Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік icon

Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рікНазваниеПравила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік
страница1/4
Дата конвертации20.04.2013
Размер475.02 Kb.
ТипПравила прийому
скачать >>>
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

Ужгородського національного університету

Ректор проф. Вегеш М.М.

____” _________2008 року


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Ужгородського національного університету
на 2009 рік

У відповідності з обов’язковими умовами прийому до вищих навчальних закладів України1. До Ужгородського національного університету (далі Університет) приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними про­грамами бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про пов­ну загальну середню освіту. Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра медичного спрямування здійснюється також на основі здобутого освітнього рівня — повна загальна середня освіта.

Прийом на навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра медичного спрямування здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. Прийом на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Вступники мають право брати участь у конкурсі щодо зарахування до кількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в Університеті на конкурсній основі, у тому числі на місця державного замовлення.

2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (зі зміна­ми) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указів Президента України від 25.03.94 № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Респу­бліки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програ­мами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рі­вень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікацій­ний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифі­кація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українсь­ких національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки” користуються такими самими пра­вами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за дер­жавним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів, засвідченою сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, або з кількіс­тю балів, одержаних на вступних випробуваннях, відповідно до пункту 14 цих Правил.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походжен­ня, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, мають такі ж права на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготов­ки (спеціальність).

3. З метою вирішення кадрових проблем регіонів при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом:

— відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист гро­мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами) особи з числа потерпі­лих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю ба­лів, не нижчою встановленого правилами прийому до вищого навчального закладу рівня відповідно до пункту 14 цих Правил;

— на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підго­тов­ку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами) міністерства, інші цен­тральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади, щорічно доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до підпорядкованих вищих навчальних закладів.

Місця для цільового прийому виділяються у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% з кожного напряму підготовки (спеціальності). Кількість цільових направлень має перевищувати кількість цільових місць і забезпечувати можливість проведення конкурсу.

Університет не укладає угод на підготовку кадрів за державним замовленням, якщо це не передбачено законодавством України.

4. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямування) вступники, які атестовані з української мови та літератури, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури з результатами оцінювання знань у поточному році.

Для осіб, які не вивчали української мови та літератури, приймальна комісія з урахуван­ням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випро­бування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікацій­ний) рівень.

5. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього не­залежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів). Приймаль­на комісія Університету допускає до участі в конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які по­дають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвіт­ніх предметів з результатами оцінювання їх знань у поточному році:

за освітньо-професійними програмами бакалаврів (спеціалістів, магістрів медично­го спрямування) 124 балів з непрофільних та профільних предметів.

Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускають­ся.

Університет проводять конкурсний відбір та/або вступні випробування виключно за загальноосвітніми предметами: українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька).

При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямування) подання сертифікатів Українського центру оці­нювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим.

Конкурс щодо вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалав­ра (спеціаліста, магістра медичного спрямування) проводиться не менше як із двох за­гальноосвітніх предметів, у тому числі з української мови і літератури.

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступ­них випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

7. Прийом до Університету проводиться відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами), від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака­лавра” (із змінами) (відповідно до отриманої державної ліцензії) для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр; спеціаліст; магістр.

Нормативний зміст і термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визна­чається державними стандартами.

8. Фінансування підготовки фахівців в Університеті проводиться:

 • за з рахунок видатків державного бюджету України — за державним замовленням;

 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс, а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-квалі­фікаційними рівнями спеціаліст і магістр за рахунок видатків державного бюджету визнача­ються щорічно Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами вико­навчої влади України.

Рішення про зарахування вступника на умовах оплати його навчання за рахунок пільго­вого довгострокового кредиту приймається приймальною комісією Університету на підставі заяви вступника за результатами конкурсного відбору вступників відповідно до встановленої для Університету квоти.

Понад установлені обсяги прийому на навчання, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, Університет відповідно до Закону України „Про вищу освіту” здійснює прийом студентів з оплатою вартості навчання на договірній основі у кількісних межах, обу­мовлених ліцензією.

Особи, які мають базову або повну вищу освіту, вступають до Університету для отри­мання другої спеціальності на загальних засадах із відшкодуванням витрат за навчання.

9. Організацію прийому до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затвер­джується наказом ректора і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію УжНУ. Голо­вою приймальної комісії є ректор.

^ Конкурсний відбір вступників із предметів, визначених у пункті 14 цих Правил, здійсню­ється приймальною комісією за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році. Додаткових вступних випробувань Університет не проводить (крім випадків, передбачених пунктом 14 цих правил).


^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Прийом документів на всі форми навчання проводиться з 29 червня до 29 липня включно.

10. Вступники на перший курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) подають особисто:

 • заяву встановленого зразка про вступ до Університету, у якій указують напрям підготовки (спеціальність указують тільки на спеціальності медичного спрямування або на навчання за програмами спеціаліста, магістра), форму навчання і форму фінансування. Факт озна­йомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акреди­тацію університету за обраним напрямом (спеціальністю) фіксується в заяві вступника і засвідчується його особистим підписом;

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього, оригі­нал або його завірену ксерокопію (завіряється за оригіналом Університетом або в іншому юридично встановленому порядку);

 • медичну довідку за формою 086-о (при поданні копії вступник особисто пред’являє оригі­нал);

 • 6 фотокарток розміром 3´4 см;

 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, наведеному у пункті 13 цих Правил, і визначені для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність). Усі копії документів завіряються за оригіналом Університетом або в іншому установленому порядку;

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (для вступників на денну форму навчання).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військо­вий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник пред’являє особисто в строк, визначений для подання доку­ментів. Вступники, які мають стаж роботи, подають завірену копію трудової книжки. Інші до­кументи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодав­ством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповід­ними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

11. Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, можуть на конкурс­ній основі продовжити навчання в Університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціа­ліста і магістра. Прийом документів проводиться до 5 серпня (за дозволом Міністерства освіти і науки на прохання ректора Університету — до 30 серпня).

Вступники, які закінчили Університет у поточному 2008/2009 навчальному році, пода­ють: — заяву про вступ на обрану спеціальність.

Вступники, які закінчили Університет у попередні роки, і ті, що закінчили інші вузи, подають:

— заяву про вступ на обрану спеціальність,

— диплом про базову вищу освіту;

— додаток до диплома;

— шість фотокарток розміром 3´4 см;

  — медичну довідку за формою 086-o.

При подачі документів вступники пред’являють паспорт або посвідчення особи, військовий квиток (приписне свідоцтво).

12. Вступники на факультет післядипломної освіти подають особисто:

 • заяву про вступ на обрану спеціальність;

 • нотаріально завірену копію диплома про вищу освіту;

 • нотаріально завірений додаток до диплома;

 • шість фотокарток розміром 3´4 см;

 • медичну довідку за формою 086-о.

Прийом заяв від вступників на факультет післядипломної освіти проводиться протягом року. Вступні випробування та зарахування проводяться у міру комплектування груп.

За відсутності повного комплекту документів вступник не може брати участі у вступних випробуваннях і претендувати на зарахування до Університету.

13. Особи, які вступають на навчання, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видані мініс­терствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Університетом відповідно до законодавства України. Учас­ники міжнародних і призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін подають відповідні документи (посвідчення, дипломи, грамоти).

Відомості про кількість ліцензійних місць для прийому на перший курс за державним замовленням та кількість місць, що виділені для цільового прийому, які фінансуються з держав­ного бюджету за напрямами підготовки (спеціальностями); відомості про кількість ліцензійних місць для прийому на перший і старший курси за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з оплатою вартості навчання на договірній основі публікуються після погодження з Міністерс­твом освіти і науки України, яке встановлює обсяги підготовки студентів за державним замов­ленням, цільовим прийомом та за іншими джерелами фінансування.


^ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР І ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

14. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного спрямувань) вступники, які атестовані з української мови, подають серти­фікат Українського центру оцінювання якості освіти з цього предмета з результатами оціню­вання знань у поточному році.

Для осіб, які не вивчали української мови (не атестовані з цього предмета), прово­диться вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіт­ній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Вступники з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за ме­жами України, військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до за­конів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призна­чення та державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зараху­вання на навчання на власний вибір або з кількістю балів, засвідченою сертифікатами Українсь­кого центру оцінювання якості освіти, або з кількістю балів, одержаних на вступних випробу­ваннях із загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами прийому.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) бе­руть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання за власним вибором: або кількістю балів, засвідченого сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, або з кількістю ба­лів, одержаних на вступних випробуваннях із загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами прийому (за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

Денна форма навчання
ФакультетиНайменування і

шифр галузі знань

——

Напрям підготовки

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відповідно до Переліку 2006 р.

(код напряму)

——

^ Спеціальність за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра відповідно до

Переліку 1997 р.

(код спеціальності)

Загальноосвітні предмети (вступні випробування)

для конкурсного відбору
^ Природничі науки (0401)

1

Хімічний факультет


Хімія

бакалавр (6.040101)

хімія*,

українська мова і література
Хімія

спеціаліст (7.070301) магістр (8.070301)

співбесіда з урахуванням оцінок із додатка до диплома бакалавра

Біологічний факультет


Біологія

бакалавр (6.040102)

біологія*,

українська мова і література
Біологія

спеціаліст (7.070402) магістр (8.070402)

співбесіда з урахуванням оцінок із додатка до диплома бакалавра

Географічний факультет


Географія

бакалавр (6.040104)


географія*,

українська мова і література
^ Хімічний факультет


Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

бакалавр (6.040106)

хімія*,

українська мова і література
Екологія та охорона навколишнього середовища

спеціаліст (7.070801)

магістр (8.070801)

співбесіда з урахуванням оцінок із додатка до диплома бакалавра


Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини (0102 )

1

Факультет фізичного

виховання і спорту

Здоров’я людини

бакалавр (6.010203)

фізична підготовка, біологія*, українська мова і література
^ Фізична реабілітація

спеціаліст (7.010202)

співбесіда з урахуванням оцінок із додатка до диплома бакалавра


  1   2   3   4Похожие:

Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconПравила прийому до харківського професійного ліцею машинобудування на 2014 рік м. Харків І
Правила прийому до Харківського професійного ліцею машинобудування на 2014 рік розроблені відповідно Типових правил прийому, затверджених...
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2014 рік м. Куп’янськ Загальна частина
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconПравила прийому учнів до Харківського професійного машинобудівного ліцею на 2013 2014 навчальний рік
Правила прийому до Харківського професійного машинобудівного ліцею розроблені на підставі Закону України „Про професійно-технічну...
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconПравила прийому до Куп’янського професійного аграрного ліцею на 2013 рік м. Куп’янськ 1
Правила прийому до Куп'янського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних...
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconСтудентська Рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Студентський Альянс» Національного Технічного Університету «Харківський політехнічний інститут»
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconСтудентська Рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Студентський Альянс» Національного Технічного Університету «Харківський політехнічний інститут»
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconСтудентська Рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Студентський Альянс» Національного Технічного Університету «Харківський політехнічний інститут»
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік iconПравила внутрішнього розпорядку та проживання в студентських гуртожитках національного гірничого університету
Дані правила розроблено у відповідності до «Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках», затвердженими наказом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов