Розділ VIII. Зобов\

Розділ VIII. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право глава 39. Загальні положення договору купівлі-продажуНазваниеРозділ VIII. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право глава 39. Загальні положення договору купівлі-продажу
страница1/4
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4
1. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/алфав_тно-предметний вказ_вник.doc
2. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/вступ.doc
3. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/л_тература.doc
4. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_01.doc
5. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_02.doc
6. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_03.doc
7. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_04.doc
8. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_05.doc
9. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_06.doc
10. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_07.doc
11. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_08.doc
12. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_09.doc
13. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_10.doc
14. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_11.doc
15. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_12.doc
16. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_13.doc
17. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_14.doc
18. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_15.doc
19. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/скорочення.doc
20. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/титулка.doc
Алфавітно-предметний покажчик
Вступне слово шановний читачу!
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів
Розділ І. Вступ до цивільного права глава Поняття приватного права
Положення про цивільні правовідносини Цивільно-правові відносини
Розділ ІІІ. Здійснення І захист цивільних прав
Положення про особисті немайнові права Під поняттям особистих немайнових прав слід розуміти юридично гарантовані можливості, які довічно належать кожній особі за законом і характеризуються немайновістю та особистісністю
Положення про право власності Однією із фундаментальних підгалузей цивільного права є речове право
Положення про право інтелектуальної власності
Положення зобов’язального права глава 37. Загальні положення про цивільне зобов'язання Цивільне зобов'язання
Розділ VIII. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право глава 39. Загальні положення договору купівлі-продажу
Розділ ІХ. Зобов'язання щодо виконання робіт глава 54. Загальні положення договору підряду
Положення договорів про надання послуг
Авторським договором. Цк україни прямо не вказуючи на авторські договори та договори про передачу суміжних прав, як окремі види договорів, разом з тим визначає, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Договір простого товариства
Положення про недоговірні зобов’язання
Положення про спадкування Спадкування це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦК україни)
Сучасні цивільно-правові системи світу
Перелік умовних скорочень
Навчальний посібник За загальною редакцією Р. О. Стефанчука Рекомендовано Міністерством освіти і науки України КиївРОЗДІЛ VIII. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА
У ВЛАСНІСТЬ ЧИ ІНШЕ РЕЧОВЕ ПРАВОГлава 39. Загальні положення договору купівлі-продажуДоговір купівлі-продажу відноситься до найважливіших традиційних договорів у цивільному праві, безпосереднім - змістом якого є переміщення матеріальних благ в товарній формі. Він є найбільш універсальною формою товарно-грошового обігу. Не випадково положення, що визначають відносини, пов’язані з купівлею-продажем, відкривають Розділ ІІІ ЦК України, який присвячений окремим видам зобов’язань.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст.655 ЦК України).

Правове регулювання договору купівлі-продажу здійснюється Главою 54 ЦК України, ГК України, ЗУ “Про захист прав споживачів”1 та іншими актами цивільного законодавства.

Мета договору: перенесення права власності на річ, яка є товаром, покупцеві.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний (реальний) та відплатний.

Сторонами договору є продавець і покупець.

Істотною умовою договору є умова про предмет, яким може бути:

1) товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому;

2) майнові права (наприклад, зафіксовані у цінних паперах);

3) право вимоги, яке не має особистого характеру (застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом).

До істотних умов даного договору традиційно відносять умову про ціну. Однак, ціна не є істотною умовою, оскільки, якщо вона не встановлена у договорі, то визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення договору.

Форма договору: усна (в тому числі шляхом вчинення конклюдентних дій) або письмова.

Зміст договору становлять права та обов’язки сторін. При цьому відповідному обов’язку продавця кореспондує відповідне право покупця і навпаки.

Основним обов’язком продавця є обов’язок передати товар (з його приналежностями та документами) покупцеві:

1) у встановленій договором кількості; у разі невиконання - покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми; якщо продавець передав покупцеві більшу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець зобов'язаний повідомити про це продавця. Якщо в розумний строк після одержання такого повідомлення продавець не розпорядиться товаром, покупець має право прийняти весь товар, якщо інше не встановлено договором. При цьому, він зобов'язаний оплатити додатково прийнятий товар за ціною, встановленою для товару, прийнятого відповідно до договору, якщо інша ціна не встановлена за домовленістю сторін (ст.ст.669-670 ЦК України);

2) у погодженому асортименті; якщо асортимент не відповідає умовам договору купівлі-продажу, то покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Якщо ж продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір: а) прийняти частину товару, що відповідає умовам договору, і відмовитися від решти товару; б) відмовитися від усього товару; в) вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлено договором; г) прийняти весь товар. При цьому, товар, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після його одержання не повідомив продавця про свою відмову від нього (ст.ст.671-672 ЦК України);

3) у відповідній комплектності та в комплекті товару, якщо це передбачається договором; у разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором: а) пропорційного зменшення ціни; б) доукомплектування товару в розумний строк. А, якщо вимога про доукомплектування товару не виконана, покупець набуває ряд додаткових прав: а) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний; б) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми (ст.ст.682-684 ЦК України);

4) встановленої якості товару; у разі істотного порушення вимог щодо якості товару, покупець має право: а) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми; б) вимагати заміни товару. А за наявності звичайних недоліків має право вимагати: а) пропорційного зменшення ціни; б) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; в) відшкодування витрат на усунення недоліків товару (ст.ст.673, 678 ЦК України);

5) вільним від прав третіх осіб; якщо продавець не попередив про права третіх осіб на річ, то покупець має право вимагати: а) зниження ціни; б) розірвання договору купівлі-продажу, але за умови, що продавець не доведе, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на товар (ст.659 ЦК України);

6) у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання; у разі передачі товару без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право вимагати: а) передання товару у належних тарі та (або) упаковці; б) заміни неналежних тари та (або) упаковки; в) пред’явити інші вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості (ст.ст.685-686 ЦК України).

Обов’язок продавця щодо передачі товару покупцеві вважається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Якість товару не може залишатися незмінною постійно, тому важливо визначити період часу, протягом якого воно буде достатнім для нормального використання речі. Ці проблеми вирішуються шляхом встановлення гарантійного строку, строку придатності та строку служби. Так, гарантійним є строк, встановлений договором або законом, протягом якого продавець гарантує якість товару. Він починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу, і зазначається у паспорті на товар або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до товару (ст.ст.675-676 ЦК України).

Для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфумерно-косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров’я, майна і навколишнього природного середовища. встановлюється строк придатності. Згідно ст.677 ЦК України, строком придатності є строк, зі спливом якого товар вважається непридатним для використання за призначенням. Він зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до них при продажу і вважається гарантійним терміном, та обчислюється від дати виготовлення, яка також має бути вказана на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.

Обов’язки покупця:

1) прийняти товар; якщо покупець без достатніх підстав зволікає з прийняттям товару або відмовився його прийняти, то продавець має право: а) вимагати від нього прийняти та оплатити товар; б) відмовитися від договору (ст.ст.689, 692 ЦК України);

2) сплатити за нього певну грошову суму; якщо покупець не оплатив товар, то продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами (ст.692 ЦК України).

Законодавець в ст.660 ЦК України передбачає обов’язки покупця і продавця у разі пред’явлення третьою особою позову про витребування товару. Так, якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу товару, пред'явить до покупця позов про витребування товару, покупець повинен повідомити про це продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі. Продавець повинен вступити у справу на стороні покупця. Якщо покупець не повідомив продавця про пред'явлення третьою особою позову про витребування товару та не подав клопотання про залучення продавця до участі у справі, продавець не відповідає перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би відвернути відібрання проданого товару у покупця. Якщо продавець був залучений до участі у справі, але ухилився від участі в її розгляді, він не має права доводити неправильність ведення справи покупцем.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.668 ЦК України).

Покупець має право заявити продавцеві або виробникові претензію з приводу не застережених ними недоліків проданої речі, які були виявлені протягом (ст.680 ЦК України): а) гарантійного строку або строку придатності; б) розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна - в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк; в) після спливу гарантійного строку або строку придатності, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передання йому товару або з причин, які існували до цього моменту.

Позов з приводу недоліків проданого товару може бути пред’явлений не пізніше одного року від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених для виявлення недоліків, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності) (ст.681 ЦК України).

ЦК України передбачає наступні види договору купівлі-продажу: а) роздрібна купівля-продаж; б) поставка; в) контрактація сільськогосподарської продукції; г) постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу; д) міна (бартер). При цьому, до різновидів договору купівлі-продажу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.


Глава 40. Особливості договору роздрібної купівлі-продажуРоздрібна купівля-продаж є найбільш поширений вид договору купівлі-продажу, так як має на меті задоволення споживчих потреб населення.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його (ст.698 ЦК України).

Спеціальне правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу здійснює §2 гл.54 ЦК України, а до відносин за участю покупця – фізичної особи, крім того, застосовується законодавство про захист прав споживачів.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний.

Сторонами договору є продавець (юридична особа або фізична особа-підприємець, які здійснюють торговельну діяльність) та покупець (фізична або юридична особа, що набуває товар для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю).

Істотною умовою договору є умова про предмет. Предметом є товар, не призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. У разі продажу товарів у кредит значення істотної умови набуває строк повернення кредиту.

Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним, тому продавець може висловити пропозицію укласти договір у вигляді так званої публічної оферти, яка буває двох видів (ст.699 ЦК України): а) пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, якщо вона містить усі істотні умови договору; б) виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу незалежно від того чи вказана ціна та інші істотні умови договору, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу.

Форма договору: усна (на підтвердження укладення договору видається відповідний документ) або письмова.

Так, до специфічних обов’язків продавця за даним договором законодавець відносить:

1) надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар; у разі невиконання даного обов’язку покупець має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, - в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди (ст.700 ЦК України);

2) передати товар покупцеві належної якості; у разі виявлення покупцем недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача: а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення; б) заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні; в) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни; г) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми (ст.708 ЦК України).

Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару - протягом 14 днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред'явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до ст.708 ЦК України. При цьому, згідно ч.5 ст.709 ЦК України, за кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

У ст.710 ЦК України закріплені правила щодо відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни та повернення товару неналежної якості.

Підставами звільнення продавця (виготовлюча) від обов’язку задовольнити вимоги покупців є: а) порушення покупцем правил користування товаром або його зберігання; б) дії третіх осіб; в) непереборна сила.

Відповідно до ст.707 ЦК України, покупець має право протягом 14 днів з моменту передання йому непродовольчого товару, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар, якщо товар не підійшов за розміром, формою, габаритами, фасоном, комплектацією тощо.

Законодавець закріплює ряд вимог щодо товару за наявності яких можливий обмін: а) товар не був у споживанні; б) збережено його товарний вигляд, споживні властивості, пломби, ярлики; в) збережено розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Однак, якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право згідно ч.1 ст.707 ЦК України повернути придбаний товар продавцеві та одержати за нього грошову суму. При цьому слід також зауважити, що деякі товари не підлягають обміну.2

У разі завдання шкоди каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю у зв’язку з придбанням товару неналежної якості, вона відшкодовується продавцем або виготовлювачем товару відповідно до положень Глави 82 ЦК України.

ЦК України виділяє наступні види договору роздрібної купівлі-продажу:

  1. договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк;

  2. договір про продаж товарів за зразками;

  3. договір про продаж товарів з використанням автоматів;

  4. договір з умовою про доставку товару покупцеві;

  5. договір найму-продажу.

Відповідно до ст.701 ЦК України, договір роздрібної купівлі-продажу може укладатися з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві. Тобто, на продавця покладається додатковий обов’язок щодо вилучення певного товару із торгового обігу на обумовлений договором строк. При цьому додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у встановлений строк включаються в ціну товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства. Крім цього, якщо покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, вважається, що покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено договором.

Особливі правила встановлені ЦК України в ст.702 відносно договору роздрібної купівлі-продажу, що укладається на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (за описом, каталогом тощо), який пропонується продавцем. В цьому випадку договір є виконаним з моменту доставки товару у місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, - з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця, якщо інше не встановлено договором або законом. Зокрема, передбачено, що покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови відшкодування продавцеві витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання договору.

До договорів про продаж товару за зразками можна також віднести продаж товарів поштою. Правове регулювання відносин щодо договору про продаж товарів поштою здійснюється Правилами продажу товарів поштою3.

На законодавчому рівні, також, врегульовані відносини, що складаються між продавцем і покупцем при продажу товарів з використання автоматів (ст.703 ЦК України). У цих випадках певний обов’язок покладається і на володільців відповідних автоматів, які зобов'язані довести до покупців інформацію про продавця товару, відомостей про найменування продавця, його місцезнаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару. Така інформація доводиться до покупця шляхом розміщення відповідних відомостей на автоматі або надання покупцям її іншим чином.

Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. Якщо, незважаючи на здійснення зазначених дій, покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним грошову суму.

У тих випадках, коли автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються загальні положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання.

Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладено й з умовою про доставку товару покупцеві (ст.704 ЦК України). За таких обставин продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, - за місцем проживання фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця. Такий договір є виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності - особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання.

ЦК України в ст.705 допускає можливість укладення договору з умовою про те, що до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар покупець є наймачем (орендарем) цього товару (договір найму-продажу). Тобто, право власності на товар переходить до покупця не з моменту передачі йому товару, а з моменту його оплати, якщо інше не встановлено договором. Відповідно покупець набуває товар в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. На покупця – не власника поширюються положення ст.694 ЦК України. Тому покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим шляхом, якщо інше не передбачено договором. Якщо в строк, встановлений договором, переданий товар не буде оплачено або не настануть інші обставини, за яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, якщо інше не передбачено договором.

Правове регулювання договору найму-продажу до переходу права власності на товар до покупця також здійснюється нормами ЦК України про найм (оренду) (Глава 58).


Глава 41. Особливості договору поставкиПоставка відноситься до найбільш поширених договорів у підприємницькій діяльності, так як оптовий оборот товарів, відносини між професійними продавцями і покупцями традиційно розглядаються як поставка.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму (ст.712 ЦК України).

Правове регулювання здійснюється спеціальними правилами, закріпленими в §3 гл.54 ЦК України, ГК України, ЗУ “Про поставки продукції для державних потреб”4, Положеннях про поставки продукції виробничо-технічного призначення та про поставки товарів народного споживання5, а також іншими актами.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний.

Сторони договору: постачальник (юридичні або фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю) та покупець (фізичні або юридичні, які набувають товар для здійснення підприємницької діяльності)

Істотними умовами договору є умова про предмет. Предметом договору є товар, що набувається покупцем для використання його у підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням.

До істотних умов традиційно відносять умови про ціну та строк поставки. Щодо ціни поставки, то застосовуються загальні правила купівлі-продажу. А відносно строку поставки, то договір може бути укладений на 1 рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін. Однак строк не є істотною умовою, оскільки, якщо він не визначений, то договір вважається укладеним на 1 рік.

Форма договору: письмова. Він може оформлятися наступними способами:

1) складається один документ, який підписується сторонами (класичний);

2) обмін листами, телеграмами, телетайпами тощо, підписаними стороною, яка їх надсилає;

3) прийняття до виконання замовлень.

При укладенні договорів застосовують уніфіковані форми замовлень, протоколів розбіжностей, придатні для машинної обробки.

За загальним правилом, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст.651 ЦК України). Однак, в Положеннях про поставки продукції передбачені випадки, коли покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, попередивши про це контрагента за 1 місяць: а) при поставці продукції з відхиленнями за якістю від стандартів, технічних умов, іншої документації, а також зразків (еталонів); б) при визнанні банком покупця неплатоспроможним; в) при завищенні постачальником ціни на продукцію та в інших випадках передбачених законодавством.


  1   2   3   4Похожие:

Розділ VIII. Зобов\Договір купівлі-продажу (оптової партії товарів)
Продавець зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) покупця товар, а покупець зобов’язується...
Розділ VIII. Зобов\Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з стягнення банками з фізичних осіб заставного майна в рахунок погашення заборгованості за кредитами
Тава включає в себе те, що кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого...
Розділ VIII. Зобов\Інформація про сторони (телефон, факс, адреса електронної пошти); 2) опис товарів; 3) кількість товару (у договорах, що передбачають поставку товару в декілька етапів, кількість товару на кожному етапі)
Серед різноманітних комерційних угод договір купівлі-продажу один із найбільш поширених. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується...
Розділ VIII. Зобов\Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу
Продавець зобов’язується передати у власність покупця, а покупець зобов’я­зується прийняти та оплатити наступні акції
Розділ VIII. Зобов\Договір купівлі-продажу валюти
Продавець зобов’язується передати у власність покупцю, а покупець зобов’язується прийняти та оплатити наступні валютні цінності
Розділ VIII. Зобов\Типовий договір купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення), яка підлягає продажу на аукціоні
Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю будівлю (споруду, приміщення) загальною площею
Розділ VIII. Зобов\Положення визначає порядок щодо здійснення на фондових біржах операцій з купівлі/продажу цінних паперів із зобов'язанням їх зворотнього продажу/купівлі
За укладеною першою частиною операції репо покупцем цінних паперів сплачуються грошові кошти (ціна цінних паперів першої частини...
Розділ VIII. Зобов\Проект Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2010 №
Операція репо – це операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк...
Розділ VIII. Зобов\Кодекс україни 1 розділ І. Загальні положення 1 Глава Основні положення 1
Загальні вимоги до провадження за ініціативою адміністративного органу 13
Розділ VIII. Зобов\Рішення №378 18 січня 2012 року 16 сесія 6 скликання Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення пп „Січ
Ввт №402251 від 15. 03. 2005 року,акт прийому передачі нерухомого майна від 14. 03. 2005 р., договір купівлі-продажу серії ввт №402245...
Розділ VIII. Зобов\Психологическая энциклопедия психология человека
Реан А. А. Часть I: глава 14; в частях IV, V, VIII: глава Реан А. А., Петанова Е. И. Часть V: глава Розум С. И. В частях II, IV-VIII:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов