Особливості викладання географії та природознавства icon

Особливості викладання географії та природознавстваНазваниеОсобливості викладання географії та природознавства
Дата конвертации27.06.2013
Размер254.95 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Особливості викладання географії та природознавства

у 2012-13 навчальному році


Завданням сучасної шкільної географічної освіти є здійснення переорієнтація її цілей на формування таких життєво важливих компетенцій школярі, які сприяли б їх адаптації до активної участі в житті суспільства; посилення виховного потенціалу географічної освіти за допомогою розуміння та знання причин загострення стосунків у системі «людина – суспільство - природа» та оновлення змісту географічної освіти, посилення уваги на показ характеру взаємозв’язків у системі «природні умови і ресурси – людина - суспільство».

Основна мета географічної освіти полягає у всебічному розвитку особистості школяра з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та потреб через формування географічної культури як основи світосприйняття, світогляду і діяльності.

Сьогодні шкільна географія відіграє вирішальну роль у зміні людського світогляду на глобальному та особистісному рівні. Географія допомагає дитині усвідомити велике різноманіття і цілісність природи Землі, як єдиної географічної оболонки та водночас осмислити єдність і вразливість природних об’єктів, залежність їх від дій людини, особливо суспільства, озброєного сучасними технічними та технологічними засобами впливу на своє природне оточення.

Пропедевтичним до вивчення географії залишається інтегрованих курс «Природознавства», який вивчається учнями в 5-6 класах.

Навчання географії, природознавства в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010
№ 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»).

^ Основна школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження (години)

Природознавство

5

1

6

1

Загальна географія

6

2

Географія материків та океанів

7

2

Фізична географія України

8

1,5

Економічна і соціальна географія України

9

1,5


^ Старша школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження (години)

Рівень стандарту

(Соціально-економічна географія світу)

10

1,5

Академічний рівень

(Соціально-економічна географія світу)

10

1,5

Профільний рівень

10

5

11

5Вивчення географії, природознавства у 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватись за такими програм:

– Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр.

– Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. видавництво Навчальна книга; 2005.

– Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. видавництво Вікторія; 2008.

– Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.

– Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 5-6; видавництво Перун. 2005,2006 рр.

Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області». Завдяки такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, вчитель дає наукові географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочно допомогти учневі у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту. При викладанні географії своєї області можна використовувати географічний атлас «Вінницька область. Моя мала батьківщина» створений колективом видавництва «МАПА-Київ». Викладання такого курсу має здійснюватись відповідно програми «Рідний край».

Програми курсів за вибором та факультативів. Географія. Частина І.

– Київ, 2010. (додаток 1)

При викладанні такого курсу можна користуватись навчально-методичним забезпеченням: бібліотека краєзнавчих підручників та програм по нашому регіону. Це «Рідний край. Вінниччина» навчальний посібник автори Л.П. Ковальова, Л.Є. Батюк, «Географія Вінницької області» навчальний посібник за редакцією Г.І. Денисик, Л.Ф. Жовнір – Вінниця: Гіпаніс, 2004, а також великим переліком програм і посібників, підготованих і схвалених до використання предметною комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорт України для окремих регіонах країни, районів, а подекуди окремих міст і сіл.

Рівень навчальних досягнень учнів визначається відповідно до Критеріїв оцінювання, затверджених наказом МОН України № 329 від 13.04.2011 року. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах. Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація. У критеріях оцінювання навчальних досягнень зазначено вимоги до оцінювання практичних робіт щодо їх виконання, оформлення та формулювання висновків. Оцінюючи практичну роботу учителю необхідно оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей учнів. Так в учнів старшої школи вже має бути сформоване уміння формулювати висновки до практичної роботи на підставі теми, мети і результатів проведеної роботи.

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр, як однієї із форм контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів. Зміст завдань контрольної роботи може охоплювати зміст однієї навчальної теми або декількох навчальних тем. Час проведення контрольної роботи та її зміст визначає вчитель. Для контрольної перевірки, згідно з критеріями оцінювання й вимогами програми з географії та природознавства до результатів навчання, необхідно використовувати завдання різної форми і різних рівнів складності. Завдання для контрольної роботи мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Тому разом із завданнями, які передбачають уміння учнів впізнавати географічні факти, поняття, терміни, , особливості процесів, необхідно включати завдання, що вимагають від учнів описувати та характеризувати процеси, порівнювати й класифікувати, використовувати діаграми, таблиці та графіки, надавати або вибирати пояснення, формулювати пояснення причинно-наслідкових зв’язків, висловлювати свою думку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, згідно з критеріями оцінювання, вимагає включення до контрольної роботи як завдань у тестовій формі так і відкритих завдань з короткою та розгорнутою відповіддю, які вимагають від учня самостійно сформулювати відповідь на поставлене запитання та відповідно її оформити.

^ Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші (зі штампом навчального закладу) та зберігаються в кабінеті географії протягом року.

Необхідною складовою успішного навчання з географії є картографічна грамотність. Сучасна картографічна база засобів навчання представлена стінним картами, атласами, контурними картами комп’ютерними картографічними програмними педагогічними засобами навчання, які видаються двома видавництвами ДНВП «Картографія» та ПрАТ «Інститут передових технологій» їх продукція пройшла науково-методичну експертизу предметної комісії та комісії із засобів навчання та шкільного обладнання та отримала грифи «Рекомендовано МОНмолодьспорт України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ».

Передбачені програмою практичні роботи є обов’язковими для виконання всіма учнями, а їх перевірка та оцінювання здійснюється вчителем на власний розсуд – у всіх учнів чи вибірково. Обов’язковими для оцінювання у кожного учня є дві практичні роботи протягом семестру, що заздалегідь визначаються учителем. Визначені вчителем практичні роботи відмічаються в календарних планах – «оцінюється». При перевірці практичної роботи вчитель може оцінити, як виконання теоретичних знань учнів на практиці так і картографічних знань (оформлення контурної карти). Ведення учнями контурної карти перевіряється вчителем постійно. Рекомендуємо оцінку за контурну карту виставляти в журнал окремою колонкою в останній темі перед семестровою.

При оцінені роботи на контурній карті слід керуватись методичними рекомендаціями «Вимоги до оформлення контурної карти».

В 6 класі (географія) та природознавство (5, 6 клас) ведеться календар спостереження за погодою. Якщо учні ведуть календар погоди протягом навчального року в такому випадку оцінка виставляється раз в семестр окремою колонкою в останній темі перед семестровою.

З метою екологізації географічної освіти пропонується до використання навчально-виховному процесі посібник «Зелений пакет для школярів», матеріали якого сприяють формуванню практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту. Дана програма пройшла експертизу і отримав гриф «Схвалено МОНмолодьспорт України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах», матеріали якої доцільно використовувати для формування практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту. Загальноосвітні навчальні заклади отримали якісний продукт з питань охорони довкілля та сталого розвитку важливою рисою якого є його міждисциплінарний характер. Посібник містить матеріали, які дозволяють учням розв’язувати життєві ситуації, приймати свідомі рішення, формувати екологічну поведінку, навчити бережно ставитися до природи, до здоров’я, стати активним громадянином своєї держави. Дізнатися більше про історію створення “Зеленого пакета” та отримати доступ до різномовних ресурсів комплексу можна на: http://greenpack.rec.org

Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів ЗНЗ (Наказ МОН України №496 від 03.06.2008 р. визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 1. Розподіл кількості сторінок – здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально – виховної роботи.

 2. Ведення журналукласний керівник та вчителі.

 3. Записи в журналі ведеться тільки державною мовою.

 4. У разі помилкового або неправильного запису оцінки поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

 5. У графі «Зміст уроку» - стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, тощо.

 6. У графі «Завдання додому» - прочитати, вивчити, повторити, параграф, сторінки, номери завдань.

 7. Заміна – у графі «завдання додому» після д/з записується «заміна» прізвище та підпис.

 8. Перевірка журналу керівником (заступником) протягом навчального року не менше 4 разів. Учитель – підпис про ознайомленням.

 9. Скоригована – у триденний термін після семестрової звертаються батьки з заявою (мотивуючи причину) до керівника, про проведення оцінювання . Наказом створюється комісія: керівник, голова метод об’єднання, вчитель та затверджується графік. Оцінювання у письмовій формі. Завдання погоджуються на шкільному МО і затверджуються керівником. Письмові роботи зберігаються протягом року.

Коригування не пізніше п’яти днів після подачі заяви. Скорегована оцінка за семестр нижча за семестрову або така сама як семестрова не виставляється. У разі, якщо учневі не вдається підвищити результати, запис у колонку Скорегована не робиться.

На сторінці «Зведений облік навчальних досягнень учнів» за І та ІІ семестр виставляється остаточно скорегована оцінка.

 1. Річна виставляється не раніше ніж через три дні після оцінки за ІІ семестр.

 2. Річна оцінка коригуванню не підлягає.


Подаємо зразок ведення сторінки класного журналу Географії:


Назва предмета Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Прізвище

та

ім’я учня05/

0911/

09
14/09

Практична робота №1

Календар погоди

Контурна карта19/

03

Тематична

І семестр

Скоригована10/02

Календар погоди

Контурна карта

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА


ДПА

Апеляційна

Якщо практична робота являється елементом уроку, то учень за урок може отримати дві оцінки: за усну відповідь та за виконання практичної роботи. В такому випадку оцінка за усну відповідь виставляється в колонку в числі, а практична робота в колонку поряд, але без числа.

На правій сторінці журналу у графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити, опрацювати тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

Зразок:

п/п

Дата

Зміст уроку

Д/З

1.

05/09

Фіз. географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Сучасний адміністративно – територіальний устрій.

Опрацювати

2.

11/09

Крайні точки і розміри території України. Географічне положення, кордони. Географічний центр України. Пр. р. №1 «Нанесення на к. к. крайніх точок, географічного центру України, та кордонів, що межують з нею».

Вивч.

Нанести на к. к.

3.

14/09

Розташування території України стосовно годинних поясів. Пр. р. №1 (продовження) «Визначення положення України в годинних поясах»

Вивч.

Нанести на к. к.

4.

18/09

Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов та природних ресурсів. Туристичні подорожі , екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експедиції, виставки.

Повторити Опрацюват

Особлива увага у 2012-2013 навчальному році має бути звернена на формування школяра як творчої особистості та вироблення досвіду творчої діяльності — здатності застосовувати ним набуті знання, уміння та навички у змінених, нестандартних умовах. Чільне місце має бути відведено роботі із обдарованими та здібними до географії учнями.

Серед різних форм позакласної роботи доцільно відмітити такі:

 • Міжнародний природничий конкурс «Колосок»;

 • Інтернет – олімпіади.

 • Турнір юних географів тощо.

Участь школярів нашої області у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок» можна проаналізувати за допомогою таблиці.


^ Участь учнів областей України у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі “КОЛОСОК“
з/п

Регіон

Роки

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 весна

2011 осінь

2012 весна

1

АР Крим

428

353

612

1211

2676

3 452

5901

9492

3956

13462

8949

2

Вінницька

0

68

316

912

1388

1 852

3741

5926

3571

7737

4384

3

Волинська

334

512

1002

1471

2183

3 583

5314

8051

4996

9635

7233

4

Дніпропетровська

163

556

1067

1920

3459

5 053

7089

12178

4721

15688

10663

5

Донецька

448

1229

1937

2430

4254

6 331

9792

15341

7021

24513

18918

6

Житомирська

35

124

196

164

206

448

623

1152

790

2478

2643

7

Закарпатська

0

66

218

487

778

777

911

2438

797

2748

767

8

Запорізька

1021

1578

2693

3254

5 871

7 526

8878

13994

5374

16674

9198

9

Івано-Франківська

26

51

554

1392

2 642

4 357

5253

7694

3306

8224

5506

10

Київська

41

218

386

877

2157

1 862

5532

10320

3182

11627

6593

11

Київ

0

68

161

324

690

739

2280

3631

2478

6586

4208

12

Кіровоградська

58

191

318

1066

2562

3 895

4538

6751

2556

8107

4544

13

Луганська

177

440

1016

1879

3648

5 050

6334

11030

6139

12946

10152

14

Львівська

896

1594

3128

3722

6860

12 055

19985

32627

17999

39057

28878

15

Миколаївська

107

442

849

2283

3956

5 620

7298

10473

5234

12658

6772

16

Одеська

465

846

1562

1752

2209

2 558

2713

4663

1112

5861

2795

17

Полтавська

312

348

560

697

1147

1 709

3613

6865

4645

9633

8181

18

Рівненська

40

154

212

315

693

895

1381

2446

1518

2410

1492

19

Сумська

704

1474

2150

4370

6703

8 091

9038

13768

8690

14995

11961

20

Тернопільська

0

39

39

232

528

1 261

2772

6842

2077

9076

5662

21

Харківська

1377

2316

4524

6550

9 100

12 973

17056

23593

11239

29379

17784

22

Херсонська

135

195

493

1060

1116

1 800

4811

9525

2559

11337

6371

23

Хмельницька

339

585

1357

2018

3646

5 470

7978

13163

8362

15113

13888

24

Черкаська

263

189

320

386

1174

1 536

1934

4866

3009

6307

4036

25

Чернівецька

10

244

441

924

739

1 263

2077

3368

2192

4242

3859

26

Чернігівська

45

290

345

757

1586

2 555

3351

5592

827

6556

2647

27

Севастополь

207

544

866

1024

1465

1 740

2228

3829

2009

4370

0

28

В Україні

7631

14714

27322

43477

73436

104 451

152421

249618

120359

311419

208084


Завдання Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу “КОЛОСОК“ вдало заповнюють вакуум між стандартними завданнями зі шкільного підручника й значно важчими завданнями географічних олімпіад. Підготовка і участь у цьому конкурсі не вимагають великих матеріальних затрат, а тому вчителям географії доцільно залучати до нього більше учнів.

Звертаємо увагу вчителів географії на необхідність участі учнів у Інтернет - олімпіаді, оскільки у 2011-2012 н. р. ніхто із школярів нашої області не брав у ній участі.

Цінною є не лише участь учнів області у конкурсах, олімпіадах, турнірах, а система підготовки до цих заходів, в процесі якої і школярі, і вчителі збагачують практику розв’язування задач, майстерність спілкування

Учень в своїй навчальній діяльності користується підручниками тільки з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Перелік посібників, які можуть бути використані при вивчені географії постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти : (www.iitzo.gov.ua).

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал “Географія та економіка в сучасній школі” Міністерства освіти і науки України і газета “Краєзнавство. Географія. Туризм”.Похожие:

Особливості викладання географії та природознавства iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії та економіки в 2009-2010 н р
Тема: Оновлення змісту, форм І методів роботи шляхом модернізації та використання інноваційних підходів до процесу викладання географії...
Особливості викладання географії та природознавства iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н...
Особливості викладання географії та природознавства iconНаказ №297 Про здійснення перевірки стану викладання І рівня навчальних досягнень учнів з географії та роботи шкільних бібліотек На виконання плану роботи відділу освіти, молоді та спорту на 2012 рік наказую
Здійснити з 15. 11. 2012р перевірку стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів з географії у загальноосвітніх навчальних...
Особливості викладання географії та природознавства iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Література Григоренко, О. Географічний кабінет своїми руками / О. Григоренко // Географія та основи економіки в школі. 2006. №3. С. 11-13
Мета: Удосконалення процесу викладання географії шляхом використання матеріально-технічної бази кабінету географії для реалізації...
Особливості викладання географії та природознавства iconКонцепція викладання географічної науки
Організація та методичне забезпечення самоосвіти вчителів географії міжкурсовий період
Особливості викладання географії та природознавства iconУмови проведення Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник»
Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник» (далі – Конкурс) проводиться з метою...
Особливості викладання географії та природознавства iconОсобливості викладання предметної біології у 2010-2011 навчальному році (доповнення)

Особливості викладання географії та природознавства iconДля вчителів географії та економіки
Учасники конференції: методисти рнмц, керівники рмо вчителів географії, вчителі географії
Особливості викладання географії та природознавства iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет інститут природознавства інформаційний лист V міжнародна наукова конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у IV міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 24-26 травня 2007 року...
Особливості викладання географії та природознавства iconРозробка системи уроків з теми “Африка” Муштин Н. В., вчитель географії сзош №2 Урок Африка. Особливості географічного положення.
Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов