Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України icon

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради УкраїниНазваниеЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України
Дата конвертации28.06.2013
Размер156.61 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект Закон України

«Про внесення змін до деяких законів України»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України,

2003 p., № 18-22, ст. 144):

1) У тексті Кодексу замінити слова «статутний фонд» в усіх відмінках і
числах словами «статутний (складений) капітал» у відповідних відмінках і
числах.

  1. Абзац другий частини першої статті 13 Закону України «Про державну статистику» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р. № 43, ст. 608; 2000 p., № 43, ст. 362) доповнити словами «відповідно до їх компетенції».

  2. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., № 40, ст. 365; 2000 p., № 32, ст. 255, № 38, ст. 318, № 46, ст. 391; 2006 р., № 26, ст. 210):

1)у статті 1:

замінити в абзацах третьому та четвертому слова «про діяльність» словами «про господарську діяльність»;

замінити в абзаці шостому слово «ресурсів» словом «активів», а слова «що втілюють у собі економічні вигоди» виключити;

викласти абзац сьомий у такій редакції:

«економічна вигода - потенційна можливість збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) суб'єкта господарської діяльності від використання активів»;

2) у статті 9:

виключити у назві статті слово «облікові»;

замінити у частині першій слово «облікові» словом «первинні»;

замінити в абзаці першому частини другої слово «облікові» словом «первинні», а слово «машинних» - словом «електронних»;

замінити в абзаці сьомому частини другої слово «або» словами «(електронний цифровий підпис) та», а слова «яка брала участь у здійсненні» - словами «яка засвідчила факт здійснення»;


замінити у частині шостій слово «машинних» словом «електронних» та доповнити таким реченням: «Підприємство зобов'язане забезпечити захист зазначених відомостей згідно із законом та за свій рахунок.»;

3)у статті 11:

доповнити частину другу після слів «малого підприємництва» словами «- юридичних осіб»;

у частині третій:

доповнити абзац перший після слів «малого підприємництва» словами «- юридичних осіб»;

доповнити частину новим абзацом такого змісту:

«Для неприбуткових організацій (крім тих, річна звітність яких підлягає оприлюдненню, та бюджетних установ) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про використання коштів;»;

4) у статті 12:

замінити у частині першій слова «зобов'язані складати та подавати» словами «складають і подають власникам (засновникам)»;

доповнити частину третю після слова «документами» словом «таких»;

5) у статті 14:

замінити у першому реченні частини першої слово «квартальну» словом
«проміжну»; II

доповнити частину п'яту після слова «комісія» словом «(ліквідатор)», а
слова «та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів»
виключити.

4. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 p., № 31-32, ст. 263; 2005 p., № 16, ст. 259; 2006 p., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263):

1)у статті 1:

замінити в абзаці восьмому частини першої слова «комп'ютерними файлами» словами «/або електронними документами»;

2) у статті 6:

Доповнити частину першу після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

«здійснює оформлення опису електронного документу про одержані ним від заявника електронні документи для проведення реєстраційної дії та/або повідомлення в електронній формі про відмову у проведенні державної реєстрації»;


2) у статті 7:

доповнити частину другу після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

«затверджує порядок подання електронних документів державному
реєстратору»;

3) у статті 8:

доповнити частину першу після слів «надсилаються рекомендованим листом», словами «або електронним документом»;

доповнити статтю новими частинами восьмою, дев'ятою, десятою, одинадцятою та дванадцятою такого змісту:

«8. Електронні документи, які подані для проведення державної реєстрації, оформляються згідно із вимогами чинного законодавства України у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

9. З документів, які подані для проведення державної реєстрації у
паперовому вигляді обов'язково виготовляється електронна копія шляхом
сканування.

10. Електронні документи, які подані для проведення державної
реєстрації, обов'язково роздруковуються на папері, засвідчуються у порядку,
встановленому законом, та залучаються до реєстраційної справи.


11. У разі подання електронних документів, реєстраційна картка та

документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, підписуються електронним цифровим підписом заявника. Документи, що засвідчують повноваження уповноваженої особи підписуються керівником юридичної особи або фізичною особою-підприємцем.

12. Електронний документ вважається одержаним державним
реєстратором з часу надходження заявнику повідомлення в електронній формі
про одержання цього електронного документа заявника. У разі ненадходження
до заявника підтвердження про факт одержання цього електронного документа
вважається, що електронний документ не одержано адресатом.»;


4) у статті 10:

доповнити частину п'яту новим абзацом такого змісту: «Підтвердженням внесення реєстраційного збору, є примірник

електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим

підписом.»;

5) у статті 15:

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

«3. Електронні документи реєстраційної справи зберігаються на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання електронних документів реєстраційної справи визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.»;

6) у статті 16:

викласти абзац восьмий частини 3 у такій редакції:

«захист даних згідно із законодавством»;

  1. у статті 19:

  2. доповнити частину першу після слів «надіслати рекомендованим листом» словами «або , у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити частину першу новим абзацом такого змісту:

«У разі подання електронних документів про внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи, оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому, державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа, а також подається опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді.

У разі подання державному реєстратору електронних документів, до них додаються електронні документи, що засвідчують повноваження особи, та пов'язані із підготовкою нею документів юридичної особи, уповноваженою на це вищим органом юридичної особи.»;

доповнити частину сьому після слів «надіслання рекомендованим листом», а також після слів «надіслати рекомендованим листом» словами «або електронним документом»;

7) у статті 20:

доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:

«електронного документу.»;

доповнити частину сьому новим абзацом такого змісту:

«У разі отримання відомостей з Єдиного державного реєстру на підставі електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору, є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;

8) у статті 21:
доповнити частину першу після слова «письмовим» словами «або

електронним»;

доповнити частину дванадцяту новим абзацом такого змісту:

«У разі подання електронним документом заяви про отримання виписки,

підтвердженням внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного


реєстру, є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;

9) у статті 22:

доповнити частину двадцять першу новим абзацом такого змісту: «У разі проведення державної реєстрації на підставі електронних документів підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень, є примірник електронно-розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;

10) у статті 23:

доповнити абзац перший частини четвертої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити абзац третій частини четвертої після слів «юридичної особи» словами « (у разі подання електронних документів - не подається)»;

доповнити абзац другий частини шостої словами «або, у разі подання електронних документів, документ, що засвідчує повноваження цієї особи, залучається до документів, передбачених частиною четвертою цієї статті.»;

доповнити частину сімнадцяту новим абзацом такого змісту:

«У разі подання заяви про резервування найменування юридичної особи електронним документом підтвердженням внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи, є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;


11) у статті 24:

доповнити абзац перший частини першої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити абзац четвертий частини першої після слів «документів» словами «(у разі подання електронних документів - один примірник)»;

доповнити абзац п'ятий частини першої після слів «юридичної особи» словами « (у разі подання електронних документів - не подається)»;

доповнити частину першу новим абзацом такого змісту:

У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи, є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;

доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:

«У разі подання електронних документів чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому, державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про


серію та номер відправленої довідки з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи та відомості про реквізити рекомендованого листа, а також подається опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді.»;

доповнити абзац другий частини дев'ятої після слів «що засвідчує її повноваження» словами «або, у разі подання електронних документів, документ, що засвідчує повноваження цієї особи, залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.»;


12) у статті 28:

доповнити частину третю після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити частину п'яту новим абзацом такого змісту: «У разі подання державному реєстратору електронних документів, документ, що засвідчує повноваження особи уповноваженої на це вищим органом юридичної особи, залучається до документів, передбачених частиною третьою цієї статті.»;

13) у статті 29:

доповнити абзац перший частини першої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити абзац четвертий частини першої словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається).» та новими реченнями такого змісту:

«Підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи оригінали установчих документів надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому, державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа, а також подається опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді. Документ, що підтверджує внесення плати за публікацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів, не надається. Підтвердженням внесення плати за публікацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів, є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;


доповнити абзац п'ятий частини першої словами у дужках «(у разі подання електронних документів - один примірник)»;

доповнити абзац шостий частини першої словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається)»;

доповнити частину другу новим абзацом такого змісту: «У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які пов'язані із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу), підтвердженням внесення плати за публікацію такого повідомлення в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;

доповнити частину п'яту новим абзацом такого змісту: «У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому, державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа, а також подається опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді.»;

доповнити частину восьму новим абзацом такого змісту:
«У разі подання електронних документів, документ або нотаріально
засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника,
залучається до документів, передбачених частинами першою - шостою цієї
статті.»;

14) у статті 34:

доповнити абзац перший частини першої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подається опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити абзац третій частини першої словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається)»;

доповнити частину першу новим абзацом такого змісту:

«У разі подання електронних документів, підтвердженням внесення плати за публікацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;

доповнити абзац другий частини п'ятої словами «або, у разі подання електронних документів, документ (нотаріально засвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника, залучається до документів, передбачених частинами першою та другою цієї статті.»;

15) у статті 36:

доповнити абзац перший частини першої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити частину четверту словами «або, у разі подання електронних документів, документ, що підтверджує повноваження цієї особи, залучається до документів, передбачених частинами першою та другою цієї статті.»;


16) у статті 37:

доповнити абзац перший частини першої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або електронним документом»;

17) у статті 42:

доповнити абзац перший частини першої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

абзац четвертий частини першої після слів «особи-підприємця» доповнити словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається)»;

частину першу доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена
письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та
піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і
має бажання займатися підприємницькою діяльністю, надсилається

державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому, державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа, а також подається опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді.

Якщо для проведення державної реєстрації подаються електронні документи, до документів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, залучається документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.»;

доповнити абзац третій частини другої після слів «особи-підприємця» словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається)»;

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі подання електронних документів, підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.»;

частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття


ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи

державної влади, подаються електронні документи, до документів,

передбачених частинами першою та другою цієї статті, залучається копія
сторінки паспорту із відповідною відміткою.»;

18) у статті 45:

доповнити абзац перший частини другої після слів «надсилає рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подає опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді»;

доповнити абзац третій частини другої словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається);»;

доповнити абзац четвертий частини другої словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається);»;

доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:

«У разі подання електронних документів оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та копія довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому, державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа, а також подається опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді.»;

доповнити частину четверту новими абзацами такого змісту:

«Якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частиною другою цієї статті, залучається копія сторінки паспорту із відповідною відміткою та документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, є примірник
електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим
підписом.»;

19) у статті 47:

доповнити абзац перший частини першої після слів «надіслати рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді)»;

доповнити абзац третій частини першої словами у дужках «(у разі подання електронних документів - не подається).»;

доповнити абзац перший частини дев'ятої після слів «надсилає рекомендованим листом з описом вкладення» словами «або, у разі подання


електронних документів, також подати опис в електронній формі з відомостями про надіслані документи в електронному вигляді)»;

частину одинадцяту доповнити новим абзацом такого змісту: «Якщо для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця подаються електронні документи, до документів, передбачених частиною дев'ятою цієї статті залучається документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.».


II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2011 року.

  1. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  2. Національному банку України привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.Похожие:

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у господарському кодексі України
У господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18, ст. 144; №19 – 20, ст. 144; №21 – 22, ст. 144;...
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України
У законі України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№49 51, ст....
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань надання відпусток Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до таких законодавчих актів України
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср,1971 p., додаток до №50, ст. 375; 1998 p., №43-44, ст. 268)
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
В законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради 1997, №27, ст. 181, із наступними змінами)
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановля є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни
У законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49–51, ст....
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про оплату праці" Верховна Рада Українипостановля є: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
У бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №3738, ст. 189)
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у законі України «Про рекламу» (Відомості...
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
У законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради урср, 1991, n 21, ст. 252)
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України Верховна Рада України постановляє
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: > у господарському кодексі України Відомості Верховної Ради України iconЗакон україни про внесення змін до законів України у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести зміни до таких законів України
Акону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов