Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології icon

Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біологіїНазваниеМетодичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології
Дата конвертации25.06.2013
Размер151.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>

Методичні рекомендації

щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році.

Антропова О.В.,

методист з біології відділу природничих дисциплін облІППО

 

Останнім часом відбувається реформування освіти в Україні, переорієнтація її на виховання людини, яка не тільки володітиме певним багажом знань, умінь, навичок та способів діяльності, а й умітиме виконувати свої обов’язки відповідно до сучасних теоретичних надбань, світових вимог і стандартів певної галузі. Біологічні знання є важливим елементом культури освіченої людини. Більшість проблем, що буде розв’язувати суспільство у ХХІ столітті, тісно пов’язані з біологією: перенаселення Землі, розповсюдження нових інфекційних хвороб, використання генетично модифікованих продуктів і застосування біотехнологій щодо людини, забруднення навколишнього середовища, зменшення біорізномаїття. Відповідно до Концепції біологічної освіти у 12-річній школі, володіння біологічними знаннями має стати елементом культури сучасної людини.

Нове розуміння освіченості, моральності, професійної майстерності передбачає висування таких завдань:

 • формування життєво важливих компетенцій;

 • розкриття природної обдарованості дітей;

 • розвиток здатності мислити, говорити, діяти, в результаті чого знайти місце в світі, самореалізуватися.

Біологічна грамотність стає соціально необхідною, а роль шкільного курсу біології в системі культури, виховання пошани і любові до всього живого як до унікального і неповторного не можна недооцінювати.

Навчальна дисципліна «Біологія» – одна з основних базових в структурі змісту загальної освіти, невід'ємна складова частина природничо-наукової освіти на всіх рівнях школи. Роль біології в системі шкільної освіти обумовлена її значенням у формуванні загальної культури підростаючого покоління, вихованні творчої особистості, усвідомленні своєї відповідальності перед суспільством за збереження життя на Землі. Істотний вплив на зміст і структуру шкільного курсу біології надають досягнення науки про життя. В даний час в біологічній науці пріоритетними напрямами, що мають принципове теоретичне і практичне значення, є наступні:

 • екологічний (роль біології в збереженні біосфери, біологічної різноманітності, в запобіганні екологічним лихам);

 • молекулярно-цитологічний (вивчення глибинних структур і механізмів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні, сутність життєвих процесів на клітинному рівні, генетика, вивчення онтогенезу, біотехнологія, генна і клітинна інженерія);

 • еволюційний (нові дані про походження життя на Землі, синтетична теорія еволюції, походження і еволюція людини).

Розвиток біологічної освіти учнів відбувається в відповідності з загальнонаціональними задачами розвитку освіти: впровадження особистісно-орієнтованих та інформаційних педагогічних технологій, компетентнісного підходу до навчання, створення здоров’язберігаючого середовища, використання розвиваючого потенціалу предмету.

У 2010-2011 навчальному році викладання біології в навчально-виховних закладах здійснюватиметься відповідно до навчальних планів, що розроблені на основі Типових навчальних планів для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи (наказ МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66).

Вивчення біології на основному етапі загальної освіти є базовим і направлене на досягнення таких цілей:

 • засвоєння знань про живу природу, властиві їй закономірності, методи пізнання живої природи;

 • усвідомлення життя як найвищої цінності;

 • опанування умінь застосовувати біологічні знання в різних життєвих ситуаціях;

 • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей в процесі проектно-дослідницькій діяльності учнів;

 • виховання позитивного ціннісного відношення до живої природи, власного здоров'я і здоров'я інших людей; культури відношення до природи; використання набутих знань і умінь у повсякденному житті.

Як і в попередні роки, зміст навчального предмету «Біологія» для 7-9 класів залишається незмінним і розподіляється наступним чином (за програмою «Біологія. 7-11 кл.» Київ: Ірпінь, 2005):

Таблиця 1.

Клас

Розділ

Кількість годин

7 клас

І – «Рослини», ІІ – «Різноманітність рослин»,

ІІІ – «Гриби та лишайники», ІV – «Бактерії»,

V – «Організми і середовище існування»

70 годин

(2 години на тиждень)

8 клас

VІ – «Тварини», VІІ – «Різноманітність тварин»,

VІІІ – «Організми і середовище існування»

70 годин

(2 години на тиждень)

9 клас

ІХ – «Людина»,

Х – «Біологічні основи поведінки людини»

105 годин

(3 години на тиждень)

Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, шкільна біологія в основній школі вивчається обов’язково в загальноосвітніх закладах всіх типів і має забезпечити випускнику основної школи мінімальний, але достатній обсяг біологічних знань, які повинні допомогти учневі визначитися з вибором профілю для подальшого навчання в старшій школі.

Здійснення свідомого вибору профілю навчання повинно забезпечуватися організованим допрофільним навчанням на рівні 8-9 класу. Реалізовуватися допрофільна підготовка з біології може через поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі або введення курсів за вибором за рахунок варіативної складової навчального плану. Зміст навчального матеріалу для поглибленого вивчення предмету визначається програмою для 8-9 класів з поглибленим вивченням біології (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 224с. )

Курси за вибором займають особливе місце у допрофільній підготовці та у профільному навчанні. Такі курси мають свою специфіку та роль у сучасній освіті. Вони виконують наступні функцій:

 • наповнення та розвиток змісту базового навчального предмету, що дозволяє підтримувати вивчення суміжних навчальних предметів на профільному рівні і отримувати додаткову підготовку для складання ЗНО;

 • задоволення пізнавальних інтересів учнів у різних сферах людської діяльності, пов’язаної з біологічними знаннями.

Відповідно до наказу МОН України №806 від 01.09.2009 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», дозволено використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти. Програми для факультативного вивчення біології у 7-11 класах, що затверджені МОН України та мають відповідний гриф, надруковані у окремому збірнику (Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський, Аксіома, 2009. - 288с.)

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», відповідно до нової Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України №854 від 11.09.2009 р.) з 2010-2011 навчального року передбачається нова організація освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна.

У наступному навчальному році відбувається перехід на нові профільні програми для 10 класу. У зв’язку з цими обставинами зміст біологічної освіти і викладання біології в 10 класі має свої особливості залежно від обраного профілю. Так, у природничому профілі лінія навчання спрямована на розвиток в учнів стійких інтересів до вивчення біології, цілеспрямовану підготовку учнів до продовження біологічної освіти, набуття ними біологічних знань та вмінь, достатніх для отримання вищої освіти біологічного напрямку. Тому зміст окремих розділів і тем значно розширений та поглиблений, збільшена кількість лабораторних та практичних робіт. Профільне навчання відрізняється від непрофільного широким застосуванням цілого ряду форм та методів урочної і позаурочної роботи: елементи лекційно-семінарської системи, організація проектної та дослідницької роботи, експериментальні завдання тощо. Профільне навчання біології покликано стати більш практико-зорієнтованим оскільки біологія – це шкільний предмет, що завжди відрізнявся практичною спрямованістю.

Під час вивчення біології у класах фізико-математичного профілю значну увагу слід приділити зв'язку біологічної науки з іншими, розкриттю фізичних процесів на клітинному та організменному рівнях, впливу фізичних чинників на генетичний апарат організмів та об'єкти живої природи, логіко-математичному аналізу загальних принципів класифікації живих організмів, застосуванню математичних методів у біології. З метою посилення практичної спрямованості курсу передбачено проведення робіт дослідницького характеру з екологічного моніторингу, дослідів з моделювання біологічних, біофізичних об'єктів тощо.

Зміст програми для технологічного профілю звільнений від надмірної деталізації, що надає змогу вивільнити час для осмислення учнями навчального матеріалу, самостійної пізнавальної діяльності, систематизації і узагальнення знань, творчої діяльності, самоконтролю знань і умінь. Стисле формулювання понять теми дає змогу вчителю, враховуючи рівень розвитку учнів, творчо планувати вивчення матеріалу, доповнювати і поглиблювати зміст, виділяти час для вступних і узагальнюючих уроків.

Навчальна програма для філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного профілю передбачає формування в учнів мінімуму біологічних знань, рівень яких має бути достатнім для використання їх у повсякденному житті. Біологічні знання мають становити основу для формування в учнів наукового світогляду, розвитку емоційної сфери особистості, відповідального ставлення до природи, мотивації здорового способу життя, стратегії виживання в сучасних умовах.

Вивчення біології у класах спортивного профілю спрямовано на формування в учнів системних знань з біології, окремі теми доповнено поняттями анатомо-фізіологічних особливостей організму людини, знаннями профілактики захворювань, що є необхідним для подальшого професійного самовизначення школярів.

Проекти навчальних програм з біології для старшої профільної 12-річної школи містяться на сайті МОН України (http://www.mon.gov.ua)

Вивчення біології у 10 класі з 2010-2011 навчального року передбачено у класах різного профілю як обов’язковий предмет за кількістю годин у залежності від обраного профілю згідно з Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню.

Таблиця 2.

Предмет

Кількість годин на тиждень

 

 

 

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Біологія, екологія

1,5

1,5

4

 

 

 

Таблиця 3.

Профільний напрям

Кількість годин на тиждень

Суспільно-гуманітарний напрям,  Філологічний напрям, Художньо-естетичний напрям

1,5

Природничий напрям

4

Технологічний напрям

1,5

Спортивний напрям

1,5

Фізико-математичний

1,5

Вивчення біології у 11 класі наступного навчального року здійснюватиметься за чинними навчальними планами і програмами (Біологія, 10-11 кл.: Програми для профіл.кл.загальноосв.навч.закл. з укр. мовою нав. – К.:Пед.пресса, 2004. – 108 с.)

Пріоритетним напрямком роботи у 2009-2010 навчальному році була підтримка та розвиток учнівської обдарованості. Моніторинг результативності роботи у цьому напрямку засвідчив, що на сьогодні в області склалася певна система роботи з обдарованими: оновлено банк даних, відпрацьована система пошуку, відбору та педагогічна підтримка обдарованих дітей. Систематично проводиться учнівська предметна олімпіада з біології, вперше учні області взяли участь у Інтернет-олімпіаді з біології на сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (http://www.osvitaodessa.org/?mod=internet_olimp), щорічно учнівські команди захищають честь Донеччини на Всеукраїнських біологічних турнірах.

VІІІ Всеукраїнський турнір юних біологів відбувався наприкінці жовтня у м. Донецьку. Правила проведення турніру, завдання та переможці висвітлені на Українському біологічному сайті (http://biology.org.ua). Рекомендую методистам рай (міськ) методичних кабінетів, які курирують біологію, керівникам МО та учителям біології ознайомитися з наведеною інформацією та опрацювати завдання турніру із своїми учнями. Пропонуємо учнівським командам загальноосвітніх закладів області взяти участь у ІХ Всеукраїнському турнірі юних біологів, який відбудеться у жовтні 2010р.

Згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін була проведена олімпіада з біології, до участі в якій запросили 100 учнів. Як і в попередні роки, біологічна олімпіада проводилась в 2 тури: теоретичний та практичний. Але теоретичний тур відбувався за зміненими правилами. Так, завдання готувалися централізовано, під керівництвом методичної комісії, створеної Міністерством освіти і науки України. Практичний тур традиційно проводився в чотири етапи (ботаніка, зоологія, фізіологія та анатомія людини, розв’язання біологічних задач) за завданнями, що складалися викладачами біологічного факультету ДонНУ.

Обласне журі олімпіади відзначило достатній рівень підготовки учасників з теоретичних питань: більшість учнів продемонстрували ґрунтовні знання відносно загальних біологічних закономірностей. Але деякі ускладнення в учнів 8–11 класів викликали тестові завдання. Недостатній рівень знань учнів був відслідкований при розв’язанні експериментальних завдань.

Завдання практичного туру дозволили учням показати знання з окремих розділів біології. У цілому діти продемонстрували наявність найважливіших компетентностей: вміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та закономірності у біологічних явищах, виражати власні думки і почуття.

Як правило, учасникам олімпіад пропонуються завдання не лише з використанням програмних понять і законів, але і ускладнені завдання. До того ж на олімпіадах перевага віддається оригінальним ідеям вирішення завдань з чітким їх обґрунтуванням, вибору оптимального методу виконання завдання, аргументованим виводам тощо. Олімпіади з біології вимагають від школярів умінь працювати з лабораторним обладнанням та біологічними об’єктами, здійснювати експеримент. Все це необхідно для успішного виступу в практичних турах олімпіади Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

З огляду на змінені правила та ускладнені вимоги стосовно проведення біологічної олімпіади вчителям слід ширше використовувати тестові завдання під час вивчення біології, використовувати матеріальну базу навчального закладу при проведенні лабораторних та практичних робіт, по можливості проводити польові практикуми.

Основні підходи до організації оцінювання рівня підготовки учнів з предмету повинні ґрунтуватися і відповідати підходам, прийнятим в державі, а саме результатам державної підсумкової атестації. Окремі зміни цього навчального року стосуються проведення ДПА з біології у 9 класі як обов’язкового предмету. Зокрема, учні мають право самостійно обирати форму складання підсумкової атестації: традиційна (усна) форма складання за білетами або письмово. Звертаємо окрему увагу учителів біології на письмове складання іспиту. Атестація проводитиметься за завданнями з посібника«Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи» Костильов О.В., Андерсон О.А. Задорожний К.М., Зінченко О.П. – К: Генеза, 2010 (збірник має відповідні рекомендації МОН України). Посібник містить 60 розроблених варіантів атестаційних робіт, які включають завдання із різних розділів навчальної програми з біології для 7-9 класів. Завдання в кожному варіанті різнорівневі та диференційовані, що допоможе учням актуалізувати розвиток зорової, образної та асоціативної пам’яті, дадуть змогу максимально проявити індивідуальні здібності:

 1. завдання у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді;

 2. завдання у тестовій формі з використанням малюнків, схем, фотографій – подібні завдання визначають рівень вміння розпізнавати та аналізувати біологічний малюнок;

 3. завдання на встановлення відповідності;

 4. завдання на встановлення правильної послідовності;

 5. завдання з «відкритою» відповіддю.

За задумкою авторів, збірник призначено для різних форм контролю та перевірки навчальних досягнень учнів, навчально-тренувальної роботи, підготовки до контрольних робіт, випускного та вступного іспитів. Структура завдань наближена, з одного боку, до структури ЗНО, з іншого – до олімпіадних завдань обласного та всеукраїнського рівнів. Тому вважаємо доцільним використання вказаного збірника під час вивчення біології в наступному навчальному році з метою якісної підготовки учнів в подальшому до іспитів, олімпіад та ЗНО.

Виходячи із вищезазначеного, рекомендуємо в наступному навчальному році

на рівні рай(міськ) методкабінетів, керівників МО:

 • систематично ознайомлюватися та опрацьовувати нормативні документи з питань біологічної освіти;

 • забезпечити освоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів;

 • постійно підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовленості педагогів до організації і проведення навчально-виховної роботи;

 • сформувати єдині вимоги до оцінки результативності засвоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів з предмету;

 • проводити презентацію, майстер-класи та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • виявляти, пропагувати і здійснювати нові підходи до організації учбового процесу і виховання; забезпечувати постійне освоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

 • створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчої роботи колективу.

на рівні вчителів:

 • використовувати інноваційні педагогічні технології, компетентнісний та діяльнісний підхід, спрямовані на поліпшення якості навчання учнів;

 • удосконалювати форми та методи з організації роботи з обдарованими учнями;

 • здійснювати системну самоосвітню діяльність;

 • організовувати роботу з учнями на уроці з використанням повного спектру учбових ресурсів та лабораторного інструментарію;

 • активно залучати учнів до активної дослідницької діяльності, використовуючи прийоми та методи активного навчання учнів, самостійного проведення експерименту, виконання індивідуального завдання, роботі з іншими однокласниками;

 

 

 

 

 

^ Література для опрацювання

 1. «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи» Данилова О.В., Данилов С.А. – К: Генеза, 2008, 2010

 2. «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи» Костильов О.В., Андерсон О.А. Задорожний К.М., Зінченко О.П. – К: Генеза, 2010

 3. Мердух І.І. «Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання: Довідкові матеріали та тестові завдання» - Тернопіль: Мандрівець, 2010.

 4. Барна І.В., Барна М.М., Барна Л.С. «Біологія. Задачі та розв’язки: Навчальний посібник» - 5-те вид. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

 5. Учнівські конкурси та турніри:організаційно-методичні засади підготовки та проведення. – Донецьк, облІППО: Витоки, 2010.

 6. Профільне навчання і допрофесійна підготовка старшокласників Донеччини//Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції. М. Донецьк, 16 листопада 2009 – 28 січня 2010 року. Донецьк: Каштан, 2010.

 

^ Сайти, що містять навчальні матеріали з біології

Научная сетьwww.nature.ru

Достовірна наукова інформація з основних розділів біології.

^ Тропинка в загадочный мирwww.biodan.narod.ru

Містить інформацію з ботаніки, зоології, антропології, біологічної юриспруденції.

^ Государственный дарвиновский музейhttp://www.darwin.museum.ru

Можна познайомитися з експозиціями музею, змістом виставок, здійснити віртуальну екскурсію тощо.

^ Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» http://www.livt.net/  

4 862 фотографії, класифікація тварин.

^ Поисковый сайт по энтомологииhttp://www.entomology.narod.ru

Сайт, присвячений всім сторонам життя членистоногих. Містить фотографії.

^ Экзотическая зоологияwww.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm

Информация о мифических и мистических существах, в которых никто не верит, но все о них говорят.

^ Мир рептилийwww.insect.narod.ru/

Фізіологія і екологія рептилій.

Лужок. www.luzhok.ru.

Сайт містить інформацію про рослини: енциклопедія, корисні рослини, отруйні рослини, міфи та легенди.

Віртуальна освітня лабораторія. http://www.virtulab.net

Віртуальні лабораторні роботи з природничих дисциплін для 7-11 класів.Похожие:

Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010 – 2011 навчальному році ” від 13...
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах
Процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011-2012 навчальному році вивчення біології в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011-2012 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році. Антропова О. В., методист з біології iconМетодичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчальних кабінетів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов