Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації icon

Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністраціїНазваниеПро затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Дата конвертации24.06.2013
Размер84.83 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>Україна Проект

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї
«__» _______ 2012р. № ____

м. ЖидачівПро затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністраціїВідповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2007року № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»:

  1. Затвердити Тимчасове положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації, що додається.

  2. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (М.Павловський) подати дане розпорядження на державну реєстрацію.

  3. Розпорядження набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в районному управлінні юстиції.

  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації І.–В.Процана.Сергій КОВАЛЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

від____________^ ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату

районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Загальний відділ апарату Жидачівської райдержадміністрації (надалі-відділ) утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженням голови районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності.

1.4. Відділ підпорядковується заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату.

1.5. Роботу загального відділу організовує начальник відділу. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням , керівника апарату. Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати закінчену вищу освіту (освітньо-кваліфікований рівень магістра або спеціаліста).

1.6. У межах своєї компетенції загальний відділ взаємодіє з підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, установами району.

2. Завдання і функції

2.1. Загальний відділ:

2.1.1. Організовує ведення діловодства у відділі, порядок проходження і виконання документів. Зокрема, з грифом «Для службового користування».

2.1.2. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, що надійшла до райдержадміністрації.

2.1.3. Редагує та забезпечує додержання вимог щодо складання і оформлення документів згідно з інструктивними матеріалами райдержадміністрації та погоджує їх шляхом візування.

2.1.4. Здійснює реєстрацію розпоряджень голови райдержадміністрації, та наказів керівника апарату райдержадміністрації, забезпечує своєчасне доведення їх до виконавців та зацікавлених осіб.

2.1.5. Здійснює контроль за виконанням відділами та управліннями райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органами виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови Львівської облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласних і районних рад, а також проводить аналіз причин порушення термінів виконання документів і вносить пропозиції щодо їх усунення.

Працює в автоматизованій системі діловодства «Док.Проф.2.0»

2.1.6. Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань виконання розпоряджень і доручень голови Львівської облдержадміністрації та райдержадміністрації.

2.1.7. Інформує голову райдержадміністрації про стан виконання запитів та звернень народних депутатів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, відділами та управліннями райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органами виконавчої влади.

2.1.8. Забезпечує безперешкодне здійснення конституційних прав громадян на звернення з пропозиціями і заявами, оскарження дій місцевих органів влади, службових осіб, керівників підприємств, організацій, установ та виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.

2.1.9. Забезпечує організацію особистого прийому громадян, розгляду їх письмових та усних звернень керівництвом райдержадміністрації.

2.1.10. Здійснює контроль за законністю розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян у відділах і управліннях райдержадміністрації, місцевих органах влади, службовими особами на підприємствах, організаціях та установах району.

2.1.11. Забезпечує реєстрацію і контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг, які надійшли до райдержадміністрації.

2.1.12. Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, підготовку пропозицій і висновків для наступної доповіді голові райдержадміністрації та його заступниками.

2.1.13. Вивчає і узагальнює пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до райдержадміністрації та забезпечує підготовку інформаційних матеріалів, довідок, пропозицій про причини надходження письмових та усних звернень громадян.

2.1.14. Відповідає за повідомлення громадян про результати розгляду їх звернень.

2.1.15. Складає і подає необхідні звіти з питань прийому громадян і розгляду їх звернень.

2.1.16. Готує проекти розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.1.17. Зберігає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації.

Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбірки на державне зберігання, готує справи до здавання у державний архів.

2.1.18. Забезпечує копіювання та тиражування документів згідно з резолюціями керівництва.

2.1.19. Несе відповідальність за збереження і законність користування малою гербовою печаткою, печатками «Загальний відділ», «Канцелярія» та кутовим і реєстраційним штампами.

2.1.20. Разом з організаційним та іншими відділами апарату райдержадміністрації забезпечує організаційно-технічну підготовку і роботу колегії райдержадміністрації, а також нарад та інших заходів, що проводяться в райдержадміністрації.

2.2. У галузі інформаційно–методичної роботи:

– надає методичну і практичну допомогу відділам та управлінням райдержадміністрації, місцевим органам влади, підприємствам та організаціям, установам в організації ведення діловодства.

^ 3. Права, обов'язки, відповідальність

3.1. Загальний відділ має право:

3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на відділ обов'язків.

3.1.2. Вимагати у відділів та управлінь райдержадміністрації, місцевих органів влади, службових осіб, керівників підприємств, організацій, установ подання інформації (довідок, пояснень та інших матеріалів) про розгляд пропозицій заяв і скарг громадян, які надіслані і були розглянуті в цих органах.

3.1.3. Повертати для повторного розгляду звернення громадян, відповіді на які надійшли неповні або не конкретні.

3.1.4. Надсилати за належністю звернення громадян в яких порушені питання не належать до компетенції райдержадміністрації. Вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації питання про стан роботи із зверненнями громадян у відділах та управліннях райдержадміністрації, місцевих органах виконавчої влади на підприємствах, організаціях, подавати пропозиції щодо поліпшення їх діяльності з цих питань.

3.1.5. За дорученням голови райдержадміністрації та його заступників, керівника апарату:

– здійснювати перевірки у відділах і управліннях райдержадміністрації, органах виконавчої влади нижчого рівня стану ведення діловодства, стану роботи щодо розгляду звернень громадян;

– залучати до проведення перевірок працівників відділів та управлінь райдержадміністрації, працівників підприємств, організацій та установ.

3.1.6. Забезпечувати чітку організацію прийому громадян у встановленні і доведенні до їх відома дні і години.

3.1.7. Забезпечувати попередню співбесіду з громадянами, які прибули на особистий прийом, реєстрацію звернень, доповідати службовим особам, які здійснюють прийом, про зміст звернень громадян, готувати матеріали, необхідні для своєчасного і правильного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.1.8. Забезпечувати чіткий облік усіх письмових і усних звернень громадян з повним відображенням суті поставлених питань, наданих роз'яснень або проведених консультацій і результатів прийому.

3.1.9. Проводити комплексне вивчення заяв, скарг громадян, які надійшли до райдержадміністрації, вивчати причини, які породжують звернення, вживати заходів щодо ліквідації виявлених порушень і недоліків, інформувати про результати роботи керівництво райдержадміністрації.

3.1.10. Здійснювати контроль за виконанням розпоряджень і доручень керівництва райдержадміністрації.

3.1.11. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань роботи діловодних служб, що проводяться в органі виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

Вносити пропозиції з питань вдосконалення процесів діловодства.

^ 4. Структура загального відділу

4.1. Начальник відділу:

4.1.1. Керує роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання поточних планів роботи загального відділу.

4.1.2. Вивчає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вказівок керівництва райдержадміністрації, відповідає за стан трудової дисципліни.

4.1.3. Складає річні звіти, а також довідкові матеріали з питань ведення діловодства, розгляду звернень громадян, організації особистого прийому громадян.

4.1.4. Вносить на розгляд заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.5. Бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах райдержадміністрації, в тому числі при обговоренні питань ведення діловодства.

4.1.6. Інформує керівника апарату про покладання на працівників відділу обов'язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають відділу документи інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

4.1.7. У штат загального відділу входять:

- начальник відділу;

- головний спеціаліст (по роботі із зверненням громадян);

- головний спеціаліст ( з питань контролю);

- головний спеціаліст (інформаційно-комп'ютерного забезпечення);

4.1.8. Начальник та працівники відділу несуть відповідальність в межах своєї компетенції за покладені на них обов'язки.

^ 5. Заключні положення

5.1. Покладення на загальний відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.

5.2. Районна державна адміністрація створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв'язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції відділу тощо.

5.3. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат районної державної адміністрації.

5.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням начальника і погодженням керівника апарату відповідно до вимог чинного законодавства.
Похожие:

Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «0 1» червня 2012 р. №367 м. Жидачів
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26 березня 2012 року №224 положення про відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою...
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconПоложення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації (далі відділ) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги від "18" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від 18 січня 2012 року Печеніги №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 серпня 2012 року №698 положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації затверджується головою районної...
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 02. 03. 12 №172 положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Чугуївської районної державної адміністрації
Чугуївського району, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Тимчасового положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 03. 12 №183 положенн я про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації загальні засади
Організаційний відділ (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов