Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів icon

Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересівНазваниеЗакон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів
страница1/2
Дата конвертации20.03.2013
Размер477.32 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2

Проект

вноситься народними депутатами України С. Власенком, М. Джигою,

В. Ар’євим, О. Буджераком, Г. Омельченком, І Калєтніком,Рябекою, О Новіковим

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правила професійної етики
на публічній службі
та запобігання конфлікту інтересів


Цей Закон відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції визначає правила професійної етики осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, та шляхи запобігання цими особами конфлікту інтересів.

Розділ І.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

блага — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального і/або нематеріального характеру;

близькі родичі — чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брати, сестри публічного службовця та їх подружжя;

конфлікт інтересів — протиріччя між приватними інтересами публічного службовця та його службовими обов’язками, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій в процесі його службової діяльності;

неправомірна вигода — блага, які пропонуються, надаються (отримуються) безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової без належних на те підстав;

органи публічної влади — це органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

подарунок — благо, одержане безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової;

потенційний конфлікт інтересів — існування у публічного службовця приватних інтересів у сфері, в якій він здійснює свою службову діяльність;

приватні інтереси — будь-які інтереси публічного службовця, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими фізичними чи юридичними особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з його членством або діяльністю в громадських, політичних та релігійних організаціях;

публічний службовець — особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яку поширюється дія цього Закону;

уповноважений орган — Уповноважений орган з питань професійної етики публічних службовців;

уповноважена особа — уповноважена особа з питань професійної етики публічних службовців;

фінансовий конфлікт інтересів — конфлікт інтересів, обумовлений інтересом публічного службовця в отриманні благ фінансового характеру або пов’язаний з його фінансовими зобов’язаннями.

Стаття 2. Особи, на яких поширюється дія цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на:

1) членів Кабінету Міністрів України;

2) осіб, що призначаються на посади Президентом України, за його поданням;

3) осіб, що призначаються на посади Верховною Радою України або за її згодою;

4) державних службовців;

5) осіб, що займають посади в органах державної влади і не є державними службовцями;

6) осіб, що займають посади в органах державної влади і мають спеціальні звання, класні чини, дипломатичні та інші ранги, кваліфікаційні класи тощо;

7) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту України за переліком посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

8) посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі сільських, селищних, міських голів;

9) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад;

10) професійних суддів, в тому числі суддів Конституційного Суду України.

Стаття 3. Дія цього Закону у часі

1. Публічний службовець зобов’язаний дотримуватись положень цього Закону під час виконання своїх службових обов’язків, а також у випадках, встановлених цим Законом, у позаслужбовий час та після припинення публічної служби.
Стаття 4. Правове регулювання професійної етики публічних службовців

1. Правове регулювання професійної етики публічних службовців здійснюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України .

2. На виконання положень цього Закону та на його основі можуть прийматись підзаконні нормативно-правові акти, що регламентують особливості реалізації принципів професійної етики публічних службовців.

3. У разі, якщо норми підзаконних нормативно-правових актів суперечать цьому Закону, застосовуються положення цього Закону.

Розділ ІІ.

^ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Стаття 5. Пріоритет інтересів публічної служби

1. Представляючи інтереси держави чи територіальної громади у відносинах з іншими особами, в тому числі у судах, публічний службовець має діяти виключно в інтересах публічної служби з урахуванням того, що зміст і спрямованість діяльності держави визначають права і свободи людини та їх гарантії.

Стаття 6. Уникнення конфлікту інтересів

1. Публічний службовець зобов’язаний уникати виникнення конфлікту інтересів у своїй службовій діяльності, а також уникати вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення такого конфлікту інтересів або створити враження його наявності.

2. Публічному службовцю забороняється прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх приватних інтересів.

Стаття 7. Неупередженість

1. Публічний службовець в процесі реалізації своїх службових повноважень має діяти неупереджено, тобто без урахування мотивів чи обставин, що не стосуються предмету його службової діяльності, в тому числі незважаючи на особисту прихильність або неприязнь до будь-яких осіб, а також на політичні, релігійні чи інші особисті погляди чи переконання.

Стаття 8. Політична нейтральність

1. У своїй службовій діяльності публічний службовець зобов’язаний дотримуватись вимог щодо політичної нейтральності, тобто уникати демонстрації у будь-якому вигляді своїх політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків. Обмеження щодо політичної діяльності публічних службовців встановлені цим Законом.
^
Стаття 9. Прозорість у службовій діяльності публічних службовців

1. Прозорість у службовій діяльності публічних службовців передбачає можливість будь-якої заінтересованої особи отримати у визначеному законодавством порядку від органу публічної влади або окремого публічного службовця інформацію про його діяльність та рішення, за винятком інформації, доступ до якої відповідно до закону є обмеженим.

2. Прозорість у діяльності публічних службовців забезпечується шляхом оприлюднення у засобах масової інформації або в інший спосіб проектів нормативно-правових актів, прийнятих нормативно-правових актів та правових актів індивідуального характеру; забезпечення вільного доступу до інформації довідкового характеру; забезпечення можливості звернення до органу публічної влади або окремого публічного службовця зі зверненням про надання відповідної інформації.

3. Публічний службовець повинен з повагою ставитися до діяльності представників засобів масової інформації щодо інформування суспільства про діяльність органів публічної влади, їх посадових осіб, а також надавати таким представникам у встановлених законом випадках і порядку достовірну інформацію або сприяти в її отриманні, за винятком інформації, доступ до якої відповідно до законодавства України є обмеженим.

Стаття 10. Забезпечення конфіденційності

1. Публічному службовцю забороняється розголошувати чи використовувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала йому відомою у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків за винятком випадків, встановлених законом.

Стаття 11. Уникнення отримання неправомірної вигоди у зв’язку зі здійсненням службової діяльності

1. У своїй службовій діяльності публічний службовець має уникати отримання неправомірної вигоди, в тому числі у формі подарунків, у зв’язку із здійсненням службової діяльності.

Розділ ІІІ.

^ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Стаття 12. Сфера застосування заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Передбачені цим Законом заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів застосовуються у випадках, коли службова діяльність публічного службовця стосується:

1) розподілу фінансових чи матеріальних ресурсів (об’єктів права державної або комунальної власності), їх використання або розпорядження ними в інший спосіб;

2) надання чи отримання документів дозвільного характеру (дозволів, ліцензій, сертифікатів, погоджень тощо), реєстрації (крім тієї, що здійснюється у заявному порядку), надання інших адміністративних послуг;

3) кадрових рішень, внесення подань та прийняття рішень про нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань;

4) проведення аукціонів, конкурсних або тендерних процедур;

5) направлення на навчання або у закордонні відрядження за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів чи офіційної фінансової допомоги від іноземних держав чи міжнародних організацій;

6) реалізації контрольних або наглядових повноважень, а також здійснення оперативно-розшукової діяльності;

7) здійснення проваджень щодо притягнення фізичних чи юридичних осіб до юридичної відповідальності та вирішення спорів;

8) регуляторної діяльності;

9) іншого.

Стаття 13. Запобігання конфлікту інтересів

1. Перед призначенням на посаду публічний службовець або особа, що претендує на заняття відповідної посади, зобов’язані у письмовій формі засвідчити керівнику органу, на посаду в якому особа призначається, відсутність у нього приватних інтересів у сфері, в якій буде здійснюватись його службова діяльність.

2. У разі виникнення у публічного службовця потенційного конфлікту інтересів публічний службовець зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для недопущення виникнення конфлікту інтересів.

3. У разі виникнення у публічного службовця конфлікту інтересів він зобов’язаний вжити передбачених цим Законом заходів щодо його врегулювання.

4. У разі існування у публічного службовця сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів він зобов’язаний звернутися за роз’ясненнями до уповноваженої особи, а за її відсутності — до Уповноваженого органу. У разі, якщо публічний службовець не отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він діє відповідно до вимог передбачених у частині третій цієї статті.

5. Якщо публічний службовець отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він звільняється від дисциплінарної відповідальності, передбаченої цим Законом якщо у діях щодо яких він звертався за роз’ясненням все таки був конфлікт інтересів.

Стаття 14. Повідомлення про конфлікт інтересів чи потенційний конфлікт інтересів

1. У разі виникнення у публічного службовця конфлікту інтересів чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний у письмовій формі повідомити про це свого безпосереднього керівника, а також уповноважену особу, а за її відсутності — Уповноважений орган.

2. У разі, якщо публічний службовець не має безпосереднього керівника, про виникнення конфлікту інтересів чи потенційного конфлікту інтересів він повідомляє лише уповноважену особу, а за її відсутності — Уповноважений орган.

3. У разі, якщо конфлікт інтересів виникає у депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим або у депутата місцевої ради, він зобов’язаний повідомити про нього у порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.

4. Керівник, який володіє інформацією про конфлікт інтересів чи потенційний конфлікт інтересів підлеглого йому публічного службовця зобов’язаний у письмовій формі повідомити про це уповноважену особу, а за її відсутності — Уповноважений орган.

Стаття 15. Врегулювання конфлікту інтересів

1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності публічних службовців здійснюється такими способами:

1)позбавлення приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;

2) усунення публічного службовця від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;

3) переведення публічного службовця на іншу посаду або його звільнення із займаної посади;

4) прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.

Стаття 16. Позбавлення приватного інтересу

1. Публічний службовець може позбутись приватного інтересу з приводу якого виник конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління майна або у будь-який інший спосіб.

2. У разі, якщо публічний службовець позбавився приватного інтересу, він має письмово повідомити про це уповноважену особу, а за її відсутності — Уповноважений орган, з обов’язковою вказівкою на спосіб, в який це здійснено.

3. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування або відновлення.

4. Не можуть вважатись позбавленням приватного інтересу дії щодо розлучення з подружжям, а також заяви, в тому числі публічні, про розірвання особистих, дружніх чи інших стосунків з іншими особами.

5. Не можуть вважатись позбавленням приватного інтересу відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління майна, якщо такі дії здійснюються на користь близьких родичів публічного службовця.

Стаття 17. Усунення публічного службовця від прийняття рішення чи участі в прийнятті рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

1. Усунення публічного службовця від прийняття рішення чи участі в прийнятті рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів здійснюється за умов існування можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших публічних службовців.

2. Усунення публічного службовця від прийняття рішення чи участі в прийнятті рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття рішення або вчинення відповідних дій інших публічних службовців здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює публічний службовець.

3. У разі виникнення конфлікту інтересів у публічного службовця, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), такий публічний службовець не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом, якщо його неучасть не впливає на правомочність цього органу.

4. У разі, якщо неучасть публічного службовця, у якого виник конфлікт інтересів та який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такого публічного службовця у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем.
  1   2Похожие:

Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconЗакон УкраЇни Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців
Закон визначає поняття, засади запобігання та способи врегулювання конфлікту інтересів, що виникає в діяльності публічних службовців...
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconРозпорядження 02. 10. 2013 Печеніги №223 Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення
Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання...
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconПравила професійної етики нотаріусів України Загальні положення
Закону України «Про нотаріат»
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconП.І. Б. Контактні дані
Координатора проектів обсє в Україні та Комісії з журналістської етики «Сприяння підвищенню стандартів професійної етики І зміцненню...
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconРішення від № м. Дружківка Про виконання міського плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації
«Про затвердження Положення про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості», зареєстрованим...
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconРішення від 29. 08. 2012 №6/23-3 м. Дружківка Про виконання міського плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації
«Про затвердження Положення про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості», зареєстрованим...
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconЛекція. Тема: Конфлікти в організації. Переміни та стреси. План. Поняття конфлікту. Основні типи конфлікту причини конфлікту
Поняття конфлікту можна визначити як відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бу­ти фізичними особами або групами....
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconУправління державної служби
Етична поведінка службових осіб, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів новація нового антикорупційного законодавства
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconI. Як омс вашого населеного пункту забезпечує зручність при отриманні клієнтами публічних послуг? (позначте всі варіанти, які використовуються)
В рамках реалізації всеукраїнського проекту „Запровадження етичного та ефективного управління та формування громадського контролю”...
Закон україни про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання підробці засобів захисту рослин
Закон України «Про пестициди та агрохімікати» (Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 26, ст. 362)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов