополя), яка є обласним місцевим осередком Федерації шахів України.


1. Загальні положення.


1.1. Громадська організація "__________________ обласна федерація шахів" (далі – Федерація) є місцевою громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Положенням.

1.2. Федерація діє на засадах законності, гуманості, добровільності, спільності інтересів і рівності прав її членів, самоврядування, гласності.

1.3. Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, Законами України "Про об’єднання громадян" та "Про фізичну культуру і спорт", Статутом ФШУ, цим Положенням та чинним законодавством.

1.4. З моменту державної реєстрації в установленому Законом порядку Федерація набуває прав юридичної особи, має рахунки в банківських установах, самостійний баланс, печатку та штампи зі своєю назвою та емблемою, має право від свого імені укладати правочини (договори і т.і.), набувати майнові та немайнові права та обов`язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою у судах. Федерація може мати свою символіку, яка затверджується Виконкомом та реєструється у встановленому порядку.

1.5. Федерація визнає принципи, цілі та завдання Олімпійської хартії, правила ФIДE і здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з органами виконавчої влади з питань фізичної культури й спорту _____________ області, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту України, Національним Олімпійським комітетом України, Федерацією шахів України (ФШУ), міжнародною федерацією шахів (ФIДЕ) та іншими організаціями. Федерація визнає Статут Федерації шахів України та зобов’язується його дотримуватись.

1.6. Юрисдикція і повноваження Федерації розповсюджуються на територію _____________________ області (або АР Крим, або м. Києва або м. Севастополя). Розпорядження та рішення статутних органів Федерації, прийняті на виконання цілей та завдань Федерації та в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів Федерації.

1.7. Юридичною адресою Федерації є: Україна, м. ________, вул. ____________, буд.__. За цією адресою знаходяться органи управління Федерації.

1.8.Повна назва: Громадська організація "________________ обласна федерація шахів".

Скорочена назва: ГО "______________".


^ 2. Визначення та тлумачення термінів.


2.1. Якщо інше не встановлено самим Положенням, або не випливає із змісту Положення наступні терміни та визначення, що вживаються в Положенні, будуть мати таке значення:

I. «Положення» означає Положення про Федерацію.

II. «Федерація» означає громадську організацію «______________ обласну федерацію шахів» (або Федерацію шахів в АР Крим, або м. Києва, або м. Севастополя), яка створена на підставі цього Положення та є місцевим обласним осередком ФШУ;

III. «ФШУ» означає Федерацію шахів України.

ІV. «Президент» означає вищу посадову особу Федерації.

V. «З’їзд» означає вищий керівний орган Федерації.

VІ. «Виконком» означає керівний орган Федерації у період між З’їздами.

VІІ. «День» означає календарний день, якщо інше не передбачено в самому Положенні. Якщо закінчення будь-якого строку, передбаченого цим Положенням, припадає на вихідний або святковий день, який визначено як такий законодавством України, то в такому випадку перебіг такого строку закінчується в наступний робочий день згідно чинного законодавства України.

VІІІ. Статті та заголовки розділів вживаються в Положенні лише з метою зручності та не повинні братися до уваги при тлумаченні цього Положення. В даному Положенні будь-які посилання на “ Положення” будуть розглядатися як посилання на це Положення, яке може бути з часом змінено, перероблено чи доповнено. Посилання на спеціальну «Статтю», «Розділ» чи «Додаток» в цьому Положенні означає посилання саме на статтю, розділ чи додаток до цього Положення.


^ 3. Принципи побудови, порядок створення обласного місцевого осередку.


3.1.Структура Федерації будується за територіальним принципом і складається з місцевих осередків: колективів організацій, підприємств, установ, шахових клубів, гуртків, секцій – представницьких органів, створених за територіальною ознакою (районною) з метою сприяння розвитку шахів в даній області, регіоні, місті. (Структура Федерації шахів України також будується за територіальним принципом і складається з обласних осередків, осередків АР Крим, міст Києва й Севастополя, що мають права обласних (обласні місцеві осередки)).

3.2.Вищезазначені місцеві осередки Федерації можуть реєструватися як юридичні особи згідно з законодавством України, а також без утворення юридичної особи. 

3.3. Для реєстрації Федерації її засновники подають до відповідних реєструючих органів заяву. До заяви додаються статут або положення, протокол установчого з'їзду (З’їзду) або загальних зборів, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві осередки, документи про сплату реєстраційного збору. Зміни до статутних документів Федерації підлягають обов'язковій реєстрації.

3.4. Федерація може мати статус місцевого осередку ФШУ. Місцеві осередки ФШУ створюються та діють на засадах колективного членства у ФШУ, з метою практичного втілення у відповідних областях, регіонах, містах статутних цілей і завдань ФШУ, мобілізації для цього місцевого або галузевого спортивного потенціалу, а також з метою поширення і активного сприяння діяльності ФШУ.

3.5. Місцеві осередки перебувають на обліку у ФШУ. Місцевий осередок очолює Президент.

3.6. Діяльність усіх місцевих осередків ФШУ базується на таких основних принципах:

- активного сприяння діяльності ФШУ;

- дотримання приписів Статуту ФШУ;

- виконання рішень керівних органів ФШУ;

- дотримання вимог чинного законодавства.

3.7. Місцевий осередок ФШУ не може належати до іншої Федерації.


^ 4. Розмежування між обласними та місцевими осередками та їх підпорядкованість.


4.1. Місцеві обласні осередки здійснюють свою діяльність згідно цього Положення, яке не повинно суперечити Статуту ФШУ.

4.2. Федерація безпосередньо підпорядковується ФШУ, а місцевий осередок - Федерації. Безпосередньо місцевий шаховий осередок ФШУ не підпорядковується.

4.3. Федерація не несе відповідальності по зобов’язанням своїх членів (місцевих осередків), а останні не відповідають по зобов’язанням Федерації.

4.4. ФШУ не несе відповідальності по зобов’язанням своїх членів (обласних місцевих осередків), а останні не відповідають по зобов’язанням ФШУ.

4.5. Рішення та розпорядження Федерації, в межах її компетенції, є обов’язковими для всіх її колективних членів (місцевих осередків).

4.6. ФШУ делегує місцевим обласним осередкам виключне повноваження щодо представлення інтересів ФШУ, проведення змагань та розвитку шахів в області, представниками якої вони є.


^ 5. Статус та ознаки обласних місцевих осередків.

5.1.Місцеві обласні осередки перебувають на обліку у ФШУ. У кожному територіальному утворенні рішенням Виконкому ФШУ може бути визнаний тільки один місцевий обласний осередок.

5.2. Для отримання статусу обласного місцевого осередку Федерація повинна мати статус юридичної особи відповідно до чинного законодавства, бути колективним членом ФШУ та отримати від ФШУ лист - підтвердження про надання їй ФШУ статусу місцевого осередку на території _________________. Після цього Федерація повинна укласти відповідний договір з Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту України (або з його правонаступником).


^ 6. Мета та завдання Федерації.


6.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку шахів в ________________ області (або в АР Крим, або в м. Києві, або в м. Севастополі), підвищення їх ролі у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров`я та формування здорового способу життя, задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

6.2. Основними завданнями Федерації є:

6.2.1. Пропаганда й популяризація шахів серед населення ____________ області (або в АР Крим, або в м. Києві, або в м. Севастополі).

6.2.2. Сприяння підготовці висококваліфікованих шахістів, тренерів, суддів, забезпеченню успішних виступів шахістів ______________________ області (або АР Крим, або м. Києва, або в Севастополя) на Всесвітніх шахових Олімпіадах, командних та особистих чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаганнях та на інших шахових змаганнях.

6.2.3. Сприяння організації та проведенню на території ____________________ області (або АР Крим, або м. Києва, або м. Севастополя) національних та міжнародних змагань із шахів.

6.2.4. Співпраця з органами державної влади та управління і громадськими організаціями відповідного напрямку.

6.2.5. Розвиток і зміцнення міжнародних зв'язків із федераціями шахів інших областей України, національними федераціями шахів інших країн, ФІДЕ та іншими міжнародними спортивними і громадськими організаціями.


^ 7. Права та обов’язки Федерації.


7.1. Федерація користується правами, які надаються їй Статутом ФШУ, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ФШУ відповідно до неї, а саме:

7.1.1. вільно обирати через своїх делегатів органи управління, висувати кандидатури та бути обраними в особі своїх представників до складу керівних органів ФШУ;

7.1.2. брати участь в управлінні ФШУ через обраних за її участю делегатів або членів керівних органів ФШУ; брати участь у роботі З’їзду та отримувати запрошення на З’їзд;

7.1.3. отримувати достовірну інформацію щодо діяльності ФШУ;

7.1.4. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФШУ;

7.1.5. брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та з’їздах, що проводяться ФШУ на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ФШУ;

7.1.6. користуватися підтримкою ФШУ у діяльності, що відповідає статутній меті ФШУ;

7.1.7. створювати постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань;

7.1.8. виходу із складу членів ФШУ;

7.1.9 здійснювати іншу, не заборонену чинним законодавством, діяльність.


7.2. Обов’язки Федерації:

7.2.1. активно сприяти розвитку шахів в Україні, реалізації політики ФШУ в сфері шахів, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами України, що діють у зазначеній сфері;

7.2.2. співпрацювати з ФШУ з усіх питань стосовно організації змагань та шахів взагалі;

7.2.3. підтримувати авторитет ФШУ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям ФШУ, підривали її престиж, імідж та ділову репутацію;

7.2.4. дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма особами, які є її членами: Статуту, розпоряджень, регламентів і рішень, ухвалених керівними органами ФШУ в межах їх компетенції; Статутів, регламентних документів, директив ФІДЕ та ЄШС, рішення їх керівних органів, шахового кодексу, а також виконання дисциплінарних санкцій відповідно до приписів Статуту ФШУ;

7.2.5. налагоджувати інфраструктуру для розвитку шахів у відповідному регіоні та контролювати її;

7.2.6. здійснювати делеговані їм керівними органами ФШУ повноваження;

7.2.7. вести облік своїх членів;

7.2.8. дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів чесної гри. Включати ці принципи до своїх Положень, Статутів, а також слідкувати за їх дотриманням спортсменами, суддями та офіційними особами;

7.2.9. брати участь тільки в змаганнях, що проводяться і визнаються ФШУ відповідно до її регламентних документів та рішень;

7.2.10. погоджувати з ФШУ Статутні, регламентні та інші документи, календарі змагань, письмово повідомляти ФШУ про зміни в них;

7.2.11. своєчасно сплачувати членські внески;

7.2.12. утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди ФШУ та її членам;

7.2.13. своєю діяльністю зміцнювати авторитет та матеріальну самостійність Федерації та ФШУ.


^ 8. Керівні органи Федерації.


8.1. Керівними органами Федерації є З‘їзд та Виконком Федерації.

8.2. Вищим керівним органом Федерації є З’їзд, а у період між З’їздами – Виконком Федерації, відповідно до наданих йому повноважень.


8.3. З'їзд:

8.3.1. З'їзди проводяться не рідше одного разу в чотири роки. Позачерговий З'їзд може бути скликаний відповідно до п. 9.5 цього Положення.

8.3.2. З’їзд визначає основні напрямки діяльності Федерації і затверджує відповідні документи. Може прийняти до розгляду й вирішення будь-яке питання діяльності Федерації.

8.3.3. До виняткової компетенції З'їзду відносяться:

1) затвердження Положення про Федерацію та внесення до нього доповнень і змін;

2) обрання терміном на 4 роки Президента, трьох Віце-Президентів та виборних членів Виконкому Федерації, Голови й членів Контрольно-ревізійної комісії Федерації;

3) заслуховування звітів Президента і Голови Контрольно-ревізійної комісії;

4) прийняття рішень щодо реорганізації і ліквідації Федерації.


8.4. Виконком.

8.4.1. До складу Виконкому входять Президент, два Віце-Президенти, відповідальний секретар, голови відповідних комісій. Виконком має право прийняти до розгляду і вирішення будь-яке питання діяльності Федерації за винятком віднесених до компетенції З’їзду Федерації.

8.4.2. Виконком збирається на свої засідання не рідше одного разу у квартал. Засідання вважається правочинним за наявності не менше половини членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від чисельного складу. При рівності голосів вирішальним є голос Президента Федерації.

8.4.3. Виконком розробляє заходи щодо забезпечення виконання задач і функцій, покладених на Федерацію цим Положенням, рішеннями З'їзду та договорами.

8.4.4. Виконком розробляє і затверджує фінансово-майновий регламент, що повинний відтворювати механізм розподілу й використання коштів і майна Федерації, затверджує кошторис витрат Федерації за наявності коштів на рахунку Федерації.

8.4.5. Вирішує питання розподілу коштів за наявності їх на рахунку Федерації, використання майна Федерації й контролю за їхнім виконанням, затверджує щорічні фінансові звіти.

8.4.6. Контролює виконання рішень З'їзду та правочинів (договорів), укладених Федерацією.

8.4.7. Заслуховує звіти Голів комісій Федерації.

8.4.8. У встановленому порядку подає матеріали щодо заохочення спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців. Вносить до ФШУ та органів державної влади пропозиції (клопотання) щодо присвоєння спортсменам, тренерам і суддям даного регіону спортивних, кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород. Співпрацює з будь-якими організаціями, закладами і т.п. від імені Федерації.

8.4.9. Затверджує зразки атрибутики Федерації.

8.4.10. Розробляє й затверджує структуру комісій Федерації, подає кандидатури їхніх керівників і персональний склад до З'їзду Федерації.

8.4.11. Визначає терміни, місце проведення й проект порядку денного З'їзду.

8.4.12 Визначає розмір і структуру членських і інших внесків, порядок й механізм їх використання.

8.4.13. Здійснює заходи дисциплінарного впливу до членів Федерації, обумовлені цим Положенням.

8.4.14. Організує виконання рішень З'їзду, планів роботи та календаря Федерації.

8.4.15. Вирішує питання щодо необхідної господарської діяльності (у порядку, встановленому законодавством), спрямованої на розвиток шахів в даному регіоні, вирішує питання створення госпрозрахункових установ та організацій, затверджує їхні Положення чи Статути).


^ 8.5. Контрольно-ревізійна комісія.

8.5.1. Вищим контрольним органом Федерації є Контрольно-ревізійна комісія, що складається з голови і двох членів, які обираються на З'їзді.

8.5.2. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням бюджету Федерації, дотриманням вимог чинного законодавства у використанні фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, договірної, господарської і трудової дисципліни, а також контролює дотримання керівними органами Федерації положень цього Положення.


^ 9. Вибори керівних органів Федерації та організація керівництва.


9.1. Вибори керівних органів Федерації повинні бути вільними, незалежними і демократичними.

9.2. Голосування під час проведення виборів може бути як відкритим, так і таємним. Рішення з цього питання приймає З’їзд простою більшістю голосів.

9.3. З’їзд є зібранням делегатів, обраних від членів Федерації.

9.3.1. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини делегатів, обраних від членів Федерації.

9.3.2. Рішення приймаються простою більшістю від числа присутніх на З'їзді членів Федерації, крім випадків, передбачених цим Положенням.

9.3.3. Тільки належним чином зібраний З’їзд делегатів від членів Федерації має повноваження приймати рішення.

9.4. Черговий З’їзд: повноваження, повідомлення та порядок денний.

9.4.1.Черговий З’їзд проводиться не рідше одного разу на чотири роки.

9.4.2. Дату, місце проведення З’їзду, порядок денний та норми представництва делегатів від членів Федерації (що є опосередкованим впливом Федерації на керівні органи ФШУ: З’їзд та виконком) на З’їзді встановлює Виконком Федерації не пізніше, ніж за 45 днів до його проведення.

9.4.3. Рішення Виконкому Федерації про скликання чергового З’їзду у 3-денний термін направляється Робочою групою Федерації, що створюється Виконкомом Федерації для організації проведення З’їзду, членам Федерації.

9.4.5. Не пізніше, ніж за 30 днів до проведення З’їзду, члени Федерації направляють до Робочої групи:

-виписку з протоколу загальних зборів (З’їзду) по обранню делегатів на З’їзд Федерації, згідно з нормами представництва, встановленими Виконкомом Федерації для колективних членів Федерації;

- виписку з протоколу загальних зборів (З’їзду) про висунення кандидатури на обрання Президента Федерації та кандидатур для обрання до складу виконкому Федерації.

9.4.6. Робоча група Федерації не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення З’ їзду, направляє членам Федерації офіційне запрошення для участі їх делегатів у З’їзді.

9.4.7. Ніякі інші питання, крім тих, що затверджені Виконкомом Федерації, на З’їзді не розглядаються.

9.4.8. З’їзд в надзвичайних випадках може розглянути питання, які не включені Виконкомом Федерації у порядок денний за умови, якщо за це проголосували 3/4 присутніх делегатів.

^ 9.5. Позачерговий З’їзд: повноваження, повідомлення та порядок денний.

9.5.1. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за письмовою вимогою 2/3 членів Федерації (що є опосередкованим впливом Федерації на керівні органи ФШУ) або за рішенням 2/3 членів Виконкому.

9.5.2. У разі скликання позачергового З’їзду він повинен бути проведений протягом 45 днів, починаючи з дати отримання 2/3 письмових звернень членів Федерації або за рішенням 2/3 членів Виконкому.

9.5.3. Порядок денний, який готує Робоча група та затверджує Виконком Федерації, не пізніше 30 днів до проведення позачергового З’їзду, направляється членам Федерації разом з офіційним запрошенням для участі в позачерговому З’їзді.

9.5.4. Не пізніше, ніж за 15 днів до проведення позачергового З’їзду члени Федерації направляють у Робочу групу:

- виписку з протоколу загальних зборів (З’їзду) по обранню делегатів на З’їзд Федерації, згідно з нормами представництва, встановленими Виконкомом Федерації для членів Федерації;

- виписку з протоколу загальних зборів (З’їзду) про висунення кандидатури на обрання Президента Федерації та кандидатур для обрання до складу Виконкому Федерації.

9.5.6. Ніякі інші питання, крім тих, що затверджені Виконкомом Федерації, не можуть розглядатись на позачерговому З’їзді.

^ 9.6. Пропозиції членів Федерації.

9.6.1. Член Федерації, який бажає включити питання у порядок денний позачергового З’їзду, повинен надіслати до Робочої групи Федерації в письмовій формі свої пропозиції не менше ніж за 15 днів до дати його проведення.

9.6.2. Питання, яке пропонується до порядку денного позачергового З’їзду повинно бути чітко сформульоване з коротким поясненням причин його внесення на розгляд З’ їзду.

^ 9.7. Головуючий на З’їзді та вирішальний голос.

9.7.1. На З’їзді головує Президент або, в разі його відсутності, один з Віце-Президентів. Якщо жодний з Віце-Президентів не присутній на З’їзді, то Головуючим на З’ їзді обирається один із членів Виконкому.

9.7.2. У випадку рівності голосів на З’їзді Президент має вирішальний голос.

9.8. Протокол.

9.8.1. На З’їзді ведеться протокол засідання.

9.8.2. Делегати, які обрані для ведення протоколу до Секретаріату З’їзду, зобов’язані направити підписаний ними протокол членам Федерації протягом 10 днів після закінчення З’їзду.

^ 9.9. Право голосу.

9.9.1. Кожний член Федерації, якщо він не втратив право голосу, має на З’їзді ту норму представництва (кількість делегатів), яку встановив Виконком Федерації.

9.9.2. Передача голосів на З’їзді не дозволяється.

9.9.3. Голосування на З’їзді є відкритим, якщо З’їзд не прийняв іншого рішення.

9.9.4. Рішення по голосуванню приймається простою більшістю голосів. Особи, які утримались від голосування не враховуються.

9.9.5. За рівного розподілу голосів Головуючий, на З’їзді, за умови, що він є делегатом, має вирішальний голос.

9.9.6. Рішення З’їзду набувають чинності з моменту їх прийняття З’їздом.

^ 9.10. Президент Федерації.

9.10.1. Президентом Федерації може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та делегатом З’їзду Федерації.

9.10.2. Кандидатура на обрання Президента Федерації пропонується членом Федерації і надсилається до Робочої групи Федерації за 30 днів до дати відкриття З’їзду. Президент, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду, але в будь-якому випадку Президент може перебувати на цій посаді не більше двох термінів підряд. Прізвища кандидатів обов’язково надсилаються Робочою групою членам Федерації не пізніше, ніж за 20 днів до початку З’їзду.

9.10.3. Кандидат на обрання Президентом Федерації не пізніше ніж за 15 днів до З’їзду надає до Робочої групи Федерації письмову заяву, в якій він дає (або не дає) свою згоду на участь в виборах Президента Федерації.

9.10.4. Кандидат на обрання Президента Федерації повинен за 15 днів до З’їзду направити свою передвиборчу програму для обговорення її членами Федерації.

9.10.5. У надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Президента особисто знімають свої кандидатури на обрання або більшість делегатів проголосувала проти всіх кандидатів і більше не залишається кандидатів, делегати З’їзду можуть прийняти рішення продовжити повноваження органів управління Федерації на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні З’їзду і обрати Президента.

^ 9.11. Повноваження і обов’язки Президента.

9.11.1. Президент обирається на З’їзді Федерації на чотирирічний термін. Він є вищою офіційною особою, яка очолює Федерацію. Президент підзвітний тільки З’їзду Федерації.

9.11.2. Президент Федерації має сукупність невід’ємних прав та обов’язків:

- особисто здійснює загальне керівництво Федерацією, забезпечує незалежність Федерації, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Положення про Федерацію і чинного законодавства;

- без довіреності представляє Федерацію перед ФШУ, органами державної влади та управління, іншими державними та недержавними установами, громадськими організаціями, всіма іншими юридичними особами;

- пропонує З’їзду на обрання необхідну кількість Віце-Президентів, членів Виконкому, Контрольно-ревізійної комісії, а Виконкому – пропонує необхідну кількість і персональний склад Голів постійних комісій;

- керує роботою Виконавчого комітету, головує на його засіданнях, затверджує положення про цей орган;

- має право першого підпису фінансових та інших документів Федерації;

- розпоряджається коштами Федерації згідно із затвердженим Виконкомом кошторисом за наявності коштів на рахунку Федерації;

- укладає від імені Федерації правочини, договори, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;

- видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для підпорядкованих йому органів Федерації;

- має право передавати при необхідності за дорученням виконання деяких своїх функцій будь-якому з Віце-Президентів;

- розподіляє обов’язки між Віце-Президентами та іншими співробітниками Федерації;

- розглядає та затверджує протокол З’їзду Федерації;

- нагороджує від імені Федерації осіб за видатні заслуги у шахах;

- представляє за згодою Виконавчого комітету видатних спортсменів, тренерів, суддів, працівників Федерації та членів Федерації до державних нагород та почесних звань;

- укладає з персоналом Федерації трудові договори (угоди, контракти).

9.11.3. Президент головує на З’їзді та засіданнях Виконкому Федерації.

9.11.4. У випадку рівної кількості голосів в ході будь – якого голосування, Президент має вирішальний голос.

9.11.5. У разі відсутності Президента, його повноваження і обов’язки покладаються на одного з Віце-Президентів.

9.11.6. Якщо Президент припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує один з Віце-Президентів, визначений Виконкомом протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступного З’їзду.


^ 10. Членство і внески.


10.1. Федерація діє на основі індивідуального та колективного членства.

10.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України та інших держав, які досягли 14 років, визнають Положення про Федерацію, рішення її керівних органів, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації. Для прийому в індивідуальні члени кандидати повинні подати до Федерації письмову заяву.

10.3. Членство в Федерації відкрите для громадян України та громадських спортивних організацій: шахових шкіл, гуртків та клубів, об’єднань громадян та інших організацій і установ, колективи яких поділяють мету та Статутні завдання Федерації і бажають сприяти її розвитку та діяльності.

10.4. Колективи організацій, підприємств, установ, шахових шкіл, гуртків, клубів, які визнають Положення про Федерацію, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації та бажають стати колективним членом Федерації, подають на розгляд Федерації письмову заяву про вступ до Федерації. Заява повинна містити офіційне рішення організації або установи про вступ до Федерації, назву кандидата, юридичну адресу (адресу), визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені місцевого осередку без довіреності, про склад і засади формування органів управління, посилання на згоду дотримуватися Статутів ФШУ, ФІДЕ, ЄШС, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх компетенції і юрисдикції.

10.5. До заяви додаються копії установчих документів: Статуту, Положення або інших регламентних документів (за їх наявності).

10.6. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) до членів Федерації здійснюється Виконкомом Федерації.


^ 11. Підпорядкування місцевих осередків обласним, їх стосунки між собою.


11.1. Обласні місцеві осередки безпосередньо підпорядковуються ФШУ. Всі обласні місцеві осередки мають рівні права, один одному не підпорядковуються.

11.2. Обласні місцеві осередки зобов’язуються допомогати один одному в шаховій сфері та сприяти розвитку шахів в даному регіоні та в цілому по Україні.

11.3. Місцеві осередки безпосередньо підпорядковуються Федерації членами якої вони є. Всі місцеві осередки мають рівні права, один одному не підпорядковуються.

11.4. Місцеві осередки зобов’язуються допомогати один одному в шаховій сфері та сприяти розвитку шахів в даному регіоні та в цілому по Україні.


^ 12. Порядок припинення членства в ФШУ. Порушення, санкції.


12.1. Припинення членства Федерації у ФШУ може бути добровільним або у зв’язку із виключенням.

12.2. Добровільне вибуття з членів ФШУ здійснюється на підставі письмової заяви Федерації.

12.3. Федерацію може бути виключено з ФШУ за наступне:

- за порушення Статуту та інших нормативних документів ФШУ;

- за невиконання рішення або розпорядження ФШУ;

- за завдання моральних та матеріальних (немайнових) збитків ФШУ або її членам;

- за нанесення шкоди іміджу та діловій репутації ФШУ або її членам;

- за порушення етичних норм;

- за несплату членських внесків ФШУ на протязі 3 (трьох) місяців і більше;

- за дискредитацію ФШУ або її членів та інші подібні дії.

12.4.Виключення з ФШУ можливе за рішенням органів, наділених правом прийняття. Рішення про виключення може бути оскаржено у місячний термін у вищому органі, який повинен винести своє рішення не пізніше двох місяців з часу отримання скарги.

12.5. На розсуд ФШУ до Федерації у разі вчинення нею (її Президентом, Віце-Президентами, членами Виконкому і т.д.) порушень, вказаних в п.12.3 цього Положення може бути застосоване, як виключення, так і винесення зауваження або попередження.

12.6. Якщо Федерація має статус місцевого осередку, то за вчинення нею (її Президентом, Віце-Президентами, членами Виконкому і т.д.) порушень, вказаних в п.12.3 цього Положення, ФШУ має право також позбавляти її статусу місцевого осередку ФШУ.


13. Фінансово-господарська діяльність Федерації, її кошти та майно, право власності, бухгалтерія.


13.1. Фінансово-господарська та інша комерційна діяльність здійснюється шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ та організацій для виконання статутних завдань Федерації у відповідності з діючим законодавством України.

13.2. Кошти та майно Федерації утворюються з:

- вступних та членських внесків;

- спонсорських і благодійних надходжень, добровільних пожертвувань, подарунків, заповітів, інших коштів приватних осіб, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських і кооперативних організацій, іноземних фірм та інших;

- дивідендів, відрахувань від прибутку підприємств, у тому числі спільних, створених або заснованих Федерацією для виконання статутних завдань;

- інших джерел, що не суперечать даному Положенню і діючому законодавству. Отримання коштів повинно проходити з урахуванням незалежності Федерації від будь-якої іншої організації.

13.3. Федерація є єдиним розпорядником своїх коштів і майна. Федерації можуть належати будівлі, споруди, машини, транспортні засоби, інформаційні, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та право на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

13.4. Федерація має право купувати, орендувати або іншими засобами одержувати майно або права на нього, виконувати будь-які інші господарські операції (в тому числі списувати майно з балансу) з підприємствами, установами, організаціями та громадянами, якщо це не заборонено приписами чинного законодавства України.

13.5. Кошти і майно Федерації використовуються у відповідності з цільовим призначенням, що визначається у кошторисі Федерації, а саме на:

- проведення спортивних заходів;

- розвиток матеріально-технічної бази шахів Федерації;

- видання друкарської продукції (газет, журналів, програм, афіш, рекламних матеріалів), пов’язаної з діяльністю Федерації;

- виготовлення атрибутики Федерації;

- соціально-правовий захист шахістів, ветеранів спорту – членів Федерації;

- заохочення осіб, які зробили вагомий внесок в реалізацію цілей та завдань Федерації;

- організацію протокольних та інших заходів Федерації;

- канцелярські, поштово-телеграфні витрати на телефонний та факсовий зв’язки;

- придбання майна та спортінвентарю;

- заробітну платню робітникам технічного персоналу Федерації;

- інші цілі, визначені цим Положенням.

13.6. Федерація організує і веде статистичну звітність та поточний бухгалтерський облік свого фінансово-господарського стану. Ця робота підлягає контролю з боку контрольно-ревізійної комісії Федерації та державної податкової адміністрації.

13.7. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у Федерації ведеться згідно чинного законодавства України. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Президента Федерації. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.


^ 14. Порядок прийняття рішень по вертикалі і контроль за їх виконанням.


14.1.Федерація безпосередньо підпорядковується ФШУ та зобов’язана виконувати всі її рішення та розпорядження. При отриманні рішення або розпорядження, яке відноситься до компетенції місцевого осередку Федерації – Федерація від свого імені зобов'язується в розумний термін зобов’язати свій місцевий осередок виконати вищезазначене рішення або розпорядження.

14.2. У випадку невиконання в розумний термін рішення або розпорядження ФШУ Федерацію може бути позбавлено статусу місцевого осередку ФШУ і/або виключено з членів ФШУ. У випадку коли рішення або розпорядження ФШУ не було виконане в розумний термін з-за вини місцевого осередку Федерації, то ФШУ має право надати додатковий термін для виконання свого рішення або розпорядження.

14.3. Кожний місцевий осередок Федерації повинен включити до свого Положення (якщо його організовано та він діє як юридична особа) приписи, у відповідності з якими місцевий осередок Федерації погоджується визнавати і керуватись цим Положенням та виконувати рішення та розпорядження Федерації.

14.4. ФШУ має право контролю за виконанням Федерацією її рішень та розпоряджень.


15. Порядок внесення змін і доповнень до Положення.


15.1. Зміни і доповнення до Положення Федерації затверджуються З’їздом.

15.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Положення Федерації приймаються простою більшістю від присутніх на З' їзді делегатів.

15.3. Орган, який зареєстрував Федерацію, повідомляється про зміни в статутних документах у встановлений законодавством термін.


16. Порядок припинення діяльності Федерації.


16.1. Припинення діяльності Федерації відбувається у разі її реорганізації або ліквідації, за рішенням суду та у інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Процедура ліквідації Федерації здійснюється згідно з чинним законодавством України та цим Положенням. Правовий режим коштів та іншого майна Федерації, що залишаються після його ліквідації, встановлюється чинним законодавством України.

16.2. Реорганізація Федерації проводиться за рішенням З’їзду, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів. У разі реорганізації права та обов’язки Федерації переходять до правонаступника.

16.3. Ліквідація Федерації здійснюється на підставі рішення суду або на підставі рішення З’їзду, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів.

16.4. Орган, що приймає рішення про ліквідацію Федерації, створює ліквідаційну комісію.

16.5. Майно та кошти Федерації у разі її ліквідації не можуть розподілятися між її членами, а використовуються на виконання статутних завдань, або спрямовуються на благодійні цілі, а на підставі рішення суду спрямовуються у доход держави.Похожие:

Положення про обласний місцевий осередок фшу iconПоложення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу)
Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) розроблене відповідно до Статуту фшу та приписів чинного законодавства...
Положення про обласний місцевий осередок фшу icon2011 рік І. Загальні положення
Про місцевий осередок всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві»
Положення про обласний місцевий осередок фшу iconПоложення про місцевий осередок (первинну організацію)
Це Положення регламентує загальнi правовi основи органiзацiї та дiяльностi місцевого осередку громадської організації «обласна Федерація...
Положення про обласний місцевий осередок фшу iconПоложення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу)
Відповідно до Статуту Федерації шахів України членство у фшу може бути індивідуальним та колективним
Положення про обласний місцевий осередок фшу iconТернопільський обласний осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації «молодіжний центр працевлаштування»

Положення про обласний місцевий осередок фшу iconМісцевий осередок вго «українська федерація хортингу» в полтавській області
Начальник управління з питань фізичної культури І спорту Полтавської ода пожечевський В. О
Положення про обласний місцевий осередок фшу icon2 вересень 2011 р. Київський обласний ресурсний центр Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» -ІІ
Регіонального семінару-представлення Проекту. Тоді ж було підписано Угоду про партнерство між Київською обласною радою, облдержадміністрацією...
Положення про обласний місцевий осередок фшу iconАгенція регіонального розвитку «Перспектива Стрийщини» м. Стрий, Львівська обл
Вінницький обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний центр працевлаштування»
Положення про обласний місцевий осередок фшу iconЗареєстровано Головним управлінням юстиції в області Наказ № від 20 р. Свідоцтво № Начальник управління Протокол № Затверджено
Української бібліотечної асоціації (місцевий осередок) Протокол №1 від 20 р
Положення про обласний місцевий осередок фшу iconПрес-реліз фшу
Фшу не вважала за необхідне вступати в полеміку з автором, який, судячи з його матеріалів у газеті, погано знайомий (чи взагалі незнайомий)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов