План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік icon

План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік



НазваниеПлан роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік
Дата конвертации02.03.2013
Размер95.44 Kb.
ТипПлан
скачать >>>



Затверджено

на засіданні кафедри

історії та теорії соціології

10 вересня 2012 р.,

протокол № 2


ПЛАН РОБОТИ

кафедри історії та теорії соціології

на 2012/2013 навчальний рік

І. Навчально-методична робота



1.1. Забезпечення навчання на денному та заочному відділеннях

1.1.1. Перевірка стану підготовки та затвердження індивідуального педагогічного навантаження по кафедрі на 2012/2013 навч.р.


1.1.2. Розробка/оновлення програм та затвердження робочих і навчальних програм нормативних та вибіркових дисциплін для студентів усіх років навчання (по семестрах).

1.1.3. Затвердження оновлених описів нормативних і спеціальних навчальних

дисциплін для ознайомлення студентів із формами проведення навчальних занять

та контролю засвоєння знань.

1.1.4. Розробка паперових/електронних читанок до курсів. Створення електронних пакетів матеріалів, що використовуються у викладенні (CD з матеріалами до курсів).

1.1.5. Затвердження семестрових робочих планів викладачів. Затвердження

графіку проведення консультацій викладачами кафедри (по семестрах).

1.1.6. Уточнення розкладу навчальних занять по кафедрі на 1 і 2 семестри

2012/2013 навч. р. Інструктаж кураторами студентів 1 к. з питань організації і

проведення навчальних занять протягом семестру.

1.1.7. Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2012/2013 навч.р.

Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів.

1.1.8. Методичне забезпечення викладання нормативних і вибіркових

навчальних дисциплін та проведення наукових семінарів студентів.

1.1.9. Організація роботи методичного семінару кафедри з детально розробленими

планами проведення засідань по семестрах.

1.1.10. Проведення відкритих занять та затвердження графіку відвідувань і взаємовідвідувань навчальних занять.

1.1.11. Здійснення контролю стану підготовки заліково-екзаменаційних сесій і обговорення результатів їхнього проведення.

1.1.12. Затвердження екзаменаційних білетів і залікових карток з нормативних і спеціальних навчальних курсів, що виносяться на заліково-екзаменаційні сесії.

1.1.13. Затвердження наскрізної тематики:

- курсових робіт (2 і 3 к.);

- бакалаврських кваліфікаційних робіт (4 к.);

- дипломних магістерських робіт і дипломних робіт спеціалістів (5 к.).

1.1.14. Призначення наукових керівників дипломних робіт студентів бакалаврської та магістерської програм, програми підготовки спеціалістів.

1.1.15. Обговорення підсумків захисту курсових і дипломних робіт на засіданнях методичного семінару та засіданнях кафедри.

1.1.16. Затвердження пропозицій кафедри щодо рекомендації кращих студентів для

навчання на магістерській програмі та в аспірантурі кафедри.

1.1.17. Обговорення і затвердження пропозицій щодо вдосконалення процесу

викладання за модульно-рейтинговою системою на 1-5 курсах.

1.1.18. Обговорення стану викладання дисциплін соціологічного циклу на денному відділенні факультетів університету, на яких викладаються дисципліни соціологічного профілю.

1.1.19. Обговорення стану викладання дисциплін за вибором студентів на заочному відділенні історичного факультету.

1.1.20. Підготовка до видання навчально-методичних матеріалів кафедри:

1.1.20.1. Видання уточненої версії методичних вказівок до написання курсових,

кваліфікаційних та дипломних робіт.

1.1.20.2. Видання навчально-методичного посібника «СОЦІОЛОГІЯ. ЧАСТИНА 2».

1.1.20.3. Видання індивідуальних навчально-методичних посібників членів кафедри.

1.1.21. Розробка та підготовка до друку навчально-методичного посібника для магістерських програм.

1.1.22. Затвердження плану видань на 2012/2013 навч.р.

1.1.23. Розробка пропозиції щодо зміни плану бакалаврського навчального плану в бік зменшення годин аудиторного навантаження та створення тематичних модулів навчальних дисциплін. Призначення відповідальної особи.

1.1.24. Проходження підвищення кваліфікації, стажування викладачами кафедри згідно затвердженого плану.

1.1.25. Проведення вступних випробувань на магістерську програму та в аспірантуру. Призначення з числа викладачів відповідальних за розгляд апеляційних справ.

1.1.26. Обговорення концепції підготовки бакалаврів, магістрів і докторів наук

зі спеціальності “Соціологія” відповідно до проекту “Закону про освіту”.

1.1.27. Оновлення Стандарту вищої освіти Львівського університету з соціології.

1.1.28. Завершення роботи над проектом Галузевого стандарту вищої освіти з соціології та його представлення на обговорення соціологічної академічної спільноти України.

1.1.29. Розширення тестової бази навчальних дисциплін, які викладаються по кафедрі. Урізноманітнення форм тестових завдань.

1.1.30. Розміщення й регулярне оновлення методичних матеріалів на ВЕБ-сторінці кафедри.

1.1.31. Участь викладачів кафедри у викладанні соціології англійською мовою на факультеті іноземних мов та для іноземних студентів, які навчаються у ЛНУ.


1.2. Навчальні, виробничі і педагогічні практики студентів


1.2.1. Організація та проведення навчальних, педагогічних і виробничих практик студентів.

1.2.2. Затвердження наскрізної програми практик 1-5 курсів студентів спеціальності

“Соціологія” (навчальних, виробничих, педагогічних, переддипломних).

1.2.3. Проведення педагогічних практик студентів кафедри та обговорення їхніх

наслідків. Затвердження звітів з проведення практик.

1.2.4. Встановлення і затвердження місць проведення практик.

1.2.5. Залучення студентів до досліджень, що проводяться на базі Центру моніторингу університету відповідно до рішень Ректорату та Вченої ради університету.

1.2.6. Розширення масштабів навчальних і виробничих практик студентів протягом навчального року за рахунок їхньої участі у проведенні кафедральних омнібусів на базі Лабораторії соціологічних досліджень кафедри.


2. Наукова і науково-дослідна робота кафедри


2.1. Наукова робота викладачів


2.1.1. Організація роботи методологічного семінару кафедри. Затвердження

тематики і семестрових планів засідань методологічного семінару. Закріплення практики проведення засідань методологічного семінару за участю викладачів соціології ВНЗ Львова.

2.1.2. Обговорення та затвердження індивідуальних наукових звітів викладачів

та аспірантів за 2012 р.

2.1.3. Обговорення та затвердження наукового звіту кафедри за 2012 р.

2.1.4. Проведення звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і

лаборантів кафедри по секції “Соціологія”. Затвердження тематики наукових

виступів.

2.1.5. Виконання в межах робочого часу викладачів науково-дослідної теми “Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей та інституціональний розвиток в сучасному українському суспільстві: глобальний та регіональний контексти” протягом 2012/2013 навч.р., підготовка проміжного звіту про її виконання, планування нових видів робіт на наступний навчальний рік.

2.1.6. Взяти участь у конкурсі на отримання держбюджетного фінансування науково-дослідної теми кафедри 2012-2014 рр.

2.1.7. В рамках діяльності Лабораторії соціологічних досліджень кафедри історії та теорії соціології провести соціологічні омнібуси студентів кафедри (лютий-березень 2012 р.).

2.1.8. Підготовка і проведення VІ Міжнародного Форуму соціологів у Львові

(12 жовтня 2012 р.) у зміненому організаційному форматі. Підготовка до

друку збірки матеріалів наукових повідомлень. Підготовка документів до

оформлення Збірки матеріалів наукових повідомлень Міжнародних львівських соціологічних Форумів як фахового видання зі соціології.

2.1.9. Редагування статей та підготовка до друку шостого номера “Вісника Львівського університету. Серія соціологічна”. Розміщення матеріалів “Вісника” на сайтах кафедри, університету, бібліотеки ім. Вернадського (м. Київ).

2.1.10. Підготовка до захисту кандидатських дисертацій Шедловської М.В., Марусяк Т.С.

2.1.11. Участь представників кафедри у Міжнародному конкурсі ім. Н. Паніної на звання кращого молодого соціолога 2012 р.

2.1.12. Участь представників кафедри у Всеукраїнській та міжнародній літніх

школах соціологів 2012 та 2013 рр.

2.1.13. Наукове керівництво діяльністю Центру моніторингу університету та

участь викладачів кафедри, студентів, аспірантів у виконанні запланованих

за ним видів робіт.

2.1.14. Участь у науково-методичних та науково-практичних конференціях в Україні та за її межами.

2.1.15. Підготовка та публікація наукових праць у фахових та зарубіжних виданнях, тез доповідей на конференціях.

2.1.16. Підготовка рецензій, відгуків на автореферат дисертацій, опонування дисертацій.


2.2. Керівництво науковою роботою студентів


2.2.1. Організація роботи студентського наукового гуртка. Затвердження

тематики і графіку роботи гуртка. Підсумковий звіт керівника гуртка.

2.2.2. Організація участі студентів у факультетській звітній науковій конференції студентів.

2.2.3. Підготовка до друку у “Віснику” та інших виданнях кращих студентських

наукових робіт і повідомлень.

2.2.4. Підготовка кращих студентів 4 к. спеціальності “Соціологія” до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

2.2.5. Підготовка кращих студентів старших курсів до участі у Всеукраїнській

Олімпіаді зі соціології.


2.3. Підготовка аспірантів


2.3.1. Робота із вступниками до аспірантури та аспірантами 1 року навчання.

2.3.2. Затвердження рецензій на реферати вступників до аспірантури.

2.3.3. Затвердження програми та екзаменаційних білетів до вступного іспиту за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології - до аспірантури кафедри.

2.3.4. Обговорення та затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1 року

навчання.

2.3.5. Затвердження наукових керівників аспірантів 1 року навчання.

2.3.6. Проведення навчальних і відкритих занять аспірантами 2 року навчання.

2.3.7. Проведення проміжної і підсумкової атестації аспірантів (осінь 2012 – весна 2013 рр.).


^ 3. Громадська робота викладачів та аспірантів кафедри


3.1. Призначення порадників груп ІСС-11 та ІСС-12.

3.2. Затвердження семестрових планів роботи порадників академгруп 1 і 2 курсів

напряму “Соціологія”.

3.3. Участь у проведенні факультетських виховних заходів (Дня відкритих

дверей, Вечора першокурсників, Дня соціолога тощо).

3.4. Участь у засіданнях регіонального відділення САУ, роботі правління САУ.

3.5. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

3.6. Участь у роботі редколегій наукових та науково-публіцистичних видань України та за її межами.

3.7. Участь у ЗМІ (виступи на телебаченні, радіо, повідомлення та участь в Інтернет-форумах тощо)

3.8. Участь у роботі громадських, доброчинних та волонтерських організацій.


^ 4. Участь у виконанні міжнародних проектів


4.1. Заохочення до участі викладачів кафедри у міжнародних проектах та дослідженнях.

4.2. Звіти викладачів про закордонні відрядження.

4.3. Відпрацювання практики проведення навчальних занять англійською мовою за участю зарубіжних викладачів, що працюють на кафедрі.

4.3. Вдосконалення навчальних магістерських програм за участю гостьових

професорів кафедри.

4.4. Стан виконання кафедральних та індивідуальних міжнародних проектів.

4.5. Продовження наукового діалогу та співпраці із провідними соціологічними центрами України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

4.6. Організація і проведення семінарів-консультацій для студентів щодо особливостей участі у міжнародних конференціях та проектах.


^ 5. Організаційна робота


5.1. Виконання доручень Ректорату, Вченої ради університету, деканату, Вченої

ради історичного факультету з питань моніторингів громадської думки

академічної спільноти університету.

5.2. Обговорення стратегії розвитку соціології у Львівському національному університеті ім. Івана Франка та організаційних питань щодо створення кафедри прикладної соціології.

5.3. Підготовка і проведення досліджень ефективності навчального процесу на історичному факультеті університету.

5.4. Підготовка до впровадження дворічної магістерської програми зі спеціальності “Соціологія”. Підготовка до розробки і впровадження докторської програми зі соціології.

5.5. Розроблення пропозиції до складання бюджету історичного факультету від кафедри та Центру моніторингу.

5.6. Проведення поточного контролю стану функціонування системи диференційованого обліку студентів.

5.7. Організаційна підготовка до створення на базі лабораторії соціологічних досліджень кафедри Інституту соціологічних досліджень.

5.8. Робота кафедральної бібліотеки. Продовження роботи над упорядкуванням

тематичного каталогу та його електронної версії. Інвентаризація бібліотечного

фонду кафедри.

5.9. Систематичне оновлення кафедральної ВЕБ-сторінки.

5.10. Розроблення порядку розподілу службових обов’язків по кафедрі.

5.11. Розроблення порядку розподілу службових обов’язків між лаборантами кафедри та затвердження графіку їхньої роботи.

5.12. Ведення кафедральної документації у паперовому та електронному

варіантах. Переведення діловодства кафедри на нові форми за поданням навчально-методичного відділу університету.

5.13. Участь викладачів в організації та проведенні кафедральних омнібусів для студентів 4-5 курсів.

5.14. Участь у роботі Вченої ради історичного факультету, Видавничої ради університету.


Затверджено на засіданні кафедри історії та теорії соціології 10 вересня 2012 р., протокол № 2.


Зав. кафедрою

історії та теорії соціології,

доктор соціологічних наук,

п р о ф е с о р ЧЕРНИШ Н.Й.





Похожие:

План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconНавчальний посібник Міністерство освіти та науки України Національний гірничий університет
...
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconРічний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст

План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи атестаційної комісії на 2012 2013 навчальний рік
Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році»
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconКартка контролю за виконанням рішень педагогічної ради Дата проведення 31. 08. 2012 Номер протоколу №8
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації,...
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconТельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи
...
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи студентського наукового гуртка на 2012-2013 навчальний рік
До роботи у студентському гуртку залучаються студенти третього, четвертого та п’ятого курсів денної форми навчання за спеціальністю...
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи шкільної бібліотеки комунального закладу «Харківський навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради на 2012/2013 навчальний рік
Забезпечення кожного учня необхідною інформацією з метою успішного вивчання програм
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconРішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Авдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської...
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Факультет соціології І права Кафедра політології, соціології та соціальної роботи Наукове товариство студентів І аспірантів фсп інститут соціології нан україни Відділ історії,
«Держава І глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія», яка відбудеться 28-29 жовтня 2010 року в нтуу "кпі" на базі факультету...
План роботи кафедри історії та теорії соціології на 2012/2013 навчальний рік iconПлан графік вивчення стану викладання навчальних предметів на 2012/2013 навчальний рік

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов