Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчанняНазваниеМетодичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання
страница1/3
Дата конвертации26.04.2013
Размер341.61 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Інститут заочно-дистанційного навчання


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо вивчення дисципліни

студентами заочної форми навчання

за програмою перепідготовки (друга вища освіта)


Управлінський облік

для напряму 0501 – „Економіка і підприємництво”.


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.2006р.


Дніпропетровськ

2006

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Управлінський облік" / П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. – 24 с.


Укладач та відповідальний за випуск: П.Й. Атамас, канд.екон. наук, професор, зав. кафедрою.


З М І С Т


1. Програма дисципліни “Управлінський облік”........................................3


2. Питання для заліку (спец. Ф, ЕП, МЕ)…….............................................5


3. Питання для іспиту (спец. ОА)………………………………………….6


4. Тести для самоперевірки знань.................................................................7


5. Типові задачі для самостійного розв’язання..........................................18


6. Рекомендована література........................................................................23


1. Програма дисципліни “Управлінський облік”

1.1. Мета і завдання дисципліни


Метою вивчення дисципліни "Управлінський облік" є опанування студентами основ теорії, методики і організації управлінського обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм власності та видів господарської діяльності, засвоєння методики підготовки інформації для внутрішньогосподарського планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством; опанування методами і прийомами оперативного аналізу облікової інформації, розрахунку очікуваних результатів господарської діяльності.

Завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентами знань в обсязі даної програми, оволодіння методами і набуття навичок самостійного ведення управлінського обліку на підприємстві відповідно до вимог управління виробничою і господарською діяльністю як підприємства в цілому, так і окремих його підрозділів (видів діяльності), на підставі загальноприйнятих принципів управлінського обліку.


^ 1.2. Зміст тем


Тема 1. Поняття, зміст і організація управлінського обліку

Визначення управлінського обліку та його місце у системі бухгалтерського обліку і сучасного менеджменту. Взаємозв’язок і відмінності фінансового, управлінського і виробничого обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Роль і завдання професійних організацій бухгалтерів-аналітиків у забезпеченні функціонування та удосконалення управлінського обліку. Місце управлінського обліку у системі рахунків бухгалтерського обліку (загальна, інтегрована та переплетена системи обліку). Автономна система рахунків управлінського обліку.


^ Тема 2. Склад і класифікація витрат підприємства та їх поведінка

Склад витрат на виробництво та їх регламентація в Україні. Поняття про елементи і статті витрат, прості і складні витрати. Класифікація витрат для різних цілей: оцінки запасів та визначення фінансових результатів, прийняття управлінських рішень, контролю за рівнем виконання. Поведінка і функція витрат. Взаємозв’язок витрат і суми одержаного прибутку: графік прибутку. Поняття про маржинальний дохід та фактори, що визначають його рівень.


^ Тема 3. Методи і способи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Поняття собівартості продукції та характеристика її видів. Об’єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання собівартості, калькуляційні одиниці. Загальна характеристика методів розподілу непрямих витрат між об’єктами обліку. Способи розподілу витрат між об’єктами калькуляції. Поняття і порівняльна характеристика методів і способів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, побудова системи виробничого обліку. Калькулювання собівартості по замовленнях. Калькулювання собівартості по процесах. Система калькулювання змінних витрат.


^ Тема 4. Стандарт-кост (нормативний облік витрат і калькулювання собівартості продукції)

Загальна характеристика і основні принципи системи нормативного обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Порядок нормування витрат і визначення нормативної собівартості. Облік витрат за нормативами та відхилень від нормативів. Аналіз відхилень від нормативів по основних видах витрат. Перегляд нормативів. Аналіз впливу відхилень від нормативу на суму прибутку.


^ Тема 5. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

Поняття про робочий капітал, його склад і значення. Методи управління окремими елеме6нтами робочого капіталу: запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними зобов’язаннями.

Загальні поняття про концепцію диференціювання витрат і надходжень. Типи операційних рішень та способи аналізу і вибору альтернативних варіантів. Аналіз та прийняття рішень про оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

Модель прийняття рішення в умовах невизначеності.


^ Тема 6. Аналіз інформації для прийняття довгострокових рішень

Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів: чисті грошові надходження, чисті первісні інвестиції, методи дисконтування грошових потоків, майбутня і теперішня вартість ануїтету, вартість капіталу. Методи оцінки проектів капітальних вкладень: з дисконтуванням грошових потоків, без врахування зміни вартості грошей з часом. Період окупності капітальних вкладень. Облікова норма прибутковості. Раціонування капіталу.


^ Тема 7. Бюджетне планування і контроль

Суть бюджетного планування (бюджетування) та види бюджетів. Складання і взаємоузгодження бюджетів: продажу, виробництва, використання матеріалів, придбання матеріалів, прямих витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат, собівартості виготовленої продукції, собівартості реалізованої продукції, загальногосподарських витрат тощо. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.


^ Тема 8. Облік за центрами відповідальності

Загальна концепція центрів і обліку відповідальності. Типи центрів відповідальності та їх характеристика. Облік відповідальності на основі стандартних витрат: система калькулювання стандартних витрат і аналізу відхилень від стандартів. Облік відхилень від установлених стандартів. Облік відповідальності за методом "тариф–година–машина": нормативна вартість години роботи машини, фактична продуктивність машини, нормативна та фактична вартість обробки, фактична та нормативна собівартість виробу. Принципи оцінки діяльності центрів відповідальності. Поняття про трансфертне ціноутворення.


^ Тема 9. Стратегічний управлінський облік

Поняття стратегічного управлінського обліку та його роль в системі стратегічного менеджменту. Використання системи фінансових та забалансових показників. Управління на основі діяльності: поняття видів діяльності та їх факторів, калькулювання і управління на основі діяльності. Управління якістю. Система "Якраз вчасно" та її вплив на облік витрат і запасів. Облік витрат для безперервного удосконалення діяльності: калькулювання життєвого циклу виробу, цільове калькулювання. Перспективні рішення з питань ціноутворення.


2. Питання для заліку

(спец. Ф, ЕП, МЕ)


 1. Поняття управлінського обліку і його місце в системі облікової інформації.

 2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку.

 3. Організація управлінського обліку на підприємстві.

 4. Класифікація витрат підприємства.

 5. Поведінка витрат.

 6. Поняття про маржинальний доход та фактори, що визначають його рівень.

 7. Модель прийняття рішення в умовах невизначеності.

 8. Облік витрат і калькулювання собівартості по замовленнях.

 9. Облік витрат і калькулювання собівартості по процесах.

 10. Система калькулювання змінних витрат.

 11. Загальна характеристика і основні принципи системи нормативного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 12. Порядок нормування витрат і визначення нормативної собівартості.

 13. Облік і аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток.

 14. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів.

 15. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

 16. Перспективні рішення щодо ціноутворення.

 17. Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів.

 18. Методи оцінки проектів капітальних вкладень.

 19. Суть бюджетного планування (бюджетування) на підприємстві та види внутрішньогосподарських бюджетів.

 20. Порядок складання і взаємоузгодження внутрішньогосподарських бюджетів та контроль за їх виконанням.

 21. Поняття і типи центрів відповідальності. Загальна концепція обліку за центрами відповідальності.

 22. Облік відповідальності на основі стандартних витрат.

 23. Організація обліку відповідальності за методом "тариф–година–машина".

 24. Оцінка діяльності центрів відповідальності. Поняття про трансфертне ціноутворення.

 25. Поняття стратегічного управлінського обліку та його місце в системі стратегічного менеджменту.


^ 3. Питання для іспиту

(спец. ОА)


 1. Поняття управлінського обліку і його місце в системі облікової інформації.

 2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку.

 3. Організація управлінського обліку на підприємстві.

 4. Використання в управлінні показників фінансової звітності.

 5. Класифікація витрат підприємства.

 6. Поведінка витрат.

 7. Поняття про маржинальний доход та фактори, що визначають його рівень.

 8. Модель прийняття рішення в умовах невизначеності.

 9. Поняття собівартості та її види. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 10. Облік і розподіл непрямих витрат.

 11. Методи розподілу витрат на роботи і послуги допоміжних виробництв.

 12. Облік витрат і калькулювання собівартості по замовленнях.

 13. Облік витрат і калькулювання собівартості по процесах.

 14. Калькулювання собівартості продукції з використанням умовних еквівалентних одиниць за методом середньозваженої собівартості.

 15. Калькулювання собівартості продукції з використанням умовних еквівалентних одиниць за методом ФІФО.

 16. Системи калькулювання повних і змінних витрат. Їх переваги та недоліки.

 17. Загальна характеристика і основні принципи системи нормативного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 18. Порядок нормування витрат і визначення нормативної собівартості.

 19. Облік і аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток.

 20. Загальні поняття про концепцію диференціювання витрат і доходів та аналіз альтернативних варіантів.

 21. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів.

 22. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

 23. Моделі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.

 24. Методи управління робочим капіталом.

 25. Перспективні рішення щодо ціноутворення.

 26. Ціноутворення за принципом "витрати плюс".

 27. Ціноутворення за вартістю часу і матеріалів.

 28. Загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів.

 29. Методи оцінки проектів капітальних вкладень.

 30. Суть бюджетного планування (бюджетування) на підприємстві та види внутрішньогосподарських бюджетів.

 31. Порядок складання і взаємоузгодження внутрішньогосподарських бюджетів та контроль за їх виконанням.

 32. Поняття і типи центрів відповідальності. Загальна концепція обліку за центрами відповідальності.

 33. Облік відповідальності на основі стандартних витрат.

 34. Організація обліку відповідальності за методом "тариф–година–машина".

 35. Оцінка діяльності центрів прибутку. Поняття про трансфертне ціноутворення.

 36. Оцінка діяльності центрів доходу.

 37. Оцінка діяльності центрів інвестицій.

 38. Поняття стратегічного управлінського обліку та його місце в системі стратегічного менеджменту.

 39. Калькулювання собівартості за видами діяльності.

 40. Комплексне управління витратами.


^ 4. Тести для самоперевірки знань

Тест №1


З наведених варіантів відповідей вибрати один і записати на окремому аркуші паперу.

1-4. Сума продажів – 220000 грн., залишки готової продукції: на початок звітного періоду – 60000, на кінець – 22000 грн., собівартість виробленої продукції – 130000 грн., операційні витрати – 24000 грн., ставка оподаткування прибутку – 30 %. Визначити:


1. Собівартість реалізованої продукції.

2. Валовий прибуток.

3. Операційний прибуток.


4. Чистий прибуток (збиток).

Відповіді:

а) 190 000;

б) 130 000;

в) 168 000;

г) 198 000.

Відповіді:

а) 30 000;

б) 52 000;

в) 90 000;

г) 22 000.

Відповіді:

а) 28 000;

б) 6 000;

в) 66 000;

г) (2 000).

Відповіді:

а) 46 200;

б) (2 000);

в) 19 600;

г) 4 200.

5-12. Компанія виробляє і реалізує один вид продукції за ціною 150 грн. за одиницю. Постійні витрати компанії складають 50000 грн. за місяць. Змінні витрати – 100 грн. на одиницю продукції. Визначити:


5. Коефіцієнт маржинального доходу.

6. Точку беззбитковості у натуральному вимірнику.

7. Точку беззбитковості у грошовому вимірнику
Відповіді:

а) 0,50;

б) 0,67;

в) 0,45;

г) 0,33.


Відповіді:

а) 1 333;

б) 1 000;

в) 500;

г) 750.

Відповіді:

а) 100 000;

б) 133 300;

в) 111 100;

г) 150 000.
8. Обсяг реалізації для отримання прибутку

10 000 грн. (одиниць).


9. Обсяг реалізації (у грошовому вимірнику) для отримання прибутку 15 000 грн.

10. Суму прибутку при реалізації 2 000 одиниць продукції.
Відповіді:

а) 1200;

б) 1500;

в) 1000;

г) 800.


Відповіді:

а) 130 000;

б) 150 000;

в) 195 000;

г) 225 000.

Відповіді:

а) 50 000;

б) 45 000;

в) 40 000;

г) 65 000.
11. Запас міцності при реалізації 1500 одиниць продукції, грн.

12. Коефіцієнт запасу міцності при реалізації 1200 одиниць продукції.Відповіді:

а) 125 000;

б) 75 000;

в) 91 700;

г) 113 900.

Відповіді:

а) 0,58;

б) 0,64;

в) 0,37;

г) 0,16.

13-17. Показники роботи фірми за звітний період: продажі – 300000 грн., прямі витрати – 150000, постійні виробничі накладні витрати – 50000, постійні витрати на збут – 30000, валовий прибуток – 60000, операційний прибуток – 15000 грн. Визначити:

13. Змінні витрати на збут, грн.

14. Виробничу собівартість реалізованої продукції

15. Змінні виробничі накладні витрати.
Відповіді:

а) 25 000;

б) 45 000;

в) 30 000;

г) 15 000.

Відповіді:

а) 290 000;

б) 200 000;

в) 240 000;

г) 230 000.

Відповіді:

а) 25 000;

б) 30 000;

в) 20 000;

г) 40 000.16. Маржинальний доход.

17. Загальну суму змінних витрат.
Відповіді:

а) 75 000;

б) 95 000;

в) 80 000;

г) 90 000.

Відповіді:

а) 205 000;

б) 220 000;

в) 210 000;

г) 225 000.


18-20. Підприємство запустило у виробництво протягом місяця 50000 одиниць продукції, з яких закінчено обробкою і передано на реалізацію 45000 одиниць. Витрати на виробництво за місяць становили 240000 грн. Незавершена продукція має на кінець місяця в середньому 60 % готовності. Визначити:

18. Еквівалент готової продукції, одиниць.


19. Собівартість одиниці готової продукції.

20. Вартість незавершеного виробництва на кінець місяця.
Відповіді:

а) 48 000;

б) 45 000;

в) 42 000;

г) 47 000.

Відповіді:

а) 5,71;

б) 5,10;

в) 5,33;

г) 5,00.

Відповіді:

а) 18 000;

б) 10 000;

в) 15 000;

г) 13 000.


Тест № 2


1-4. Проектна потужність підприємства 5000 нормативних людино-годин. Сума змінних накладних витрат на одиницю продукції - 6 грн. Сума постійних накладних витрат - 12000 грн. На підставі гнучкого бюджету (кошторису) визначити норматив накладних витрат при різних рівнях виконання виробничої потужності:

1. 80 %

2. 90%

3. 100%

4. 110 %
Відповіді:

а) 7,50;

б) 8,40;

в) 9,00;

г) 8,67.

Відповіді:

а) 8,40;

б) 8,67;

в) 8,18;

г) 9,00.

Відповіді:

а) 9,00;

б) 7,50;

в) 8,18;

г) 8,40.

Відповіді:

а) 8,18;

б) 9,00;

в) 8,40;

г) 7,50.


5-6. Фактичний обсяг виробництва продукції – 4600 одиниць, що більше плану на 15%. Витрати на виробництво: за планом 100000 грн., фактично – 110400 грн. Як змінилися загальна сума витрат за рахунок зміни:
5. Обсягу виробництва

6. Собівартості одиниці продукції
Відповіді:

а) 10 400;

б) 15 000;

в) 14 4004

г) 9 200.

Відповіді:

а) -15 000;

б) -10 400;

в) -14 400;

г) -4 600.

7-9. Фактичний обсяг виробництва – 10000 одиниць продукції. Витрати праці на одиницю продукції за нормою – 2, фактично – 2,2 людино-години, оплата однієї людино-години за планом – 1,00 грн., фактично – 1,20 грн. Визначити відхилення від плану:


7. Загальної суми витрат на оплату праці

8. Відхилення за рахунок витрат праці

9. Відхилення за рахунок рівня оплати праці

Відповіді:

а) - 4 600;

б) + 4 000;

в) + 4 600;

г) + 6 400.

Відповіді:

а) + 2 400;

б) - 2 000;

в) + 2 000;

г) - 2 400.

Відповіді:

а) + 4 400;

б) - 4 400;

в) + 4 000;

г) - 4 000.


10-11. Витрати матеріалів на фактичний обсяг виробництва становили: за планом – 4000 кг на суму 10000 грн., фактично – 3600 кг на суму 9880 грн. Визначити відхилення витрат матеріалів за рахунок зміни:


10. Норми витрат.

11. Ціни матеріалів.

Відповіді:

а) - 1000; б) + 520;

в) - 120; г) + 200

Відповіді:

а) + 120; б) + 880;

в) - 200; г) - 500.


12-14. Обсяг виробництва нового виду продукції – 60000 одиниць за рік, змінні витрати – 24 грн. на одиницю продукції, постійні витрати – 1400000 грн. за рік, інвестиції для виробництва нової продукції – 2000000 грн., бажана норма прибутковості – 18 %, ставка оподаткування прибутку – 30 %. Визначити:

12. Бажану ціну реалізації нового продукту

13. Відсоток націнки на основі повних витрат

14. Відсоток націнки на основі змінних витрат
Відповіді:

а) 64,78;

б) 47.93;

в) 71,86;

г) 55,90.

Відповіді:

а) 13,48;

б) 15,49;

в) 18.11;

г) 21,79.

Відповіді:

а) 199,41;

б) 99,69;

в) 154,46;

г) 132,94.


15-16. Туристичне агентство пропонує авіакомпанії 50000 грн. За літак для туристичного рейсу Київ-Варшава. При цьому авіакомпанія економить 1000 грн. змінних витрат. Повні витрати на такий рейс звичайно складають: змінні – 26000 грн. Постійні – 30000 грн., а прибуток – 14000 грн. Визначити, чи варто авіакомпанії прийняти замовлення на таких умовах:

15. Якщо авіакомпанія має вільні літаки ?.


16. Якщо для цього треба відмовитися від рейсу, що приносить 25000 грн. маржинального доходу ?
Відповіді:

а) важко сказати;

б) варто;

в) мало інформації;

г) не варто;

Відповіді:

а) не варто;

б) важко вирішити;

в) варто;

г) мало інформації;


17-18. Фірма має три магазина, один з яких збитковості: обсяг реалізації – 400000 грн., змінні витрати – 270000 грн., постійні – 140000 грн. Чи доцільно закрити такий магазин, якщо це дасть змогу:

17. Знизити постійні витрати на 30000.

18. Знизити постійні витрати на 20000 грн. і одержати від оренди приміщення 130000 грн.
Відповіді:

а) доцільно;

б) важко визначити;

в) мало інформації;

г) не доцільно;

Відповіді:

а) не доцільно;

б) доцільно;

в) мало інформації;

г) важко визначити;


19-20. Компанія виробляє 1000 електромоторів, які використовує для виготовлення складної продукції. Витрати на виробництво одного електромотора складають: зарплата – 200 грн., матеріали – 130 грн., виробничі накладні витрати – 520 грн., з яких 220 грн. змінні. За яку максимальну ціну можна погодитися купувати мотори на стороні при умові.

19. Що звільнена виробнича площа не буде використання ?


20. Що звільнена виробнича плаща буде передана в оренду за 200000 грн. за рік ?.
Відповіді:

а) 650

б) 850

в) 630

г) 550

Відповіді:

а) 850

б) 750

в) 550

г) 650

  1   2   3Похожие:

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання
Контрольна робота – одна із форм перевірки знань, спрямована на більш повне засвоєння навчальної дисципліни студентами, які навчаються...
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Технологічні розрахунки при збагаченні корисних копалин" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 050303
Технологічні розрахунки при збагаченні корисних копалин студентами заочної форми навчання за спеціальністю “Збагачення корисних копалин”...
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 050106 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації підготувала: к е н., асистент кафедри фінансів Лункіна Т.І
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання
Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського державного аграрного університету...
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Укладачі: д е н., доцент, завідувач кафедри фінансів Сіренко Н. М., асистент кафедри фінансів Чайка Т. О
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Укладачі: д е н., доцент, завідувач кафедри фінансів Сіренко Н. М., асистент кафедри фінансів Чайка Т. О
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» для студентів напряму підготовки
Робоча програма І методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами 4 курсу заочної форми навчання
Укладачі: д е н., доцент, завідувач кафедри фінансів Сіренко Н. М., асистент кафедри фінансів Чайка Т. О
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов