Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) icon

Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.)НазваниеНавчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.)
страница1/45
Дата конвертации26.04.2013
Размер6.18 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
1. /Цив_льне право Украхни, Панченко М._..docНавчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.)

М.І. ПАНЧЕНКО


ЦИВІЛЬНЕ

ПРАВО


України


Навчальний посібник
УДК 347(075.8) ББК67.99(4УКР)2я73 П16

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1251 від 11 жовтня 2003р.)

Рецензенти:

І.Д. Копайгора, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету;

Г.В. Іваненко, кандидат юридичних наук, директор Криво­різького навчального центру Одеської національної юридичної академії

Панченко М.І.

П16 Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с. — (Вища освіта XXI століття). І8ВК 966-8148-33-9

У навчальному посібнику у формі запитань та відповідей розкри­вається цивільне право як галузь права і як навчальна дисципліна. На основі прийнятого Цивільного кодексу України та інших законо­давчих документів розглядаються предмет і метод цивільного права, розкриваються особливості цивільно-правових відносин та їх еле­ментів, особистих немайнових прав, речового права, права інтелек­туальної власності, аналізуються загальні положення зобов'язально­го права, основні види цивільно-правових договорів. Висвітлюються також недоговірні зобов'язання, спадкове право. Наводяться зразки юридичних документів із найбільш поширених цивільно-правових питань. Крім того, додається словник цивільно-правових термінів. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни "Цивільне право України".

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навча­ються за спеціальністю "Правознавство", юристів-практиків, усіх, кого цікавить сучасне цивільне право України.

УДК 347(075.8) ББК в7.99(4УКР)2я73

I8ВN 966-8148-33-9 © М.І. Панченко, 2005

. ~ © Видавництво"Знання",2005

ЗМІСТ

Передмова

Книга перша. Загальні положення ..........................17

Що розуміють під терміном "цивільне право"? ................ 19

Що таке цивільне законодавство? .................................. 21

Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"? ............................................... 26

У чому полягає зміст цивільно-правових відносин? .......... 28

Як класифікують цивільно-правові відносини? ................ 31

Що є підставою виникнення цивільних прав і юридичних

обов'язків? .....................................•.••......•••••••••••• 32

Що таке цивільна правоздатність фізичної особи?............ 35

Що таке цивільна дієздатність фізичної особи? ............... 38

В яких випадках фізична особа може бути визнана

недієздатною або обмежена у дієздатності? .............. 43

Що означають терміни "опіка", "піклування"? ................. 47

Які порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її такою, що померла? .

Яка фізична особа вважається підприємцем?................... 57

Яка організація визнається юридичною особою? .............. 59

Які є види господарських товариств?.............................. 65

Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідаль­ністю? ................................................................. 70

Які правові форми участі держави, Автономної Республіки

Крим, територіальних громад у відносинах,

що регулюються цивільним законодавством? ........... 79

Як класифікують речі у цивільному праві? ..................... 81

Що таке цінні папери як об'єкт цивільного права? .......... 85

Що розуміють під терміном "правочин"? Які загальні

вимоги, додержання яких необхідне для його

чинності? ............................................................. 88

Які є підстави для визнання правочину недійсним?

Які правові наслідки такого визнання? ................... 93

Що таке представництво? Які є види представництва? ...... 99

Що таке довіреність? Яким вимогам вона повинна

відповідати? ....................................................... 102

Що таке представництво без повноважень та вчинення

правочинів з перевищенням повноважень? ............ 107

Що таке строки, терміни та позовна давність у цивільному

праві?................................................................ 108

Які є підстави для зупинення і переривання перебігу

позовної давності? .............................................. 112

Що означає здійснення цивільних прав? ....................... 114

Як виконується цивільний обов'язок? .......................... 118

Що таке захист цивільних прав та інтересів? ................ 121

Книга друга. Особисті немайнові права фізичних осіб ............................................................. 127

Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?.......... 129

Які особливості захисту особистих немайнових прав?..... 131

Які немайнові права забезпечують природне існування

фізичної особи? .................................................. 135

Які немайнові права забезпечують соціальне буття

фізичної особи? .................................................. 139

Книга третя. Право власності та інші речові права.... 145

Що включає поняття речового права?........................... 147

Які повноваження має власник? Які форми власності

є в Україні? ....................................................... 148

У чому полягає зміст права власності?.......................... 151

Які підстави виникнення і припинення права власності? 154

Що таке право спільної власності? ............................... 157

У чому полягає переважне право купівлі частки

у спільній частковій власності? ............................ 162

Які особливості права власника житлового будинку

та квартири? ...................................................... 164

Що означає право власності на землю? ......................... 166

Які є засоби цивільно-правового захисту права власності? 170 Який позов називають віндикаційним? ......................... 172

Який позов називають негаторним? .............................. 176

Що означає термін "володіння" як окремий цивільно-правовий інститут речового права? ....................... 178

Що означає право обмеженого користування чужими

речами (сервітути)?............................................. 181

Що таке право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)? .................................. 186

Книга четверта. Право інтелектуальної власності..... 190

Що є об'єктами права інтелектуальної власності? .......... 192

Які особливості судового захисту права інтелектуальної

власності? .......................................................... 194

Що таке авторське право? ........................................... 197

Що є об'єктом авторського права? ................................ 198

Хто є суб'єктом авторських відносин? .......................... 200

Який зміст суб'єктивного авторського права? ................ 203

Що таке суміжні права?.............................................. 210

Що означає термін "промислова власність"?

Які її об'єкти?.................................................... 214

Хто може бути суб'єктом права на винаходи, корисні

моделі і промислові зразки? ................................ 217

Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі

і промислові зразки? ........................................... 218

Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні

моделі та промислові зразки? .............................. 222

Що розуміють під правом інтелектуальної власності

на раціоналізаторську пропозицію? ...................... 226

Що таке право інтелектуальної власності

на сорт рослин, породу тварин?............................. 228

Як здійснюється право на захист комерційної таємниці? 231 Які є правові засоби індивідуалізації учасників товарного

обігу, товарів і послуг? .........................................236

Що означає право інтелектуальної власності на комерційне

найменування? ...................................................238

Як захищається право на торговельну марку? ............... 239

Що означає право інтелектуальної власності на геогра­фічне зазначення? .............................................. 243

Книга п'ята. Зобов'язальне право .......................... 246

Що таке зобов'язання? Які підстави його виникнення? .... 248

Як виконують зобов'язання? ....................................... 253

Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні? 257 Які є способи забезпечення виконання зобов'язань? ....... 263

Що таке завдаток і аванс? ........................................... 264

Що таке порука? ........................................................ 267

Що таке гарантія? ...................................................... 269

Що таке неустойка? .................................................... 271

Які є речові способи забезпечення виконання зобо­в'язань? ............................................................. 273

Які умови (підстави) цивільно-правової відповідальності? 278 Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст? ..... 284

Як здійснюються укладення, зміна і розірвання договору? 290 Які особливості договору купівлі-продажу? ................... 295

Які права покупця у разі придбання товару неналежної

якості за договором роздрібної купівлі-продажу?..... 300

Які є гарантії захисту прав покупця за договором

роздрібної купівлі-продажу? ................................ 303

Які є різновиди договорів купівлі-продажу? .................. 306

Які особливості договору купівлі-продажу житлового

будинку і квартири? ........................................... 308

Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля? .... 310

Які особливості договору купівлі-продажу в кредит? ...... 314

Які особливості договору купівлі-продажу на ринках? ..... 316

Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговель­ному обігу? ........................................................ 319

Який зміст договору поставки? .................................... 325

Що таке договір контрактації сільськогосподарської

продукції? .........................................................331

Який зміст договору постачання енергетичних та інших

ресурсів через приєднану мережу? ........................ 334

Які особливості договору дарування? ............................ 337

Які особливості договору ренти? .................................. 341

Які особливості договору довічного утримання? ............. 345

Що таке договір найму? .............................................. 348

Які особливості договору прокату? ............................... 351

Яке майно заборонено здавати в оренду?....................... 353

Який зміст договору оренди нежитлового приміщення? .... 355

Які особливості договору найму (оренди) транспортних

засобів? ............................................................. 358

Які особливості найму (оренди) землі?.......................... 359

Що таке договір лізингу? ............................................ 361

Що таке позичка? ...................................................... 365

Що таке договір підряду? ............................................ 368

Які обов'язки сторін за договором підряду? .................. 371

Що таке будівельний підряд? ...................................... 373

Як здійснюються здавання та прийняття виконаних

робіт за договором будівельного підряду? .............. 377

Які особливості договору побутового підряду? ............... 382

Що таке договір на надання послуг? ............................. 384

Як здійснюється правове регулювання перевезень? ........ 386

Які зобов'язання сторін за договором перевезення

вантажів? .......................................................... 389

Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним

транспортом? .....................................................392

В яких випадках перевізник звільняється від відповідаль­ності за втрату, псування і пошкодження вантажу? 397 Які права пасажира за договором перевезення заліз­ничним транспортом?.......................................... 399

Що таке договір транспортного експедирування? ........... 402

Для чого складають комерційний акт? ......................... 404

Які особливості договору зберігання? ........................... 405

Що таке договір складського зберігання? ...................... 407

Які особливості спеціальних видів зберігання? .............. 413

Що таке договір про охорону? ..................................... 416

Що таке договір про охорону квартири? ....................... 418

Які особливості договору страхування? ......................... 420

Що розуміють під страховим випадком і страховим

ризиком? ........................................................... 424

Які обов'язки сторін за договором страхування? ............ 425

Які категорії громадян підлягають обов'язковому

особистому страхуванню? .................................... 427

Які особливості обов'язкового особистого страхування

пасажирів ? ........................................................ 428

Які особливості договору доручення? ............................ 431

Які особливості має договір комісійної торгівлі?............ 436

Що таке договір управління майном? ........................... 443

Як укладається договір позики?................................... 447

Що таке договір банківського вкладу? .......................... 451

Які особливості договору факторингу? .......................... 454

У чому полягає правове регулювання розрахункових

відносин?............................................................ 457

Які особливості ліцензійного договору? ........................ 462

Що означає термін "комерційна концесія"?................... 466

Які права і обов'язки сторін за договором комерційної

концесії? ..........................................................; 469

Які особливості договору простого товариства? .............. 476

Які зобов'язання належать до недоговірних? ................. 482

Який зміст зобов'язань, що виникають із публічного обіцяння винагороди без оголошення конкурсу і публічного обіцяння винагороди за результатами конкурсу? .......................................................... 484

Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої

особи без її доручення? ........................................ 486

Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи? .......................................... 487

Що означає зобов'язання у зв'язку з набуттям, збере­женням майна без достатньої правової підстави?.... 489

Як відвернути загрозу, створену життю, здоров'ю, майну

фізичної особи або майну юридичної особи? .......... 491

Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?.... 493

Які є види зобов'язань за завдання шкоди?................... 497

Як відшкодовують матеріальну шкоду? ........................ 499

Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної особі

незаконними діями правоохоронних органів і суду? 502

Які особливості відповідальності за шкоду, заподіяну

джерелом підвищеної небезпеки? ......................... 505

Хто відповідає за шкоду, заподіяну малолітньою та непов­нолітньою особою? .............................................. 508

На кого покладається відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою і особою, яка не здатна розуміти значення своїх дій? ............................................. 510

Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок

недоліків товарів, робіт, послуг? ............................ 512

Що розуміють під моральною шкодою? В якому розмірі

вона підлягає відшкодуванню? ............................. 513

Книга шоста. Спадкове право................................ 518

Що таке спадщина? .................................................... 520

Що розуміють під терміном "відкриття спадщини"? ...... 522

Які особи можуть бути спадкоємцями? ......................... 524

Що таке спадкування за заповітом і які вимоги пред'яв­ляються до заповіту? .......................................... 526

Які заповіти прирівнюються до нотаріально посвідчених? 530 У чому полягає право на обов'язкову частку в спадщині? 531 Що таке "заповідальний відказ" і "покладення"

на спадкоємця інших обов'язків? ......................... 532

Як здійснюється виконання заповіту? .......................... 534

Що таке спадкування за законом?................................ 536

Як приймають спадщину? ........................................... 539

Що таке право на відмову від спадщини?...................... 541

Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців? ... 543 Як оформлюють право на спадщину?............................ 544

Які особливості спадкового договору? ........................... 546

Словник цивільно-правових термінів .......................... 549
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45Похожие:

Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconАвер'янов В. Б
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-660 від 26. 04. 2007р.) Рекомендовано Вченою радою Інституту законодавства...
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconКомарницький В. М., Шевченко В.І., Єлькін С. В. Екологічне право: Навчальний посібник. 3-є вид Центр навчальної літератури, К.: 2006. 224 с
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18. 2-1413 від 21. 06. 2005 р.)
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconНавчально-методичний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Психолого-педагогічні та методичні засади розв’язування задач із основ фізики: Навч метод посіб для загальноосвітн та вищих навч...
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconБогданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч посіб. — К.: Знання, 2008. — 343 с. — (Бібліотека соціального педагога)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-1215 від 30 травня 2008 р.)
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconЮ. О. Квашньова І М. І. Томчука Затверджено Міністерством освіти І науки України київ «вежа» 2005 ббк 68. 4(4 Укр)9 д 68 Затверджено Міністерством освіти І науки України (протокол
Затверджено Міністерством освіти і науки України (протокол №17 від 16 січня 1998 р.)
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconПрограма навчальної дисципліни
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії...
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconПрограма з дисциплини «основи соціалізації особистості»
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії...
Навчальний посібник удк 347(075. 8) Ббк67. 99(4укр)2я73 П16 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1251 від 11 жовтня 2003р.) iconПостанова м. Київ >01. 03. 2011 Пл
Міністерством освіти І науки України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2007-2009 роки, продовженої на 2010 рік,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов