Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України icon

Закон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів УкраїниНазваниеЗакон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
Дата конвертации29.06.2013
Размер145.59 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект вноситься

народним депутатом України

А.К. Кінахом


Закон України

Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування”


Верховна Рада України постановляє:

І.Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. В Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради 1997, № 27, ст.181, із наступними змінами):


1) у пункті 7.21 статті 7:


а) абзац п’ятий підпункту 7.21.1 після слів “альтернативних видів палива” доповнити словами “та/або енергії з альтернативних джерел енергії”;


б) доповнити новим підпунктом 7.21.3 такого змісту:

“7.21.3 Прибуток підприємств, отриманий від реалізації енергії, виробленої платниками податку з альтернативних джерел, у період до 1 січня 2019 року.

Термін «енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії» використовується у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про альтернативні джерела енергії».

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на фінансування будівництва об’єктів альтернативної енергетики, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих підприємств для виробництва енергії з альтернативних джерел енергії, а також на повернення коштів, залучених платником податків на будівництво об’єктів альтернативної енергетики, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих підприємств для виробництва енергії з альтернативних джерел енергії.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, неоподаткований у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його у поточному періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, що визначені законодавством України”;


2) пункт 8.6 статті 8 доповнити підпунктом 8.6.2 такого змісту:

“8.6.2. Встановити, що на період до 01.01.2019 року дозволяється для нових (що не були в експлуатації) основних фондів, які використовуються для виробництва альтернативних джерел енергії та палива, за наслідками першого звітного періоду, в якому такі основні фонди введені в експлуатацію віднесення до складу валових витрат платника податку до 50 відсотків понесених витрат на їх придбання (спорудження).

Решта витрат на придбання таких фондів (залишкова вартість) підлягає амортизації за нормами, встановленими пунктом 8.6 статті 8 цього Закону”.


^ 2. В Законі України “Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради 1997, № 21, ст.156, із наступними змінами):


1) у пункті 6.1 статті 6 та підпункті 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 цифру “20” замінити на цифру “17”;


2) підпунктом 7.7.10 пункту 7.7 статті 7 замінити двома підпунктами такого змісту:


“7.7.10. У разі, якщо платник податку в звітному податковому періоді одночасно здійснює операції з поставки товарів на митній території України та операції з вивезення (експортування) товарів (супутніх послуг) власного виробництва за межі митної території України, такий платник має право вести окремо податковий облік сум податкового кредиту по товарах (послугах), придбаних для власного виробництва товарів, які вивозяться (експортуються) та податкових зобов’язань за нульовою ставкою, які виникають у зв’язку з таким вивезенням (експортуванням), окремо відображати такі суми податку в податковому обліку та в декларації цього звітного періоду від операцій з поставки товарів (послуг) на митній території України.

При цьому проводиться розподіл сум податку на додану вартість, сплачених (нарахованих) у зв’язку з придбанням товарів, послуг, основних фондів і нематеріальних активів, що використовуються для виробництва товарів, які одночасно поставляються на митній території України та вивозяться (експортуються) за її межі, виходячи з питомої ваги обсягів операцій з вивезення (експортування) в загальних обсягах поставки товарів (послуг). Кінцевий перерахунок сум податку на додану вартість проводиться за поточний рік лише по придбаних основних фондах та нематеріальних активах, які використовуються на виробництво товарів, які одночасно поставляються на митній території України та вивозяться (експортуються) за її межі. Такий перерахунок відображається за результатами розподілу в декларації за грудень поточного року.

Якщо платник податку подає до податкового органу окрему декларацію, в якій задекларовані операції з вивезення (експортування) товарів (супутніх послуг) власного виробництва, то податковий орган протягом 10 днів, наступних за днем отримання такої податкової декларації, проводить документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних.

Податковий орган має право протягом 15 днів провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування, у випадках наявності підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства.

Податковий орган зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення перевірки надати органу державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

7.7.11. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі боргу бюджету перед платником податку по сумах податку, термін відшкодування яких настав) є Державний бюджет України. Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах України.

Суми, що не відшкодовані платнику податку протягом визначених у пункті 7.7 статті 7 цього Закону строків, є боргом бюджету перед платником податку по сумах податку, термін відшкодування яких настав. На суму боргу бюджету перед платником податку по сумах податку, термін відшкодування яких настав нараховуються проценти на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент її виникнення, протягом строку її дії, включаючи день погашення. Платник податку має право у будь-який момент після виникнення боргу бюджету перед платником податку по сумах податку, термін відшкодування яких настав, звернутися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному відшкодуванні податку на додану вартість”;


У зв’язку з цим підпункт 7.7.11 вважати підпунктом 7.7.12.


3) пункт 11.5 статті 11 викласти у такій редакції:


“11.5. Платники податку у разі ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу, а митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.

Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.

Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.

11.5.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.

Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.

11.5.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:

є платником податку відповідно до вимог законодавства;

зареєстрована як платник податку та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);

має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.

Податковий вексель не може бути виданий у разі:

ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 – 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які передбачають сплату податку за ставками іншими, ніж встановлені пп.6.1.1 або особами, звільненими від сплати податку за рішенням суду;

митного оформлення українським виконавцем залишку непереробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.

11.5.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).

Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією. Якщо митна вартість однієї партії товарів перевищує 80 млн. гривень, повна сума податкового зобов'язання, нарахована за однією митною декларацією, може бути розділена в довільному порядку на кілька податкових векселів, але не більш як на три.

Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 7.3 статті 7 цього Закону.

11.5.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:

перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;

другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;

усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).

У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.

Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.

11.5.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.

Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.

У разі не оплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.

Перелік банків, якими допущено випадки не оплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.

У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель — платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.

11.5.6. Строк погашення векселя настає на 30-й календарний день з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.

Платники податку, які реалізують зареєстровані у встановленому порядку інвестиційні або/та інноваційні проекти, при ввезенні з-за меж митної території України устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до нього - виключно для реалізації таких проектів - мають право видавати митним органам податковий вексель на суму податкового зобов’язання із строком погашення на 180-й календарний день. Перелік та обсяги таких товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Платники податку, які реалізують проекти технологічних парків, при ввезенні на митну територію України нового устаткування, обладнання, комплектувальних виробів видається митним органам податковий вексель із строком погашення на 720-й календарний день із дати його видачі, а при ввезенні на митну територію України матеріалів, які не виробляються в Україні, — із строком погашення на 180-й календарний день із дати його видачі. Перелік та обсяги таких товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Платники податку в разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання, машин, механізмів, засобів вимірювання, контролю та управління технологічними процесами і комплектувальних виробів (далі - товари) для реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об’єктів нафтопереробної і нафтохімічної галузей, якщо такі товари не виробляються на території України або виробляються, але не відповідають технічним вимогам для проведення таких робіт, мають право видавати митним органам податковий вексель на суму податкового зобов’язання із строком погашення на 360-й календарний день. Перелік та обсяги таких товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Платники податку, які проводять операції з давальницькою сировиною та операції з ремонту, у тому числі гарантійного, мають право видавати митним органам податковий вексель на суму податкового зобов’язання із строком погашення на 90-й календарний день.

Платники податку, при ввезенні на митну територію України основних засобів, що є внеском до статутного фонду, видають митним органам податковий вексель із строком погашення на 360-й календарний день з дати введення в експлуатацію таких основних засобів, але не більше ніж на 1095–й день з дати ввезення на митну територію України. При цьому податковий орган кожні 180 днів здійснює контроль щодо їх цільового використання та складає відповідний акт огляду.

Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.

Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.

11.5.7. Погашення податкового векселя здійснюється виключно шляхом перерахування коштів до бюджету не пізніше дня, на який припадає строк погашення векселя, включаючи цей день.

Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити податковий вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або заліку суми бюджетного відшкодування, підтвердженого органом державної податкової служби актом документальної перевірки, згідно з поданою ним письмовою заявою.

11.5.8. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, включається до складу податкового кредиту та відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.

11.5.9. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до складу податкового кредиту якщо:

ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;

ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.

11.5.10. За умови дотримання вимог щодо формування податкового кредиту, платник податку має право віднести на зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями. Сума податку, зазначена у непогашеному податковому векселі, не включається до складу податкового кредиту платника податку.

11.5.11. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.

11.5.12. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.

Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.

Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями, та матеріалів перевірок бюджетного відшкодування, зарахованого в рахунок оплати податкового векселя”.


^ 3. Статтю 8 Закону України “Про плату за землю” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238, із наступними змінами) викласти в такій редакції:


“Стаття 8. Податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій, третій та четвертій цієї статті і частині другій статті 6 цього Закону, справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що зазначена в угоді.

Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, справляється у розмірі 0,02 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, крім земель військових сільськогосподарських підприємств, з яких земельний податок справляється згідно із статтею 6 цього Закону.

Податок за земельні ділянки під об’єктами альтернативної електроенергетики справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, але не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки.

У разі використання залізничним транспортом, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, крім Збройними Силами України та Державною прикордонною службою України, земель не за цільовим призначенням, податок справляється у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті”.


^ 4. Частину п’яту статті 21 Закону України “Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №46-47, ст.280, із наступними змінами)викласти в такій редакції:


“Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності та передані в оренду для будівництва та експлуатації об’єктів альтернативної електроенергетики, не може перевищувати 5 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині”.


ІІ. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.


Голова Верховної Ради УкраїниПохожие:

Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань надання відпусток Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до таких законодавчих актів України
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср,1971 p., додаток до №50, ст. 375; 1998 p., №43-44, ст. 268)
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законів України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
У законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради урср, 1991, n 21, ст. 252)
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у законі України «Про рекламу» (Відомості...
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у господарському кодексі України
У господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18, ст. 144; №19 – 20, ст. 144; №21 – 22, ст. 144;...
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України
У законі України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№49 51, ст....
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconВерховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон
Про внесення змін і доповнень до деяких законів України з питань запровадження механізму державного замовлення у сфері надання соціальних...
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановля є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни
У законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49–51, ст....
Закон України \" Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування\" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов