Розділ 5 Інтелектуальна власність icon

Розділ 5 Інтелектуальна власністьНазваниеРозділ 5 Інтелектуальна власність
Дата конвертации06.12.2012
Размер66.87 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Розділ 5
Інтелектуальна власність


ІІІ. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство ЄС

1. Авторське право і суміжні права

1.1.Загальні положення

Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art

OJ L 272 13.10.2001 p.32

Директива 2001/84/ЄC Європарламенту і Ради від 27 вересня 2001 року про використання права на випуск оригінального твору мистецтва в інтересах автора

ОВ L 272 13.10.2001 С.32

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

OJ L 167 22.06.2001 p.10

Директива 2001/29/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторських і суміжних прав в інформаційному суспільстві

ОВ L 167 22.06.2001 С.10

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market

OJ L 178, 17 .07 .2000 p. 1

Директива 2000/31/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти послуг в інформаційному суспільстві, особливо в електронній комерції, в межах внутрішнього ринку

ОВ L 178, 17.07.2000 С. 1

Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights

OJ L 290 24.11.1993 p.9

Директива Ради 93/98/ЄЕC від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію строків охорони авторського права і деяких суміжних прав

ОВ L 290 24.11.1993 С.9

Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

OJ L 248 06.10.1993 p.15

Директива Ради 93/83/ЄЕC від 27 вересня 1993 року про координацію певних правил, які стосуються авторських і суміжних прав на супутникову трансляцію і кабельну ретрансляцію

ОВ L 248 06.10.1993 С.15

Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

OJ L 346 27.11.1992 p.61

Директива Ради 92/100/ЄЕС, від 19 листопада 1992 про право оренди, право позики і про авторське та деякі суміжні права в сфері інтелектуальної власності

ОВ L 346 27.11.1992 С.61

WIPO Copyright Treaty (WCT) - Joint Declarations


OJ L 089 11.04.2000 p.8

Договір ВОІВ про авторське право – Спільні декларації держав-членів ЄС

ОВ L 089 11.04.2000 С.8

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) - Joint Declarations

OJ L 089 11.04.2000 p.15

Договір ВОІВ про виконання і фонограми – Спільні декларації держав-членів ЄС

OВ L 089 11.04.2 000 С.15

Council Resolution of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights

OJ C 138 28.05.1992 p.1

Резолюція Ради від 14 травня 1992 року про посилену охорону авторських і суміжних прав

OВ C 138 28.05.1992 С.11.2. Правова охорона комп’ютерних програм і баз даних

Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases

OJ L 077 27.03.1996 p.20

Директива 96/9/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних

OВ L 077 27.03.1996 С.20

Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

OJ L 122 17.05.1991 p.42


Директива Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону комп’ютерних програм

OВ L 122 17.05.1991 С.422. Право промислової власності

2.1. Правова охорона винаходів, топографій інтегральних мікросхем, промислових зразків

Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs

OJ L 003 05.01.2002 p.1

Регламент Ради (ЄC) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства

OВ L 003 05.01.2002 С.1

Council Regulation of 15 December 1975 on the Convention for the European patent for the Common Market.

OJ L 017 26.01.1976 p.43

Регламент Ради від 15 грудня 1975 року про Конвенцію про європейський патент для спільного ринку.

OВ L 017 26.01.1976 С.43

Commission Regulation (EC) No 2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs

OJ L 341 17.12.2002 p.54

Регламент Комісії (ЄC) № 2246/2002 від 16 грудня 2002 року про збори, що сплачуються на рахунок Бюро Гармонізації внутрішнього ринку (Торгові знаки і промислові зразки) за реєстрацію промислових зразків Співтовариства

OВ L 341 17.12.2002 С.54

Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs

OJ L 341 17.12.2002 p.28

Регламент Комісії (ЄC) № 2245/2002 від 21 жовтня 2002 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄЕC) № 6/2002 про промислові зразки Співтовариства

OВ L 341 17.12.2002 С.28

Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions

OJ L 213 30.07.1998 p.13

Директива 98/44/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону винаходів в сфері біотехнологій

OВ L 213 30.07.1998 С.13

Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products

OJ L 024 27.01.1987 p.36

Директива Ради 87/54/ЄЕC від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій інтегральних мікросхем

ОВ L 024 27.01.1987 С.36

75/597/EEC: Commission Opinion of 26 September 1975 on the draft Convention for the European Patent for the common market

OJ L 261 09.10.1975 p.26

75/597/ЄЕC: Висновок Комісії від 26 вересня 1975 року про проект Конвенції про Європейський патент для спільного ринку

OВ L 261 09.10.1975 С.26

74/209/EEC: Commission Opinion of 4 April 1974 concerning the draft Convention for the European Patent for the Common Market and the Protocol annexed thereto relating to the deferred application of the provisions on the exhaustion of rights attached to Community Patents and National Patents

OJ L 109 23.04.1974 p.34

74/209/ЄЕC: Висновок Комісії від 4 квітня 1974 року щодо проекту Конвенції про Європейський патент для спільного ринку і протоколу до неї про відмінне застосування положень про вичерпання прав, що випливають з Патентів Співтовариства і Національних Патентів

OВ L 109 23.04.1974 С.34

Implementing Regulations to the Convention for the European patent for the common market

OJ L 401 30.12.1989 p.28

Положення про імплементацію Конвенції про Європейський патент для спільного ринку

OВ L 401 30.12.1989 С.28

Protocol on the settlement of litigation concerning the infringement and validity of Community Patents (Protocol on litigation)

OJ L 401 30.12.1989 p.34

Протокол про вирішення спорів про порушення і дійсність патентів Співтовариств. (Протокол про вирішення спорів)

OВ L 401 30.12.1989 С.34

Protocol on privileges and immunities of the common appeal court relating to Community patents

OJ L 401 30.12.1989 p.45

Протокол про привілеї та імунітети в апеляційних судах співтовариства у справах про патенти

OВ L 401 30.12.1989 С.45

Protocol on the statute of the common appeal court relating to Community patents

OJ L 401 30.12.1989 p.48

Протокол про компетенцію Апеляційного Суду Співтовариства у справах про Європейський патент

OВ L 401 30.12.1989 С.48

Protocol on a possible modification of the conditions of entry into force of the Agreement relating to Community patents

OJ L 401 30.12.1989 p.51

Протокол про можливу зміну умов набуття чинності Угодою про патенти Співтовариства

OВ L 401 30.12.1989 С.51

Joint Declaration Agreement relating to Community patents

OJ L 401 30.12.1989 p.57

Спільна Декларація до Угоди про патенти Співтовариства

OВ L 401 30.12.1989 С.57
2.2. Правова охорона знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів

Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark


OJ L 011 14.01.1994 p.1.

Регламент Ради (ЄC) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торгові знаки Співтовариства

OВ L 011 14.01.1994 С.1.

Council Regulation (EC) № 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

OJ L 053, 24.02.1998 P. 26

Регламент Ради (ЄС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року щодо захисту географічних зазначень і зазначень походження для сільськогосподарських і харчових продуктів

OВ L 053, 24.02.1998 С. 26

Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

OJ L 028 06.02.1996 p.11

Регламент Комісії (ЄC) № 216/96 від 5 лютого 1996 року про правила процедури для Апеляційних Палат при Бюро гармонізації внутрішнього ринку (Торгові знаки і промислові зразки)

OВ L 028 06.02.1996 С.11

Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark


OJ L 303 15.12.1995 p.1

Регламент Комісії (ЄC) № 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію регламенту Ради (ЄЕC) № 40/94 про торгові знаки Співтовариства

OВ L 303 15.12.1995 С.1

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

OJ L 040 11.02.1989 p.1

Директива Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законів держав-членів в сфері торгових знаків

OВ L 040 11.02.1989 С.1

3. Правова охорона сортів рослин

Council Regulation (EC) No 2470/96 of 17 December 1996 providing for an extension of the terms of a Community plant variety right in respect of potatoes

OJ L 335 24.12.1996 p.10

Регламент Ради (ЄC) № 2470/96 від 17 грудня 1996 року про поширення умов захисту права на рослинне різноманіття Співтовариства на картоплю

OВ L 335 24.12.1996 С.10

Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights


OJ L 227 01.09.1994 p.1

Регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на рослинне різноманіття Співтовариства

OВ L 227 01.09.1994 С.1

Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights

OJ L 173 25.07.1995 p.14

Регламент Комісії (ЄC) № 1768/95 від 24 липня 1995 року про імплементацію правил про пільги для сільського господарства, передбачені статтею 14 (3) Регламенту Ради (ЄЕC) № 2100/94 про права на рослинне різноманіття в Співтоваристві

OВ L 173 25.07.1995 С.14

Commission Regulation (EC) No 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office

OJ L 121 01.06.1995 p.37

Регламент Комісії (ЄC) № 1239/95 від 31 травня 1995 року, що встановлює правила імплементації і застосування Регламенту Ради (ЄЕC) № 2100/94 про правила процедури в Бюро Співтовариства з питань рослинного різноманіття

OВ L 121 01.06.1995 С.37

Commission Regulation (EC) No 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office

OJ L 121 01.06.1995 p.31

Регламент Комісії (ЄC) № 1238/95 від 31 травня 1995 року про правила імплементації і застосування Регламенту Ради (ЄЕC) № 2100/94 про збори, що сплачуються на рахунок Бюро Співтовариства з питань рослинного різноманіття

OВ L 121 01.06.1995 С.31

4. Боротьба з порушеннями прав інтелектуальної власності

Council Regulation (EC) № 241/1999 of 25 January 1999 amending Regulation (EC) № 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

OJ L 027, 02/02/1999 P. 1

Регламент Ради (ЄС) № 241/1999 від 25 січня 1999 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту а також застосування процедури зупинення до підробленої і піратської продукції

OВ L 027, 02/02/1999 С. 1

Commission Regulation (EC) No 1367/95 of 16 June 1995 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re- export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods


OJ L 133 17.06.1995 p.2

Регламент Комісії (ЄC) № 1367/95 від 16 червня 1995 року, що містить положення про імплементацію Регламенту Ради (ЄC) № 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту а також застосування процедури зупинення до підробленої і піратської продукції

OВ L 133 17.06.1995 С.2

Council Regulation (EC) No 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re- export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

OJ L 133 17.06.1995 p.2

Регламент Ради (ЄC) № 3295/94 про засоби запобігання продажу для вільного обігу, експорту, реекспорту підробленої і піратської продукції

OВ L 133 17.06.1995 С.2Похожие:

Розділ 5 Інтелектуальна власність iconВ. М. Антонов інтелектуальна власність І комп'ютерне авторське право
Рекомендовано Вченою радою факультету кібернетики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №5 від 30....
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconПрограма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника» Програма розроблена докт. іст наук, доцентом В. С. Пашковою
«інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconРозпочинають роботу адвокаційні проекти програмив регіонах з останнього тижня березня розпочали свою роботу проекти в регіонах, що були підтримані бф «Інтелектуальна перспектива»
З останнього тижня березня розпочали свою роботу проекти в регіонах, що були підтримані бф «Інтелектуальна перспектива» в рамках...
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconКарти розуму вго «еліта держави» інтелектуальна гра

Розділ 5 Інтелектуальна власність icon15. 02. 2013р в групі пк-9-8 проведена інтелектуальна гра «Щасливий випадок»
Природа завжди чарувала і чарує, хвилювала і хвилює… Природа і Вітчизна – невіддільні!
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconПоложення (стр. 2) Розділ II. Закон про кримінальну відповідальність (стр. 3) Розділ III. Злочин, його види та стадії (стр. 5) Розділ IV. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб\'єкт злочину) (стр. 7) Розділ V. Вина та її форми (стр. 9)
Розділ IV. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб\'єкт злочину) (стр. 7)
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconЗакон україни про власність { в тексті Закону слова "індивідуальна власність" замінено словами "приватна власність" згідно із Законом n 2544-xii ( 2544-12 )
В тексті Закону слова "індивідуальна власність" замінено словами "приватна власність" згідно із Законом n 2544-xii ( 2544-12 ) від...
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «2 8» грудня 2011 р. №1 1 30
Новий Розділ, вул. Грушевського, 35/10 Миколаївського району Львівської області на виготовлення технічної документації на земельну...
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconРеферату : Вишивка Снятинщини Розділ : Народні промисли Вишивка Снятинщини зміст вступ розділ І. Історія вишивки Вишвака в житті людини Розділ ІІ
...
Розділ 5 Інтелектуальна власність iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «1 8» січня 2012 р. №46
Стецькій Ганні Федорівні, жительці м. Новий Розділ, вул. Коновальця, 5/6 Львівської області на виготовлення технічної документації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов