Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні icon

Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в УкраїніНазваниеРозпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Дата конвертации30.06.2013
Размер123.52 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 24 жовтня 2007 р. N 911-р

Київ

Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні


Схвалити Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ Інд. 34

 


СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2007 р. N 911-р 


^

СТРАТЕГІЯ
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Загальні питання


У зв'язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин міжнародного розподілу та виробничій кооперації, залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу необхідне подальше реформування системи бухгалтерського обліку та впровадження методології поширення інформації з економічних питань згідно з міжнародними стандартами для забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів господарювання.

Міжнародні стандарти включають стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які застосовуються у державах - членах Європейського Союзу відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 19 липня 2002 р. N 1606/2002.

Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, передбачено запровадження міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні. На сьогодні розроблено на базі міжнародних стандартів та затверджено наказами Мінфіну 32 національних положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

На даний час сформовано систему бухгалтерського обліку, яка відповідає міжнародним стандартам, враховує правові норми провадження підприємницької діяльності, методологічно і методично забезпечує збирання та накопичення інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання в Україні, що сприяло створенню умов для складення достовірної фінансової звітності, яка використовується власниками (засновниками), інвесторами, банківськими установами, працівниками, для визначення рівня прибутковості, конкурентоспроможності, економічного потенціалу та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання. Зіставлення показників фінансової звітності сприяє формуванню бази інформації з економічних питань для аналізу ефективності функціонування суб'єктів господарської діяльності, виконання фінансових планів, розрахунку прогнозних показників розвитку суб'єктів господарювання та відповідних макроекономічних показників.

Процес глобалізації світової економіки, посилення захисту прав інвесторів та забезпечення прозорості функціонування міжнародних ринків капіталу зумовив нові підходи до удосконалення методології розкриття економічної інформації про результати діяльності суб'єктів господарювання, насамперед емітентів цінних паперів міжнародних фінансових ринків.

Компанії держав - членів Європейського Союзу, обіг цінних паперів яких здійснюється на регульованих ринках, відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 19 липня 2002 р. N 1606/2002 зобов'язані починаючи з 1 січня 2005 р. застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності для складення консолідованої фінансової звітності.

Законом України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" бухгалтерський облік компаній визначено однією з пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України. З урахуванням узятих державою зобов'язань щодо гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством Європейського Союзу, а також вимог до фінансової звітності суб'єктів господарювання, що виходять на міжнародні ринки капіталу, з метою підвищення прозорості фінансової звітності вітчизняних суб'єктів господарювання, забезпечення її зіставлення із звітами іноземних компаній, сприяння залученню іноземних інвестицій необхідно створити організаційно-правові умови застосування суб'єктами господарювання міжнародних стандартів для складення фінансової звітності.

Актуальним є питання удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку з метою методичного та організаційного забезпечення застосування національних і міжнародних стандартів та єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку всіма суб'єктами господарювання.
^

Мета та завдання Стратегії


Метою Стратегії є удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

Завданнями Стратегії є:

створення законодавчих та організаційних передумов до запровадження міжнародних стандартів для складення суб'єктами господарювання фінансової звітності;

адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку шляхом внесення змін та розроблення і затвердження нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для суб'єктів господарювання, які не застосовують міжнародні стандарти, а також затвердження положень бухгалтерського обліку господарських операцій, що не відображені у міжнародних стандартах;

удосконалення методології бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва;

удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку.

Удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог міжнародних стандартів сприятиме:

гармонізації фінансової звітності вітчизняних суб'єктів господарювання із звітністю підприємств держав - членів Європейського Союзу, а також інших країн, які застосовують міжнародні стандарти;

підвищенню прозорості та забезпеченню достовірності фінансової звітності суб'єктів господарювання і належного рівня довіри до неї вітчизняних та іноземних інвесторів;

посиленню захисту прав та інтересів акціонерів, інвесторів, кредиторів та інших користувачів фінансової звітності суб'єктів господарювання;

спрощенню порядку складення фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва;

удосконаленню інформаційного забезпечення корпоративного та державного управління.
^

Основні напрями реалізації Стратегії


Основними напрямами реалізації Стратегії є:

створення законодавчих та організаційних передумов до запровадження міжнародних стандартів для складення суб'єктами господарювання фінансової звітності, а саме:

- законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010 року обов'язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами;

- офіційне оприлюднення міжнародних стандартів з метою сприяння створенню умов вільного доступу до них усіх суб'єктів господарювання;

- формування інформаційно-аналітичної бази з питань застосування міжнародних стандартів з метою вільного доступу суб'єктів господарювання до навчальних матеріалів, наукових статей та інформації про практичне їх застосування;

- здійснення заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів і забезпечення високого рівня спеціалістів з бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами;

- проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з обговорення актуальних питань запровадження і застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

адаптація національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів шляхом внесення змін та розроблення і затвердження нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для суб'єктів господарювання, які не застосовують міжнародні стандарти, а також затвердження положень бухгалтерського обліку господарських операцій, що не відображені у міжнародних стандартах, зокрема:

- удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у зв'язку з прийняттям нових та внесенням змін до чинних міжнародних стандартів;

- затвердження положень бухгалтерського обліку господарських операцій, що не відображені у міжнародних стандартах;

- забезпечення складення податкової, статистичної та інших форм звітності, що використовують грошовий вимірник за даними бухгалтерського обліку;

- розроблення методичного забезпечення із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку, а саме:

- забезпечення Мінфіном співробітництва з Радою міжнародних стандартів фінансової звітності щодо запровадження в Україні міжнародних стандартів;

- узагальнення Мінфіном пропозицій наукових установ, громадських організацій і експертів, бухгалтерів-практиків та внесення на розгляд Ради міжнародних стандартів фінансової звітності змін до міжнародних стандартів, спрямованих на вирішення проблемних питань, не врегульованих міжнародними стандартами, встановлення єдиного підходу до проектів міжнародних стандартів, змін і тлумачень до них, надісланих Радою міжнародних стандартів фінансової звітності для обговорення;

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку на єдиних методологічних засадах усіма суб'єктами господарювання шляхом застосування єдиного плану рахунків і визначення загальної номенклатури статей фінансової звітності та порядку їх групування з наданням права суб'єктам господарювання формувати фінансову звітність виходячи з особливостей господарської діяльності та максимального розкриття інформації;

удосконалення методології бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва, а саме:

- максимальне спрощення процедури ведення бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності для окремої категорії суб'єктів малого підприємництва, зокрема надання права таким суб'єктам застосовувати форму обліку, яка не передбачає застосування подвійного запису;

- адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку для малого бізнесу шляхом затвердження відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку із спрощеним порядком обліку активів, зобов'язань, власного капіталу та розрахунком фінансових результатів.

Конкретні заходи щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні та необхідні обсяги фінансування наведені у додатку. Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених Мінфіну та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади на цю мету в Державному бюджеті України на відповідний рік.
^

Очікувані результати


Реалізація Стратегії сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні, прозорості ринків капіталу.

У результаті реалізації Стратегії очікується досягнення таких результатів:

адаптація законодавства України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності до законодавства Європейського Союзу;

удосконалення методології бухгалтерського обліку для малих підприємств;

підвищення рівня прозорості фінансової звітності суб'єктів господарювання України;

поглиблення міжнародного співробітництва у сфері бухгалтерського обліку щодо ефективного запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності;

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

покращення системи корпоративного управління;

удосконалення та розроблення нових програмних продуктів.

 


Додаток
до Стратегії 


^

ЗАХОДИ
щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні


Найменування заходу 

Строк виконання 

Відповідальні за виконання 

Необхідні обсяги фінансування, тис. гривень 

Створення законодавчих та організаційних передумов до запровадження міжнародних стандартів для складення суб'єктами господарювання фінансової звітності 

1. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо порядку застосування міжнародних стандартів 

IV квартал 2007 р. 

Мінфін, Мін'юст 

  

2. Здійснення офіційного перекладу міжнародних стандартів 

IV квартал
2007 р. - 2008 рік 

Мін'юст, Мінфін 

900 

3. Офіційне оприлюднення міжнародних стандартів з метою сприяння створенню умов вільного доступу до них усіх суб'єктів господарювання 

2008 - 2009 роки 

Мінфін, Мін'юст 

  

4. Формування інформаційно-аналітичної бази з питань застосування міжнародних стандартів з метою вільного доступу суб'єктів господарювання до навчальних матеріалів, наукових статей, інформації про практичне їх застосування, зокрема заснування та випуск спеціального видання 

2008 - 2010 роки 

Мінфін 

3000 

5. Підвищення кваліфікації бухгалтерів та забезпечення високого рівня спеціалістів з бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 

2008 - 2010 роки 

Мінфін, МОН 

2500 

6. Проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з проблемних питань щодо запровадження і застосування міжнародних стандартів 

2008 - 2010 роки 

Мінфін 

300 

7. Узагальнення досвіду застосування міжнародних стандартів в Європейському Союзі та в країнах з перехідною економікою 

IV квартал
2007 р. - 2008 рік 

Мінфін 

300 

8. Розроблення організаційно-методологічних підходів до встановлення порядку надання відповідно до законодавства фінансової звітності в електронному вигляді підприємствами користувачам, зокрема органам державної статистики 

2008 - 2010 роки 

Держкомстат, Мінфін 

500 

Адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно-правової бази бухгалтерського обліку шляхом внесення змін та розроблення і затвердження нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для суб'єктів господарювання, які не застосовують міжнародні стандарти, а також затвердження положень бухгалтерського обліку господарських операцій, що не відображені у міжнародних стандартах 

9. Удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у зв'язку з прийняттям нових та внесення змін до чинних міжнародних стандартів 

IV квартал
2007 р. - 2010 роки 

Мінфін, Мін'юст 

  

10. Прийняття положень бухгалтерського обліку господарських операцій, що не відображені в міжнародних стандартах 

IV квартал
2007 р. - 2010 роки 

Мінфін 

500 

11. Розроблення методичного забезпечення для застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

IV квартал
2007 р. - 2010 роки 

Мінфін, Мін'юст 

500 

Удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку 

12. Забезпечення Мінфіном співробітництва з Радою міжнародних стандартів фінансової звітності щодо запровадження в Україні міжнародних стандартів 

IV квартал
2007 р. - 2010 роки 

Мінфін 

300 

13. Підготовка пропозицій до законодавства з питань бухгалтерського обліку щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку на єдиних методологічних засадах усіма суб'єктами господарювання шляхом застосування єдиного плану рахунків та визначення загальної номенклатури статей фінансової звітності та порядку їх групування з наданням права суб'єктам господарювання формувати фінансову звітність виходячи з особливостей господарської діяльності та максимального розкриття інформації 

2008 - 2009 роки 

Мінфін 

300 

Удосконалення методології бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва 

14. Підготовка пропозицій до законодавства з питань бухгалтерського обліку щодо спрощення процедури ведення бухгалтерського обліку і форм фінансової звітності для окремої категорії суб'єктів малого підприємництва, зокрема надання права таким суб'єктам застосовувати форму обліку, яка не передбачає застосування подвійного запису; встановлення спрощеного порядку бухгалтерського обліку в малих підприємствах без застосування подвійного запису 

2008 - 2010 роки 

Мінфін 

400 

15. Адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку для малого бізнесу шляхом затвердження відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку із спрощеним порядком обліку активів, зобов'язань, власного капіталу та розрахунком фінансових результатів 

2008 - 2010 роки 

Мінфін 

500  ____________

 Похожие:

Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconПро застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – мсфз) з 01. 01. 2012 для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconРеферату : Перевірки фінансової звітності Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Перевірки фінансової звітності Аудит фінансової звітності
Міністерства фінансів України від 01. 12. 1998 р. №248, з січня 2000 рок; передбачено перехід усіх суб'єктів господарської діяльності...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconРозпорядження від 25 травня 2011 р. №480-р Київ Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року
Текст документа: Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року 480-р редакція...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconПро застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням облдержадміністрацій, Головному фінансовому управлінню...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconПостанова Правління Національного банку України
Ці Правила, розроблені відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про бухгалтерський...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconМетодичні рекомендації по використанню нсбо 14 "Оренда". Лізинг: податок на прибуток підприємств
Збільшення обсягів та здешевлення вартості фінансування лізингової індустрії можливе лише за умов належної прозорості діяльності...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconЕлектронна пошта Національний банк України
На виконання статті 121 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” банки починаючи з 2012 року зобов’язані...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconЗакон україни про аудиторську діяльність Редакція для розгляду на засіданні Ради сау 19. 06. 2013
Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової звітності...
Розпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні iconРозпорядження 24 жовтня 2012р. №167 р про проведення інвентаризації в установах міської ради
Головного управління Державного казначейства України від 30. 10. 1998р. №90, для контролю за збереженням матеріальних цінностей,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов