Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівНазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
страница3/50
Дата конвертации26.04.2013
Размер10.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
§ 2. Метод конституційно-правового регулювання

Істотне значення для пізнання сутності конституційного права України має проведення аналізу методу правового регулювання ним суспільних відносин.

Метод конституційно-правового регулювання — це спосіб встанов­лення і застосування норм конституційного права, це прийом, спосіб впливу норм конституційного права на суспільні відносини. Метод правового регулювання визначається предметом правового регулю­вання, об'єктом суспільних відносин, їхнім характером, складом учас­ників суспільних відносин, їх правовим статусом, особливостями вста­новлення і застосування санкцій, тощо.

Визначальною ознакою методу конституційного права є його уста­новчий характер. Такий його характер обумовлений тим, що існує багато суспільних відносин, які маю бути врегульовані нормами права вперше, отже - вимагають первинного правового регулювання. Визначальну роль у вирішенні цієї проблеми відіграє Конституція. Саме в нормах Конституції встановлюються основні засади консти­туційного ладу України, основи правового статусу особи, регулюють­ся взаємовідносини особи і держави, засновуються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, встановлюється порядок їх формування і функціонування, визначаються види нормативно-право- вих актів кожного із органів тощо.

Установчий характер методу конституційно-правового регулюван­ня полякає і у тому, що вплив його поширюється на всі сфери життє­діяльності суспільства і держави, на всі галузі національного права.

Основним методом конституційного права є метод безпосередньо­го конституційного закріплення. Конституція, як правовий акт, що має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших нормативно- § 3. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види

правових актів держави, на найвищому законодавчому рівні регламен­тує суспільні відносини, які існують у суспільстві і державі.

Поряд із методом безпосереднього конституційного закріплен­ня, конституційному праву властиві й інші методи правового регу­лювання суспільних відносин. До них належать: — метод позитив­ного зобов'язування (напр. ст. З, 6. 16 Конституції); - дозвіл (напр. ст. 70 Конституції України);- заборона (напр. ч. З, 4 ст. 5, ч. 2, 3 ст. 15 конституції) тощо.

Переважна частина суспільних відносин, що регулюються норма­ми конституційного права України, є досить складними. Цим обумов­люється застосування у їх регулюванні не якогось одного методу, а їх комплексу.

§ 3. Конституціїшо-правові норми: поняття, особливості, види

Пізнання галузі права неможливе без з'ясування особливостей правових норм, які його складають.

Конституційно-правові норми— це встановлені, санкціонова­ні державою загальнообов'язкові правила поведінки, що регулю­ють суспільні відносини і складають однорідну групу. їм притаманні загальні ознаки юридичних приписів, тобто вони регулюють суспільні відносини, встановлюють обов'язкові правила поведінки, містяться у правових актах держави; охороняються і забезпечуються при необ­хідності примусовою силою держави.

У порівнянні з нормами інших галузей права норми конституцій­ного права України відрізняються: а) своїм змістом, сферою суспіль­них відносин, на регулювання яких спрямовані; б) джерелами, в яких вони містяться, оскільки найважливіші норми закріплені в Конституції України, що мають найвищу юридичну силу: в) установчим характе­ром своїх приписів, оскільки конституційно-правові норми визначають форми правових актів, порядок їх прийняття і опублікування, компе­тенцію державних органів; г) особливостями внутрішньої структури.

На відміну від інших галузей права в нормах конституційного права значно більше норм загально-регулюючого характеру. До таких насамперед належать норми-принципи, норми-поняття, норми-завдан- ня, яких досить багато в першому розділі Конституції України. Чимало
конституційно-правових норм у своїй реалізації пов'язані не з виник­ненням конкретних правовідносин, а з відносинами загального харак­теру або ж з правовим становищем (громадянство, статус Автономної Республіки Крим у складі України).

Конституційно-правові норми, як правило, не класичні, тобто не завжди мають у своєму складі всі три елементи: гіпотезу, диспози­цію, санкцію. Є норми, які мають тільки диспозицію. До таких норм належать, наприклад: «Президент України є главою держави і висту­пає від її імені» (ст. 102 Конституції України). Зустрічаються норми, що складаються з гіпотези і диспозиції. Наприклад: «Законопроект про внесення змін до Конституції України», крім розділу І «Загаль­ні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесен­ня змін до Конституції України», попередньо схвалений більшіс­тю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш, як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України (ст. 155 Конституції України). В окре­мих випадках констигуційно-правові норми містять у собі й санк­цію. Наприклад: «Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийня­ти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України» (ст. 87 Конститу­ції України). Відповідно до ч. З ст. 115 Конституції України, прийнят­тя Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України має наслідком відставку всього складу Уряду України.

Конституційно-правові норми мають багато специфічних рис у порівнянні з правовими нормами інших галузей права України і є досить різними. Для правильного їх застосування і виявлення їх влас­тивостей необхідно провести їх класифікацію за такими ознаками: за змістом, юридичною силою, територією дії, характером втілення приписів, призначенням у механізмі правового регулювання, функці­ональною спрямованістю, терміном дії.

За змістом, тобто колом суспільних відносин, що регулюються, одні норми пов'язані зі сферою суспільних відносин, в яких встанов­люються основи конституційного ладу, другі - із закріпленням основ правового статусу людини і громадянина, треті з територіальним устроєм, четверті із системою органів державної влади і місцевого § 3. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види

самоврядування в Україні, п'яті із закріпленням виборчої системи тощо.

Конституційно-правові норми України суттєво різняться за юридичною силою. Це залежить від того, в якому нормативному акті міститься норма і яке місце посідає акту правовій системі України. Найважливіші норми знаходяться в Конституції України і конститу­ційних законах. Жодна правова норма не повинна суперечити нормам Конституції України. На основі Конституції, законів України в держа­ві видаються інші правові акти: постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти органів місцевої виконавчої влади і місцево­го самоврядування.

За призначенням, у механізмі правового регулювання, норми конституційного права поділяються на матеріальні і процесуальні. Прикладом матеріальної норми є ст. 102 Конституції України:
На відміну від кримінального, цивільного, адміністративного права конституційне право не має спеціальної процесуальної галузі, норми якої могли б встановлювати загальний, однаковий порядок реалізації матеріальних конституційно-правових норм. Але виконання багатьох із них пов'язане з необхідністю додержання широкої системи процедур­них правил, які містяться у відповідних процесуальних (процедурних) нормах. Особливо це стосується реалізації громадянами України полі­тичних прав (право обирати і брати участь у виборах, референдумах), процедури діяльності законотворчого органу. Матеріальні конституцій­но-правові норми містять у собі приписи щодо правового регулюван­ня суспільних відносин, а процедурні норми визначають процедури, в межах яких вона повинна бути здійснена.

Позитивною тенденцією розвитку конституційного законодавства України останніх років стало збільшення кількості в ньому процесу­ально-процедурних норм, наприклад, у законах про вибори. Однак це не означає, що процесуальні норми таких актів у повному обсязі забез­печують якісне застосування матеріальних норм даних нормативних актів. Для забезпечення якості законотворчої роботи велике значення має Регламент Верховної Ради України.

За терміном дії конституційно-правові норми поділяються на постійні, тимчасові та виключні. Більшість норм конституційного права України - постійні. Строк їх дії чітко не визначений. Тимчасові норми, як правило, містяться у перехідних положеннях розділів нормативних актів, наприклад: «Встановити, що до прийняття відповідних акт ів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу PCP з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України» (Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу PCP»). Такі норми містяться в розділі XV «Перехідні положення» Конституції України.

Виключні норми встановлюються, наприклад, за надзвичайних обставин.

За територією дп розрізняють конституційно-гіравові норми, які діють на території: всієї України; Автономної Республіки Крим; окре­мих адміністративно-територіальних одиниць.

За характером приписів, які містяться в конституційно-правових нормах, останні поділяються на уповноважуючі, зобов'язуючі і забо­роняючі.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во „ Мелітополь”, 2010. – 148 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов