Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 icon

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34НазваниеЗакон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34
Дата конвертации26.04.2013
Размер90.19 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
1. /Державна Служба - Оболенський (2003)/-смTL.doc
2. /Державна Служба - Оболенський (2003)/Liter.doc
3. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_1.doc
4. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_10.doc
5. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_2.doc
6. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_3.doc
7. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_4.doc
8. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_5.doc
9. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_6.doc
10. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_7.doc
11. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_8.doc
12. /Державна Служба - Оболенський (2003)/R_9.doc
13. /Державна Служба - Оболенський (2003)/titul.doc
14. /Державна Служба - Оболенський (2003)/zmist.doc
Загальна частина
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34
Державна служба: наука, освіта, професійна діяльність, галузь законодавства, спеціальність вищої школи
Модель державної служби україни та перспективи розвитку
Р озділ 2
Р озділ 3
Р озділ 4
Державна служба як соціальний інститут
Р озділ 8
Формування та реалізація державно-службових відносин
Державна служба як культурний інститут
Р озділ 11
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Законодавства, спеціальність вищої школи 3

ЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України // Голос України. — 1996. — 27 лип. — № 138.

 2. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. — 1994. — 5 січ.

 3. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 34.

 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.

 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Голос України. — 1999. — 12 трав.

 6. Указ Президента України «Про Програму кадрового забезпечення державної служби і програму роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій» від 10 листопада 1995 р. № 1035 // Вісник держ. служби України. — 1995. — № 3—4. — С. 7—21.

 7. Указ Президента України «Про комплексну цільову програму бороть­би із злочинністю на 1996—2000 роки» від 15 вересня 1996 р. № 837.

 8. Указ Президента України «Про національну програму боротьби з корупцією» від 10 квітня 1997 р. № 319 // Вісник держ. служби Украї­ни. — 1997. — № 2. — С. 62—70.

 9. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 р. № 810 // Вісник держ. служби України. — 1998. — № 3. — С. 7—8.

 10. Указ Президента України «Про положення про Головне управління державної служби України» від 2 жовтня 1999 р. № 1272 // Вісник держ. служби України. — 1999. — № 4. — С. 5—10.

 11. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1572 // Вісник держ. служби України. — 1999. — № 4. — С. 10—12.

 12. Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1573 // Вісник держ. служби України. — 1999. — № 4. — С. 13—18.

 13. Указ Президента України «Про підвищення ефективності системи державної служби» від 11 лютого 2000 р. № 208 // Вісник держ. служби України. — 2000. — № 1. — С. 15—16.

 14. Указ Президента України «Про стратегію реформування системи державної служби» від 14 квітня 2000 р. № 599 // Вісник держ. служби України. — 2000. — № 1. — С. 6—13.

 15. Кучма Л. Д. Наше глобальне завдання — системна перебудова економіки // Урядовий кур’єр. — 1999. — 10 берез.

 16. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки: Послання Президента України до Верховної Ради. 2000 рік // Урядовий кур’єр. — 2000. — 23 лют. — № 34.

 17. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К.: Ін Юре, 1997. — 48 с.

 18. Авер’янов В. Б., Крупчан О. Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — Х.: Право, 1998. — 36 с.

 19. Боднар А. Д. Основы политологии: (Наука о политике). — К.: УкрНИИНТИ, 1991. — 144 с.

 20. Бодров В. Г., Кредісов А. І., Леоненко П. М. Соціальне ринкове господарство. — К.: Либідь, 1995. — 175 с.

 21. Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: реалії та інноваційний розвиток. — К.: ОП НДУБВ, 1997. — 66 с.

 22. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки України // Економіка України. — 2000. — № 2. — С. 4—13.

 23. Гурне Б. Державне управління: Пер. з франц. — К.: Основи, 1993. — 165 с.

 24. Денищик О. І. Професійно-кваліфікаційні характеристики державних службовців // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Моногр. / Кол. авт.; За заг. ред. проф. О. Ю. Оболенсь­кого. — Хмельницький: Поділля, 1999. — С. 248—275.

 25. Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. — К.: Вид. дім «Ін-Юре», 1999. — 272 с.

 26. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти / І. Р. Михасюк, А. Ф. Мельник, М. І. Крупка та ін.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Тернопіль. акад. нар. госп-ва. — Л.: НВФ «Українські технології», 1999. — 640 с.

 27. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.

 28. Державне управління в Україні: централізація та децентралізація: Моногр. / Кол. авт.; відп. ред. проф. Н. Р. Нижник. — К.: УАДУ при Президентові України, 1997. — 448 с.

 29. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування / Кол. авт.; За заг. ред. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький: Поділля, 1999. — 568 с.

 30. Державний класифікатор України. ДК 003-95. Класифікатор професій. — К.: Держстандарт України, 1995. — 298 с.

 31. Довідник типових професійно-кваліфікаційних посад державних службовців / М-во праці та соц. політики України; Голов. упр. держ. служби України. — К.: Cоцінформ, 1999. — 86 с.

 32. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Украї­ні. — К.: Ін Юре, 1998. — 244 с.

 33. Леліков Г., Оболенський О. Державно-політичні та соціально-економічні аспекти боротьби з корупцією // Вісник Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 1998. — № 2. — С. 16—23.

 34. Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1999. — № 5. — С. 8—12.

 35. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України). — Тернопіль: Збруч, 1995.

 36. Методичні матеріали до семінару з контролінгу в системі державної служби // Т. П. Репецька, О. Е.Мужаровський; / За ред. Й. Фіша.— Луганськ, 2000. — 68 с.

 37. Наукові засади вирішення організаційно-правових проблем адміністративної реформи в Україні // В .Б. Авер’янов, В. І. Іващенко, О. Д. Круп­чан та ін. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 1999. — 48 с.

 38. Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К.: НАН Украины, Ин-т государства и права, 1995. — 207 с.

 39. Нижник Н. Р. Державне управління в Україні і нові погляди. — Луцьк: Центр підвищ. кваліфікації, 1998. — 19 с.

 40. Оболенський О. Державна служба України: концептуальні аспекти розвитку // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: Вид-во УАДУ, 1999. — Вип. 2. — У 2 ч. — Ч. II. — С. 6—16.

 41. Оболенський О. Державна економічна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби // Вісник Східноукр. держ. ун-ту. — 1998. — № 5 (15). — Ч. 2. — С. 72—75.

 42. Оболенський О. Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування. — Хмельницький: Поділля, 1999. — 294 с.

 43. Оболенський О. Економічні аспекти державної служби України // Вчені зап. — К.: КНЕУ, 1999. — Вип. 2. — С. 114—121.

 44. Оболенський О. Економічні функції держави в період трансформації // Проблеми формув. ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2000. — Вип. 8. — С. 34—39.

 45. Оболенський О. Критерії оцінки функціонування державного апарату та державної служби // Вісник Тернопіль. акад. нар. гос-ва. — 2000. — Вип. 7. — С. 49—53.

 46. Оболенський О. Навчання державного службовця як складова його професійної діяльності // Вісник Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 1999. — № 3. — С. 35—41.

 47. Оболенський О. Основні напрями реформування державного апарату та розвитку державної служби України // Проблеми формув. ринкової економіки. — К.: КНЕУ, 1999. — Вип. 7. — С. 132—141.

 48. Оболенський О. Принцип професіоналізму в державній службі // Вісник держ. служби України. — 1998. — № 1. — С. 54—61.

 49. Оболенський О. Задачі розвитку державної служби в контексті адміністративної реформи // Вісник держ. служби України. — 1997. — № 3. — С. 73—78.

 50. Оболенський О. Стратегія професійного навчання кадрів — стратегія майбутнього держави // Вісник держ. служби України. — 1997. — № 1. — С. 64—71.

 51. Оболенський О., Присенко М., Гриненко В., Мельниченко О. Концептуальні основи формування професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців // Вісник держ. служби України. — 1998. — № 2. — С. 62—68.

 52. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Редкол.: Ф. М. Рудич (голова) та ін. — К.: Парлам. вид-во, 1998. — 352 с.

 53. Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленко, С. Соколик. — К.: Основи, 1994. — 191 с.

 54. Рач В. А. Инновационная деятельность: системные аспекты // Вісник Східноукр. держ. ун-ту. — 1997. — № 2. — С. 120—127.

 55. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт.; Наук. кер. В. В. Цвєтков. — К.: Оріяни, 1998. — 364 с.

 56. Романовський М. Державна служба: понятійний апарат як відображення процесів та проблем оновлення (на матеріалах Росії) // Вісник УАДУ. — 1997. — № 3—4. — С. 63—71.

 57. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. та ін. Макроекономіка: Підручник / За заг. ред. А. Г. Савченка. — К.: Либідь. 1995. — 207 с.

 58. Ф. де Соссюр. Курс загальної лінгвістики. — К.: Основи, 1998. — 324 с.

 59. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспектива ) / Ін-т екон. прогнозування; За ред. акад. НАН України В. М. Гей­ця. — К.: Логос, 1999. — 500 с.

 60. Цвєтков В. В. Державне управління: Основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). — Х.: Право, 1996. — 164 с.

 61. Аверьянов А. Н. Система: философская категория и реальность. — М.: Мыcль, 1976. — 188 с.

 62. Административное право зарубежных стран. — М.: Спарк, 1996. — 229 с.

 63. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран. — М.: Издат. группа «Форум»; Инфра—М, 1999. — 448 с.

 64. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М.: Юрид. лит., 1997. — 400 с.

 65. Атаманчук Г. В., Казанцев М. М. Базовые аспекты концепции государственной службы Росийской Федерации // Ежегодник’95: Гос. служба России. — М.: РАГС, 1996. — С. 59—76.

 66. Атаманчук Г. В. Обеспечение рациональности государственного управления. — М.: Юрид. лит., 1990. — 352 с.

 67. Афанасьев В. Г. Системность и общество. — М.: Политиздат, 1980. — 368 с.

 68. Афанасьев В. Г. Актуальные проблемы научного управления обществом. — М.: Знание, 1975. — 64 с.

 69. Берталанфи Л. Исследования по общей теории систем. — М.: Прогресс, 1969. — С. 389.

 70. Блауберг И. В., Юдин Е. Г. Понятие целостности и ее роль в научном познании. — М.: Знание, 1972. — С. 48.

 71. Блауберг И. В. и др. Системний подход: предпосылки, проблемы, трудности. — М.: Знание, 1969. — 48 с.

 72. Блауберг И. В., Юдин Е. Г. Становление и сущность системного под­хода. — М.: Наука, 1973. — 270 с.

 73. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики: Соч. Т. 1: Пер с англ. — М.: Таурус Альфа, 1997. — 351 c. — (Нобелевские лауреаты по экономике).

 74. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритании, Франции, Германии. — М.: Логос, 1998. — 168 с.

 75. Вебер М. Избр. произв: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послеслов. Ю. Н. Давыдова. — М.: Прогресс. 1990. — С. 804.

 76. Ведель Ж. Административное право Франции: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1973. — 512 c.

 77. Государственная кадровая политика и механизмы ее реализации: Кадроведение: Курс лекций. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Изд-во РАГС, 1998. — 468 с.

 78. Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие. — М.: Дело, 1999. — 440 с.

 79. Государственная служба: теория и организация. Курс лекций. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 640 с.

 80. Кадровое обеспечение государственной службы. — Ростов-на-Дону, 1994. — С. 84.

 81. Курашвили Б. П. Очерк теории государственного управления. — М.: Наука, 1987. — 292 с.

 82. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь / Пер. с нем. В. Котелкина. — М.: Дело ЛТД, 1994. — 224 с.

 83. Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления. — М.: Наука, 1974. — С. 3—9.

 84. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. — В 2 т.: Пер с англ. — 2-е изд. — М.: Республика, 1992. — 399 с.

 85. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 704 с.

 86. Ноздрачев А. Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных служащих. — М.: Статут, 1999. — 592 с.

 87. Овсянко Д. М. Административное право. — М.: Юристъ, 1997. — 448 с.

 88. Основы политической науки: Учеб. пособ. для высш. учеб. завед. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 436 с.

 89. Оценка работников управления / Под ред. Г. Х. Попова. — М.: Моск. рабочий, 1976. — 352 с.

 90. Питерс Г. В поисках эффективного управления: Пер. с англ. — М.: Банки и биржа, 1989. — 320 с.

 91. Политологический словарь: В 2 ч.— М.: Луч, 1994. — Ч. 1. — с. 208.

 92. Попов Г. Х. Эффективность управления. — М.: Экономика, 1985. — 336 с.

 93. Проблемы эффективности работы управленческих органов / Под ред. докт. юрид. наук Ю. А. Тихомирова. — М.: Наука, 1973. — 438 с.

 94. Радченко А. И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход: Учебник. — Ростов-на-Дону: Росиздат, 1997. — 448 с.

 95. Романов В. В. Юридическая психология. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с.

 96. Служебная карьера / А. С. Гусєва, В. А. Иглин, Б. В. Литов и др.; Под общ. ред. Е. В. Охотского. — М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998. — 302 с.

 97. Современные конституции зарубежных стран: Сб. документов. — М., 1996. — 284 с.

 98. Старилов Ю. Н. Служебное право. — М.: БЕК, 1996. — 698 с.

 99. Стиглиц Дж. Многообразнее инструменты, шире цели: движение к поствашингтонскому консенсусу // Вопр. экономики. — 1998. — № 8. — С. 4—35.

 100. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. И. Матузова, О. В. Малько. — М.: Юристъ, 1997. — 672 с.

 101. Фридман М., Хайек Ф. О свободе / Пер. с англ. под ред. А. Бабича. — Минск: Полифакт—Референдум, 1990. — 126 с.

 102. Чернов В.М. Повышение эффективности работы аппарата управления. — М.: Экономика, 1993. — 134 с.

 103. Щедровицкий Г. П. Избранные труды. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 759 с.

 104. Экономика и бизнес / Под ред. В. Д. Камаева. — М.: Изд–во МГУ, 1993. — 464 с.

 105. Эффективность государственного управления: Пер. с англ. / Общ. ред. С. А. Батчикова и С. Ю. Глазьева. — М: Фонд «За экономическую грамотность»; Рос. экон. журнал; Изд-во АО «Консалтбанкир», 1998. — 848 с.

 106. Balk W. Productivity in Government: A. Legislative Focus // Public Productivity Review. — 1984. — № 8.

 107. Bohret Carl. Dynamishe Interdependenz und fuktionaler Staat. «Staat und Verwaltung». — Berlin, 1997. — S. 120—138.

 108. Bryant S., Joyce R. Federal Productivity Lesson // The Bureaucrat. — 1984. — V. 13. — № 1.

 109. Business like Government // National Performance Review. — 1997. — October.

 110. Creating a Government that Works Better and Costs Less // Accompanyning Report of the National Performance Review, Office of the Vice President, Washington, DC, September. — 1993. — P. 27.

 111. Dowding K. The Civil Service. — L., 1995.

 112. Easton D. Systems Analysis of Political Life. — N.Y., 1957. — P. 18—19; 153.

 113. Hatry H. P., Fisk D. Improving Productivity and Productivity Measure­ment in Local Government. — The Urban Institute: Washington, 1971.

 114. Mueller-Armack A. Soziale Marktwirtschaft // Handwoerterbuch der Sozialwissenschaften. Bd. 9 Stuttgart u. a. , 1965.

 115. Ostrom V. Intellectual Crisis in American Public Administration. — Tuscaloosa, 1989. — P. 20—25.

 116. Pgachrapulos G. Returns to investment in education: A Global update // World development. — 1994. — Vol. 22. — № 9.

 117. Walton C. C. Сorporate social responsibilities. — Belmont (Cal.), 1967.

 118. World Bank. The State in changing world. World development report // Washington, D.C., 1997.
Похожие:

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни про боротьбу з корупцією Закон введено в дію з дня опублікування 16 листопада 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року n 357/95-вр)
З 1 січня 2011 року цей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 11 червня 2009 року n 1506-vi, враховуючи зміни, внесені...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни „Про внесення змін до Закону України „Про державну податкову службу в Україні"" Верховна Рада Українипостановля є
Закон України „Про державну податкову службу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №15, ст. 84 із наступними змінами)...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни про державну службу Закон введено в дію з дня опублікування 28 грудня 1993 року, а частини четверту І п'яту статті 33, частину першу статті 34, статтю 35 та частини другу п'яту статті 37 з 1 січня 1994 року
Республіки Крим, органів місцевого та регіонального самоврядування, які прирівнюються до відповідних категорій посад службовців,...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №12, ст. 165, 1993 р., №17,...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни про боротьбу з корупцією
Вводиться в дію Постановою вр n 357/95-вр від 05. 10. 95, Ввр, 1995, n 34, ст. 267 }
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування
У законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №15, ст. 84; 1996 р., №31,...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про телебачення І радіомовлення" (нова редакція) Верховна Рада України постановляє
Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №10, ст. 43; 1995 р., №13, ст. 85; 1996 р., №5, ст. 18; 1997 р., №15, ст. 115; 1998 р.,...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconПостанова верховної ради україни про внесення зміни до статті Положення про помічника-консультанта народного депутата України
Частину третю статті Постанови Верховної Ради України „Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconОкружний адміністративний суд м. Києва
Президент України Віктор Янукович підписав прийнятий Верховною Радою України 09. 03. 10 Закон України "Про внесення змін до Закону...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон УкраЇни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо гарантій здійснення права на працю)
...
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Голос України. 1994. 5 січ. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: Прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. №34 iconЗакон україни " Про внесення змін до деяких законів України" щодо зменшення податкового навантаження на набувачів
Внести до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1995, n 4; ввр 1997, №27) такі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов