Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівНазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
страница1/50
Дата конвертации26.04.2013
Размер10.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


НІЖ 67.9(4Укр) 400я73 УДК 342.4(477)(075.8) МИ

Рекомендовано Міністерством освіта і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 1.4/18-Г-1111 від 10 січня 2009 р.)

Рекомендовано Вченою радою Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства

Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 27 листопада 2008 р. )

Рецензенти:

В. І. Курило, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористу­вання України;

П. В. Діхтісвський, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права На­ціонального авіаційного університету.

О. О. Майданник

М14 Конституційне право України: Навч. посіб.-К: Алерта, 2011.-380 с.

ISBN 978-617-566-033-1

У навчальному посібнику на основі чинного конститу ційного законодав­ства розглянуті основні питання теорії конституційного права, висвітлено інститути конституційного права України, проаналізовані особливості, що їм притаманні, питання регулювання суспільних відносин нормами конституцій­ного права України, правовий статус суб'єктів конституційно-правових відно­син. їхня правозасгосовча діяльність, особливості конституційно-гіравової від­повідальності. Поданий матеріал вміщує питання для самоперевірки та контр­олю. тестові завдання.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закла­дів, на широке коло читачів, які цікавляться проблемами конституційного права.

'? !' ■ І


ISBN 978-617-566-033-1
ББК 67.9(4Укр)400я73 УДК 342.4(477X075.8)

О. О. Майданник, 2010 © Видавництво «Алерта». 201 I

шяшшшшшшшшшшттяяшяят


ЗМІСТ

Вступ 8

РОЗДІЛ 1.

^ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА, ЮРИДИЧНА НАУКА ^ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ЗМІСТ 2

Вступ 8

§ 1. Поняття і предмет конституційного права України 12

§ 2. Метод конституційно-правового регулювання 14

§ 3. Конституціїшо-правові норми: поняття, особливості, види 15

§ 4. Конституційио-правова відповідальність 19

§ 5. Конституційно-правові інститути, 25

поняття, загальна характеристика. Система конституційного права України 25

§ 6. Конституційно-правові відносини: поняття, характерні особ/ігівості, види 26

§ 7. Джерела конституційного права України, як галузі національного права 28

§ 8. Місце конституційного права в системі націонауіьного права 29

§ 9. Конституційне право як юридична наука: поняття та предмет, основні завдання 35

§ 10. Система та джерела науки конституційного права 36

Питання для самоперевірки та контролю: 39

Розділ 2. Конституція України 50

Теоретичним зміст модуля: 51

§ 1. Поняття і сутність конституції 51

§ 2. Юридичні види конституцій 57

§ 3. Способи прийняття конституцій та внесення до них змін 62

§ 4. Зміст і структура конституції України 64

§ 5. Основні функції конституції України 69

Питання для самоперевірки та контролю: 72

ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституція України 72

ПЛАН 72

Навчальна та наукова література: 74

Глосарій 74

Розділ 3. Конституційний лад України 74

Теоретичний зміст модуля: 77

§ 1. Поняття консупитуційного ладу України, його основні принципи 77

§ 2. Загальна характеристика конституційного ладу України 80

§ 3. Україна має свою правову систему, фундаментом якої є Конституція України та прийняті на її основі закони України 80

§ 4. Конституційно-правові основи суспільного та державного ладу України 88

Питання для самоперевірки та контролю: 88

ТЕМА СЕМІНАРУ: Загальні засади конституційного ладу України 89

ПЛАН 89

Зразки тестових завдань: 1. Вставте пропущені слова 89

2. Встановіть відповідність між поняттями і їх основними скла­довими: 89

Відповіді на тести: 90

Рекомендована література: Нормативно-правові акти: 90

Закони України: 91

Навчальна та наукова література: 91

Глосарій 92

Розділ 4. 92

Конституційні основи правового статусу особи в Україні 92

Теоретичний зміст модуля: 94

§ 1. Поняття і зміст правового статусу особи. Правовий статус особи, як конституційно- правовий інститут 94

§ 2. Основні Конституційні принципи правового статусу особи в Україні 96

§ 3. Види правового статусі/ особи. Особ/іивості правового статусу різних категорій осіб в Україні 97

Питання для самоперевірки та контролю: 98

^ ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституційні основи правового статусу 99

особи в Україні 99

ПЛАН 99

Зразки тестових завдань: 99

Навчальна та наукова література: 101

Глосарій 101

Розділ 5. Громадянство України 101

вміти: 102

§ 1. Поняття і зміст громадянства. Конституційно-правове регулювання відносин громадянства в Україні 103

§ 2. Принципи громадянства України 110

§ 3. Підстави набуття громадянства України 114

§ 4. Припинення громадянства України; їіого підстави 124

§ 5. Порядок вирішення питань громадянства України 129

Питання для самоперевірки та контролю: 131

ТЕМА СЕМІНАРУ: Громадянство України 132

ПЛАН 132

Анотація 134

Після вивчення теми необхідно 135

знати: 135

Теоретичний зміст модуля: 136

§ 1. Поняття прав, свобод та обов\'язків особи. Загальні міжнародно-правові стандарти основних прав, свобод та обов\'язків людини і громадянина 136

§ 2. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні 144

§ 3. Конституційні обов\'язки людини і громадянина в Україні 148

§ 4. Гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні 149

Питання для самоперевірки та контроуію: 151

^ ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституційні права, свободи та обов\'язки 151

людини і громадянина в Україні 151

ПЛАН 151

Рекомендована література: 152

Нормативно-правові акти: 152

Закони України: 152

Навчальна та наукова література: 154

Глосарій 154

Розділ 7. 154

Конституційні інститути безпосередньої демократії в Україні 154

Анотація 154

Після вивчення теми необхідно 155

знати: 155

Теоретичний зміст модуля: 155

§ 1. Поняття народовладдя; основні форми народного волевиявлення 155

§ 2. Вибори, як одна із основних форм народного волевиявлення в Україні 156

§ 3. Принципи виборчого права 158

§ 4. Конституційно-правове регулювання виборчої системи України. Виборчий процес в Україні 160

§ 5. Референдум в системі інститутів 162

безпосередньої демократії; поняття, основні види референдумів 162

§ 6. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про вибори та референдуми 163

Питання для самоперевірки та контролю: 165

^ ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституційні інститути безпосередньої 165

демократії в Україні 165

ПЛАН 165

Зразки тестових завдань: 165

Відповіді на тести: 166

2)1. 166

Рекомендована література: Нормативно-правові акти: 166

Глосарій 168

Розділ 8. Констиіуційно-правові основи організації державної влади в Україні 168

Теоретичний зміст модуля: 169

§ 1. Конституційно-правовий інститут 169

державної влади України. Орган державної влади, як засіб реалізації державної влади 169

§ 2. Конституційні засади побудови і діяльності органів державної влади України 172

§ 3. Система органів державної влади України, конституційно-правове регулювання 175

Питання для самоперевірки та контролю: 176

План 176

Теми рефератів: 176

Зразки тестових завдань: 176

1. Відмітьте, що з наведеного є основними ознаками органу 176

Глосарій 177

Розділ 9. Законодавча влада в Україні 178

Теоретичний зміст модуля: 180

§ 1. Поняття і сутність законодавчої влади 180

§ 2. Парламент 180

§ 3. Парламент і парламентаризм: співвідношення, місце у політичній організації суспільства 183

§ 4. Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні 184

§ 5. Внутрішня структура Верховної Ради України 186

§ 6. Основні функції і повноваження Верховної Ради України 188

§ 7. Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України 191

§ 8. Акти Верховної Ради України 194

§ 9. Поняття і зміст законодавчої діяльності 195

§10. Принципи законодавчої діяльності 199

§ 11. Законодавчий процес: поняття, стадії 200

Питання для самоперевірки та контролю: 203

ТЕМА СЕМІНАРУ: Законодавча влада в Україні 203

ПЛАН 203

Теми рефератів: 203

Зразки тестових завдань: 203

3. Вставте пропущені слова в визначення: 204

Відповіді на тести: 204

Глосарій 205

Розділ 10. Конституційно-правовий статус народного депутата України 207

Анотація 207

Після вивчення теми необхідно знати: 207

вміти: 207

Теоретичний зміст модуля: 208

§ 1. Поняття та характерні ознаки правового статусу народного депутата України 208

§ 2. Конституційно-правова природа мандата народного депутата України 209

§ 3. Зміст правового статусу народного депутата України; законодавче регулювання 211

§ 4. Конституційно-правові основи відповідальності народного депутата України 213

Питання для самоперевірки та контролю: 215

^ ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституційно-правовий статус народного 216

депутата України 216

ПЛАН 216

Теми рефератів: 216

Закони України: 217

Навчальна та наукова література: 217

Глосарій 217

Розділ 1 1 . Президент України 218

Теоретичний зміст модуля: 219

§ 1. Конституційно-прав о вий інститут президентства: загальна характеристика, становлення і розвиток в Україні. 219

§ 2. Конституційно-правовий статус Президента України 221

§ 3. Порядок проведення виборів Президента України, процедура вступу його на пост 223

§ 4. Основні функції і повноваження Президента України 224

§ 5. Підстави і порядок припинення повноважень Президента України 225

§ 6. Акти Президента України 227

Питання для самоперевірки та контролю: 227

ПЛАН 228

Теми рефератів: 228

1)3. 228

Глосарій 229

Розділ 12. Виконавча влада в Україні 230

Теоретичний зміст модуля: 231

§ 1. Поняття і сутність виконавчої влади; загальна характеристика конституційно- правового статусу органів виконавчої влади 231

§ 2. Система органів державної виконавчої влада в Україні; законодавче регулювання 232

§ 3. Кабінет Міністрів України; конституційно-правовгш статус, порядок формування, функції і повноваження 234

§ 4. Міністерства, інші центральні та місцеві органа державної виконавчої влади 236

Питання для самоперевірки та контролю: 238

ПЛАН 238

Теми рефератів: 239

^ Закони України: 239

Укази Президента України: 240

Навчальна та наукова література: 240

Глосарій 241

Розділ 13. Судова влада в Україні. Органи прокуратури україни 241

Анотація 241

Після вивчення теми необхідно 241

знати: 241

Теоретичний зміст модуля: 242

§ 1. Поняття та ознака судової влади, Ті основні функг^ії 242

§ 2. Система органів судової влада в Україні; конституційно-правове регулювання 244

§ 3. Конституцгйно-правові основи побудови і функціонування судової влади в Україні; принципи судочинства 248

§ 4. Органи прокуратури в системі органів державної влади України; конституційно-правовий статус, порядок формування, функції 249

Питання для самоперевірки та контролю: 249

ПЛАН 250

Теми рефератів: 250

^ Навчальна та наукова література: 251

Глосарій 251

Розділ 14. Конституційний суд України 252

Анотація 252

знати: 252

Теоретичний зміст модуля: 253

§ 2. Конституційно-правовпй статус Конституційного Суду Україна, порядок його формування, склад 258

§ 3. Компетенція Конституційного Суду України 263

§ 4. Акти Конституційного Суду України 264

Питання д/ія самоперевірки та контролю: 265

ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституційний Суд України 266

ПЛАН 266

Теми рефератів: 266

Зразки тестових завдань: 266

3. Вставте пропущені фрази та числа: 266

Відповіді на тести: 266

Рекомендована література: 266

Нормативно-правові акти: 266

Закони України: 266

Навчальна та наукова література: 267

Глосарій 268

Розділ 15. Територіальна організація України 268

Теоретичний зміст модуля: 269

§ 2. Співвідношення форм державного устрою і територіальної організації країни 270

§ 3. Адміністративно-територіальний поділ та територіальний устрій України: поняття, суть, ланки 272

§ 4. Автономна Республіка Крим як невід\'ємна складова території України 274

Питання для самоперевірки та контролю: 277

^ ТЕМА СЕМІНАРУ: Територіальна організація України 277

ПЛАН 277

Відповіді на тести: 278

Рекомендована література: Нормативно-правові акти: 278

Глосарій 278

Розділ 16. Місцеве самоврядування в Україні 281

Анотація 281

Після вивчення теми необхідно 281

знати: 281

вміти: 281

Теоретичний зміст модуля: 282

§ 1. Поняття і сутність місцевого самоврядування 282

§ 3. Система місцевого самоврядування в Україні 291

§ 4. Правова, організаційна та матеріально- фінансова основи місцевого самоврядування в Україні, його конституційно-правові гарантії 293

Питання для самоперевірки та контролю: 297

^ ТЕМА СЕМІНАРУ: Місцеве самоврядування в Україні 297

ПЛАН 297

Теми рефератів: 297

2)3. 298

Навчальна та наукова література: 299


/Ірисвячусться моєму батькові, Л Іаініаннику Олексію Васильовичу, відомому вченому конституціоналісту

Вступ

1 Іроголошення і утвердження України суверенною державою зумо­вило розвиток суспільного і державного ладу в Україні на нових демо­кратичних засадах. Сьогодні у Європі та у всьому світі відбувають­ся глобалізаційні процеси, які викликають потребу переосмислення соціальної ролі та функціонального призначення держави, органів державної влади, державних і недержавних інституцій, взаємовідно­син держави і людини. Це, поряд з іншими чинниками, обумовлює перетворення в нашому суспільстві і державі.

Докорінні зміни в Українському суспільстві зачіпають найваж­ливіші проблеми політичного, економічного, соціального, націо­нально-державного та правового характеру. Під впливом здійснюва­них перетворень, змінюються роль і функції держави, зазнають змін призначення та функції державних органів, зміцнюється їх правова основа. Утвердження конституційних засад суспільного і державно­го ладу України, його подальший прогресивний розвиток, спрямова­ність державної політики, насамперед залежить від проведення ряду реформ: парламентської, адміністративної, судово-гіравової. муніци­пальної та інших.

Трансформація основоположних політичних, економічних, соціаль­них, національних та інших відносин викликало потребу формуван­ня відповідної правової бази, визначення нових підходів до правового регулювання суспільних відносин. Це зумовило прийняття на основі Конституції України великої кількості нових законів та інших норма­тивно-правових актів.


і
Суспільні відносини, які складаються у сфері належності влади, її організації та здійснення, взаємовідносин влади із людиною і суспіль­ством. становлять предмет конституційно-правового регулювання. Зміст суспільних відносин, які є предметом регулювання конститу­ційного права України, обумовлює провідне його місце в системі права України. В нашій державі, як і в інших країнах, названа галузь права

ШИЙНІ


Вступ

становить основу системи національного права. Конституційне право України, як провідна галузь в системі національного права, в своїх нормах встановлює визначальні засади, принципи, що лежать в осно­ві інших галузей права.

В нашій системі юридичної освіти вивчення окремих галузей права, як і в будь-якій державі, розпочинається з опанування консти­туційного права. Навчальний курс «Конституційне право України» є обов'язковим для вивчення на юридичних факультетах та правознав­чих відділеннях вищих навчальних закладів. Ця навчальна дисципліна покликана забезпечити опанування студентами основних понять і кате­горій конституційного права, конституційно-правового регулювання у сфері функціонування суспільства і держави, взаємовідносин особи і держави. Опанування студентами основних положень конституцій­ного права України, його визначальних засад, конституційно-право­вих інститутів і понять, становить основу при вивченні наступних навчальних курсів; конституційне право зарубіжних країн, порів­няльне конституційне право, адміністративне право України, фінан­сове право, аграрне право, земельне право, природо ресурсне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Зазначене обумовлює підви­щені вимоги щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» студентами, що здобувають юридичну освіту.

У пропонованому навчальному посібнику зроблена спроба виклас­ти основні питання конституційного права України, що базуються на нормах чинного конституційного законодавства, розкрити значення окремих правових інститутів, проаналізувати норми конституційного законодавства, механізм їх реалізації та забезпечення, правозастосов- чу діяльність суб'єктів конституційно-правових відносин. Особливу увагу зосереджено на таких інститутах, як: конституційний лад Укра­їни, правовий статус особи в Україні, інститути безпосередньої демо­кратії в Україні, державна влада, місцеве самоврядування, механізм забезпечення правової охорони Конституції України та ін.

Структура посібника передбачає доповнення теоретичного мате­ріалу, згрупованого в розділи, короткою анотацією, планом семінар­ських занять, запитаннями для самоперевірки і контролю отриманих знань, тестовими завданнями та списками законодавчих і літературних джерел, рекомендованих до вивчення для кожної теми.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во „ Мелітополь”, 2010. – 148 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов