Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту icon

Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до СтатутуНазваниеПротокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту
Дата конвертации29.09.2013
Размер63.54 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного

товариства «Швея»
Протокол № 1 від 15 квітня 2011 р
.

Зміни

до Статуту

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ШВЕЯ»

(є невід’ємною частиною Статуту Товариства затвердженого Загальними зборами акціонерів АТЗТ «Швея», пр.№1 від 26.10.2010р.)


м. Краматорськ


2011 рік


З метою приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р., Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Швея» (пр. №1 від 15.04.2011 р.) вирішено внести наступні зміни до Статуту ПАТ «Швея»:


П. 5.3. Розділу 5 Статуту викласти в такій редакції:

«Товариство, в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу».


Розділ 5 Статуту доповнити п. 5.4. такого змісту:

«У разі невиконання Товариством зобов»язань з обов»язкового викупу акцій, Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій».


П.6.6. Розділу 6 Статуту доповнити реченням такого змісту:

«Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок і строк їх виплати шляхом надіслання простого листа на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), яка зазначена в переліку акціонерів, складеного на дату, визначеною наглядовою радою Товариства»


Розділ 6 Статуту доповнити п. 6.7. такого змісту:

«Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами».


П.п. 8.2.2. Розділу 8 Статуту викласти в такій редакції:

«До виключної компетенції загальних зборів належить:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до статуту Товариства;

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законом;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків ревізійної комісії;

- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
- затвердження принципів корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства.
Абз. 2 п.п. 8.2.5. Розділу 8 Статуту доповнити словами такого змісту:

«шляхом надіслання простого листа на адресу акціонера»


П.п. 8.2.5. Розділу 8 Статуту доповнити новим абзацем такого змісту:

«Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, а також розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет».


П.п. 8.2.9. Розділу 8 Статуту доповнити реченням такого змісту: «Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом:

- розміщення на веб-сайті Товариства в мережі «Інтернет».


П.п.8.3.1. Розділу 8 Статуту доповнити новим реченням такого змісту:

«Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування»


П.п. 8.3.3. Розділу 8 Статуту викласти в такій редакції:

«До виключної компетенції наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 % вартості активів.

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

- прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства, затвердження положень про них та їх статутів.
П.п. 8.5.2. Розділу 8 Статуту викласти в такій редакції:

«Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства строком на три роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії».


Голова Загальних зборів Є.І.Кушнір


Секретар Загальних зборів О.А.Лапіна
Похожие:

Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconПро застосування фінансової санкції від «22» квітня 2011 р
Я, Головний державний санітарний лікар Овруцького району гуляков в. М. розглянув: протокол про порушення санітарних норм від «21»...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconПро застосування фінансової санкції від «20» квітня 2011 р
Я, Головний державний санітарний лікар Овруцького району гуляков в. М. розглянув: протокол про порушення санітарних норм від „ 19”...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconПро застосування фінансової санкції від «22» квітня 2011 р
Я, Головний державний санітарний лікар Овруцького району гуляков в. М. розглянув: протокол про порушення санітарних норм від «21»...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconПро застосування фінансової санкції від «20» квітня 2011 р
Я, Головний державний санітарний лікар Овруцького району гуляков в. М. розглянув: протокол про порушення санітарних норм від «18»...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconПро застосування фінансової санкції від «22» квітня 2011 р
Я, Головний державний санітарний лікар Овруцького району гуляков в. М. розглянув: протокол про порушення санітарних норм від «21»...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconРішення від 20. 09. 2011 року Про затвердження розміру статутного капіталу та змін до статуту кп вувкг
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Комсомольської міської ради" від 14. 06. 2011 №825/01 та від 07....
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconРішення №231 15 сесія 6 скликання 06 квітня 2012 року Про внесення змін до Статуту Іллінецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату
...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconРішення від 13. 12. 2011 р. Про затвердження розміру статутного капіталу та змін до статуту кп "Міськсвітло"
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі звернення комунального підприємства "Міськсвітло" Комсомольської...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconРішення від 27. 12. 2011 р. Про затвердження розміру статутного капіталу та змін до статуту кп вувкг
Україні", на підставі звернення комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Комсомольської...
Протокол №1 від 15 квітня 2011 р. Зміни до Статуту iconПротокол Конференції учасників №18 від 24 листопада 2010 року Президент Асоціації „Дніпровський Банківський Союз В. В. Косюга
Ці зміни є новою редацією Статуту Асоціації „Дніпропетровський Банківський Союз”, зареєстрованого у новій редакції 16. 11. 2005 р.,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов