Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів icon

Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділівНазваниеСписок використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів
страница1/3
Дата конвертации26.04.2013
Размер405.83 Kb.
ТипУчебник
скачать >>>
  1   2   3
1. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/алфав_тно-предметний вказ_вник.doc
2. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/вступ.doc
3. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/л_тература.doc
4. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_01.doc
5. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_02.doc
6. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_03.doc
7. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_04.doc
8. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_05.doc
9. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_06.doc
10. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_07.doc
11. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_08.doc
12. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_09.doc
13. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_10.doc
14. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_11.doc
15. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_12.doc
16. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_13.doc
17. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_14.doc
18. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/розд_л_15.doc
19. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/скорочення.doc
20. /Стефанчук - Цив_льне право, 2004/титулка.doc
Алфавітно-предметний покажчик
Вступне слово шановний читачу!
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів
Розділ І. Вступ до цивільного права глава Поняття приватного права
Положення про цивільні правовідносини Цивільно-правові відносини
Розділ ІІІ. Здійснення І захист цивільних прав
Положення про особисті немайнові права Під поняттям особистих немайнових прав слід розуміти юридично гарантовані можливості, які довічно належать кожній особі за законом і характеризуються немайновістю та особистісністю
Положення про право власності Однією із фундаментальних підгалузей цивільного права є речове право
Положення про право інтелектуальної власності
Положення зобов’язального права глава 37. Загальні положення про цивільне зобов'язання Цивільне зобов'язання
Розділ VIII. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право глава 39. Загальні положення договору купівлі-продажу
Розділ ІХ. Зобов'язання щодо виконання робіт глава 54. Загальні положення договору підряду
Положення договорів про надання послуг
Авторським договором. Цк україни прямо не вказуючи на авторські договори та договори про передачу суміжних прав, як окремі види договорів, разом з тим визначає, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Договір простого товариства
Положення про недоговірні зобов’язання
Положення про спадкування Спадкування це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦК україни)
Сучасні цивільно-правові системи світу
Перелік умовних скорочень
Навчальний посібник За загальною редакцією Р. О. Стефанчука Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


А) ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ

 1. Гражданское право: Учебник. В 2-х частях / Антокольская М.В., Богачёва Т.В., Глушкова Л.И. и др. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – М.: Юристъ, 1997.

 2. Гражданское право: Учебник. В 2 томах.: / Ем В.С., Зенин Е.А., Коваленко Н.И. и др. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: БЕК, 2002.

 3. Гражданское право: Учебник. В 3-х томах / Егоров И.Д., Елисеев И.В., Иванов А.А. и др. / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – СПб.: Проспект, 1997.

 4. Иоффе О.С. Советское гражданское право. – М.: Юр. лит, 1967.

 5. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 частях. – (по изданию 1902 року). – М.: Статут, 1997.

 6. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (по изданию 1917 г.). – М.: Статут, 1998.

 7. Советское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. / Илларионова Т.И., Кириллова М.Я., Красавчиков О.А. и др. / под ред. О.А. Красавчикова. – М.: Высшая школа, 1985.

 8. Тархов В.А. Гражданское право. – Чебоксары, 1997.

 9. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України. – К.: Істина, 2003.

 10. Цивільне право України / Ч.Н.Азімов, М.М.Сибільов, В.І.Борисова та ін. / За ред. Ч.Н. Азімова, С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. – Х.: Право, 2000.

 11. Цивільне право України: академічний курс: у 2-х частинах / За ред. Я.М.Шевченко. – К.: ІнЮре, 2003.

 12. Цивільне право України: підручник. У 2-х книгах: / Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С. та інші / Під ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 13. Цивільний кодекс України: Коментар. / За заг. ред. Є.О.Харитонова, О.М.Калітенко. – Харків, Одіссей, 2003.

 14. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 года). – М., 1995.Б) ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


ДО РОЗДІЛУ I:

 1. Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. – Свердловск, 1959.

 2. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 1963.

 3. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. – М., 1983.

 4. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 1. – Л., 1975.

 5. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 2. – Л., 1978.

 6. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие система, метод, состав и система). – Свердловск, 1961.

 7. Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. – Красноярск, 1985.

 8. Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні / за ред. Я.М.Шевченко. - К., 2001.

 9. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – Саратов, 1987.

 10. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. – М., 1994.

 11. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – Свердловск, 1972.


ДО РОЗДІЛУ II:

 1. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. – М., 1996.

 2. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М.: Гос. изд. юр. лит., 1950.

 3. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976.

 4. Грибанов В.П. Юридические лица. – М., 1961.

 5. Дудин А.П. Объект правоотношения: Вопросы теории. Саратов, 1980.

 6. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Спорные вопросы учения о правоотношении. Избранные труды по гражданскому праву. – М., 2000.

 7. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М., 1984.

 8. Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. – М., 1968.

 9. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: Опыт Запада. – М., 1992.

 10. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. – М., 1981.

 11. Саниахметова Н.О. Підприємницьке право – К., 2001.

 12. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л., 1959.

 13. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит, 1974.

 14. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица. – М., 1968.


ДО РОЗДІЛУ III:

 1. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. – Калинин, 1978.

 2. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (теоретические аспекты). – М., 1976.

 3. Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав. – СПб., 2001.

 4. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000.

 5. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. – М., 1967 .

 6. Илларионова Т.И. Механизмы гражданско-правовых охранительных мер. – Свердловск, 1980.

 7. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Л., 1955.

 8. Кириллова М.Я. Исковая давность. – М., 1966.

 9. Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. – Львів, 1993.

 10. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М., 1970.

 11. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск, 1984.

 12. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав. – М., 2002.

 13. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1973.


ДО РОЗДІЛУ IV:

 1. Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. – М.: Юристъ, 1994.

 2. Белявский А.В., Придворов Н.А. Охрана чести и достоинства личности в СССР. – М.: Юр.лит, 1971.

 3. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М.: Юр.лит., 1983.

 4. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М.: Знание, 1991.

 5. Малина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – М., 2000.

 6. Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. – М., 1989.

 7. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001.

 8. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона: гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. – М., 1990.


ДО РОЗДІЛУ V:

 1. Автаева Н.Е., Волошин Н.П. Гражданско-правовая защита социалистической собственности. – М.,1974.

 2. Власник і право власності / За ред. Я.М. Шевченко. – К., 1994.

 3. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К.: Вентурі, 1996.

 4. Камышаский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М., 2000.

 5. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. – М.: Юристъ, 1999.

 6. Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. – Одеса, 2002.

 7. Право власності в Україні / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 8. Право собственности в Украине / Я.Н. Шевченко (ред.). – К.: Блиц-Информ, 1996.

 9. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 1999.

 10. Тагайназаров Ш. Общая долевая собственность в советском гражданском праве. – Душанбе, 1966.

 11. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. – Л., 1955.

 12. Щенникова Л. В. Вещные права в гражданском праве России: Учеб. пособие. – М.: БЕК, 1996.


ДО РОЗДІЛУ VI:

 1. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. – М., 1957.

 2. Дахно И.И. Патентоведение. – Х.: Ксилон, 1997.

 3. Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс. – М., 1978.

 4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). – М.: Норма, 2000.

 5. Мусияка В.Л. Авторские договоры. – К., 1988.

 6. Право інтелектуальної власності / за ред. О.А.Підопригори – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002.

 7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2003.


ДО РОЗДІЛУ VII:

 1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М., 1940.

 2. Азимов Ч.Н. Залоговое право. – Х.: Оригинал, 1993.

 3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1998.

 4. Зобов'язальне право: теорія і практика / Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Луць В.В. та інші / За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком. 1998.

 5. Иоффе О.С. Обязательственное право. – Л., 1975.

 6. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции // Сб. Тр. – Свердловск, 1980.

 7. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 8. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. – М., 1950.

 9. Саватье Р. Теория обязательств. – М., 1972.

 10. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: Статут, 1998.

 11. Фогельсон Ю.П. Избранные вопросы общей теории обязательств: Курс лекций. – М., 2001.


ДО РОЗДІЛУ VIII:

 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2002.

 2. Житлове право України: Навч. посіб. / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 3. Зинчук М.И. Договор имущественного найма и безвозмездного пользования имуществом. Аренда нежилых помещений в торговле и общественном питании. – М., 1969.

 4. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. – М.: Инфра, 1997.

 5. Качество продукции и право / В.Ф.Опрышко, В.И. Новоселов, В.М. Огрызков, Л.И. Брославский; Отв. Ред. Опрышко. – Киев: Политиздат Украины, 1988.

 6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер, 1999.

 7. Паращенко В.Н. Договор поставки продукции. – Минск: Беларусь, 1989.


ДО РОЗДІЛУ IX:

 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002.

 2. Гущин В.В., Пахомов В.Д., Приходько Е.П. Сервисное право / под ред. Ю.П.Свириденко. – М., 2002.

 3. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

 4. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. – М., 1980.

 5. Кротов М.В. Обязательства по оказанию услуг в советском гражданском праве. – Ленинград, 1990.

 6. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 1993.

 7. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер, 1999.


ДО РОЗДІЛУ X:

 1. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций; Учение о ценных бумагах: Научное исследование. – 2-е изд. – М.: Изд-во БЕК, 1996.

 2. Банківське право / За ред. Біленчука Д. К. - Атіка, 1999.

 3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002.

 4. Залетов О.М., Слісаренко О.О. Основи страхового права України: Навч. посібн. – К., 2003.

 5. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

 6. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання: Теорія, практика, нормативна база / М. Першиков. – К.: КОЗАКИ, 1996.

 7. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Є.В. Основы организации ипотечного кредитования. - М.: Высшая школа. 1998.

 8. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Майданник Р.А. Траст: ответственность и управление капиталом. К.: Наукова думка, 1995.

 10. Мелкумов Я.С. Вексель и его использование в хозяйственном обороте. – М.: АО “ДИС”, 1995. – 80с.

 11. Новоселова Л.А. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. – М., 1994.

 12. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Суханова Е.А. – М.: Юринформ, 1997

 13. Страховое дело: Учебник / Под. ред. Л.И. Рейтмана. – М., 1992.

 14. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. – М., 1956.

 15. Цыбуленко З.И. Обязательства хранения в советском гражданском праве. – Саратов, 1980.

 16. Шиминова М.Л. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы / Отв. ред. В.П.Мазолин. – М.: Наука, 1989.


ДО РОЗДІЛУ XI:

 1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002.

 2. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

 3. Луць В.В. Контракти у підприємницької діяльності: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 4. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

 5. Цірат А.В. Франчайзинг і франчайзинговий договір: Навч.-практ. Посібник. – К.: Істина, 2002.

 6. Штумпф Г. Лицензионный договор. – М., 1988.


ДО РОЗДІЛУ XII:

  1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: “Статут”, 2002.

  2. Дашков Л.П., Брызгалин А.П. Коммерческий договор: от заключения до исполнения. – М.: Маркетинг, 1995.

  3. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

  4. Луць В.В. Контракти у підприємницької діяльності: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.246-164.

  5. Масляев А.И, Масляев И.А. Договор о совместной деятельности в советском гражданском праве. – М., 1988.

  6. Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права. – М., 1999.


ДО РОЗДІЛУ XIII:

 1. Антимонов Б.С. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. – М., 1952.

 2. Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.

 3. Гавзе Ф.И. Возмещение ущерба причиненного здоровью работника. – Минск, 1977.

 4. Жуковская О.Л. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – М., 1994.

 5. Загорулько А.И. Обязательство по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. - Харьков: Консум, 1996.

 6. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. – М., 1966.

 7. Прокудина Л.А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. – М.: Городец, 1998.

 8. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве: Учебное пособие. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.

 9. Тархов В.А. Обязательства, возникающие из причинения вреда. - Саратов: Коммунист, 1957.

 10. Шевченко Я.Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних. – К., 1976.

 11. Шиминова М.Я. Возмещение вреда, причиненного здоровью. – М., 1972.

 12. Ярошенко К.Б. Специальные случаи ответственности за причинение вреда. – М., 1977.


ДО РОЗДІЛУ XIV:

  1. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. – М., 1955.

  2. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М.: Белые альвы, 1996.

  3. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: 1967.

  4. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – Кишинев, 1973.

  5. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. – К., 2002.

  6. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. - М.: 1985.


ДО РОЗДІЛУ XV:

 1. Гражданское и торговое право капиталистических государств / асильев Е.А., Зайцев В.В., Костин А.А. и др. / Отв. Ред. Е.А. Васильев. – М., 1993.

 2. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: сборник нормативных актов: гражданские и торговые кодексы / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. - М., 1986.

 3. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. – М., 1996.

 4. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. – М., 2001.

 5. Ласк Г. Гражданское право США / Пер. с англ.. – М., 1961.

 6. Морандьер Ж. Гражданское право Франции. В 3-х томах / Пер. с франц. – М., 1960-1962.

 7. Правовые системы стран мира: энциклопедический справочник / Отв. ред. А.Я.Сухарев. – М., 2001.

 8. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общ. ред. Е.Б.Кубко, В.В.Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003.

 9. Романов А.К. Правовая система Англии. – М., 2000.

 10. Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. Гражданское право Японии. В 2-х томах / Пер. с японск. – М., 1983.

 11. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996.

 12. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права. Теоретичні та історико-правові аспекти. – Одеса, 1997.

 13. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. – Х.: “Одіссей”. – 2002.

 14. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. – М., 1998.
  1   2   3Похожие:

Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconСписок рекомендованої літератури
Браєн Годвуд, Луїс Ган, Аналіз політики для реального світу, К., «Основи», 2004
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconІнформаційний бюлетень. Випуск №2
Пропонуємо Вашій увазі список рекомендованої літератури, в якому вміщено перелік статей з методики викладання інформатики, розробки...
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconСписок рекомендованої літератури основний
Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов’янських країн (до 380-річчя заснування академії) /...
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconКороткий вступ до відкритого доступу
Література у відкритому доступі — це безкоштовна он-лайнова література у цифровому форматі, вільна від більшості копірайтів і ліцензійних...
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconМ. П. Аkt експертизи
В наведеному списку використаної літератури немає закритих або вилучених з відкритого користування видань, а в тексті немає посилань...
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconЗатверджую (керівник організації)
В наведеному списку використаної літератури немає закритих або вилучених з відкритого користування видань, а в тексті немає посилань...
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з наступності дитячого садка і школи та список рекомендованої літератури з даного питання
Базової програми розвитку дитини «Я у Світі». На засіданні методичної комісії були присутні методист відділу освіти рмк кіцманської...
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconCписок рекомендованої літератури з земельного права
Абдраимов Б. Ж. Еще раз о земельном процессе … // Государство и право. – 2001. №7. – С. 57-64
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconЕтика подружнього та родинного життя
Християнський погляд на сім’ю і родину. Загальний огляд курсу. Аналіз рекомендованої літератури
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconРеферату : Ток-шоу "Дзеркало" Розділ : Сценарії Ток-шоу "Дзеркало" Дорогі друзі, на укропах літератури ми говоримо про те, що мистецтво: живопис, література, скульптура, кіно
Дорогі друзі, на укропах літератури ми говоримо про те, що мистецтво: живопис, література, скульптура, кіно – відображає наше життя,...
Список використаної та рекомендованої літератури: а загальна література до всіх розділів iconАтестація з української літератури за курс 9 класу передбачає
Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми складається з трьох основних розділів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов