Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи icon

Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизиНазваниеПоложення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи
Дата конвертации29.06.2013
Размер97.01 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


П р о е к т
Кабінет Міністрів України


ПОСТАНОВА

від 2009 р. №


Київ


Про затвердження Положення

про Електронний реєстр даних про стан і результати

проведення громадської експертизи


З метою забезпечення доступу громадськості до інформації про стан і результати проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи, що додається.
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України:

- в десятиденний строк утворити робочу групу з вирішення поточних питань, пов'язаних із створенням та веденням Електронного реєстру даних про стан і результати проведення громадської експертизи на Урядовому порталі, передбачивши участь у її складі представників громадських організацій (за згодою);

- у двохмісячний строк затвердити структуру Реєстру.


3. Центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний строк визначити структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за узагальнення даних про стан і результати проведення громадської експертизи.


4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити власні положення про електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи їх діяльності.


5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 липня 2009 року.


^
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________________ 2009 р. № _____


^ Положення про Електронний реєстр даних

про стан і результати проведення громадської експертизи


Це Положення визначає процедуру створення та ведення Електронного реєстру даних про стан і результати проведення громадської експертизи.


^ Загальна частина

1. Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи (далі – Реєстр) – це інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для реєстрації, обліку, накопичення, оброблення і зберігання інформації про стан і результати проведення інститутами громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади.


2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у такому значенні:

адміністратор Реєстру – утримувач і розпорядник інформаційно-телекомунікаційної системи, який здійснює заходи зі створення і забезпечення її функціонування, визначає порядок супроводження програмного забезпечення і технічного обслуговування, відповідає за збереження і захист електронних ресурсів;


програмне забезпечення Реєстру – програмне забезпечення, із застосуванням якого забезпечується формування та доповнення Реєстру;


користувачі – фізичні та юридичні особи - користувачі мережі Інтернет;


експертні пропозиції в електронному вигляді - текст даних про стан і результати проведення громадської експертизи, складений у формі електронних даних, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму.


Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2889).


3. Метою створення та ведення Реєстру є:

забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, юридичних осіб незалежно від форми власності та фізичних осіб інформацією про ініціювання проведення громадської експертизи, результати її проведення та ступінь врахування експертних пропозицій в діяльності органів виконавчої влади;


запровадження єдиної системи обліку відомостей про стан і результати проведених інститутами громадянського суспільства громадських експертиз;


проведення аналізу ступеню врахування експертних пропозицій в діяльності органів виконавчої влади.


^ Порядок формування та ведення Реєстру


4. Реєстр формується і ведеться Секретаріатом Кабінету Міністрів України, який є його адміністратором.
5. Реєстр ведеться державною мовою.

Структура Реєстру визначається адміністратором Реєстру та має обов’язково відображати інформацію, що міститься в обліковій картці про стан і результати проведення громадської експертизи (далі – облікова картка), яка складається за формою, встановленою у додатку 1.


6. Джерелами формування Реєстру є відомості про ініціювання, результати проведення громадської експертизи, ступінь врахування експертних пропозицій в діяльності органів виконавчої влади та інші відомості, що відображаються в обліковій картці.


7. Адміністратор Реєстру:


збирає, узагальнює та накопичує інформацією, надану міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями про ініціювання проведення громадської експертизи, її результати та ступінь врахування експертних пропозицій в діяльності органів виконавчої влади;


забезпечує поточне функціонування Реєстру та його щоквартальне оновлення;


забезпечує цілодобовий доступ користувачів до Реєстру через офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України;


має право публікувати результати громадської експертизи у періодичних виданнях, а також видавати збірники за результатами узагальнення даних про стан і результати проведення громадської експертизи;


здійснює програмне забезпечення та поточне технічне обслуговування Реєстру;


вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації, внесеної до Реєстру;


виконує інші функції, пов'язані з функціонуванням Реєстру.


8. Урядовий орган у системі міністерства, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, районна, районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація щоквартально до 5 числа наступного за кварталом місяця надсилає відповідно міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації інформацію щодо громадської експертизи власної діяльності, яка проводилась чи була ініційована у звітному періоді. Зазначена інформація подається на паперовому та електронному носіях у формі облікової картки.

У разі, якщо за звітний період громадська експертиза не проводилась, урядовий орган у системі міністерства, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, районна, районна у містах Києві та Севастополі державна адміністрація у визначений строк інформує про це відповідно міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, обласну, Київську та Севастопольську міську державну адміністрацію.

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, обласна, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація узагальнює інформацію про стан і результати проведення громадської експертизи власної діяльності, а також діяльності відповідно урядового органу у системі міністерства, територіального органу центрального органу виконавчої влади, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, здійснює попереднє зведення результатів громадської експертизи, перевіряє правильність заповнення формулярів, виправляє виявлені помилки тощо.

Органам виконавчої влади забороняється вносити будь-які зміни до текстів експертних пропозицій, крім випадків, пов'язаних з необхідністю виправлення орфографічних та (або) арифметичних помилок.


9. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, обласна, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація щоквартально, не пізніше 15 числа наступного за кварталом місяця, надсилає адміністратору Реєстру зведену інформацію про громадські експертизи, що були ініційовані та/або проводились у звітному періоді, із наданням заповнених облікових карток щодо проведених громадських експертиз на паперовому та електронному носіях.

У разі, якщо за звітний період громадська експертиза не проводилась, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, обласна, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація у визначений строк інформує про це адміністратора Реєстру.


10. Інформація про стан і результати проведення громадської експертизи вноситься до Реєстру в двотижневий строк з дня її надходження адміністратором Реєстру. При цьому, кожній обліковій картці адміністратором Реєстру присвоюється реєстраційний номер та зазначається дата внесення інформації по ній до Реєстру.


11. Інформація щодо оновлення вже занесених до Реєстру відомостей про громадську експертизу подається адміністратору Реєстру у формі облікової картки з посиланням на присвоєні їй реєстраційний номер і дату внесення до Реєстру.


^ Користування Реєстром


12. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється безоплатно через офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України в мережі Інтернет.


13. Право на доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, має кожний користувач без будь-яких обмежень.


14. Користувачам Реєстру надається можливість для пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання тексту з Реєстру в цілому або його частин.


15. Секретаріат Кабінету Міністрів України в місячний строк після завершення поточного кварталу готує та подає Прем’єр-міністру України узагальнену інформацію за результатами проведення громадської експертизи за попередній квартал.


Додаток 1
^ Облікова картка про стан і результати проведення громадської експертизи

Реєстраційний номер № __________


(заповнюється адміністратором Реєстру)

Дата внесення до реєстру «__»______________ 20__ р.

(заповнюється адміністратором Реєстру)

^ 1. Інформація про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, обласну, Київську та Севастопольську міську державну адміністрацію

Повна назва
Місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця, № будинку (офісу), поштовий індекс)
Телефон, факс, електронна пошта, веб-сайт
^ 2. Інформація про орган виконавчої влади, діяльність якого є предметом громадської експертизи

Повна назва
Місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця, № будинку (офісу), поштовий індекс)
Телефон, факс, електронна пошта, веб-сайт
Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника органу виконавчої влади
Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, визначеної відповідальною за сприяння проведенню громадської експертизи
^ 3. Інформація про інститут громадянського суспільства, що проводив громадську експертизу

Повна назва
Скорочена назва (якщо відрізняється)
Статус (за територіальною ознакою)
Місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця, № будинку (офісу), поштовий індекс)
Поштова адреса
Телефон, факс, електронна пошта, веб-сайт
Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника інституту громадянського суспільства та особи, що проводила громадську експертизу
^ 4. Інформація про громадську експертизу

Сфера, якої стосується громадська експертиза
Предмет громадської експертизи
Мета громадської експертизи
Дата ініціювання громадської експертизи
Дата завершення громадської експертизи
Номер та дата наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи
Експертні пропозиції в електронному вигляді

^ 5. Інформація про врахування результатів громадської експертизи

Текст рішення органу виконавчої влади за результатами розгляду експертних пропозицій
Заходи, що планується вжити за результатами громадської експертизи
Інформація про стан виконання заходів за результатами громадської експертизи


Підпис уповноваженої особи органу виконавчої влади


Дата заповнення облікової картки
Похожие:

Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconРішення уряду щодо створення Електронного реєстру даних про стан і результати проведення громадської експертизи (Постанова Кабінету Міністрів України від 05. 11. 2008 р. №976)
Український незалежний центр політичних досліджень висловлює занепокоєння невиконанням рішення уряду щодо створення Електронного...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconПлан роботи громадської ради при назва органу
Проведення громадської експертизи діяльності (назва органу виконавчої влади) та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 30. 12. 11 №711 м. Рахів Про реєстрацію баз персональних даних
Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення”, розпорядження голови облдержадміністрації...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Номер: 847 Дата прийняття: 2003. 12. 24
Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconРеферату : Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи План: Вступ
Фінансові результати є підсумком роботи підприємства в звітному періоді. Правильність їх відображення в обліку є запорукою ефективної...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconДодаток 4 до розпорядження міського голови від № зобов'язання про нерозголошення персональних даних
Броварської міської ради розробленого на підставі Положення про Державний реєстр баз персональних даних зобов’язуюсь не розголошувати...
Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconІнформація про результати установчих зборів Затвердження Положення про громадську раду Затвердження Регламенту громадської ради Обрання голови громадської ради Обрання заступників голови громадської ради

Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи iconРозпорядження 07 травня 2012 року №55 р про затвердження Положення про експертну комісію Гніванської міської ради
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов