Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м icon

Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу мНазваниеФрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м
Дата конвертации22.04.2013
Размер56.59 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ДОГОВІР

ФРАХТУвання транспортного засобу

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ


м. ____________

"___" _______________ 200_ р.


________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Перевізник") в особі __________________________________­_

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,


та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір фрахтування транспортного засобу для перевезення вантажу (надалі іменується "Договір") про таке.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник бере на себе зобов'язання за плату доставити з м. __________ до м. _______________ визначений Замовником вантаж згідно товаросупровідних документів, а Замовник зобов'язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату.

1.2. Місце відправлення: ___________.

1.3. Місце призначення: _____________.

1.4. Маршрут руху, узгоджений Сторонами у Додатку N 1 до цього Договору.

1.5. Окремі умови цього Договору деталізовані у Додатку N 2 до цього Договору.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Перевізник зобов'язується надати технічно справний і пристосований для перевезення вантажу у причепі/напівпричепі ____________________ тягач марки ______________ державний номер ________________________.

2.2. Перевізник зобов'язується тягач місце призначення не пізніше _____________________________________.

2.3. Перевізник не вправі відхилятись від визначеного маршруту руху, крім випадків, коли зміна маршруту обумовлена об'єктивними причинами (тимчасова заборона руху на окремих ділянках з причин загрози безпеці, проведення ремонтних робіт тощо).

2.4. Страхування вантажу багажу здійснюється __________________

(Перевізником чи Замовником)

у встановленому відповідним чинним законодавством порядку.


^ 3. ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ

3.1. За перевезення вантажу Замовник сплачує Перевізникові плату у розмірі вартості перевезення, що становить ________________ грн., не пізніше "___" ____________ 200_ року шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Перевізника.


^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.


^ 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються у відповідності із чинним в Україні законодавством.


^ 6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту ______________________________________.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.8. Всі заявки та доповнення до цього договору, якими Сторони обмінялись засобами факсимільного та іншого зв’язку є невід’ємною частиною цього договору.

^ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, зокрема спеціальними транспортними законами, транспортними кодексами (статутами), іншими спеціальними нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

^

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПЕРЕВІЗНИК

____________________________


______________________________

______________________________

______________________________

____________________________

ПідписиЗа ПЕРЕВІЗНИКА

Керівник ______________/_________/


м. п.

ЗАМОВНИК


_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________

сторінЗа ЗАМОВНИКА

Керівник ______________/________/м. п.
Похожие:

Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconДоговір найму транспортного засобу №
Сторони, уклали цей договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) (далі Договір) про наведене нижче
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconПро затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Мдп (Конвенції мдп) 1975 року, Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням...
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconПорядок передстартового контролю автомобіля та адміністративної перевірки
Технічний паспорт спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconДовідка / certification / справка / zaświadczenie / bescheinigung ua про періоди часу, коли водій не був зайнятий керуванням транспортного засобу І не може надати
Про періоди часу, коли водій не був зайнятий керуванням транспортного засобу і не може надати відповідні тахограми
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconЗаява на отримання технічного паспорту спеціального механічного транспортного засобу для автомобільного спорту Я
Прошу зареєструвати та видати мені технічний паспорт на спеціальний механічний транспортний засіб для автомобільного спорту
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconЗразок Заяви перевізника в Асмап
Асмап нашого підприємства для укладання договору поставки (кількість та марку транспортного засобу) на умовах (лізингу, кредиту,...
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconПовідомлення про безпідставну погрозу працівника спецзагону дпс при мвс україни застосувати вогнепальну зброю до водія транспортного засобу. Суть справи
Предметом даної заяви є повідомлення про безпідставну погрозу працівника спецзагону дпс при мвс україни застосувати вогнепальну зброю...
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconпідставити адресу прокуратури)
Прокурору району м. Києва (підставити район, де відбулася евакуація транспортного засобу)
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconМитна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки мдп (Конвенція мдп) 1975 року
Мдп означає перевезення вантажу від митниці місця відправлення до митниці місця призначення з дотриманням процедури, так званої процедури...
Фрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м iconІнформації про свої тарифи іншим перевізникам
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов